Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

ŞEFİK CAN Klâsik Yunan Mitolojisi [tltveli tklnci baskı] tlk baskısına alınma>an blrçok bah'sler ılâve edılmış, sozluk kısmma da onemlı ılâveler vapılraış, bır de hanta eklenmıstır Boyleee yalnız edebi\at vf sanatseverlerı değıl, jurdumuzun guzel ve tarıhi yerlerını gormek ıste\en herkesı ılgılendırır 568 «ajfahk bu\uk bır eser hallnı almıştır 20 hradır CıltUsı 25 lıradır tNKILÂP re AKA KÎTABEVLERf (tlâocılık 8533/6833) umhuriye R u r u c u s u : YUNUS NADİ MP | \ LM\ERSİTE\E GIR15 1 • M A n e l Bertan ve Saıt Akkaj'ın ya^ I H f a i İ P <test kıtaplarınT, çözumlü yenı Fl jKlvfcîTELERE 2^fl^BnEİC I ^BSSA (ÎJ lıra). W B r (7 basJmu. çozümlü v* GÎRİ5 TESTmodern HAZmLDC Için l\TIK ve FEN evrenızdekı kımelı gonderılıı tepe, Orveren Flâfebevi CaNyuL V 6390> 47 yıl sayı: 16502 Telgraî ve mpktup adresi: Cumhurıyet tstanbuJ Posts Kutusu tstanbuJ No 246 Telefoniar 22 42 90 22 42 96 22 43 97 22 42 98 22 42 09 39/u, A n &gPKcdfl 6 Temmuz Pazartesi 1970 AP'nin Komisyondo temsil oronı Çorşambo günö belli olacak ANKIRA, (Curahuriyet Bfirosa) AP den «26» lann ıhraç edü mesınden sonra, Başbakan Sü leyman Demırel hakkında sorus turma yapmakla gore\lı komısyonda partılerın degışen temsil oranlannı tespıt etmek uzere TBMM bırleşık toplantısı baskanlık dıvanı, grup yonetıcılerı ile Çarşamba günü bır toplantı yapacaktır Komısyon üyesi Orhan Okay (CHP), komısjonun oncekı gun ku toplantısında «Temsil oranının degışnıesı» konusunu ortaya atmış \ 8 b u amaçla TBMM Bır leşık Toplantı Baskanlık Dıvanı na baş vurduğunu açıklamıştır Bunun üzennde yapılan usul tartışmaları ıle durumun Başkanlık Dıvaruna bHdirilmesine karar venlmıştır Çarşamba gunü yapılacak: toplantıda şu ıM konu ela alınacaktır. 1 261ann AP'den flıraç edılmesı ıle partilerin TBMM dekı temsil oraılanna ılıskin ola rak, komısyondakı temsil oranlarının da degışıp defışmediğının tespıtı. 2 Değismişse, bu degışme ne olçude partüeri ve komisyonu etküemıştır. Başkanlık Dıvanı bun» karar verdıkten K«ır8, komisyomın ye nıden nasıl kurulacagı konusunda karar alacaktır. 45 BİN KİŞİ KATILACAK TeknHc elemon boykolu buglin boşlıyor (YURT HABERLERİ SERVISI) ANKARA 45 bın teknık elemanın «Personel Reform Tasaraı kapsamı dışında kslmak» amacıyla başlatmaya karar verdıği 3 gunluk «Teknık eleman bovkotu» bu sabahtan ıtıbaren uygulanmava başlanacaktır îkıncı kez vapılan bo\koüa ılgıh olarak bılgı veren tnşaat Muhendısleri Odasının ust kademesınden bır yetkılı «Butun baskıUr* rsjmpn bovkota katılanlar bir önorkıne göre, dah» büınçlı olacaktır. t'retimi durtiurmavı duşunmüvoruz. \macımız. Personel Tasansı kapsamı dısmda hırakılmavışımızı pTot<>stodur» dpı^ * ' Kürultavında Dün yine olaylar çıktı Ecevife karşı olan Parti Meclisi üyelerine söz üzerine ortalık harıştı Ecevit: Toprak işgali devrimci eylemdir ANKARA (Cumhurivet Bürosu) CHP Kurultayında dun, Genel Sekreter Bülent Ecevit, eleştirüere cevap vermiş, «Saray usulü politika yapıhyor» demiştir. Bu konuşmadan sonra, Ecevit'e muhalif Parti Meclisi üyeleri soz almak istemiş, başkan söz vermevince, bazı olavlar çıkmıştır. Genel Baskan İnonu'nun kısa konuşmalariyle bu olaylar bnlenmiştir. Olaylar sırasında Gümüşhane Milletvekili Nurettin Özdemir ile İstanbul Milletvekili Orhan Eyüboğlu birbirinin üzerine yürumüş, zorla yerlerine oturtulmuşlardır. Bu arada. yer yer itijmeler olmuştur Ecevit, kurultayda yapugı konusmada köylülerın toprak işgali konusuna değınerek «Toprak İ8ralııun devrimci bir eylem» oldugunu sovlemıştır Kemal Satır bunun lızerine söz olarak «Kovlflmuıdn baskalannın tarlalanna tecavözflnfi Anavas» meneder» demış ve Inonü'nun bu konuda açıklama yapmasını ıstemiştir tnbnü Satır a verdıği cevapta «Söylediklerimisin kannnlsn ha. zına oıran tatbikini isteriz. K«nnn voksa bu bir dilektir» demi?ür. İzmir'de durum tZMlR Yapılan baskılara ragmen îzmır de boykota katıl ma oranının yuzde 90 olacağı b ı dınlmektedır Ege yoresınde, bı ne yakın teknık personelın boj kota katılmaması ıçin ağır bas kı japüdığını \e işten çıkanlma ıle tehdıt edıldıklenni beUrten vonetıcıier, «Muhtemel bir elek trik inıası Egevi karanlıkta bı rakabılecek \e tzmır radvosu da susacaktır. Çünlriı ânzanın gide rilmesi için mutlaka mühendıslenn nezareti lânmdır. Dunvanm hiçbir yerinde rnühendıs devlet memnru değildır. Teknık personele isçl statusü ve haklan verilınceve kadar dırenmeler devam edecektir» demiştir. Görüşmeler Dunku oturum açıldıktan gonr» rapor urennde gorü?melere devam edılmış, Ankara delegesı hhamı Guven, Ecevıtne Satınn ban?m»stnı ıstemış, Naıl Gurman. Sosyal Demokrasi Demeklerını savunarak Satır'a ve Enm'e çatan bır ko nuşma yapmıstır Ahmet Demirel admda bır delege Satırcılarm eleştirilennı olum lu üslupla yapmadıklanm öne su(Arkası Sa. 7. Sö. 1 d«) Inönü: "Genel Sekreter Ecevit olacaktır,, Genel Başkanlığa seçilen Inönü, Kemal Saür'ın Parti Meclisine almmasmı istedi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Ztman zaman olaylı geçen CHP Kurultayının »on gunund* leçımlere geçılmeden once bır konuşma \apan Genel Başkan Nmet lnonu hıçbır lıste ıle ılgısi bulunmadığını belırtmış «Genel Sekreter fene Bfilent Ecevit olacaktır. Mechs Grup Baskanvekillerlnın Parti Meelısınde bBİnnmalan lâzımdır» demiştir. Sabaha kadar devam eden tasnıf sonunda kullanılan 1239 zarf tan 25 ı ıptal edılmış, 1214 oyla lnonu yeruden Genel Başkanlığa seçümıştir. Inonunun konuşmasından sonra seçımlere geçilmış, «çarçaf liste» ıle birlikte »basılı oy pnml»lan»nın da geçerlı sayılması kararlaştmlmıştır Baskıda olduğu ıçın seçımlerın bıtmesıoe jakın «çarsaf li«te» gelmiş, bazı delegeler bu lıstevı ışaretlejerek oy sandığına atmışlardır 1239 delegenın oy kullandığı açıklanan Kurultayda seçımler 2 saat 20 dakıka surmüş, bu kez yenı bır usul uygulana rak Başkanlık. Dıvanmın onüne konulan 50 hucrede bulunan *an dıklara oylar atümıştır. lnonu Kurultay seçimlerınde llk defa (Arkası Sa. 7, Su. 3 de) Uzmanlar katsaymın 6,6 olmasmı teklif ettı ANKARA Personel Kanununa uygulanacak kat sajı konusu Malıje Bakanhgı ıçınde kurulan ozel komısjonda ıkı gun once yenıden. tartışılımş, bu konuda yenı teklıfler one sunümuştur Unnanlar, yuksek yargıçların, subayların ve mılletvekıllennın kazandığı son durumdan sonra gostergelerı gozden geçırerek, gostergelerde değışıklık yapılma^ını denemışler. ancak gostergede değışıklık yapılmasından vaz geçılmıştır Toplantıda kat sayının 6 6 olması tcklıf edılmıs bu teklıfı yapan uzman «43, yavarlak bır rakkamdır, 6,6 ise, daha n>gundur« şeklınde konuşmuş, ancak kat sayının kaç olacağı konusunda bır karara henuz varılamadığı oğrenıljnıjtır Mıllet Mechsı bu sabah toplanarak 657 sayıh Personel Kanunu Tasarısım muzakereye de \am edecektir Alman şilebi ile çarpışan Yman gemisi battı, 17 denizci kayıp CHERBOURG (Fransa), (THA) Yunan bandıralı sahıl gemisi Bulgarıa, Manş derüzınde Batı Almanya bandıralı Hagen adın dakı şileple Cumartesı gec sa atlerde çarpıştıktan sonra batmıştır Bulgana 4191 Hagen de S665 gros tonluktur. Olay sonunda 17 gemlcinin kayıp oldugu bıldırılmıştır Çarpışma yoğun sis nederu ile Cherbourg'un 20 deruz mılı kuzejınde Turkiye saatı ıle 24 00 de meydana gelmıstır. Bulgana adındakı gemı birkaç sanıye ıçınde batmış, Hagen. 29 kışıîlk Yunan gemisi mürettebatından 12 gemıcıyı kurtarmıştır. Hagen de kayıp yoktur. Inönü'nün kııı, Güiek'i ıcraya verdi ANKARA, (THA), (Mastsia Ekmekçi bildiriyor) tnonu'nun kızı Ozden Toker, bır alacak me selesınden CHP'nın eskl Genel Sekreteri, halen kontenjan senatörü Kasım Güiek'i icraya vermiştır. îcra işleml Ankara Beşincl îcrs Mahkemesinde izlenmektedır. îcra Daıresı, Ozden Toker'ın baş\urması uzenne, Kasım Gulek'e gerekll bıldırileri yollayıp ihban yapmıştır Bır a » tcra"]» gelen Kasım Gulek'ın baciz içın gelınmemesini diledigi öne sürulmüstür. Osden Toker ne Gülek arasmda ıcralık alacak mıktan açıkİBnsiftnuç, icranın da bunu &çılcİBvamıyacagı büdirtlmistir. Zekeriya Sertef yurda dönüş hazırlığına başladı PARtS (Kosta Daponte bildlri>or) Zekerıya Sertel, Danıştav'ın lehındekı kararı hakkında gazetemıze şu demecl vermıştır : «Bngun dostlanm bana Danıstay'ın hakkıtnda verdiğı ksrarı mujdeledıler. Son derece se\ındım tabii. 20 yıla yakın bır zamandan beri sevgilı yurdumdan nzağım. Şimdı politıkacüarın önüme çıkarmak istedıkleri engellenn kalktıginı ve hakkın galebe çaldığını gormek rnntlnluğu ıçindeyim. Zaten memlekette adalet mekanızmasının, hnkuk duzenınin en iyi garantısı olduğuna emindım. Bu işde basının benı devamlı savnnmakta gosterdığı yakın ügı benl çok dnygulandırmıştı. Bn vesilevle basındakj bntiın arkadaşlara candan teşekkörlerimı bildirmek isterım. 20 yıl sonra vatana kavuşma yollannın açıldığını gdrmek ne snzel «ey bilemezsıruz. Yakında eörüsmek ümıdıyle bütün dostlara gelâm8 aydan berı Turkıye'ye d6nmek ıçın Parıs'te çile dolduran Zekenva Sertel'le Danıstay karannı oğrenmesmden once cumartesı gecesı goruşmuştuk. Hattâ fazla karamsardı «Bir turlu çıkmıyor» dıve dert de \anmıştı, karann açıklanmasından birkaç saat once Bız de kendısını avutmaya çalışıyorduk (Arkan Sa T, Sü 8 de) Dunku Kurulta> 'da olaylar sırasuıda birbirlerinın üzerine yuruyenler (.Telefoto. THA Ankara) Kıbrıs'ta seçim yapıldı (DIŞ HABERLER SERVİSİ) ı LEFKOŞE Parlamento seçunlerı dun sapılmışür Adanın Turk I ve Rum kesunlerınde ayrı ayrı yapılan seçunler, tam bır sukunet ıçınde geçmışür Seçım sonuçları, ancak bugun alınabılecektır J Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. | Fazıl Kuçuk, oyunu Ingılız Ko I lejınde, Cemaat Meclisi Başkanı Rauf Denktaş ıse Koşkluçıftlık îlkokulunda kullanmıştır Bu seçunle Turkler kendı mechslerıne kendı temsılcüerını, Rumlar da kendı mılletvekıllennı seçeceklerdır [DIŞ HABERLER SERVİSÎ] TORONTO Toronto hava lımarına uımeve çalışırken alevler ıçmde bır tarlaya duşen «Air Canada> hava >ollarına aıt «DC8» yolcu uçagındakı 97 >oku ıle 9 murettebatın olduğu bıldırılmektedır Montrealden Los Angeles e gıderken mola ıçm Toronto hava hmanraa ınmekte ıken duşen uçagın parçaları bu>~uk bır alana vayılmıştır Yapılan ınceleme sonucu, uçağın ınışı sırasında moîoılardan bırınm jeruıden koptugu kazanm da bu nedenle meydana geldığı tespıt edılmıştır •Dan Aire Ingılız şırkeüne a^t oır \olcu uçağı da oncekı gun Ispan> a da bır tepeye çarparak par calanmış 105 jol ıle 7 murettebat olmuştur Boylece ıkı gun ıçınde mejdana gelen uçak kazalannda 218 kışı olmuştur Mısır 2 Israil uçağını düşürdü, 2 pîfof esır alffidı Fanık Erem: «Adalet kavramında kendi kendini denetleme Rektöru öldüren başla gelen öğrenci idam edildi •nsurdur» BAGDAT. (ajı.) Basra Ü özden Tolcer tarafmdan îer»'ya venlen Kasım Gülek, T.H.A. mu habınnın olayla ılgili sorusuna «BUmiyonım. Haberim yok, ben sevahatteydim. Dun pece geldim» karşüığım vermıştır. m nnersıtesı Rektonl Dr Halıl Talıb'ın Cuma gtınu bır ünıver sıtelı tarafından oldurulmesı ü zenne, Cumhurbaşkanı El Bakr ın bır kararnamesı ıle birkaç sa at içınde kurulan ozel bır mah keme, Musa Abdulhamıd adlı ogrencıyi asümak suretıyle olu me mahkum etmış ve bğrencı, dun erken saatlerde asılmıstır Muhendıslık oğrenımı yapan Musa Abdulhamıd, ikı yıl üst üste sınavlarda başarısızkğa uğ radığı ıçm ünıversıteden kaydı ran sılınmesı uzenne ofkfiye kapılarak dort kurşunla Rektonı oldurmüştu KOVT1, (THA) Turkiye Barolar Bırlığı yonetım Kurulu toplantısı dolajısıjle Konya'ya gelen Bırhk Başkanı Prof Faruk Erem basına verdığı demeçte «Turk toplumunun adalctten şikâyctçi olmasını sağlamak gavretleri içine Rirmek zamanı gelmıştir» demiştir Erem Hâkım sa\cı ve avukat olarak bu çabada kendılenne duşen; yapmak kararında olduklarını one surmuş \e adalet Vavramında kendı kendme denetlemenın ba^ta gelen unsuru oldugunu so\lemıstır Gülek, «Haherim yok» diyor Güvenlik tedbiri Olav çıkmaması ıçın Rum kesımmde sıkı guvenlık tedbırlerı alınmış, Başpıskoposiuk çe\ resındekı tedbırler ıse artırılmıştır Makanos partılerustu durumunu muhafaza etmek ıçm ovunu kullanmamıştır Rum tarafındakı çekışme daha zıvade «Birleşık Partı ıle «Ilerıcıler CephesU aıa^ında olmuştur Makanos, bır S ı ! «.u 1 de) H . | Hataiarın ısınması ve dün de tatıl gu U e n i Z SCtaSI ~ nu olması nedeniyle bütun Istanbul lular denize hucum ettiler. Plâjlann kalabalık olması yuzunden denize giremeyenlerin bir kısmı ^Tenıkapı sahılınde serinlemeve çalıştı Fotoğrafta atlarla birlikte Yenikapıdan denize girenler gdrfilnvor Libyo Hükumeti, petrol şirketlerini devletleştirdi KAHtRt, (THA) Lıbya hükumetı ülkedekı petrol ıthal ve dağıtım şırketlenra mılhleş NA) nın Trablusgarp tan verdıği habere gore, mıllıleştınlen şırketler arasında «Fsso Standard», Yietnam'daki A.B.D. vahşelini gösteren film, festival dışı bırakıldı BATI BERLtN, (aa) Vletnam h bır kızın Amenkalı erler tarafından tecavuz edılerek öldü rülüşünü konu alan «O. K.» adlı Batı Alman (ılmının sebeb oldu ğu olay Berlın Pılm Pestivalıru allak bullak etmıştır Uluslararası Jürı heyetinın başkanı Amerıka'lı yonetmen Geor [DIŞ HABERLER SERVtSÎ] K\HİRE Mısır askerı sozcusu Israil uçaklarınm dun oğ leden sonra Suveyş Kanal bol gesırun orta kesımındekı Mı sır asken hedeflennı bomba ladıklarını bunlardan «Phantom» tıpı ıkısının duşüruldu gunıi açıklamıştır Sözcu, ıkı pılotun da tutsak edıldığını bıldırmıştır TEL \VİV Israıl askerı sozcu su ıse, Suveyş Kanalı uzerın de bır İsraıl uçağının duşu nilduğunu, uçagın ıkı pilotu nun tutsak edıldığını açıkla mıştır Sozcü, tsraıl uçaklan nın, Mısır uçaksavar batarya larını 10 saat sureyle bomba ladıklarını da sozlerıne ekle mıştır Öte yandan Mısır askerl bırlık lerı Israıl'e aıt petrol depola nnı ateşe vermıştır PRENS SJHANUK GIYAfiEN ÖLÜME MftHKÛM EDİLDİ PHNOM PENH, (a. a.) Phnom Penh askeri mahkemesı iun sabah eski Devlet Başkanı Prens Sıhanuk'u vatana ıhanetle suçlayarak olume mahkum etmıştır Bılındığı gıbı, askeri mahkeme, Prensı gıyaben yargılamaktavdı Geçen 18 Mart tanhınde, ulke dışında bulunduğu bir sırada, ıktıdardan uzaklaştırılan eski Devlet Başkanı, avnl zamanda Kamboç uvruğundan da çık u Husak, Dubçek'i bölıcülükle suçladı VtYANA, (a^.) Gustav Hu sak, selefı Dubçek'ı Çekoslovak\a'vı Felâketin e$ığine getirmekI f suçlamış \e «Dnbçek, başmda bulunduğn §üre içinde Partiyi • Vefa I/isesinin 99 kuruluş yıldonumu, okul blnasında yapılan torenle kutlanmüjtır. To rene katılan eskl ve yeni mezunlar anılarını anlatmışUr, topluca derslere girerek, en yaşh ogretim uyesinin konuşmasım dinlemişlerdir Bundan sonra okulun muzik ve folklor ekibi çeşitli gosterilerde bulunmuştnr Okulu bu den döneminde birinci, ikind ve
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog