Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

ATOM mmı BAHAI01S8H EMEIlfRİH HBISftBAHKt HKİ5L. IM$ MÇUUHM KULUNM HİÇOUUBA umhuri Kurucusu: CTJNUS NADİ Kemal Bilbasar'ın MAY EDEBİYAT ÖDÜLÜ'nü rornanı Yeşil Gölge MAY 47. yıl: sayı: 16504 Telgraf r e mekttrp adresl: Cumhuriyet îstanbul Posta Kutusu: îstânbul No. 246 Telefonlar 22 42 00 22 42 96 22 42 07 22 42 98 22 42 99 8 Temmuz Çarşamba 1970 Yayınlandı Yırmı Lıra YAYINLARI Kredı Han Cağaloğlu Istanbul Reklâmcuık: 4858 6901 Personel Tasarısının 9. maddesi deflişti ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Mİllet Meclisi dün, 657 sayıh Personel Kanun Tasarısımn Komisyon tarafmdan geri alman maddelerini müzakere etmiştir. Bu arada Komisyon, üzerinde pek çok değiştirge onergesi bulunan, sınıfların laban ve tavanlarıyla ilgili 9. madde konusunda bazı değişiklik teklifleri getirmiş, bazı memurlann yükselme imltânlnnrn arttirilUŞtir. Bazı memurlar için tavan derece yükseliyor Komısvonun teklıflerınden ba. zıları ozetle şu noktalarda topJanmaktadır 0 Genei Idare hirmetlerı sırufma lise \e dengi okullan mezunlan 6. derecenln son kademesi yerine besinci derecetun son kademesine kadar yukselebıleceklerdir. @ Dın hızmetlen smıfından Imam Hatıp Okullan ıkıncı devre mezunlan da 6. derecenın son kademesı yerine 5. derece kadememesıne yukselebıleceklerdır. Bu hukum goruşulıirken Samı Arslan kursuye gelmış ve «Meyhaneden çıkmış gibi konuşmsyacağım» demesı tepkılere yol | açmış ve lâfıru gen al dıje ba1 ğınlması üzerine «aldım» demıştır. (Arkası Sa, t. Sü. 3 de) Teknik Personel boykota devam ediyor C.H.P GRUP BAŞKAN VEKİLİ BUGÜN BİR BASIN TOPLANTISI YAPACAK Ankar* (Cnmhuriyet Burosu) Teknik eleman boykotunun ıkıncı gununde katılma oranmın arttığı Odalararası Yurutmc Kurulu Sekreterlığınce açıklanmıştır Verılen bılgıye gore, OJ3TU Master oğrencılen Ankara' dakı resmî kuruluşları tekcr teker dolaşarak, katılma oranını tesbıt etmekte ve netıcelen Odalararası Kurul Sekreterlıgıne bıldirmektedırler Taşrada boykota katılma ı" oranı Ankaradan fazia ol' muştur Ancak Istanbuldakı katılma oranı Sıkıjonetım sebebıyle duşuk olmuştur Bazı ıllerde de (Arkası Sa. 7. S ü 4 del > SotırveDemirParti • Meclisinden istifa etti Inönü, Satır'ın ayrılmasını önlemek için çaba harcadı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Kemal Satır ile Bolu Milletvekili Kemal Demir dün CHP Parti Meclisinden istifa etmişlerdir. Öğrenildiğine gore tnönü, Satır'ın istifasım önlemek için çaba sarfetmiştir. Dr Satır gazetecılerın bu konudakl soruları uzenne once ıstıfa ettığı voluntfaki haberlen valanlamış sonra istifa nedenlcrını bugun yapacağı bir basın toplantısında açıklayacagmı sov lemıştır Kemal Demır de Partı Meclisinden istifa mektubunu Genel Başkan Inonu've sondermıştır Ancak mektuptakı gerekçe açıklanmamıştır Haydi Hayırlısı ve demokrasive 1nançsız olanlar karşılannda en önce CH.P. ni bulacaklannış .. Bu »örierle sona eriyor KurulUyda onaylanan C.H.P. bUdirgeŞimdi bir an dtiçünelim: Ne demektir halka ve demokrasive lnanmak? Kalabalığın hoşuna gıtmek için göniıl okşayıcı duygusal nutuklar çekmek mi, her gerektiğinde devrim ilkelerinden tâ• i üstfine tâviz vermek mı, sos»z yalizm sözcüğunün uvandırdığı •llerjiyi hesaplıyarak bir yandan «biz sosyalist defiliz ve olmrvaesğn» dlye araz avaz bağınrken öte vandan altvapı derrimleri ülerinde rotnaatflc Sılemleri dile getirmek mi? Böyle ise bupünkü bozuk düsenin en önde gelen savunucusu C.HP. olmak gerekir. Zıra iktidarda bulunan tutucu güçler devrim ilkelerinden tâviz vermeve lüzum bile gormeksizin dogrudan dogruya o ilkeleri hiçe sayarak, devrim düşmanlan ile açıkça işbirliği yapmakta, kalabalığın oyunn kazanmak için çok daba dokunaklı, çok daha etkili sozler aöylemekte ve rahatça sandıktan çıkmayı basarmaktadırlar. Tok eğer halka ve demokrastye inanmak, halk yaranna uygun bulduğumuz düsünleri eylem alanına geçinnek ufruna savaşmak anlamına geliyorsa, bu takdlrde C.H.P. nin, bugunkü görüntüsü içinde, ne halka, ne de demokrasiye inandığinı kabul etmek doğrusu, oldukça guçtür. Son Kurultayda Sayın Ecevit'in kazaadığı zaferi frrici basın nerede ise bir komunist başansı oUrak nitelendirdi. Bu, jaşadığımıı ortamda sol düsunlerin ne 'denli yadırgandı£ını ispatlamaktadır. Bozuk düzenin defişmesinden ödu kopan çıkarcı çevreler Bosvalizm sbzcuğunü halk onünde kötulemek uğruna ellerinden geleni yapmaktadırlar. Bunda başanlı olraadıkları da soylenemez. öyle ki Savin tnönü CHP. nin sosvalist olmadığına ve olmıyacafına dair yemın billâh teminat Terdikten sonra, sanki onun musaadesine bağlı imis gibı, yurdumuzda sos\ali«t partilerin de buInnması gerefinden sbz etmesini biz cesaretli bir çıkıs olarak burada alkışktmıştık. Ovsa Anayasamız ortadadır ve alabildiğine demokratik sosyalizme açık bir aaayasadır bu. tşte, Sayın Ecevit bu koşullar mltmda altvapı devrimlerinı %erçekleştirmek amacıvla çalışmakta ve her seçimde partisinin uçradığı kayıplara rafmen başan sağlıvacağını ummaktadır. Bunu yaparken de vürurlukteki bozuk dözene destek olmaktan başka hiç bir sonuç elde edemediğıni gorememektedir. özlenen altvapı devrimlerinin ne zaman gerçekleştirilecejtinı bilmemekle beraber biz bu durumu Nasreddin Hoca'dan aiacağı olan komsusunun durumuna benzetiyoruz Koyunlar sabab akşaoi geçecek, tüyleri çalı çırpıya takılacak, bunlar toplanıp eğilecek, iplik yapılacak, sonra pazarda satılıp parası ile Sayın Ecevit'in istedifl devrimler gerçeklesecek. An» o zamana kadar yurdumu«un ekonomik ve sosyal sorunlan vatandası perişan edermis, tophnn olarak bunalımlar içinde çırpua» çırpına nefesimiz kesilirNe gam? Sevgili CJH.P. Sfileyman Beyin •rkasmda göstermelık demokrasiye göfsunu siper ettikten sonra! Tarım Bakanı afvon tahdidi konusunda Anıerikayı savundıı Belediye, dolmuş ve minibüslerden götüriivergi alacak ANKARA, (Cumhuriyet Bfirosu) Mıllet Meclısı Butçe Komısyonunda dun Belediye Gelırlerı Ka nun Tasarısının goruşulmesıne devam edümış, Belediye vergüerı kapsamına banlıyo trenlerı, Şehır Hattı vapurlan, yolcu taşı yan motorlar ve otobusler alınmıştır Bunların nasıl vergüendınleceğı Belediye Mâli Komısyonlanna bırakılmaktadır Buna karşüık dohnuş, mınıbus ve taksılerden en az 60 ve ençok 600 lıra goturu vergı alınacaktır Tasarının goruşulen ve kabul edılen hukumlerı arasında elektrığın kılovatında bir kuruş >enne ıki kuruş, Havagazının metre kupunden 3 kuruş yenne 2 kuruş, Belediye vergısı alınması kararlaştırılmıştır (Arkası Sa. 7, Su. 6 da) Satır kararlı Öte vandan Dr Satır dun ıkı defa tnonu'nun ısteğıvle Pembe Koşke gıtmış ve Genel Başkan ile goruşmelerde bulunmustur Ogrenüdığme gore Inonu, Kemal Satır'ın ıstıfasını onleme>e çalışmış ancak Satır bu kararından donmemıstır Öğlevın vaptığı goruşmeden çıkarken gazetecılerın «Ecevitie aranız nasıl*» sorusuna eskı partı ar(Arkası Sa. 1. Sü. 4 de) UÇAClN ENKAZI Ispanya'da bir dağa çarparak parçalanan Ingiliz uçağımn parçalan görülüyor. Bu kazada 112 yolcu ve beş mürettebatın hepsi ölmüştü. (Fotoğraf: AP) Emlâk Yergisi, Komisyonda kabul edildi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Cumhurıyet Senatosu Geçıcı Vergı Komısyonunda «Emlâk Vergisi Kanuno Tasann» kabul edılmlştır Komısjon tasarıda yaptığı bir değışıkhkle devletın de bına ve arazllerını bıldırmesıni hukme bağlamıştır. Ancak bu gavrımenkuller vergının dısmda tutulacaktır Denıirel'ler sermayelerinin V. flvrupa Ekonomik Toplnlnğnndan sağlanan kredi konnsnnda açıklama yapıldı ıııisli kredi iilııih ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Ortak Pazar Karma Parlâmento Komisyonu raportoru, Konya milletvekili 26lardan Ozer Olçmen dun Avrupa Ekonomik Toplulugu Turkıje Ortaklık Konseyinin 165 sayılı, Nisan 1970 tanhli ve Brukselden T.B.M3L Başkanlığuıa gonderüen faaliyet raporuna dayanarak yap* tığı açıklamada Demirel aüesınin Ispartadaki Orma Sırketine diger fırmalardan çok daha fazla kredı sağlandığını ve bu kredinin alışılmamış bir suratle temin edildiğıni bıldirmiştır. Konya milletvekili Olçmen açıklamasında Bursa'dakı 52 mılvon lıra sermavelı Sıfaş Anonım ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Sırketine 540 bın dolâr (kredinin Bağımsız Işçı Sendıkaları Dısermaveye oranı "o 11) îzmıt'tekı renış Komıtesı Baskanı Rıza Gu ampul fabrıkasına 12 mılyon lıven dun, Çalısma Bakanına bir ar sermayaye karşılık 844 bın telgrafla cevap vermış ve tardolâr tahsıs edıldığını (kredinin tı<;mava çağırmıstır sermayeye oranı yuzde 92) belırtözrurk'e çekılen cevabi telmış Ispartadakı Terakkı Kollektıf graf şovledırSırketı ortaklarından Orma T. A «Türk çalışma hayatını düŞ nm sermayesı 500 bın Turk zenlemekle Tiikumliı bulundulırası olmasma mukabıl tahsıs ğunuz mevkiin kutsallığına ınaedılen kredı mıktannın 1 200 000 nanlardanız, dün verdifınız de(Arkası Sa. 7, Su. 3 de) meçte 214 savılı Sendıkalar Tasasında vapılmak istenen de^isıkliklere ilıskin tasarının, Anavasaya avkırı bulunmadığını iddia etmektesıniz. Anavasa Mahkemesı ve yargı (Arkası Sa 7. Su 3 de; Savcılar Kanann'nun iptali için Mahkentesine başvuruldu ANKARA, (Cumhuriyet BürOsu) Îstanbul Milletvekili Reşıt Ulker, CHP ve CHP'h 81 arkadaşı son çıkan savcıların atanrnası ile ılgllı kanunun ıptalı için Anayasa Mahkemeslne başvunnuşlardır. Bu konuda venlen dilekçede ka nunun Anayasaya aykın olduğunu, daha önce Anayasa Mahkemesımn aldığı kararlara uymadıgı atanmaların, Adalet Bakanlığının emrınde kaldığı belırtılmektedır Bıhndığı gıbı, kanun daha Snce Cumhurbaşkanınca veto edıl mıs, daha sonra meclıslerden venıden eeçınlmıstı ANKARA, (Cumhnriyet Bürosu) Tanm Bakanı Tlhaml Ertem Cumhuriyet Senatosunda dun «haşhaş ekimi ve afyon uretimi» konusuna degınen bır konuşma vapmış ve bu arada, «Ekim alan lannın tahdidi milietlerarası iki anlaşmaya imza kovmn? Türk hukumetinin, bu anlajmalan onavlavan iki kanuna dayanarak tanzim ettiği ve insanbfa hizmet amacı güden bir tedbiridir. Bu tehdit'de hiç bir dı; memleketin telkini ounadığı Ribi, ABD ni bu ise kanştırmanın manfisını anlamiTorum» demiştir. ANKARA, (Cumhurivet Bürosu) Eskı Başbakan ve Cumhurbas kanlığı kontenjan senatorü Suat Gelışmeye muhtaç Bolgeler Hayrı Ürguplunun geçen gün yap Yatınm ve Kalkınma Bankatığı gundem dışı konuşmaya cesı'nın kurulmasını ongoren ka\aplandırmak amacıyle konuşan nun tekhfı Mıllet Meclısı Malıye Komısyonunda müzakere eTanm Bakanı Ertem, özetle şun dılerek kabul edılmıştır lan soylemıştır GP Genel Başkanı Fevzıoğlu j (Arkası Sa 1. S& < del ile 15 partılı arkadaşı tarafindan venlen teklıf kanunlaştığı takdırde başlangıçta 500 mılvon lıra sermaye İle bır banka kurulacaktır. Bu banka, yurdun gelışmeye muhtaç bolgelerınde kurulacak sanayı madencılık tarım, hayvancılık ve turızm tesıslerlne uvgun şartlarla kredı verecek, gerektığınde bu yatırımlan bızzat yapacaktır Kanun ozelhkle Doğu ve GuneyDoğu Anadolu'nun Orta Anadolu"nun ve Karadenız'm gelış I Diyarbakır Senatörünün meye muhtaç ıl ve ilçelennı ihraç isteği Teşkilâtta kalkmdırmakta etkili olacaktır Yalırım ve Kalkınma Bankası kanun teklifi, Komisyonda kabul edildi Cizrelioğlu'nun AP'den kesin ihraç isleği maksatlı bulunuyor tepki uyandırdı Bağımsız sendikalar Çalışma Bakanını iartışmaya çağırdı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Demırel Sorusturma Komisyonu AP'lı uyesı Selahattın Cız rehoğlu'nun kesın lhraç ısteğı ile haysıyet dıvamna sevkedılmesı, gerek Demirel 'e muhalıf AP'lıler, gerekse muhalefet mensuplan ara^ında tepkı ile karşılanmış ve hareket çesith yorumlara vol açmıştır ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Anayasa Mahkemesının 65 yaBazı goruşlere gore 26'lann şını dolduran dort uyesı, 13 ıhracı uzenne Deırırel KomısTemmuz gunu emeklıve avnla | yonunun yapısmda değısıklık caklardır t olduğu ve AP'nın uve sayısı Emeklıye ajnlacak olan Ana , besten dorde ındığı takdırde son yasa Mankemesı uyelerı şunlarseçılen AP'n uve Nacı Çerezcıdır: nin Komısvonda fcalma«ını te(Arkası Sa. 7. Sü 6 da) 1 >Arka<n Sa. J Su 6 ds) Anayasa Mahkemesinden *i üye emekli oluyor KÂĞITLAR TUTUŞUNCA. tstanbul Kız Lisesinin eski yemekhanesinde yakılan kâğitlar binada yangın çıkmasına sebep olmuştur Birden alev alan kâgıtlann bacayı tutuşturması sonucu binayı duman kaplamış. olay yerine gelen itfaiyenin mudahalesİTİe yangın genişlemeden sondurulmuştur. ANKARA. (THA) Başbakanlıkta ıktısadı bır toplantıya başANKARA, (Cumhuriyet Büroso) kanlık eden Başbakan Suleyman Esnaf, Sanatkar Kuruluşları Demirel dun dort saat kadar suve Millıvetçı öğretmenler Fe j ren toplantıdan sonra basına aşaderasyonu tarafmdan tertıp eğıdakı açıklamayı yapmıştır dılen ve Ankara'da 11 Temmuz «Iktisadî ve mali meselcleri got cumartesl gunu vapılacak olan den geçirdik. Şunu ifade edeyfan, (Millî Şahlanış Mıtınçi)nin hapara darlığı şikâ> etlerini ortazırhkları tamamlanmıştır. dan kaldırmak uzere alınmıs buBeşıktas takı Denu Muzesinrie fluzenl*nen «Sal lunan tedbirler yavas vavaş tesir Bu konuda yapılan açıklamatanat Kayıkları Galerisl» dun Deniz Kuvretlerini gostermeğe başlamıştır. l da mıtınge Ankara dışından da Esnaf ve Sanatkârlar Kurulu*1520 (riin önce sizlere banka I Ieri Kumandanı Oramlral Celâl Eyicloglunun da bulundu&u bir torenlp ar.lmıstır GaİpH Milli Şahlanış Mitingi fertiplendi Başbakan, Para darlığı giderildi) dedi SALTANAT KAYIKLARI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog