Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

umhuriyet Kuracusu: YUNUS NADİ 47 yıl, sayı: 16500 Telgra: ve mefctup adresi: Cumhuriyet İstanbuJ Posta Kutusu: tstanbul No 246 Telefoniar: 22 42 9 0 2 2 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 4 Temmuz Cumartesi 1970 \ ocöklarınız Dasarısızlıklarmda Çocuklar kitap o büyük rolUnü diışuglünüz niz VARLIK Yayınevinin mı; çocuk kıtapfen Du ttaldıraeaktır. Birer 1 rinin 30 kitaDını ş; ralık büyük cocuk 35 lirsya, ikisini birden siniz. Istanbul rokoşu. llâncıhk: 8532 6761 Inönü: " ABD yardımını, cebinde hazır bilen bağhhkla yöneten saf insanların elındeyiz,, Sosyolist olmoyo heves ve kobiliyefimiı yok Gençlik Sizin yeriniz bu taraf tsmet bey... Gerektiğinde hükumet bazı madenleri kamulaştıracak ANKARA (Cnmhuriyet Bürosu) Hükümetlerin, gerekli gördükleri zaman önemll ve stratejik naaden yataklarım devletleştirebilmesi için Maden Kanununda değişiklik yapılmaktadır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanhğı tarafmdan hazırlanan ve işletme halinde dahi olsalar, sahip ve yabancı firmalann ellerinde bulunan madenlerin belirli miktarda tazminat ödenmek suretiyle devletieştirilmesini öngören kanun tasansı, görüşleri alınmak üzere Bakanlıklara ve ilgili dairelere gönderilmiştir. Tasannui' hü tıötları KEMAL AYDAR Kurultayda Paşasal damga ERİM, «TE1SKÎDLERİM AMAŞILMADh DEDİ ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) 20. Kurultayı dün Atatürk Spor Salonunda |MİU çalışmalarma başlamış, bir açış konuşması w H « r yapan Genel Başkan İnönii, CHP'nin sosyalist bir parti obnadığını, ancak sosyalist bir partinin, Anayasa sımrlan içinde Türkiye'dc kurulmasunn Anayasa ilkelerine aykın bulunmadıjpnı söylemiş ve «Bizim böyle bir kalıba ve yönetüne hevesimiz ve kabiüyetimiz yoktur> demistir. I İnönü, ayrıca, memleketin I içinde bulunduğu durum dolayı' siyle bir «Erken seçime gidilebi • leceğini» öne sürmüş, parti teşl kilâtının hazırhklı olması gerek I tiğini belirtmiş, yeni parti meclisinin nasıl kurulması lâzım I geldiği yolunda direktifler ver1 miştir. I ANKARA Sayın tnönü. CHP Karnltavımn ilk gününde Kurultayı etkileyebilecek fjtemfnlik mühriinü paşasal bir davranıs içinde ortaya basıverdi. Dünkü görünüşü ile Knrultay, paşasal direktiflerin baskımns ufrsmıstı ve belll idi kl, Genel Başkan, haznrsnzlnklarla başı derde girtniş partisine, muhtemel olaylara, çesitli heveslere hemen işe başlarken bir yön vertnek istiyordu. Ifadeleri azimli ve sertçe idi. Kusknsuz bnnlardan herkes kendine göre bir pay çıkarmıştır. tnönü, «önplânda» CHP'nin ne oldnğunu bir kes daha tanımlamak ihtiyacını duyda. Ba tanıma göre CHP bir sosyalist parti degildir ve sosyalist parli olmayacaktır. Fakat ba genel tanımlamanın hemen ardından, simdiye kadar «öylenmeralf yeni bir göruşe de sdzlerl arasında y'er verdf. Ba, «bir sosyaUst partinin, Anayasa sımrlan içinde Türttlye'd* knralmasım Anâyasa hükümlerine aykın bnlmadıklan» görüşü idi. Ve de Pasa, aynı konnda sunlan ekliyordu, yine yeni olarak : «Bizim dısımızda bir sosyalist partinin kurulması, mevrat diğer partilerin (Arkası Sa. 7. Sü. C da) Ecevitçiler hâkim dvrumda Orhan DURU kümetlere maden yataklannı delveUeştirebilme yetkisi veren temel maddesi şöyledir: «Höküraetler. ulusal mödafaa ve ulusal ihtiyaçlar gerektigi tak dirde, madenler üıerindeki işletme hak ve taleplerini reddetm» ye yetkilidirj. Bu maddeye dayanarsk, tıükümetler, tasannm kanunlaşması halinde, bir takam firma ve şahıslann ellerinde bulunan işletme nıhsatlannı iptal edebileceği gibi. daha sonra yapılacak aratna ve tşletme taleplerini da reddedebilecektir. ömegin, hükümetler gerekli görürlerse. bugün yabancı firmalann ellerin de bulunan Boraks ve Sodyum Sulfat yaUklariyle ilgili arama ve işletme ruhsatlanm İptal edebileceklerdir. Bir BakanUk yetkilisi, batar yataklan için da ayni hukiimlerin uygui*öa,büec»ğinl Eöylemiştlr. Nasıl devletleştirilecek? Maden kanununu değiştiren tasarının diger hükümlerinde ise, bu lşletmelerin nasıl yapılacaği bellrtilmektedir. Buna göre tasan, «müktesep hakkı» kabul etmekte ve bu hak sahiplerine belirli miktarlarda tazminat ödeotnesini öngörmektedir. Pirma v« şahıslann arama ruhsatı ahnabilecek ve o gtine kadar yaptıklan arama masraflan ödenecektlr. İşletme ruhsat ve masraf(Arkan Sa. 7, Sü. 4 de) Dış yardım ı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Afyon Raporu New York'ta her gün 3 kışı olu yor... Türkiye'de 70 bin aıle afyon üre timinden mahrum bıraküıyor . • Kaçakçılık yollan... • Nixon'un Türkiye'ye açtığı af yon savaşının içyüzü... • Yeni bir Amerikan baskısı... AP iktidannın mali meselele1 ri «Hafife» aldığını, «Para nasıl I olsa, nerede olsa bulunur» zih. niyeti ile hareket ettigini, şimdi I telâsa düşüldugünü ileri süren j înönü, bu konuda şunları söylemiştir: «Amerikan yardımını eskiden asin Rus düşmanlığı ile sağlamak isterlerdi. Şimdi Amerikan I yardımını (cebinde hazır) bilen I bir bağülıkta yönetmeye çalısan, | hafif tabirle söyleyeyira. saf in sanlann elindeyiz.» (Arkası Sa. T. Sü. 1 de) Yazan: ÖZGEN ACAR Yarın başlıyoruz ANKARA (Ctmıhuriyet Bürosu) G.P. Başkanlık Divanı bir bildiri yaymlıyarak. C.H.P. Kurultayı dolayısiyle G.P. ye yöneltilen ithamlan cevaplamış ve CHP. yöneticilerini «Asın sol taklidçisi ve T.İ.P. kopyacısı sosyalist yöneticiler» olarak suçlamıstır. C.H.P. nin bugünkü yönetim tarzını, T.İ.P. in silik, zigzaglı ve samimiyetsiz bir kopyası olduğunu belirten GP. Başkanlık Divanı bildirisinde, «C.H.P., asırı sol nydularm elinden itibannı yitire yitire tarihinin en düsük oy seviyesine sürüklenmiştir» denilmektedir. GP'ye göre CHP \ TİP'in kopyası ı I Esrorengiz Iraklı lürkiye'de kayboldu Selâhattin GÜLER Âcil ihtiyaç için tarifeli kota ihdas edildi ANKARA, (THA) Sanayü büjük ölçüde teşvik ve himaye eden 1970 ikinci altı aylık 25. ithal kotası, bugün ilân edilecektir. Yeni kota sanayü büyük ölçüde teşvik ve koruyucu hüktimleri öngörmektedir. Aynca, âcil ihtiyaçlar için «Tarifeli kota» ihdas edilmiştir. Ticaret Bakanlığı, bu kota İle, 80 milyon 125 bin dolarlık sanayid ve 15 milyon 711 bin dolarlık da ithalâtçı kotası olmak üzere 95 milyon 836 bin dolarlık ıthalât yapüacağını açıklanustır. (Arkası Sa. 1. Sfl. 5 <te) CHP nin 20 nci Kurultayı Ecevit'çilerin hâkimiyeti altında ve oldukça sâkin ve heyecansız bir (Teleîoto: THA). hava içinde başladı. Bunda Ge • Genel Başkan İnönü, CHP 20 Kurultay delegelerine hitap ediyor... nel Başkan tnönü'nün de rolü olmalı. İnönü'nün Kurultaya illc direktifleri baskı yapılmaması Bütçe Genel Müdür Yardımcısı gürültü çıkanlmaması. Kurultaya toz kondurulmaması yolunda değişikliklerden sikâyet etti: idi. Ecevifçüer kendUerinden emın gbriinüyorlardı. öyle ki, Kemâl Satır ve taraftarlannın lsteklerinden çogunu yerine getirdiler. Satıroılar Kurultay güvenliğinin Genel Merkez tarafmdan seçilmiş bazı görevlilerce korunmasını is temiyorlar mıydı? Buyurun. Ecevit'in verdiği bir önerge ile bu istek gerçekleşti ve görevliler topluluğu her İl Başkanınm kendi delegasyonundan bir üye seçmesiyle meydana geldi. SatırcıYurt Haberleri lar dinleyiciler arasında özel birServisi liklerin, daha doğrusu Sosyal De ANKARA, (THA) Maliye Bakanlığı Bütçe Malî Kontrol mokrasi Demeklerinin militanlaGenel Müdür Yardımcısı Orhan Ankan, personel reforma tasanrının bulunmasını istemiyorîar sında son yapılan degişikliklerle, tasannın reformist karakterinin Bl'RSA: «Kalkınmft İçin mıydı? Peki. Merkez Yönetim Ku sakatlandıfhnı ve devletin imkânlannı ekonominin dengesini bobölgesel işbirliği» (RCD) nin 12. karar ahyor ve dinleyici sızacak ölçüde zorlıyacağını me Bakanlar Konseyi çalışmala(Arkası Sa. 7. Sü. S de) sürmüstür. Arıkan, ekonominin nna dün Bursa'da başlanuştu. enflâsyona süriiklenmesinin de Dışişleri Bakanı İhsan Sabmuhtemel olduğunn belirtmisri Çağlayangıl'in yaptıgı açış ko tir. nuşmasuıdan sonra Cumhurbas karu Cevdet Sunay ve Başbakan Sayıştay Malî Hukuk DergisiSüleyman Demirel'in «RCD. Ba nin Temmuz sayısıcda yayınlaBOLU, (THA a.a.) Bölkanlar Konseyine yolladığj medığı «Yeni personel rejiminin gelerinde kesilen orman ürünlesajlar okunmuştur. ekonomik etkileri ne olabilir?» rinin nakliyatının kendilerine verilmesini isteyen Seben ilçebaşhkh yazısında Arıkan, tasaCumtaurbaşkanı Cevdet Sunay sı köylüleri, dün akşam ilçedeRumelihisarında meytfana gennın üst kads^gjerdeki memur RCD Bakanlar Konseyine gönki Orman tşletme Merkezini işlen kazanın son kurbanı Hüseların lehine ve Türk ekonomisiderdiği mesajında, İzmir'de yayin Demir'in cesedi dün gece nin aleyhine tehlikeli değişiklik gal etmişlerdir. pılan zirve toplantısından sonra itfaiye ekipleri tarafından entş ve çalışma imkânlannın ler yapıldığıcı belirtmiş, bu ko12 nci konseyin öneminin arttıkaz altından çıkarılmış ve böyazlığından yakınan köylü ve kanuda özetle şöyle demiştir : ğını ve ufkunun ayduılandjğını lece olay yerindeki çalışmalar sabahlar, olay sırasında bazı bildirmiş. «Yeni tasarı, ucret yelpazesisona ermiştir. Bu arada «Acip Dıştsleri Bakanı siyasi parti merkezlerini taşa Acona» tankerinin kaptanı, dün nin büyük ölçüde açılması ve Başbakan Süleynıan Demirel tutmuşlarjır. kovuşturmayı yürüten savcılaba açılmaya ragmen bütün hizise, «1964 tstanbul ortak bildiBolu Valisi Şükrü Kenanoğrm i?teği üzerine tutuklanmışmetlilerin ücretlerinin, devlerisinde üç ülke Devlet Baskanla lu. olayı doğrulamış, ancak tahtır. Polis aracılığıyla Sarıyer tin imkânlannın dışına çıkılmanbat olmadığını ve durumun nnın açıkladıklan hedeflerin Adliyesine çağırılan kaptan. dan, hissedilir derecelerde yükkısa zamanda normale dönece(Arkası Sa. T. Sü. 8 del (Arkası Sa. 7. Sü. C da) ğini açıklamıştır. (Arkası Sa. 1, SO. 4 de) Personel tasarısı sakatlandı €€ RCD çahşmaları yetersiz bulundu Kaza yapan lanker kaptanı, lutuklandı Oıman İşlelmesini köylüler işgal etti Çağlayangil kriz geçirdl OLAYLARIN ARDINDAKİ Irak hflkfimeti, Türk hükümetine basvurarak Türkiyede esrarengiz şekilde kaybolan Selman Bin Omar'ın hayatta bulunup bulunmadığını ve sonucu hakkında bilgi verilmesini istemistir. Iraktaki görevi hakkında bilgi verilmiyen Selman Bin Omar'ın bundan bir süre önce sınırdan ayrılıp Türkiyede bulunan yakınlannı gönneye gittiği, bu arada durumundan şüphe edilerek Türkiyede tutuklandığı verilen bilgiden öğrenilmiştir. Galatasaray ve İstanbul Türk Dışişleri Bakanlığına gizANKARA (Cumhuriyet Bürosn) Erkek Lisesi Giriş 11 olarak gönderilen yazı incelenBir bildirı yayınlayan Ankara miş, Selman Bin Omar'uı buSmavmı kazanan ve tstanbul Eczacılık Fakültslunması için olay, tçişleri Balerı öjrencı kuruluşlan. afyon öğrencilerin adları kanhğuıa duyunılmuştur. lçişleüretımınin kifitlanraasını «Amen Bakanlığı durumu hakkında rika'nın Tiirkiye üzerindeki ye5. Sahifemizde kesin bir bilgiye sahip olmadıgı ni bir haskısı» ol'rak nıtclendır 6ERÇEK Siyasi hayatımızdaJd bunalımm günden güne afırlasması çesitli çıkı? vollannuı araıunasına ve ortaya atılmasına »ebep oluyor. tktidar partisi parçalamnıs ve gücünden kaybetmiştir, ana • muhalefet partisinin çalkantısı dinmek ve durulmak bilmiyor. Her parti kendi iç hesaplaşmaları ve poütika sözlüğümüze ciren yeni deyirole «Dalasmaları» içindedir. tktisadi hayatta dar boğazdayu Sayın Demirel'in darumu den Hinp rfaha rnk tarfı*Tfi> Erken seçim konusu olmakta... Böyle bir durumda nasıl bir çıkıs yolu bu lunabüecegi konusunda çaba harcayanlar, erken seçimleri de düşünmektedirler. Nitekim Savın Inönü, Kurultayı açış konuşmasında erken seçimden söz açmış ve delefelerin bu konuda hanrlıklı bulunmalarını istemiştir. Erken seçim demokratik bavatta ve çok partili düzenlerde zaman zaman bir karara varmak için araç oiarak knllanılahitir lO.^M* •#rlvn mrkmnm n ekiminin kısıtlanması lepki yarattı tınmıstır. Ama bn erken seçim, bir çıkış noktası olacak yerde 2"! Mayıs'a kadar giden hataların başlangicı olmustnr. Daha geçenlerde tngiltere bir erken seçimi sonuçlandırdı. Ancak kendisini kamnoyu anketlerine göre kuvvetli gören tşçi Partisi, erken seçimden medet umarken, hesapları tersine çıktı. Oyle «orülür ki. erken seçimi gönlünde yatan aslanı terçeklestirmek için araç diye (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) BURSA (a.a.) Merinos Fabrikasında yapdmakta olan «RCD» 12. Bakanlar Konseyine başkanlık eden Dışitleri Bakanı îhsan Sabri Çağlayangil, dün saat 10.40 sıralarında bir kriz geçirmi«tir Hasta olarak «RCD» toplantısma başkanlık etmekte olan Dışişleri Bakanı thsan Sabri Çağlayangil, Konsey toplantısma çay için ara \'erildiği sırada bir kriz geçirmiş ve Çelik Palastaki 110 sayılı dairesine kaldınlarak tedavi altına alınmıştır Bu rahatsızlığı dolayısiyle öğleden sonraki oturumda Türk Heyeti Baskanlığını DPT Müsteşarı Turgut özal'a bırakan Çaglayangil daha sonra iyileşerek «n>ce misaftr Haltnnlnr narKfinm HASTA OLAN DEMİREL, DİNLENİYOR ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan Süleyman Demirel' tn hastalıği devam etmekle beraber. ateşinin düştüğü ve gününü evinde dinlenmek suretiyle Kecirdigi ögrenilmisttr. Demirel. önceki gün ^ddetll bir anjin ile hastalanmıs v dototorlar bademcik iltihabı tesmsl koymuşlardır. Ateşi 39 derecaye yükselen Demirel'e doktorlar tarafmdan verilen tlâçlar, dun
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog