Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makale



Katalog


«
»

nu$... nu$... nu$« ATOM HİC0UÜK1 BJUUÎ(HSW ERKEIILERİN HffiSABIHİ İIK İ $ L TRI$ RÇAIUIBHI KULUUUN umhurİY Kurucusu: ¥TJNUS NADİ Yayınladığ yijuu altusi her ulkede «KADDf» *) eden dev eserın TAMAMI SIMONE DE BEAUVOIR ysyunlandıfiı a8n yaıı Frvua'da kere basılan; buttın yazarların che» k». ve crkeğin muhaklcak okuman gtıe. U|ap> dedığı; uniü KADIN eserinin 1 jHldl Bertan OnaiH'u» türkçcfin • flktı. (12 5 Lr«V (Üçüncü ve «on cilt•BîıınsıZiğa Dogrn» basılıyor.) EVLİLİK ÇAGI 47. yıl: sayîî 16503 Telgraf T« mektup adresl: Cumhuriyet îstanbul Posts Kutnsa: îstanbul No. 248 Telefonlarî 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 43 99 7 Temmuz Salı 1970 YAYINEVÎ: P.K 889 ÎSTANBTJL (ReklLmcılık: 1853 '8870) Protestoya katılma oranı yüksek CHP'de iktidar, Genel Sekreterin Eski Parti Meclisinden 18 kisi değisti, Satır'ciların listesinden yalnız Demir ve Satır kazandı Teknik personel boykotu başladı Sıkıyönetim bolgesinde iştirak oranı düşiık (YURT HABERLERt SERVİSÎ Boykot yonetıcılerı Ziraat, Harıta Muhendıslerı ıle Gemı îşletme Teknısyenleri dışında Muhendıs Odalan Birlığı'ne bağlı butun kuruluşlann boykota katıldıklarını, DSt'de yuzde 75, MTA'da yuzde 100 oranında boykota gidıldığıni bıldirmı?lerdır. Ancak, hayati önem tajıyan uretım merkezlennde, boykot yapılmadığı, su, elektrik, gaz gibi gereksmmelerin aksatılmayacağı da yine ilgıliler tarafından ifade edılmıştır. Personel Kanunu Tasansını protesto etmek tizere Mühendis Odalan ile TekSen'in birlikte düzenledikleri üç günlük ikinci «Teknik Personel Boykotu> dün başlamıştır. TekSen tarafından verilen bilgiye göre, boykota katılma oranı, Ankarada yüzde 85, İzmirde yüzde 75, Çorum'da yüzde 90, Samsun'da yüzde 55'dir. İstanbulda ise, Sıkıyönetim nede, niyle bu oran oldukça düşük seviyede kalmıştır. Seçimi Ecevit'in listesi kazandı OK MEYDANI... ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) I M I D ^ ' ^ u r u l ^ a y ı Parti Meclisi seçimlerinin tasV l l l nifi dün sona ermiş, Ecevit'in hazırladığı liste aynen seçimleri kazanmıştır. Böylece Ecevit parti içi iktidara tamamen hâkün olmuştur. Eski Parti Meclisinde 18 kişilik bir değiş me olmuştur. Eski Parti Meclisinden 7 üye adayh 1 ğmj koymamış, adaylığı1*"" " nı koyanlardan ise l l i ü1 yelik için yeterli oyu sağKEMAL AYDAR byamamışlardn*. | Çeşitli illerde Bovkota katılma oranının yüzde 85'e ulaştığı Ankara'da Teknik personel kuilanan ççşitlı kuruluçlardakı katılma oranları çoyledir : Etibank'ta yüzde 85, j Bayındırlık Bakanlığı'nda vüzde 90, MTA Genel Müdürlüğu'nde (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) Seçân sonuçları Parti Meclisi seçımlerüıin sonuç I ları şöyledir: ' Selçuk Erverdi (1133), Dyas Küıç I (1088), Nazif Arslan (1075), Coşkun I Karagozoğlu (1044), Talât Orhonl (1043), Bulent Ecevit (1040), Tahsın • Bekir Balta (929), Mehmet Delıkaya (913), Necdet Uğur (910). Besiml Üstünel (900), Doğan Barutçuoğlu • (897), Mustafe Üstündağ (896), Ha I san Çeünkaya (890), Mustafa Ak I soy (888), Ferda Guley (887), Hayl rettin üysal (880), Haluk Ülman (880), Şeref Bakşık (873\ Cahit Angın (869), Orhan Eyüpoğlu (867), Kâmil Kırıkoğlu (865), Turgut Artaç (863), Yılmaz Alpaslanl (860), Kenan Mumtaz Ak5k I (856), Mustafa Ok (856). îbrahim Cüceoğlu (853), Çetin Yümaz (851), Cahit ZamangU (850), Selâhattin Hakkı Esatoğlu (843). Seyfi Sadi Pencap (840), lsmail Hakkı Birler (838). llyas Seç • kin (836), Turan Güneş (784), OsI man Coşkunoğlu (779), îbrahim • Oktem (776), Yaşar Akal GG2), Osı man Soğukpınar (726), Kemal De1 mır (717), Kemal Sabr (645), Orhan | Kadın kolları temsilcisi: Ner 20. Kurultayın gelirdikleri ANKARA, CHP içindeki mesele, guç de olsa ancak Kurultaym son günu butün açıklığı Ua ortaya konulabildi. Sayın Ecevit, Parti Medisinin bir kanadını ve Mcrkez Yönetim Kumlinıdan aynlan dört'leri, Kurultaym son mımı yaptığı konuşmada enlson gunu vantıJı knnnsmada enine boyuna eleştirirken bu arkadaşlariyle artık bir ekip içinde muşterek çalışma yapılamıyacağini ilân ediyor ve Kurultaydan «Tutarlı, ulkucü bir kadıt» istiyordu. Savın Satır ise, 20. Kurnltay önunde, «Ecevitle bu daklkadan itibaren tamamen ayrüdık» anlatnına gelen sozlerle. aslmda mev cut olan fakat bir türlü soylenemiyen fikri aynlığmı KnruMay zabıtlanna geçirip tescil ediyor ve mesele artık gıin ışı^ına çıkarılmış oluyordu. (Arkan Sa. 7. Sü. 4 de) U SUUDİ ARABtSTAN DIŞİŞLERt BAKAM GELDI Snudi Arabistan Dışişleri Bakanı ömer Sakkaf, Tıirk Hukumetinin resmi dâvetlisi olarak 8 günlük bir zivarette bnlnnmak üzere, dün nçakla memleketiınize gelmistir. Tesilköy Havaalanında kısa bir sure istirahat eden konnk Bakan, daha sonra yine uçakla Ankara'ya geçmis ve Dısisleri Bakanı Çagla>angil tarafından karsılanmıştır. tki Bakan, dün aksam resmî görüsmelere baslamıslardır. Fotofrafta konuk Bakan YeşilkBy'de görülüyor. Emlâk Vergisi oranları Komisyonda kabul edildi ANKARA (Comhnriyet Bfirora) Cumhuriyet Senatosu Geçicı Vergi Komısyonu, Emlâk Vergisı Kanun Tasansını dun gö Tağmnr yagınca sadece tstanbul'da değll, G Kore başkentl Seul'de de trafik durur. Bu rüşmeye başlamıştır. Tasannın defa yağınur, Kore savaşının 29 nci yıldönümü törenlerine rastladığn İçin, işler daha da ilk 16 maddesi aynen kabul ekanştı. genelükJe trafik keşmekeşi içinde olan kentte işler daha da k&nştı (Fotoğraf UPİ) dilmiş, ancak matrahla ilgili 7. maddeye bir ek yapılmıştır. Buna gore, bir ılçe smırları içindeki bir mukellefe ait binalann vergi değerlerı aynı matrahta bırle?tirılecektir. Yine bu eke gore aıle başkanı, kendisiyle birlikte oturan eş ve velâyeti altındaki çocuklara ait bınalann vergi değerlerini bu matrah içınde beyan edtebılecektır. Komisyonun da benimsediğl bina vergısı oranları şöyledir: DeğeH 50 bin hraya kadar olan bınalarda bınde 7, 100 bin liraya kadar binde 8, 150 bin Hraya kadar bmde 9, 150 bin liradan yukan binalarda binde 10'dur. Sendikalar Tasarısının Senato'da dikkatle incelenmesi istendi ANKARA, (CUMHURİYET BÜROSU) Bağımsız Işçi Sendikaları Direniş Komitesi Başkanı Btza Guven, dün verdiği demecte, Mitlet Meclisinde kabul edilen 274 sajüı Sendikalar Kanun Usarısınm Tuık \e dunya karau oyunda buyuk tepkilerle karşüandığmı belirtmlstir. Demeçte, işçileri yakından ilgüen dıren kanunlarm Anayasa, uluslararası andlaşmalara ve demokratık ılkelere aykırı olduğu, sendıka ozgürlüğunü tekele bağlayan bir tasarı olduğu, hukumet ve TürkIş yonetıcılerıyle kafasında komünist fobisi yerleşmı§ bazı po liükacüardan başka hiç kımsenın tasanlan savunmadığı ılerı sürül mekte ve şoyle denıimektedir: • Bn kadar açık gerçeklerden sonra, herkesin tepkisi ile karşılanan böylesine bir tasanyı, tarafj sız ve objektif olması gereken, Cumhariyet Senatosn üyelerinin, eleştirmeleri ve uyarıların ışığuıANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) da yeniden gozden geçirerek geDeraırel ıçm kurulan Soruşrckli düzeltmeleri yapması kadar turma Hazırlık Komısyonunun doğal bir şey duşünemiyoruz. | AP'lı uyesı, Senato Baskanlığı (Arkası Sa. 7. Sü. 6 da)! için AP'li adaylardan Dıyarbakır Senatoru Selahattın Cızrelıoğlu, AP Ortak Grup Yonetım Kurulunun dun aldığı bir «aOLAYLARIN rarla partıden kesın ıhraç talebıyle muşterek haysı\et divanıra sevkedılmıstır Bılındığı gıbı Cızrelıoğlu, Soruşturma Hazırlık Komısyonunda Demırel taraftarı ötekı AP ]ı uyeler gıbi hareket etmemıştı. îhsan Gursan'ctan boşalan umhuriyet Halk Partlsinin yere Nacı Çerezci seçılmış, Ko20 nei kurultayı sona ermiî misyonun gorev suresi uzatılve Bülent Ecevit Ustesi bümış, ancak, Başkanlık seçimi yük bir farkla kazanmıştır. Fark mumkun olmamıştı. Başkanlık öylesine büyüktür ki Satır lisıçra Nacı Cerezcı 4 oy, Selahattesi ile Ecevit listesi arasında tın Cızrelıoğlu 4 oy almışlar ve bin oy farkı vardır. Bu sonuca ış bir çıkmaza gırmişti Bu araEcevit'in zaferi demek yerinde da Koraısyonun CHP'lı uyelerı olur. Genç Genel Sekreter, par26'larm ıhracı ıle AP nın Koti örgütiinS durmadan. bıtönamısvondakı terasıl oranının duşdan taramaşmm ve çalışmasıtuğunu one surmuşlerdı. nın ürünlerini alım? bulunuyor. Bu durumda dun toplanan AP Ankarada partinin yüksek kaOrtak Grup Yonetım Kurulu demelerinde politika ile meşgul «Parti tarafından aday gösterilzevat da durgun ve cekimser mediği halde muhalefetle işbirli. tutumlanmn meyvalarını topla Personel Tasorısının görüsülmesine devam edildi 10 gün gelmeyen, Islifa elmiş sayılacak ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Millet Meclisi, dün sabahtan itibaren 657 sayıh Devlet Persone! Kanunu Tasansını müzakereje devam etmiştir. Avnkatlarm vekâlet ücreti almaları konusunda yapılan bir teklif üzerine daha once Komisyonca geri alınan 49 madde, yeniden görüşülmıiş ve Komisyon tasarısının eski şeklinde ısrar ettiği için avukatların bu is^^ teği reddedilmiştir. ^^ Daha sonra. 76'dan 91 maddeye kadar olan maddeler Mechs tarafından kabul edılmıştır. Bunlar arasında ıntıbak ışlemlerını yapacak mercı, memurların ıntibakındakı mali esaslar, daımı hizmetlılenn ve geçıcı hızmetlüerm ıntıbaJslarında mali esaslar, sosyalızasyon bclgesın (Arkası Sa. 7, Sü. t da) Sa. ı. Sü. 8 de) i 20. KÜRULTAY BİLDİRGESt • Cızre/foğlu AP'den ihraç için Haysiyet Divanına sevk edildi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Mıllet Meclısı Butçe \e Plân Komısyonu dun, «Belediye Gelirleri Kanann Tasansı» nı goruşmeye devam etmıstır. Dun öğleden sonra yapılan oturumda tasarının «Değerlendirme Vergisi» bolumu hukumet temsılcisı tarafından geri alınmıştır. cGeçici Oturma Vergisi» bazı değişıkhklerle kabul edılmıştır. 43. maddede yapılan değışıklıkler ozetle şu noktalarda toplanmaktadır1 A Geçici otnrma verçisi, müessesenin sahip veya isleten(Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) Otelde kalmak da vergiye tâbi " Yapılması gereken asıl devrim ait Yopı devrimidir,, ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) CHP. 20 nd curultayının öncekı gun kabul ettiği kurultay bıldırgesmde «Türkiyede yapılması gereken asıl devrim, gerçek devrim, altyapı devrimidir» denıLmektedır. Bıldırgede iktidara gellndlği takdırde boraks madenJerinın devletleştınlecegi belırhlnıekte, Turfcıyenın buguntcu sorunlarına değınılerek şoyle denılmektedır: «Adalet Partisı ıktıdan, izledi(Arkası Sa. 1, Sü. 1 de) GERÇEK Ecevit'in başarısı mıslardır. 30 nci kunıltaydaki laferinden sonra Ecevit'in partideki ağırbğı artmıştır. Bu sonuçlara giderken Genel Sekreterin usta bir politika izledifi ve tsmet Paşayı konuşmalannda daima bayrak edinerek re yücelterek yürüdüğü görülmüştür. Oysa Parti Meclisi listesinde tnönü'niin ereleneksel politikasına aykırı bir denge bozukluğu Körülmekte ve hissedilmektedir. Ne rar ki Sayın Ecevit, dikkatle ve titizlikle tsmet Paşanm himayesind. olmayi çok değer venliği izlenimini yaratmıstır. «Paşa olmasa, etrafınıızı saran kurtlardan bızı halk bila kurtaramaz» sözü, Paşarun ağırlığına halktan çok değer veren bir stratejinin ifadesidir V , id nanç.a sövlenmi? olmasa da, Ecerit politikasmın temel ilkeleriyle çelişir ir.tibaı verse de dikkati çekdcidir. Şimdi Parti Meclisi tamamen Ecevit'in egemenliği altına girmiştir. Böylece Ecevit daha rahat çah^mak olanaklannı yaratrmş pibidir. Kendi deyimiyle «davul Ecevit'in boynunda tok ! mak başkalannın elinde» olmı , yacaktır. ' (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de)| C M v«Mnlr ^nnnfnrma HaTirllk •*• 1 ANKARA, (Cumhuriyet Bürosa) Askerî Personel Kanun tasarısı dün Meclise göndenlmıştir. Bugünlerde Bütçe Komisyonunda gorüşülüp Meclisler tatlle girmeden kanunlaşmasma çalışılacak olan tasanda en dıişük gosterge 100Jden başlamaktadır. Tasanya gore üç yüını bitınnış Albay ıle General ve Amirallere 1000, Tuggenerallere 1050, Tümgenerallere 1100, Korgenerallere 1150, Orgenerallere 1200 gosterge verilmektedir. Katsayı ise Devlet Personel Kanununda olduğu gibi 7 olacaktır. Tasanda altı gosterge tablosu yer almaktadır. Bunlardan iltd subaylara ait gosterge tablosu Askerî Petsonel Kanunu da Mec/f's'e sevkedildi A.B.D.'ye uyuşturucu madde girmemesi için tedbir almayan iilkeve yardim yok!. VENÜS GUZEU Güzelük yarışmacılan boş durmatnı; ve Venüs akımmdan faydalanarak yeni bir Venüs püzelliğl yan?ması için harekete geçmişlerdir Tanşmacılann ozellikle dunya insanlanna benzemeleri şart koşuluyorsa da müsabakayı dfizenleyenlerin WASHINGTON, (THA) U•\usturucu madde yapan ve bunun Amerıka'va gırmesıni onlemek ıçır. tedbir almayan ulkelere, dıs yardımm kesılmesı amacıyla Baskan Nıxon'a vetki veren bir kanun teklifı açıklanmıstır Teklifı açıklayan Connecticut mılletvekilı Emılıo Daddano, uyujturucu maddeleri trafiğınin
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog