Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

umhuri Kurucusu: YUNÜS NADÎ PANAIT ISTRATİnin ^omanları 47. yıl, sayı: 16501 Telgraf ve mektup adresı: Cumhuriyet fstanbuJ Posta Kutusır lstanbul No 246 Telefonlar 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 5 Temmu7 Pazar 1970 P«ttoutfcer Aıkssi 4 TL. VaHık îayınevi Cağaloğlu Yokusu. 40 lstanbul (llâncılık 8532) 6794 «CHP'DE HVZURSUZLVK VAR» DİYEV SATIR. PROTESTO EDİLDİ, GERGİMEŞEN HAVAYI İNÖNÜ YATIŞTIRDI DEMIREL KOMISYONUNDA TEMSİL ORANLAR1 DEĞİŞTt SATIR: «Ecevit tenkide îahammülsüz ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) CHP Yirminci Kurultayı dün ikinci gün çahşmalanna devam etmiş, Dr. Kemal Satır konuşurken dinleyicilcr arasından kendisine müdahale edilmesi üzerinc karşılıklı tartışmalar çıkmış, Kurultayın havaa birdenbire gerginleşmiş, Genel Başkan İnönii'nün yap. tığı bir konuşma Ue Kurultay normal duruma drinebilmistir. Dr. Kemal Satır yaptığı konuşmada CHP içinde bir huzursuzluk bulunduğunu belirtmiş, huzursuzluğun Genel Sekreter Ecevit'in «EleştiriJere tahammülsüzlüğü yiizunden çıktığmı» söylemiştir. aıın Genel Başkan tsraet Inonu önceki gtinkiı açı? nutkund» CH.P.'nin partıler yelpazesındekı yerıni belırlerken «Ortanın »nl«» deyımınden »osvaHst anlsmı çıkarılmamak gerefi üMrinde dnrmustur. E*et. CH.P. sosvalıst defildir ve olmavacaktır. Aksini söylerark partırı kendi ılkeleri ile çeliskıvc duşürmek olnr. Bnnnnla beraber, Sayın Genel Başkan, Ana\asa sınırları içinde gerçek bir sosvalist partısinin kurnlmaKina karsı defildır. Snasal yagantımız içinde bn gıbı kurnlnslara ver \ardır. Bonlar öteki partılerle eşıt kosullar altında rahatça çalısabılmelıdırler. Nutkun bu kısrnını okudnğnmut zaman 15 vıl kadar önce bn gazttede vatımlanan bir yaıımı«ı hatırladık. *SosYalızm ocu değıldır" baslı|mı tasıyan o \azımızda sozcuklerden ürküntme kapılmamak çeretinı savunnvor, likır ozçurluğune defer veren demokratıU bir toplnm oltnak iddiasını tasıvorsak sosyalistlere de orcutlenme hakkını tanımaIıviz, dirordok. Atatürk'un devrimcı \e dinamık karakteti ile orta sol bir kitle partisi olarak kurulan C.H P.'nin çok partıli yasama geçıldikten sonra bu niteliklerini yitirdifini ve sosyalirme dönüsemiveceğini bılhordnk Kapılar ardına kadar açılıp da büyük kalabahklar D.P.' ye akın ederken, Sayın tnönü, durnmn kurtarmak amacıvla de\rım ilkelerinden büvük fedakârlıklara katlanmak gereginı chnmns, binlece C.H.P., Ataturk'un cesur vöneiimi zamanındakı atılganhğından voksnn kalmıstı. Tutnculnga MJncIen bir partı ıse, toplumsal vapımız itibarıvle güçlu çevrelenn fena halde vadır?adığını bildıjimiz s o " alizmc elbette donüsernezdi. Bununla beraber bugtin Savın Inonii'nun sos\alıst partilere vegil ı«ık vakan sozlerinı bız zene ce«aretlı bir adım olarak alkıslarnak ıstıvornz. Çevrek vuzvıldır demokrasi vapacağiz dije vnrdumuz inle gerı ve karanlık bir ortama ılilmıstır ki, altmış vıl once Batıda pek olağan sa\ılan bır davranıs bueün bızde hâlâ bır ılerı atılım verıne geçrnektedir C H.P. Sayın Genel Baskanı, vnrdnmnzn Bırıncı Cihan Sa\ası oncesinın Batı demokrasilen snasal ortamına kavnstnrmak cabası içinde görünmektedir. Tutucn bir partı iktidardadır Bunnn yanında, kımı zaman ıktidarla flort ettı^ını görduğumuz gerıcı partiler var. Dafaa ötede ortantn solnnn temsil eden CH.P ver alraış. Biıim solTimnzâa da partiler knrulsun, geçinip gidelım ! demeye getirıvor Sayın Genel Baskan. Bovle hir olusum vnrdnmnzn biçım bakımından 50 60 vıl oncesınin Batı ülkelerine benzer bir sivasal duzeve betkı yaklastınr. O zamanın Avrnpa parlâmentolan aşağı • ynkan bövle bir gSruntü ıçindevdiler. Sosval demokratlann sol kanadı taenuz hiçbir yerde parti vapısından kopnp ayrılmamıştı ve ortanın soIn akımı tüm sola hâkım bnlnnmakla beraber Batı ulkelen tutncn çüçlerın yönetımı altındavdı. Ne var ki, Birincı Cıhan Savaşından önce Batı ülkeleıi endüstri inkılâbını coktan gerçek Erten, Grupta birlik olmadıgını söyledi AP'ninüye sayısı 4'e düşüyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Komlsyon dün sabah toplanmış. seçımlere geçılmesi beklenırken muhalıf üyeler, korrüsyonun kuruluş şekime itiraı etr imlştır. «26 lar» A.P. den ihraç edılmeden bnceki temsil oranına gore kurulmus olan komisna gore kurulmus olan komlsyon 5 APlı 2 CHPlı \e bır GPlı mıllenekıli ve senatdrden mevdana Itelmektevdl Yapılan itiraza göre, AP nın TBMM. deki temsil oranı «2« »ar» ın üaraç edılmesivle azalmıştır. Bu azalmadan dolayı da AP nin bu fcomisvonda 5 yerine 4 tive bulundurması ve komisvondan avnlacak 1 AP U Uvenin yerine oteki partilerden ya da bagımsı?lardan 1 üyenin secümesi gerekmektedir. Komisvon. uzun stiren usul tartışmalanndan sonra bir sonuca varamamış ve durumun TBMM. Başkanlıgına bildırilmesine ve TBM.M. de partilerin temsil oranlanna göre komisvon Uveliklertndekl dagılışın veniden tesbitinın sağlanmasına karar verilmistır (Arkası S». 7, Sü. 4 de) A.P.'den «26'lar»m ihraç edilmesinden dolayı, T.B.MM.'ndeki A.P.'nin temsil oranuun değişmesi, Başbakan Süleyman Demirel hakkmda soruşturma yapmakla görevli Komisyonun kuruluş şeklini etkilemiştir. Buna Ne der? Erten'in konuşması Kurultayın dun sabahkı otarumunda ılk konuşmavı Partl Meclısı uyesı ve Manısa Mıllet» vekıh Muammer Erten yapmıa ve ozetla şunlın »ojlemiştir • «Benim Genel Sekreterle ol>> tanrn sflln konavnnda bir ihtilf* fım yoktur. Merkez Tönetım Knmlandan istifamin nederd (Arkssı Sa. 7. Sd. 1 d«) Teknik personelin 3 günlük boykotu yarın başlıyor I ANKARA Personel BeforrB Tasansı kapsamı dışınâa kalmak isteyen 4â bin teknik eleman ya nn sabahtan itıbaren 3 gün süreU boykota başlayacaklardır. Boy kota katüan 16 kuruluş dün yayımladıklan bıldınde boykotu ertelemek tstejen Turldye Mühendıs ve Mimar Odalan Birlıgıni kınamışlar ve mücadelecie kararlı olduklannı blldirmışlerdır Türkıye Mühendisler ve Mlmarlar Odalan Bırlıği Başkanı Muhıttın Güreli boykotun kanun öakl değışıkhkten sonra bahıs konusu olacafını öne sürerken Bırlığe baglı 16 kuruluş Gureli Ue aynı gönlşte olmadıklannı bıl dırmışler ve yaptıklan bır forumla boykotun yann başlatılma sına karar verdiklenni açıklamıs lardır. öte yandan yayımladıkla( Arkası Sa. 7. Su. 7 de) Kurultay izlenimleri ORHAN DURU ANKARA C H P Kurultavmın ıkıncı gununde tartışma dondu dolaştı, dınle>ıcıleıuı mudahalelerı uzerınde toplandı Dr Kemal Satır geçen kurultayda bazı gençlık orgutlennın diüeyıcı bolumunden delegeler üzerıne baskı japtığım 6ne surdü. Ecevıt, lstanbul ıl kongresının DevGenç'e bastırıldığuu ıddja ettı. Satır, îstanbul ıl kongresmde genel rnerkez tarafmdan vonetılen başka bır dmleyıcı grupunun bulun dugunu bıldırdj Ecevıt, kendısıı\rkası Sa 1 Su 1 dll • CHP Kurultay'ıuın ikinci gununde dinleyicüerden bazılan, «Ecevıt'ı tenkıtlere tahammülsüzlulde» suçlayan Dr Kemal Satır'ı protesto etmişlerdir Havanın gerginleşmesi uzerine, fotoğrrafta goruldüfu gibi Genel Başkan İnönü soz alarak sinirli bir şekilde Başkanlık kursusune çıkmış ve Kurultay ın sukunet içinde çalışmasını istemlştirTelefoto Ankara ıTHA Mustafa İSTEMİ^ Sikıyönetimce tutuklananlar H5?e yiikseldi notlaril KEMAL AYDAR Taylan ın babası tutuklandı Çozumu beklerken Alâeddin BİLGİ Beyazrt Hurrıyet alanında, oldürülen devrimci gençlerden Orta Doğu Teknık Unıversıtesı oğrencısı Mustafa Taylan Özgur'un emekll Bınbaşı olan babası Hasan Özgur, Sıkıyonetim Sorgu Yargıçlığuıca tutuklanmıştır. Boylece düne kadar, askerl cezaevlerınde Sünyonetımce tutuklananların sayısı 115 i bulmuştur. Kurultay Tüzük Komisyonu değişiklik isteklerini reddetti ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) CHP Kurultaymda kurulan Tuzük Komisyonu, tuzukte yapılması ıstenen bütun degışıklık ısteklenrun reddıne karar vermıştır. Necdet ökmen başkanlığında toplanan fcomısyon, yenı kurulacak parti meclısının bır tüzük ta sansı hazırlamasını ve ilende bir TUzuk Kurultayı toplanarak tüzüğun modem bır hale geürilmesım kararlaştırmıştır. 2473 sicil nolu Demirel ile 1846 sicil numaralı Kılıç, Mühendisler Odasi'ndan ihrac edilecek 50 milyon zarar ANKARA KurulU.Mtı 2. gunu de CJI.P.'deki huzursuzlnğa hiç bir yenl gorunuş gclırraedı denılebılır. Parti Meclisındeki, Genel Sekreter ve Merkez lonetım Koruluna karşı olan ağıc toplar dun teker teker Kurultay kursusunden gurlerkcn, hazursuzluğun daha açık bir plânda ortaya konulacağını, nedenlcnn daha anlaşılır duruma geleceğini beklevenler yanüdılar. Herkes, <Bız bırız. beraberız, huzursuzluk mu, o da ne demekn» demeye getirijordu. Hani insan, dunku konuşmalan dınlediktcn sonra, bunca zahmet ve masrafa katlanıp koskoca Kurulta\'ı toplamanın ne gereği tardı, gibilerden duşunmek zorunda kalıvor. Herkes ortanın solunda beraber, fikrî temelde kimse birbirinden ayrı dpğil, parti içi iktidar mucadelesi jok. Ve de ortak temenni. C HJ*. bu Kurultajdan da guçlu çıkacak. Peki. Sauna'yı andıraıı o salonda. kızgın Temmuz gunlerinde buram bnram ter içinde kalarak, binden fazla delege ve bır o kadar dinlevıcı neden bir arasa toplanmıştı acaba1" Knrultay bu soruva dun de cevap \eremedı. Konuşmacılar arasında sadece sayın Satır. C.H.P.'de bir huzursuzluğun mevcut oldu(\rkası Sa. 7, Su. 6 da) Polis suçluyor Dort gün önce, Selımiye kışlasına odun verııken yakalanan ve daha sonra Emmyet MudUrluğune gotürulen Hasan Özgur, avukatı Denur 02111*76 verdığı bılgıye göre, burada «SıkıyoDetımce gözaltına alınanları kaçınnava tesebbüs, Selimiyeyi bombalamava teşebbus» gıbı iddıalarla suçlanmış ve bu ybnden ıfadesi aünmıştır. Halen Maltepe Askerl Cezaevınde bulunan Hasan Özgur, daha sonra Sıkıvonetım Sorgu Yargıçlıgına verilmış ve «Selimıye askerî bölgestne izinsiz o(Arkası Sa. 1 Sü J de) AVKARA, (Cnmlnıtiyet Bürosn) lnsaat Muhendısleri Odası Yonetim Kurulu dün yayınladığı bır bildıri ile Oda 2473 sicü numaralı Uyelertnden Başbakan ve AP Genel Başkanı Sülevman Demirel ile 1846 sicil numaralı Sanayj Bakanı Selâhattin Kılıç'ı Oda Oyeliginden ihraca karar ver dıklenni açıklamıştır Bıldiride, TMMOB tnşaat MUhendıslerl Odasınm ceşıtlı uvan ve evlemlerine ragmen teknık elemam Personel Kanunu kapsamı lçmde bıraktıklan belirtılmekte ve şövle denilmektedır «tnşaat M5hendi«leri Odası Isbn nedenlere davanarak ve f) Mavıs ve S6 Haıiran tarihli fnnrmlarda almmıs ortak kararlann ışıeı altında 2473 numaralı üve*i Sülerman Oemirel ve 1M6 mımarab Ovpsi Selâhattin Kılıc'ı Oda'dan Ihracı. hn karann *icillerine islenmesine ve kamu ovuna »çıklanması istefiyle vet Divanına verilmesi kararlastınlmıstır » Zekeriya Sertel yurda dönebilecek E«kı gazetecılerden Zekeriya Sertel'ın Turkıye'ye sokulrnaması ile ılgılı olarak Danıştav 12 nci daıresınde bu konuda uygulama>ı durdurma karan verılmıştır Karara goıe Seıtel bundan son ra Turkneve gırebılecektır Bır sure once pasaportsuz olarak tstanbul a gelen Sertel'ı Polıs Yeşılko\de bır oteıde 24 saat enterne ettıkten sonra ılk uçakla Pa^ r.s e gerı gondermıştı Cumhuriyet BAROLAR BİRLİGİ USULSÜZ TUTUKLAMA KONUSUNDA İNCELEME YAPIYOfi KOVTA. (THA) TOrMye Barolar Blrlıgl yonetim Kurulu d\ın Konya'da toplanmıştır Barolar BlrUgl Başkanı Prot Avukat Panık Erem, Yönetim Kurulu adına basına bir açıklama yaparak toplantmın amannı anlatmıştır Erem'ın yaptıgı açıklama ?öyledlr «Osul rtammunda gösterilen bazı tutuklama sebeplerinin anlaşma hükumlertne aylnn olduİM halde uygulamasma devarn edilrnektedlr Bir klmsenln uznn stire şüphe altında kalmastnı ön lemek bakrrmndan eeza dâvâîannın ve tutuklamamn makul su reyl aşmaması adı geçen anlaşma hBkümlerlyle acıkça taahhtit edlldigl halde bu konuda şirndlye kaiar hlçbtr tedbirln alın mamı? ohnası mecburi müdafilik ımrtHrrrtln ppHrt1m«w1 Wrr««nn)n «n «Boraks devletleştirilsin» öte yandan, Gıresun Senatdrü îhsan Topaloflu temel sorunlar lcomısjonuna bır önerge vererek «CHP iktidara geldifi takdirde borakslann devletleştınlmesi yolunda» Kurultayda bağlayıa bu karar alınmasmı lstemlştır Dağa çarpan uçakta 112 klşi öldü Dış Haberler Servisi B4RSELONA «Dan Aim îngılız şırketıne aıt olan bır yolcu uçagı, dıin sabab Ispanya'da bir tepeye çarparak parçalanmış tır Uçakta 105 yolcu ve 7 murettebat bulunuyordu. Havacılık Bakanlığı sözcusu Si(Arkası Sa. 1. Sü 4 de) MÜVEZ Kıbrıs'ta bu gün genel seçim var Özgen ACAR LEFKOŞE, (THA) Kıbnsiı Rumlar, Temsılcıler Mecllslnın üyelerlnl seçmek lçln Pazar ?unü sandık başma tndecekler dır. Türk toplumu da. tek llste ıçındekd 115 aday arasından 151nı ayn bir seçımle tespıt edecec tır. Rum Temsllcller Meclisl lcta yapüacak seciralerın kamnanvasi OLA\XARIN ARDINDAKt GERÇEK Beklenen sonuçlar mak içın yetkıll mercılere Das vuran yuı kadar muteahhıdin talebıne olnmsnz eevap verılmı»tır. Çunku tahsis edilen demir miktan, ilın ibtivacına yetecek oranda deüldir. Bayindırlık Müdürlüfu vetkililert olayı dotmlaraıslardır. Bn darnmon Adana'ya ö/eü oldnfn sanılmamahdır. Bötün bdyük kentlerde aynı zorluklar eeçerlidır. Turkive'deki topYam vatınmlann yuıde 60 11 â 701 fn;aat kesimlndedir. Sa, tanm, ul<tştırma, enerjı, sanayl ve konnt alanında görülen inşaatın dnraklaması, Jcalkınma plânının bütüniınu büyük nlçflde etkılivecektir. Bn bakımdan daha Bncekt plân döneralerinde goze çarpan knsnrlann giderilmesl için zaten birtakım tedbır* ler düsünfilmekteydi. tsin kaiıtesi. nmanında bitirilmesi. en nvfun muteahhidin aeçıml İçın serekli da\ rannlann acele vfl••• (Arkası Sa. 7. Su 3 dr) B NADtR NADÎ Bugün Oördüncü Sayfamızdr ır süre once yapılan zamdan sonra, demirin karaborsaya dâşmesi üzenne, insaat kesımınde büyük bnn»lımlar doiacafeına işaret edilmisti. Adana'dan relen haberler. bn alandaki etkilerin derecesini çöstermek bakımıodan ilgi çekicidir. Bıldirildiğine töre bn böluedetd devlet inşaatı yanda kalmıstır. Demir aağla
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog