Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

A Adnan Adıvartn TARİH BOYTJN:A İLİM VE DİN adh eserinın bütünlüfünü saglayan değerli inceleme kitabı... «Osmanlı Türkiye'sinde geçen beş yüz yıl içinde müsbet ilimler alanmda neler olmuş, neler olmamıştır?»... 220 sayfa. büyuk boy, mükemme) baskı 15 TLREMZİ KtTABEVÎ Cumhuriyet 7643 OSMANLI TÜRKLERİNDE İLİM umhuriY Kurucusu: YUNUS NAOİ TRA$ M .TRAŞ...TIU$. M ERKEKIERİN HER SABAKKİ U 151TRAŞ BİÇAKIARM KHUKM H»Ç OLMAZSA I1UŞRHZ RAHAT OISON 47. Yıl; Sayı: 16526 Telgrar *e mektup TelefonJar 22 « edresl: Cumhuriyet IstanbuJ Posta Kutusu: îstanbul No 248 9022 42 98 22 42 97 23 42 98 22 42 99 30 Temmuz Persembe 1970 Hükumeteyetki isteğiSenato'yu karıştırdı CHP Anayasa Mahkemesinden kanunun iptalini isteyecek Devlet Personel Kanumı Tasarın dün Cumhuriyet Senatosunda kabul edilmistir. Tasannm defisen maddeleri Meclise gidecektir. Dünkii gtirüsmeler sırmsınd*. Maliye Bakanı Mesut Erez taratındM Tfrilen bir önerge Ue kamuron uygulanması ile meydan» gelecek tnaa? artışlannın ne oranda ödeneceğinin hükâmetçe tesblfinin iatenmesi uzun tartısmalara yol açmıs, AP Grnpnnnn da k*rp çık. Senato, personel kanununu kabul etti ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) muı Ue BakaD bu önergeyi geri almak zorunda kalmıstir. Dünkü toplantıda, yargıçl&ra tazminat verilmesî Ue tlgili madde kabul edilmiş, ancak, tazminat olarak konulan gösterge üstil rakamlarm emekliliğe sayılmayacağı belirtilnüştir. AP'll Senatör Orhan Kor, tasannın 1 Ağustos 1970 tarihınden itibaren yurürlüge girmesınl lstemış, bu reddedilmiştır. TÎPli Patma Hikmet tşmen, kanurüa sağlanacak zamlardan parlâmenterlerin gelecek seçimden sonra, yararlanmalannı isteyen bir önerge vermiş, kanundan TBMM üyelerinin hemen faydalanmasının Anayasa'ya aykın olduğunu öne sürmüştür. Bazı senatörler, «Aman ne yapıyorsun yahu?» dıye tşmen'e müdahale etmışlerdir, tşrnen'ın bnergesi lehinde sadece kendi siyle Tabil Senatör Saml KUçük oy vermlş, dığer senatörler aleyh te oy kullanınca önerge reddedilmistlr. GP'U Ferit Melen parlâmenterlerin memurlardan daha önce ve hemen kanun çıkar çıkmas bu kanundan yararlanmalartm öngoren hükmün tasarıdan çıkanlmasuu istemiştir. (Arkası Sa. 7, Stt. 1 de) DE>ÜREL, BtR ÎUNAN GAZETEStNE DEMEÇ VERDİ: Turiım Bakani: Sendikalar "Islanbul tasansı sahillen kanunlaştı çarçur ANKARA, (Cumlıuriyet Bürosu) oldiL Altıncı turizm koordinasyon toplantısında konuşan Tnrizro ve Tanıtma Bakanı Necmettin Cevheri, cldaresizhk yüzunden îstanbul'un sahillen heba edil mis, çarçur edılmiştir...» demıs tir. İSTANBULU DA UNUTMAYIN Toplantıda konujan Bakan Necmettin Cevheri, Devlet Plânlama Teşküâtı tarafından yürütülen turizm koordinasyon çalışmalannı övmü$ ve proje hakkında, «20. asrın yeni bir sosyal hareketi olarak» nitelemıstir. Bu arada dığer şehirlere de efilinmesıni isteyen Bakan Cevheri, «Bir lstanbul'u proje dışında bırakmak olmaz. tstanbul meselesini koordinasyon kuruluna getirmek istcrim. tstanbul tabil değerleri bakımından dünyamn her hangi bir şehri Ue boy ölçüşebilir. Ve turran açısından getireceği döviz hiç bir şeyle tayaslanamaz. tdaresizlik yüzünden tstanbul'un sahilleri heba edilmiş, carrur edilmiştir. lstanbul için mutlaka bir program ele almak istcrim» demiştir. Toplantıda aynca 10 yıl lÇ,ln" de Antaîya'dan Çanakkale'ye kadar olan sahıl şeridinde tatil köy leri kurulacağı ve 500 bin yatak sağlanacağı açıklanmıstır. IkiCami flrasında u sıralarda C.H.P. Genel Başkanhçı boşalsa o yere neveslenip adaylıgım koyacak pek a» kimse çıkardı sanırız. Ortanın soluydu, yok göbeîiydi gibi kimsenin kesin olarak sınırlarını çizemedigi tartısmalar için için sürüp giderken sık sık ortasından çatlama tehlikesiyle karsılasan bn emektar parti gene ancak emektar Genel Başkanın yüzii suyo hürmetine ayakta dnrnyor görünmektedir. Ip üstünde denge oynnları yapan bir cambaı ustalıgı ile bir o yana bir bn y«na egildiğini *»" man zaman ha dflstti taa düıecek yürek çarpıntılan içinde seyrettigimiz Sayın Genel Baskan durnmu daha ne kadar idare eder, bilemeyiz. Ama gördügümüz, iç dengesi iyice sarsılmış bulunan C.H.P.'nin bn kıvrak bareketlere ragmen özlediği dengeye kavuşmakta güçlük çekecegidir. Ortada. sanki birtakım C.HJP. düsmanları partiye sızmış, önemli kilit noktalannı ele geçirmişler de kuruluşu içerden çökertip yıkmak isterler gibi bir hava secilmektedir bugün. Ve Sayın Genel Baskan, çaresizlik içinde, çimdilik sadeee görunürfi kortarraa çabalanna kendini kaptırmışa benzenıektedir. Son Kurultay toplantıunda Sayın Satır'ın dogrudan doğruya kendisine yönelttiği «Toprak işgalleri devrimci eylem midir, yoksa kanun dısı eylem midir?» sorusunu Sayın Inönü «Hem öyledir hem öyledir» diye yanıtlamıs. bunn yaparken de ne Genel Sekreteri, ne de Grnp Baskanvekilini kırmak istemedigini dolaylı yoldan ortaya koymustu. Bnnunla beraber Kurultayın havası Paşanın daha çok Sayın Genel Sekreterden yana oldugunu belli ediyordu. önceki çiin Grnp toplantısında yaptığı konuşmayı okndnktan sonra ise bu kez öbür yana eğilen bir Pasa ile karsılastık. Gerçekten Kurultayda Sayın Genel Sekreter C.H.P.'nin bir sınıf partisi olma volunda bulundufeunu hiçbir kusknya ver vermi>ecek biçimde açıklarnıstı. Oysa, Sayın tnönü Gruptaki konusmasında gene hiçbir kuskuya yer vermeksizin, âdeta Genel Sekreteri yalanlarcasına hu düşünceve karsı çıktı, C.H.P.'nin bir kütle partisi olduğnnu ve öyle kalacağını sövledi. Devrimci bir kütle partisi olarak kurulan. uzun yıllar tek baçına Tnrdn vöneten C.H.P. bngün bir sınıf partisine dönüsebilir mi, dönüşiirse kısa ya da nznn süre sonunda kazancı ne olur, kaybı ne olnr? Bn soruların cevabını borada ara;tıracak degiliz. Gördü|üraüz kadarı ile yurdumuzda çok partili yasamın kapılarım açan ve bunn yaparken de Atatürk devrimciliŞinden taviz üstüne taviz vermek eereğini duvan C.H.P. bngün tehlikeli bir hunalımın ortasına düsmüstür. Geçen yıl knyudan adam çıkarma çayrftine kapılan, sonra da bnnu A.P. oylarını dağıtmak için göze aldıfını söyleyen Sayın tnonü simdi kuvnnun ta yanına kayan kendi partisini kurtarma çabasına girismiş göriinnyor. C.H.P. iç dengesindekl aksaklıgın temelinde, çok partili yasama geçildikten sonra ortaya çıkan yeni kosuliara nyaraaraanın doğnrdngu bunalım vatmaktadır. Devrimci bir kütle partisi, llkin devrimlerden tavizler verir, bnnunla bir sonuç elde edemijıeceğini anlayınca da baska yollardan başka bir devrimcilik hevesine kapılır ve bunu da tntncn çıkar graplarının at oynattıJı biçimsel bir demokratik ortamda başarmaya kalkarsa o par ti elbette bnnalımdan bnnalıma yuvarlanır. sonunda da şimdiki bozuk düzenin destekleyicisi rolÛne girer. Ve bir gün gelir bn partiyl Ismet Paşa bile artık knrtaramaz. "Enosis'i düşünmek hiçbir şekilde değildir,, münıkün Millet Meclisinde dün 274 S»yilı Sendikalar Kannnunda ^ îiklik yapan tasan, Finansman Kanun Tasansı. Emlâk Vergisi Ksnun Tasarısı, Cumhuriyet Senatosundaki değisiklikler aynen Meclisee benimsenmek suretiyle kanunlasmıstır. SFNDÎKALAR KANUNU Mıllet Mechsınde once 274 Sajılı Sendikalar Kanun Tasansı ele alınmıştır. Bir sureden beri bu tasanya engelleme yapan CHP'liler AP grupunun kalabalık olduğunu görunce engellemeyi kaldırmışlar, bunun ü1 zerine tasarı kabul etfılerek ka nunlaçmıştır. Öârenildiğine göre, CHP Parti Meclısı, bugun olağanustü bir toplantı yaparak, kanunu ele alacak ve ıptali için en kısa zamanda Anayasa Mahkemesıne basvuracaktır. Daha once Turkıye işçi Partisi ve Bırlik Par(Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Yabancı iiç işçi tesekkülü daha, Sunay'a başvurdu # GREV HAKKIN1 KULLAN MATAN IŞÇlLERtN DtRENtŞl DEA'AM EDtTOR... Uluslararası üç işçi federasyonu, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'a birer telgraf çekerek 274 sa yılı Sendikalar Kanununu değistiren tasarıyı veto etmesini istemişlerdir. Telgraflarda «Tasannm hür sen dikaeüıği ve üyelerinin yarartna yapılacak sendikal calışmalan kısıtlayacağı» ileri sürülmektedir. Uluslararası Maden ve Basın Işçileri Federasyonlan telgraflannda hür sendikacılık İçin mücadele eden Türkiyedeki üyelerini dauna destekleyeceklerini bildirmişlerdir. 50'nin üzermdeki ülkede 3 mil yon üyesi bulunan Uluslararası Kimya îşçileri Federasj'onu, Cum hurbaşkanı Sunay'a gönderdiği telgrafta tasannm demokratik sen dikacılığı zedeleyeceğini ifade edı (Arkası Sa. 7. Su. 4 de) Hükumet Katsayı Kanununu geri aldı ANKABA, (Cumhuriyet Bürosu) Mıllet Meclısınd'e dun Katsayı Kanun Tasarısının gorüşülmesi sırasında Hükumet Tasarısının da ha sonra gorüşülmesi gerekçesiyle geri alnnştır. Katsayj Tasar^ının görüşülmeye başlandığı sırada Hükumet adma söz isteyen Maliye Bakanı Mesut Erez, Personel Kanun TaKatsayı Kanun Tasarısının daha nı, bu tasarı ile bağıntılı olan sayısının henuz kanunlaşmadığısonra gorüşülmesi gerektiğini soy lemiştir. Maliye Bakant, Katsayı Kanun Tasarısının Personel Kanun Tasarısının kanunlaşmasından sonra görüşülmesini istemiş ve bu istek kabul edümiştir. Bu arada APli Salıh Aygün Katsayının 6'ya ındırümesinı teklıf etmıştir. ANKARA, (a.a) Başbakan Süleyman Demırel, Atina'da çıkan Akropohs gazetesine verdıgi demeçte, «Kıbrıs meselesi muhakkak çözfimlenmelidir. ancak bu çözüm esnasında Enosis hiçbir şekilde düşünülemez» demiştir. Başbakan Demırel Akropolıs gazetesinın sorulanna verdigı cevaplarda, Turkiye'deki rejim, iç politika ve ıktisadi konulara 197071 ders yılında ilkokullarda okutulacak ders ve yardımcı ders kitaplarından bir kısrnı da temas etmiştir. «Ordu memleketin sanınması üe görevlidir, SUâhb Kuvvetler savunma konnsnnda hükfimete, hükumet de MiUet Meclisine kar şı sornmludnr. 33 milyon nüfnsu bulunan bir memlekette her çeşit düşünce sahibi bulunabilir, bunlara bakarak milletin su veya bu eğilim içinde bnlunduğnnu söylemçk doğru olmaz» diyen Başbakan Demirel'in Akropolls yazanmn suâllerine vcrdiği cevaplar özetle şöyledir: Bir foürikalöF orloğı tarafından Gebze'de 2 gun önce ışlenen cmayette Talât Yucel adındakl fabrikatörün, ortağı Faruk Jüler tarafından oldürüldüğu anlaşılmıştır. Verilen bilglye göre, tstanbul'dan Gebze'ye gelen Paruk Jüler, fabrikaya uğrayarak ortağı Talât Yücel'den bir ıruktar para istemiştir. Bu arada iki ortak arasında tartışma çıkmış, Talât Yü. cel istenen yüz bın lırayı vermeyeceğini birdırmiştir. Faruk Jüler ıse; «Parayı vermezsen seni öldürürüm» diyerek tabancasını bir el ateşlemiştir. Ancak, agır şekilde yaralanan Talât Yücel hastaneye kaldırılırken ölmüştür. Olaydan sonra kaçan Faruk Jüler in aranmasma başlanmış, yurt dışına çıkmaması için polis genış tertibat almış, kımlıği bütün sırur kapılarma büdinlmiştır. (a a) » ORDU MEMLEKETİN SAVTJNMASl İLE GÖREVLtDtR Soru: «Yeni bir Anayasa'mn anlayısma ve»a 1960 ihtilâlinden sonra kurulan yeni siyasî ortama göre Silâhlı Kurvetlerin politikada bir rol oynadığı kabul edilebilir mi?» (Arkası Sa. T, Sü. 4 de) Tek kitaba gidilecekken sayısı artiırıldı Değişen mütredat programlanna eski kitaplar uygun değil bu yıl okutulacak Şükran KETENCİ llk ve orta dereceli okruUarda yapılan mütredat değişiklikleri nin uygulanışır.dan bu yana iki ders yılı geçmiş olduğu halde, 197071 ders yılı için de, eğithn proğramlarına uygun ders kdtaplan benüz tamamlanmamıştır. Millî Eğitim Bakanı ve Bakanlık yetkililerince «Her ders için tek kitap sistemine gidileceğininv deAmerîkalıların falarca açıklanmasına rağmen, önümüzdeki ders yılı için kabul Afyon Konusunda edilen kitap sayısında geçen yıla yeni bir iddiası oranla artış olmuştur. KtTAPLAR MtTFREDATTAN FARKLI MilU Eğitim Bakanlıgı, 197071 ders yılı içinde okutulacak ders kitaplanm tespit ederek, 1608 sayıü Tebliğler Dergisi'nde yayınlamıştır. Ancak yeni ders yılında okutulmak üzere kabul edi len asıl ders kltaplan, konu ve işleniş bakımından eski sisteme I göre hazırlanmıştır ve gerek ilkokullarda, gerekse orta dereceli okullarda iki ders yüından beri uygulanan yeni yönetmelikANKARA, (THA) Ameri lere uymamaktadır. Uzun yıllar deneme okullannkan yetkilı kaynaklan, Turkiye' da uygulandıktan sonra, 1966 y> den afyon kaçakçılığını ıdare elında alınan bir kararla ilkokulden şebekenin ardında bir nevi dokunulmazlıkları olan kudret , (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) lı otel ve gemı sahıplerinin bulunduğu hakkındakı iddıaıarı doğrulamışlardır. Otel ve gemi sahipleri dışında, nakliye şırketlen ve ithalât ıhracat şirketlerinin de sahibi olan belübaşlı 910 kaçakcüık sebekesi başınm isimlerinin blAnkara Büromuzun verdiği lındiğı fakat bunların yakalanmaları şansının çok az olduğu habere göre bu 30 Ağustos'ta Ueri sürülmüştür. yedi yüz kadar albay emekliye sevkedilecektir. Ordudaki al(Arkası Sa, 1. Sü. 6 da) bay mevcudunu azaltmak için alınacak tedbirlerin yanısıra piramidi sağlamak için 40 kadar general ve omiralin emekliye aynlacaklan da bildirilmektedir. 936 sayıh kanun, Türk SilâhJi BURSA, (aa) îtalya'da geKuvvetlerinin gençlik ve rindeçirdiği bir kalb krizi sonucu haliğini sağlamak amacıyla düzenyata gözlerinl yuman Roma Bulenmistir. Bu kanunun 49'uncu yükelçimiz Turhan Tuluy'un c«maddesinde general ve amiral nazesi dun Bursa'da askeri tokadrolan kontenjan oranlan renl» loıldrnlmıstır. Asıl ders kitapları, yardımcı olarak oUutıılacdk Susuzluk ölüme yo/oçıyor [TURT HABERLERİ SERVtSt Güney Anadolu Bölgesındı hüküm süren kurakhk ve su suzluk can kaybına yol açmış tır. Türk Haberler Ajansının Mid yat çıkışlı haberine göre, Ge lmkaya köyünden Hatice Gökalp uç saatlik yolu katederek Midyat ılçesinden su götürürken evde kalan 1,5 yaşındakı kızı Hahrne susuzluğa dayanamıya' rak ölmüştür. Aynca Barbunu köyüne su götüren tankerdeı su almaya koşan köylüler ara (Arkası Sa. 1. Sü. 2 de) ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Cumhuriyet Senatosunda dün Askeri Personel Kanunu Tasarısı görüşülmeye başlanmış, bir konuşma yapan Mıllî Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu. emireri tazminatı ve taytn bedelinin bu kanundan sonra da ödenmeye devam edilecefini açıklamıştır. Bakan, CHP'li Mehmet Hazer'in bir sorusu üzerine şu açıklamayı vapmış. Bunlar tazminat değildır. Görevin ozelliğı dolayısıyla verilen ayni yardımlardır. Tazmi nat sayıp, kaldırmak mümkun değildir» demiştir. Bakan. kanunun malî portesinin 1 milyar lırayı geçmiyeceğini söy lemiştir. Tasarının tümü kabul edilerek maddelerine geçilmiştır. Emireri tazminatı ve tayın bedeli ödenmeye devam edecek • Kaçakçılığı gemi ve otel sahibi türkler yapıyorlar Needel üğur AP yönelicilerini sıırladı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) CHP Millet Meclısi Grup Baş kanvekili Necdet Uğur, dün basına verdiği demeçte AJ». grup yöneticilerinin CHP'nin engellemesi ile ilgili olarak iddialannı cevaplandırarak, «Mnietvekillerini Ankarada bulunduramayan, (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) rosu) Kadınlardan Kurulu bir kaçakçılık sebekesi, yanm milyon lira değenndeki mal Ua dun sabab malî polisın elıne geç miştar. Güney ıllerine otobüsle yaliuz kadınlann katıldıklan dinî yerlen zıyaret etmek için geziler tertipleyen şebekemn, her seferinde İzmir'e kaçak eşya getirdiğı polis tarafından, bir ıhbar sonucu öğrenılmıştır Tertibat alan polis, otobüsun dün sabaha karşı Izmır'e geleceğıni tes pit etmış ve kaçakçı kadınlan baskın sonunda suçüstü ele geçirmistir. (Arkası Sa. T Sü. 2 de) Kadınlar sebekesi yarım milyonluk kaçak malla yakayı ele Ege Bü(Cumhuriyel verdi Ünlü orkestra şefi Sir john Barbirolli öldü LONDRA (Dış Haberler Servisi) Muzik dunyasının büyuk şöhretlerınden tanınmış orkestra şefı Sir John Barbirolli geçırmekte olduğu rahatsızhktan kurtulamıyarak, öneeki akşam Londra'da hayata gözlerinl yummuştur. 70 yaşında ölen Sir John Barbırolli, Londra'da doğmuştu Annesı Fransız. babası da gezicı müzık topluluklannda keman t Kanun koyucunun amacı saptamrus, kadrosuzlnk nedeniyle emekliye aynlanlara tazminat verilmesi öngörülmüştür. Kanun koyucu, bu alanda obİektif olmayan tutumlan Snlemek amacındadır. Üç yıtmı tamamladığı halde terfi edemİTen scneral veya amîralm mutlâka emekliye aynlması ve görevde tutuhnamasi kanunun temel kuralıdır. Böylece «genç elemanlar zamanında sommlu mevkilere gelsinler; çaijırmzın koşullanna uygun bir dinamizm. ordunun yükse!; kademclerine gecikmeden tırmansm» ffirüsU kanun OLAYLARIN ARDINDAKt GERÇEK hdiillerini naryolan Biiyük Jüri tarafından «en ba^anh senaryo» seçilen ve ödülü payla^malan kararlaştırılan Oktay Arayıcı ile Güngör Dilmen dün ödüllerini almışlardır. Fotofcrafta Oktav Aravıcı ve Güneör Dilmen Tazı İsleri Miıdiirleri UnUlienni HlUlldr Aldılar 1%91970 T u n u s NafU Ar matanı Tanşmasında se " Tuluy'nıt cenazesi toprağa verildi koyucunun esas kaygısi olarak belirmektedir. 926 sayıh kanunun 1301 sayıh kanunla kısa bir süre önce değiştirilen 49'uncu maddesinde, evvelce bu maddede bulunmayan bir hüküm yer almaktadır Bu hüküm tazminat ile ilgilidir. «Bekleme süresi sonunda emektiyı sevkedilen orgeneral ve oramirallere tazminat verilmesini» âmirdir. Yani kanun koyucu, orgeneral ve oramirallere bekleme süresini tamamladığı üç yıl (Arkası Sa. 7 Sü. î del • ••
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog