Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

TEMEL ESER Milll Eğıtlm Bakanlıgınca basılan aşagıda isımleri yazüı «1000 TEMEL ESER» sensmden yayınlanan kıtaplar satışa arz edılmış olup Bakanlık Yaymevlerıyle butün kıtapçılarda 5'er hra fıatla satılmaktadır Aşıkpasaoğlu Tarihi Çevıren: Nıhal Atsız Sanavileşmenin Kultnr Temellen Yazarı John ü. Nef Çev Erol Gungor 1000 umhuri KUTUCUMI: YTJNTJS N A D l :un En Kıgmeili Yardımem OKUL OPEDİSİ 5. fasikül çıktı 31 Temmuz Cuma 1970 GUVEN BAStM VE Y/kYINEVİ Gene Dağ ur BATEŞ 47 Yıl; Sayı: 16527 TeJgral ?e mektup adresl: Cumbunyet IstanbuJ Fosta Kutusu Utanbul No 246 TelefonJar 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 43 99 Uç kişi kanunsuz yürüyüş yapmak Askeri Personel Tasansı da kahul i'ililıli Ortak Pazaı,, tarüşılıyor sııçu iie mahkum oldu 1 Numaralı Sıkıyönettm Mahkemesinde dun tnr sanık 1 yüa, iki sanık 6'şar ay hspse mahkftm olmuş, bir sanık da beraat etnuştır. Bır Numaralı Sünyonetim Mahkemesınde 1 yü hapse ve 500 lıra para cezasına çarptınlan sanık Mustafa Fıgen'dır. Bu sanık kanunsuz yuniyüşe katıldığından 8 ay hapse. Kartal Emniyet Âmırlığınde tahnbat yaptıgmdan uç ay hapıs ve 400 lira para cezasına, Pendık Beledıye Bınasına zorla bayrak çektirmekten de 1 ay hapıs ve 100 hra para cezasına mahkum edıhnıştır. Rona Bonay ile Adıl Tokcan da kanunsuz vüruyuse katıldjğından 6'sar ay hapıs yatacak ve S00"er lıra para cezası odeyeceklerdır. AH özgul ıse beraat etmıştır. Karara karşı temyiz yolu açıktır. (Arkan Sa. 7, Sü. 4 de) Generaller gösterge üstii emekli olacaklar ANKARA, (Cumhunyet Bürosu) Bir soru.. Bu konuda Tabu Senatör Haydar Tunçkanat Mılll Savunma Bakanı Topaloğlu'ya bır soru voneltmış, Topaloğlu, generallenn kendi gostergelerı, yani, (1000+50, 1000+100, 1000+200) uzennden emekli olacagını açıklamıştır. Bunun üzerine APHı Orhan Kurumoğlu bir onerge vererek generallenn gösterge ustu rakamla emeklı olmasını engellemeye çalışmıştır. Kurumoğlu yaptığı konuşmada sıvıl personelle askerler arasmda fark meydana geldıgını one surmuştur Dığer senatorler de aynı yolda konuşunca Orhan Kurumoğlu nun onergesi kabul edılmıştır. Ancak. bır sure sonra, Orhan Ku rumoğlu'nun kabul edilen önergesının veterlı olmadığı. valnız askeri yargıçların sıvıl yargıçlar (Arkası Sa. 7, fco. « d») GP, Hükümetin vermesini istedi Meclis'e bilgi Parlâmenterler girişi redde çağırüdı ANKARA, (Cumhurivet Bürosu) TUrtaye"nin Avrupa Ekonomık Topluluğu geçiş dönemıne ginşi üe ılgilı olarak bazı partıler ıle çeşıtlı kuruluşlar gorüşleruu açıklamaya devam etmektedırler. GP, jayınladığı bır bıldırı ıle hükumetın parlamemoya en kısa zamanda ve genış bır şekılde bılgl vermesini ıstemıştır. Ankara Sanayı Odası Başkanvekılı Özdemır Yarar, duzenledığı basm toplantısında, «Biz ne hukümet çevrelerinin aşırı ivimserüğıni ve ne de ana muhalefet partısınin bağımsızlığımızı tehlikeye dusıirecek kadar endisesıni doğru buluvoruz» demıştır Makına Mühendıslerı Odası ise imzalanan protokolün parlâmentoda onaylanmamasını ve Ankara anlaşmasınm verdığı ımkanlan sonuna kadar kullanarak, hazırlılc donemını uzatmak ıçın karar alma volunda parlâmenterlere bır çagrıda bulunmuştur Askeri Persone! Kannmı Tasann dün Cumhnriret Senalosunda kabul edilmistir. Tasanda, bir iki küçiık drfcişiklik lapıldıgı için, defisiklik yapılan maddeler MUIet Meclisine geri dönecektir. Dunkü Senato toplantmnda penfrallenn 1000 gösterge nzerinden değil de. gösterge fistu rakamlarla birlıkte emekIıje avrüması hususunu sağlavan hukum. tartışntalara yol açraıstır GP'nin bildirisi CHP, Sendlkalar Kanunu için Anayasa Mahkemesine başvumyor ANKARA. (Camhurtyet Bftram) Genel Başkan î Inonu'nun çağrısı uzerıne dün sabah olağanüstü bır toplantı yapan CHP Parti Meclısi, 274 sayılı yasa ıçın Anayasa Mahkemesine basvurma konusunda Genel Başkana yetki verılmesıni kararlaştırmiîtır. Genel Başkan Ismet lnonünün kahlmadığı bu toplantıya Cahıt Zamangıl başkanlık etmiş, uyeler den îbrahıra Cuceoğlu ıle Naıl Gurman bır onerge vererek, bırkaç gun once vefat eden Profesor Tahsın Bekır Balta ıçin saygı duruşunda bulunulmasını istemisler dır. Saygı durusundan sonra Genel Sekreter Ecevit'm bır onergesi ülerıne, 274 sayılı yasanın Anayasa ya aykırüığı nedenıle Anayasa Mahkemesine basvurulması konu su gonısulmüstur. Goruşmelerden «;onıa, Parti Meclısi 274 sayıh yasanın ıptâlı ıçm Anayasa Mah(Arkası Sa. 7. Sü. ( da) SÜNAT. TÜRK TABİPLER BİRLIĞINİN 19. KONGRESINt İZLERKEN. Türk Tabipler Birliğı'nin kongresi başladı Kodro Tasansı Senato'dan A>*KARA, (Cnmhuriyet Burosu) Cumhunyet Senatosunda dun Genel Kadro Kanun Tasarıa goruşulerek kabul eddmıstır. Tasarı, hukumete geçıcı olarak gundeükle eleman çalıjtırma yetkısı tanıyan hukum çıkarıldığı ve bazı kadrolarda da değışıklık yapüdıgı ıçın Meclıse dönecektir. Tasarı uzerhrae goruşmeler sırasında GP grupu adına konuşan Ferıt Melen, tasanyla getırılen kadrolann mevcut kadrodan 116 bın kadar fazla olduğunu one surmuş, bunun için Istatistık Enstıtusu çalışmalarını omek vermı; ve. «Devlet kadrosu birdenbire yuzde 2t artaeaktır. Bo hesapsızdır. Biiyük bir israf otur» deraısür. Dığer konusanlar da kadrolann çışkınhğınden yakınmıştır. Malî ye Bakanı Mesut Erez, 494 254 kad ro bulunduğunu, doner sermaye ıle rakamın512489a ulaştığını, yenı kadro verümedığmı belırtnıış, •tntibaktan sonra bir çok kadro munhal olarak kalacaktır. Bu bo? kadrolar, Bakanlar Kurulu elinde bloke edilecek, 1971 butcesinde de kaldınlacaktır. Bloke kadrolar dan bazılan intibaktan motevellit ihtıyaea jföte kullanüacaktir» (Arkası Sa. 7. Su. 1 de) GP tarahndan yayınlanan bıldınde, GP'nin Ortak Pazar • Tıirkıye ıhşkılerınm peşın hükıimlerle de*ıl akla ve hesaba dayanan sogukkanlı b,r muhakeme ıle ele alınması gerektıgl mancında oldugu belırtılmekte, ıhracat alanını raJdplerimize ter ketmemenin bnemine değımldikten sonra özetle şoyle denılmektedlr: (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Yabancı ilâç Hrmalarının kısıtlanması isteniyor "Içme sulan devletçe satılmalı,, İSTANBUL HABER SERVtSİ Ttirk Tabipler Bırlıği 19. Bıiyuk Kongresi dun çalısmalanna naslamıg, Merkez Konseri Baskanı Dr. Erdal Atabek, uygar ülkelerde, saglık konusunun artık sadece insani bir amaçla ele alınmadifını, sağlık sorununun aynı zamanda en önemli sosyal ve ekonomik bir sorun oldufunu sovlemiştir. Tabipler Bırlıği Kongresımn açılışında Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay da hazır bulunmuş, bır konuşma yaparak, kongrede olumlu netıceler verecek kararlar alınmasını ve başarılar dılemiştır. Dr. Erdal Atabek'ın, bugünün tıp büimınin hastalıklann tedavısınden ibaret olmadığını belırten konusmasından sonra olcu nan Yıllık Çahşma Raporunda, çeşıtlı meslek sorunlan vanmda beslenme, Içme suları, tanm ılâçlan. ışçl sağlığı ılâç sorunu, okul ve oğrencı sağlığı gıbı çeşıtlı konulara değınılmıştır. geçti rngif: "Istail'den olumlu tutum bekliyoruz,, • LIBYA DIŞtŞLERİ BAKANI ILE ANKARA T A RESMİ > GORUŞMELER YAPILDI ANKARA, (Comhuriyet Buroso) Dışışlerı Bakanı Ihsan Sabrı Çaglajangıl, Ortadoğu sorunu üe ılgılı ABD teklıiının Arap ulkelennın bazılaruıca benımsenmesı ıle ılgılı olarak bır demeç vermıştır Demeç şoyledır •Amerikan Plânı, Ortadoğu ihtilafının halli için >enı umıtlerin doğmasına jolaçmıştır. BAC \e trdun hukumetlerımn bu teklife karşı takındıkları olumlu tutumu. bu alanda >apıcı bır adım oiarak goru>or ve takdirle karsılıyoruz Ortaya çıkan fırsatın değerlendirılebilniesı için Israil'ın de şupheye mahal bırakma>acak tarzda musbet bir tutum almasının zamanı geldiği kanaatinde)iz.> çalışmalarının Önce "Rock^ müziği çaldılaı, sonra polis arabasım yaktılar Amerika'mn Chieago şehrinde duzenlenen Ur cRock Festivali» ne katılan birüerce genç konserden sonra gosterl yapmaya başlamışlar ve Grant Park yakınlannda bir polis arabasım devirerek ateşe vcrmlşlerdir. Oiaylar sırasında 100 kadar genç yaralanmış, 146 kişi de tutnklanmıştır. Resimlerde Rock Festivalinden sonra polls otomobilinin yakıhşı goruluyor. (Fotoğraf ÜPİ) Libya ile görüşmeler Shoron Inle'ın kaalili kızlar cinayetlerini anlallılar • ÇETENÎN BA!>1 MANfeON OLAYDAN SONRA ZENCt VE BETAZ IRK ARASINDA SAVAŞ ÇIKACAGIM SÖYLEMİŞLOS ANGELES Amerikan smemasının eu güzel kadırüanndan bırı olan Sharon Tateie arkadaşlarım, Hollywood'un Beverly Hılls semtındekı koşkunde olduren Charles Manson Çetesı mensupları, dun buratfa yapılan duruşmalarında, bebek bekhyen unlü yıldızla dostlarını nasıl cldurduklennı anlatmışlar, aynca Manson Çetennın garıp yaşantısı konusunda çok ılgi çekıcl bılgller vermıslerdır. KASABYAN ANLATITOR Charles Manson, Patncıa Kernwınkel, Lında Kasabyan, Susan Atkıns ve Leslie Van Houten den kuruhı çeteden ılk konuşan Linda Kasabyan cınayet gecesinı butun dehşetıyle düe getırmış bu arada vucutlanncfan kanlar akan «korbanlannın» kendısıne «Lında, hepimizı bldureceksin» dedıklerıni soyledıkten sonra verdığı cevabı şu »ekılde nakletmıştır: «Siz kendi kendinizi bnn(Arktnı «ı 1 Su 1 del Ziraat Mühendisleri bildiri yayımladr "Haşhaş üretimini arttırmak gerek,, ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Zıraat Mühendisleri Odası dun. haşha? ekimi ve afyon uretimi konusunda bır bıldın ya\ımlayarak, ABD nın Turkıje've karsı 12ledığı polıtıkayı jermış, ayrıca Başbakan Demırel'le Tarım Bakanı Ertem'ın aynı konuda çehşkılere duştuklenni belırtmıştır. 6 bın zıraat muhendısını temsü eden Odanm bu konudakı goruslen şoyledır «^ Turkıye'dc >etiştırılen afyon sakızı. ulkemizin ekonomık ozellikleri dolayısijle, dunyada rekabet kabul etmez nitelikler tasımakta olup. ilâç sanayiinde kullanılan onemli bir ham maddedir. (2) Yurdumuzda haşhaş ekımı, kiıçuk arazı parçalan uzennde çalışan ve varlığını bu ıse bağlamış yuzbin aıle tarafından yapılmakta ve bol urünlu yıllarda yalnız afjon sakızı olarak 1520 müyon lıra gehr sağlanmaktadır. % Turkiye afyon sakızı Sretün ve ihraç işini hem çok dn( Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) Beslenme Haikın ozelhkle hayvansal protemden yoksıaı yanlış ve ekslk 'Arkmsı Sa ?. Sö 8'da) Köylülerin Ziraat Odalarına öye olması zonınlu kılındı AVK.ARA, (Cmnhuriyet Bflrosn) I Millet Medısinde dün. daha | önce baa maddelen Anayasa | Mahkemesl tarafından lptal edl len «Zİraat Odalan Kanun Ta I »ansı»tun goruşulmesı sırasında, köylulenn çıKçüık belgesi (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) ANKARA, (Cumhuriyet BUFOMI) Lıbya Dışışlen Bakanı Salıh Bumeyışır ıle resmı goruşmeler dun Ankara'da yapılmıştır. Konuk Bakan once dun sabah Dışışlen Bakanı Ihsan Sabrı Çağlayangıl ıle gorusmuş, aksamustü de Başbakan Suleyman Demirel tarafından kabul edılmıştır. Goruşmelerde. ozellıkle «Ortadofu durumu» ele alınmıştır. [Ortadoğu durumu>la ilgili diğer haberlerimiz, 3. sahıfemirdedır ] SHARON Tate, sinema dunyasmın en giızel kadınlanndan biriydi.. Hayatı, Beverly Hills'deki koşkunde Hippiler tarafından frci sekilde oldürulerek son buldu.. Yenı dolrouş tanfelermın uygulanmasından sonra yolcularla dolmuş şoforlerı arasında çıkan anlasmazlıklan gıdermek ıçın Beledıye, yenı kararlar almıştır Dnn yapılan açıklamaya gore, haşlangıç durağindan binilen dolmuslara, yan \olda da inilse. son durak ucreti odenecektir. Ara duraklardan bınen yolcular, binilen noktatla inilen nokta arasindaki en kısa guzergâh ucrelini odeyeceklerdir. Fazla ucret istenmesı, >asaktır. Aracını hareket ettırmış olan şofor, tek muştsrıyı bıle son durağa goturmek mecbunyetindedır. Dolmuşlar konusunda açıklama yapıldı Perişanlık Egrtim alanmda durmadan değisiklik yapılmasına abskınızdır. Bumın içindir U ögrenim •azboz tahtasına dönmils, dnrmadan Türfirtüğe konaa defişikUkleri izlemek zorlasmıs, öfretınenler • dgrencıler • veliier şaskına döndurülmflslfrdir. Biri yapar, öteki bozar; birl koyar, öteki kaldınr; bo kargasa içinde Milli Eğitimde birşeyler yaptldıgı gör&nüşfi yaratalır. Gerçekte yapılanlann hiçbirinin püolı • düzenli olmadıgt açıktır. Niteküa dera Utaplan keşmekeşl, ögrenci velilerlni de öğretmenleri de müşkftl dnrnma düsnrmeye devam etmektedir. VaJrtiyle ögrenbn tek kitap usulnyle vapılırdı; ber nedense bn kaldınldı; çok kltap nsnlöne geçildl; şimdl gene çok kitap usulünden vazgeçinvor ve tek kitaba dönülüyor. Üstelik bu değisiklifclcr tertipU bir Ueri görüşle değıl. geUşigiİEel kararlarla uygnlanıyor. Tek kitaba dönüş ile mbfredat projrramlarının değişmesi avnı zamana denk dü«;üriildu&u halde islerin koordinasyonu ihmal edildigin OLAYLARIN ARDTNDAKt GERÇEK den arap saçına benzer bır man zara ortaya çıkmıstır. 1 1970 . 1971 yıhnda tek kitap nsulünün nygulanacağı daha önceden bUJndifi halde gerekti kitaplar yetiştirilemediğinden çok kitap usnlö yfirürlökte kalmıstır. Oysa amaca varmak için zamanında gerekü tedbirler aimsaydı. durnm bngünkn ıribi olmazdı. 2 Ük ve orta derecell oknllarda yapılan möfredat değisikligi fiatönden iki yıl geçmistir; (Arkası Sa. 7. Sa. 2 de) ÇERKEZKOY Adalet Bakanı Yusuf Zıya önder. Çerkezkoy Sulh Hukuk Mahkemesmce 1 kurus manevî tazmınat odemeye mahMm edılmıştır Cerkezköy Savcısı Mehmet Feyyat tstanbul 14. NoterUğme, içinde kendısının de bulunduğu 38 hukukçunun talıp olmasına ragmen AP tl Yönetlm Kurulu tiyesi Kaya Alp Atakurfun atanması üzerine. Adalet Bakanı Yusuf Ziya önder hakJcında «1 kumslnk manevî tazminat» dâvası açrrustır. (Arkası Sa. 7. Sfl. C da) Adalet Bakanı, manevî tazminala mahkum edildi Tahsin Bekir Balta loprağa verildi ANKARA. (THA) Londra'da bır kalb krizi sonunda vefat eden CHP Parti Meclısi Uyesi Prof. Tahsin Bekir BaltaYun cenazesi dün törenle kaldınlmış.ür.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog