Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

TURK ANSİRLOPEDİSİ TÜRK ANSİKLOPEDİSt Fasıkul 142 Fasıkul Fasıkul 141 ( I. Baskıl ( I Baskı) Baakı) TÜRK ANStKLOPEDİSİ İSLÂM ANStKLOPEDİSİ Cuz Cuz. 118 4 ı I Baskıı ( m Baskı) İSLÂM ANStKLOPEDİSt Cuz « (ni Baskı) Mılî! Eğıtim Bakuüıgınca öasılan bu *nsıklopedı Fssıkulleri 10"ar lıra fıyatla Bakanhk Yaj ınevlennde ve bütun kıtap İSLÂM ANStKLOPEDtSİ umhuri Korucusu: VUNUS NAÜ1 lohn Steinbeck'in ROMANLARI 1 1 L ^ K f 1 1 1 | YCKARI MAHALLE UGUKLU PEBSEMBE SARDALYE SOKAĞ1 CENNCT Ç*YIRLAR1 PP^ V BATT1 t tNCI çılarda satılmaktadır 47. yıl, sayı: 16499 Telgrai ve mektup adresı: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu tstanbui No 248 Telefonlar: 22 42 9 0 2 2 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 3 Temmuz Cutna 1970 ALEV AK BILDIRCtN BIR SAVAS VARDI Varlık Ya:yınen Cagaloğlı Yokusu. 48. İstanbul lllâncılık 8532ı 6709 6 TL 6 TL 4 TL 4 TL 4 TL. 4 TL 4 TL 4 TL 4 TL KadFO Konun Tosofisını Komisyon kabul etti • Kadro Kanunu, Personel Tasansının kabulunden sonra Meclis Genel Kurulunda görüşülecek .. ANK4RA (Cnmhnrıvet Bürouı) Mıllet Meclısı Butçe ve Plân Konnsionu dun sabah yaptığı toplantıda «Kadro Kannnn Ta•ansı» nı kabul etmıştır. Tasarı, Personel Kanununa gore bugun mevcut olan 520 bın kadar memurun ıntıbakına ımkân vermektedır. Tasanda yer elan bır başka hukme gore çe«ıtlı nedenlerle Bakanlar Kurulu tarafından kullanılmak uzere 42 bını aşkın «torba kadro» hukumet emrıne venlmektedır. (Arkan Sa. 7. 80. 4 de) Geçici Komisyon kolalı içki vergisi ni indirdi ANKARA Cumhuriyet Bürosu Cumtaunyet benatosu Geçıci \ergi KonusyoDunda Turk Pırlâmento UriMnde bugüne kadar rasUanmamış bir olay olmaş ve kolalı ıçkiler yapan ve satan iki firmanın dört temsilcisi komisyond» dinlenmişler ve Komisyon Başkanı Yiğit Köker aracıbğı fle verilen bir değiştırge önergesi ile kolalı içkiler den aünan gider vergisi yuz de otnzdan yirmiye, kola özâtlen yuzde 50'den 40'a indirilmiştir. Fınansman Kaaun Tasarısım goruşen Cumhuriyet Senatosu Geçici Vergı Komısyonu dun sabahkı oturumunda tasannın 5 bolumunde yer alan gıder vergıleri ıle ılgıli bukumleri rr.uzakere etmıştır. Bu muzakereler sırasmda Komisyon toplantısına kolalı ıçkiler yapan ve satan iki fırmanın dort temsılcısının geldığı ve kendılermın bu konuda Komısyona bılgl vermek ıste dıklerı gorulmüşttir. Bu ıstek Komisyon Başkanı Yığıt Kokerın (AP) onensi ıle Komis>oaa sunulmustur. önerı kabul edılınce bu temsılcılerden ıkısl Komısyonda konuşmuşlar ve ko lalı ozutler ıle kolalı ıçkılerde ongörulen gıder vergısı artışına karşı çıkmışlar, fırmalarınm telc kuruşluk dahı dovız kaybına sebep olmadıkları, bugunku şartlar altında normâl kapasitelerı ıle büe çalışamadıklan ve normâl kâr oranını bıle saglıya madıklanndan yakınmışlar, bıra Ile kolalı ıçkiler arasındaki rekabetın agırlığından şikâyet etmışlerdir. Kolalı lçkıler fırmalannm temsılcılen bırada gıder vergısi oranının yuzde 20 arttınlmasına karşılık koialı Içkılerde yapı (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) CHP 20. Kurultayı bugün başlıyor. Ecevit konuştu : Memurlar, iki lam gün tatil yapacak Mıllet Mechsının dünkü oturumunda Personel Kanunu tasansı uzenndekl goruşmelere devarn edılmış ve askerlık suresının memur kıdemınden sayılmasına karar venlmıştır. Bu arada tasarının 49 maddesıne kadar olan tum maddeler aynen kabul edılmış ve devlet memunmun haftalık çalışması 40 saat olarak saptanmıştır. Buna gore memurlar Cumartesı ve Pazar tam gun tatıl yapacaklardır Avrıca yabancı ulkelerde gorev alacak memurlara Bakanlar Kurulu karanyla beş yıla kadar ucretsız ızın venlebılecek ve bu lzın beş yıl daha uzstılabtlecektir. Inönü olmosa kurtlardan biıi halk bile kurtaramaL, ECEVIT «Altı oku kjm bu hale getirdi!...» ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Ânkara nbtlan KEMAL AYDAR C.H.P. 20. Kurultayı bugün Atatürk Spor Salonu'nda yapılacaktır. Kurultay'a katüacak delegelerin çoğu şimdiden Ankara'ya gelmiş bulunmaktadır .. ^ CHP 20. Kurultayı AP, şiddetli enflasyona açmıştır,, ANKARA (Cumhurhet Bürosu) CHP 20 ncı Kurultayına Parti Meclısınce sunulan raporun «tktısadi hayat» ıle ılgıli bolu münde AP'rnn izledıgı ıktısadi pohtıka eleştınlmekte ve bu arada «Tfirlriıe'nin temel sorunu iktisadi kalkınmadır. Kalkınma sorununu başarı ile çozemeyen hiçbir siyasal güç uzun sure iktidarda kalamaz» denılmekte. ıktıdarm şiddetli enflasyona yol açtığı ileri siınılmektedır. Geoen kurultaydan bu yana ekonomık hayatta tehlıkeli eğılım ve düzen bozukluklannın son İki yıl ıçinde daha belırgın hale geldıgi belırtılen raporda yer alan hususlar ozetle şöyledır 41 Son iki yılda kalkınnıa hınnda gozle gorulur bir yavaslanu vardn*. HSkumrt, bunn gizlemek için D.tJl.'nin millî gelir tahminlerini şişirmesini çesitli kanallardan satlamava çalısmıstır. 19S9 yıb için büyüme hrn olarak DJ.E. ynzde 6.8 rakammı veriyorsa da D.P.T. gerçekleştirilen hızın yüzde 33.5 olabileceğini göstermektedir. 19T0 yıbnda bunun yüxde 3 veya 4 olması kuvvetle muhtemeldir. A 1965'ten bu yana AP ıktldan, Turk parasmm değennı korumak ve fiyat artışlanm onlemek ıçın hiçbır cıddı tedbır al(Arkası Sa, 7. Sü. 3 de) Sivas'ta deprem: 150 ev öte vandan CHP Gençlık Kolları Kurultavında dun bır konuşma yapan CHP Genel Sekreteri Ecevit, bırkaç yıldan berı CHP ıçinde bırtakım kurtlann etraflarını sard'ğını belırterek. «EJer bütiin devrimci atılımlanma destek olan Genel Bafkanjmıı lnönfi olmasa bn kurtlardan biıi balk bile k«rt»rafb»x» demlçtır Dun Parti Genel Merkezjne gelen delege heyetlerıne uvelık kartları, Partı Mechsi raporu dağıtılmıj ve «on hazırhklar tamamlanmava çalışılmıştır. ANKAR.* C.H.P. :2i). hurultayı bugün toplanıyor. Bu siyasi olav bir çok bakımlardan onem taşımaktadır. Bır defa Kurultav. Türkiyenin çalkaotı ve bunaiımlarla xor ireçide girdiği bir siyasal ortam içinde toplanmaktadır. Bu bakımdan butün kamuoyunun dıkkatleri iktidar olsun, muhalefet olsun; siyasî kadroların ve onların davranışlan uzerinde toplanmış bulunmaktadır. C.H.P., bn dikkatlerin dışında değildir. tkincisi, C.H.P. bu Korultaya içe dönuk bir mücadelevi bünyesinde taşıyarak girmektedir. Aslında Kuraltayın öne alınışınıi] nedeni de doğrudan doğrnTa bn mucadelenin kendisidir. Bu iki hususun taşıdıfeı önem, C.H.P. Kurultayının da anlam çizgilerini teski) ermektedir. CR.P, knrultaya giderken Tflrkivedeld siyasal bunaumı çörmezlikten reJemez re bu meseleyi bır yana bırakaraaz. Siyasal ounalıın, TSrkircde demokratik rejimin yaşayıp yasayamıvaca|ını kapsayan bir tartısma çizgisine geldiği için, bir parti olarak C H.P. bn tartısmanın etki alanı içindedir. C.H.P., bn ortamda, siyasi Iranımlara inancı tazeliyebilecek bir gelişme gosterebilirse (Arkası Sa. T, Su. 4 de) Gündem Kurultayın gundemı çövledır: (T) Genel Bajkamn Kurultayı açışı, (T) Sa%gı durusu, (5) Başkanhk Dıvanı seçımı, (7) Genel Baskanın açıs konufması, (§) Partı Meclui raporunun okunması, (S) Kurulacak komiâyonlara üye avrılraası, (f) Rapor uzerinde gorüşme, (S) Raporun aklanması, (?) Komısyonlardan gelen raporlann gorüşulmesi, rto^ Genel görusme, (fî) Seçımler (Genel Başkan «e(Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) yıkıldı, bir kadın öldü StVAS (THA) Sıvas'a baglı Gurun üçesı Yaryurdu bucak merkezınde, sabaha karşı saat 04.30 da 10 sanıye kadar devam eden bır deprem olmuş, 80 hane ve 500 nufuslu bucakta 50 ev yıkılmıştır Bırçok evde ağır basar gormuştur. Koylerde de 100 evın yıkılmasına sebep olan deprem sonucunda bır kadın olmuşrur. Valı Mustafa Yorukoğlu deprem bolgesıne gereklı yardımın yapılacagım açıklamıştır. Yaryurdu bucağında karakol bınası j ıkıldığından memurlar çadırda vazıfe gormektedırler. A\rıca Kırdjra, Kaynarcs ve Gokeren koylermde 100 kadar ev yıkılmıştır. Bu koylerde halk çadırlarda jatmaktadır. Bu koylerden bırınde 62 yaşmdakı Alıye Hoşçun un oldugu ılgılıler tara fmdan açıklanmıştır. Enkaz altından iki ölü "Denetleme daha çıkanldı hurulu muhakkik ve müf ettiş degildir,. AN"KAR.4 (Cumhuriyet Bürosnl Devlet Bakanı Refet Sezgın eskı Yuksek Denetlem« Kurulu uyesi Zıva Kayla'nın iddıalarına cevap vermış, üyelenn emeklıye aynlması, ya da başka görevlere atanmasınm, DDY arsa satışı ve Zıraat Bankası kredılen ile ılgıli olarak tanzım ohınan raporlarla hıçbır ılgısı olmadığını ıddıa etmiştır Sezgm, açıklamasmda özetle şun ları soylemıştır«Ynksek Denetleme Kurulu, muhakkik ve mufetti; de değildir. Yolsuzlnk ve suiistimal tespiti için çalışma yapma jetkisi de yoktur. T.C. Ziraat Bankası 1968 muamelâtı için düzenlenen Yuksek Denetleme Kurulu raporunda, bankaca açılan ticari kredilerde yolsuzluk ihtimali ve ticari kredi işlemlerinin ügili mercilcrce tetkik, tefti? veva tahkiki gerektıği hakkmda herhangi bir görüş »erdedilmemiştir.» Sezgm sozlerıni, «Genel olarak suiistimal ve yolsuılaklarrtan bahsediliyor. Bu iddialann zaman, mekân ve hâdise gösterilraek snretiyle ortava konulması gerekir» seklınde tamamlanmıştır • HALEN GÖZALTINDA BULÜNDURULAN AGIP ANCONA ADU İTALYAN GEMİSI tSTANBUL HABER SERVtSt Rumelıhısarında oncekı gun İtal>an bandıralı «Agip Ancona» ten. kerinin japım halinde olan bır yalıya bindirmesi sonucu meydana gelen kaza ile ilgılı soruşturma dun de surdurulmutştur. Itfaiye, enkaı altında kalan işçilerden ıkisinin daha cesedini çıkamug ve olu sayısı dorde jukselmıştir. Hâlen enkaz altında bulunan bır ışçının de hayatmdan tamamen umıt kesıldığı ılgıblerce açıklanraıştır. Enkaz altmdan olu olarak çıkanlan ışçiler: Sıtkı Horoz \e Hacı Hüseyın De. mır'dır. Enkaz altında bulunan (Arkası Sa. 7. Su. 3 de; İNÖNÜ, GÜRÜLTÜ İSTEMİYOR Orhan DURU ANKARA (Comhnriret Burosn) Herkes merak edıyor: CHP*nin bu Kurultayında hoparlörler kesıntısız ve duzgün çalışabüecek mı? Aynı şeyı yoneticüer de merak edıyor olmalılar ki Istanbuldan bır elektrik ve hoparlor tesısatçısı istemişler ama adaracağız son dakikada gelemiyeceğıni bıldırmış. Bunun iızerine telâşla Ankarada bir tesisatçı aranmış ve bulnnmuş. Bakalrm bu tesisatçı ne kadar başarılı olacak? Basın mensuplannın endifeleri var bu konuda. Önce bu Atatürk «por salonunun akusüğı çok bozuk. Bunu AP büyük kongresinden bıhyonız. Konuşanların ne dedıklerini izlemek güçlükle mıim kun oluyordu o zaman. Dua edelım de bu defa bu bozuk akustıği yenebılecek bir hoparlor tesisatı kurulsun. Genel Merkeze gelen haberlere baküırsa Genel Başkan İnönü, bu Kunıltay*da kavga, gürültü, patır ü is*emivor. înönü, îstanbul kong resindeki kavga . doğüşe çok kız mı? ve buntı birkaç dela belirtmis. înönü'yü dun CHP içindeki l$çi milletvekillen. yarlannda isçi de(Arkası Sa. T. Sü. 4 de) Atatürk Spor Salonunda çaJışmaJann* haşiayacaK olan CHF 20 Kurultav hazırhklan... Ürgüplü: «ABD'nin afyon ekimine müdahalesi kapitttler mahiyettedir» ANKARA (Cumhuriyet Bürosn) Cumhuriyet Senatosunda aiyon ekımının kısıtlanması konusunda gundem dışı bır konuşma yapan Cumhurba§kanlığı Kontenjan Senatoru Suat Hayrı Urguplu • ^merika'mn bn konudaki mudahalesini anlamıyorum. Bu rnudahalevi kendi selâhiyetlerı dışında ve kapitulet mahiyette goruyorum» deraışür. Urguplu, kısıtlamanm azami de ^ece^e çıkarıldığını one surmu$ ve ozetle şunları soylemıştır «Bizını halkımu afyonu narkotik olarak kullantnaz, başka yollardan istifadf eder. Afjon uzerinde uzun zamandan beri devam (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) Athenagoras lstanbuVa döndü SendHtaJar Kanunu Pazar günü Köln'de protesto edilecek Rııa TASOL Berlin'den bUdiriror Merkezl Berlın de bulunan Turk Toplumcular Federasyonu, Tıirkıye'de çıkanlmak uzere olan Sendikalar Kanununu protesto etmek gayesiyle, Pazar günu Köln'de bir mıting düzenlemıştır. Bu mıting İçin Lınlerce blldiri dağıtılmış ve Avrupa'dakı sendıkaların da desteğı ıle mıtıngın buyuk ilgi toplaması sağlanmıştır. Pazar gunku mıtinge 10 bının üzerınde Turk işçısınin katılacagı tahmın edılmektedır. • Yakovas: "Fener'in hukmO kalmadL SELÂHATTİN GÜLER Hastalığı nedeni ile üç ay önce Avusturyaya giden Rum Orto. dokslannın lideri Athenagoras, sessız sadasız Türkıyeye donmuştur. Pener Patrikhanesınde donen büyük entrikalar ve yenı patnk ıçın yapıian sessa fakat amansız savaş, Athenagoras'ın Istanbtıla gelisinden sonra yeniden hızlanmıstır. Hastalıgınm tamamen geçmedlğı ve artık «Sen Slnot» mechsıne başkanhk yapamıyacagı belırtılen Athenagoras'ın dinlenmesi ve kendını yormaması V'ıyanadakl doktorlan tarafından BALEKESÎR, (Cahit ALB4Ytavsıye olunmuçtur. RAK BUdiriyor) Balıkesır'de Huzursıızluk başlajran olaylar dun tamamen ya tışmts ve hayat kısmen normale Güney ve Kuzey Amerika Ordonmeye başlamıştır. Güvenlik todoks klllseleri ruhanl lideri unvanını aldıktan sonra Ttlrkıyetedbirlen hal n surdurulmektedir. ye gelip Patrik Athenagoras'ın yerine geçmeye çalışan fakat Öte yandan sıyah bavrak asıraTıirk düşmanı olarak bllinen mış olan butun muesseseler bu Yakovas Kukuzis, çeşltU siyasJ bayrakları asmışlar ve gece de nedenlerle bu koltuga sahlp ovıtrın lâmbalarını sondurerek olamıyacagıru anlayıncc Ortodoks ları protestova devam etmışlerlan bolmek lcln çaba sarfetmedır Bu arada butun cadde ve soye başlamıştır. AmeTİkada yas. u,uı c ı. .ıı . • Balıkesir'ds olaylar yatıştı Tasarı Senato'da ANKARA (Cumhuriyet Bürosa) 274 Sayılı Sendıkalar Kanun Tasarısı dun Senato'da goruşulmeye başlanmış, Mılli Bırlık Grupu adına Vehbı Ersunun tasan alejhıne ve GP Grupu Sozcusu Sedat Çumrah'nın tasarı iehıne vaptıklan konuşmalardan sonra, Mucıp Ataklı'mn uvarma«ı uzerıne coğunluk olmaHiEi anlaşıldığından bırlejjne son verümu Damirel Komisyoııuna Başkan seçilemedi Bir sure önce, kendısını iğfal ettikten sonra terkeden patronunun kardeşi Ulvi Türkalp'i vuran Canan Akerın duruşması dün 8 Ağır Ceza Mahkemesınde yapılmıştır 18 v.ı hapıs ısteğı ıle yargılanan Canan Aker, kendısıne sorulan sorulan cevatJİandırmavarBJr dunısma sflre İTÜ yurdu iki kez arandı Teknık Ünıversıte öğrern 1 Yurdunda dun sabah \e o£le den sonra polıs ve askerı mrlık ler ıkı ayrı arama yapmışlardır Aramalarda fıtıllı bir ilkel bomba, demır çubuklar 7,65 çapmmnmustur Merkez Kumandaniı ğı 6 ofrencıyi çozaltına almış tır Bu arada İTÜ Senatosu yaz 5ina\lannm Temmuz da yapılmasını kararlaştırmıştır Polıs ve askerı Kuvvetlertn ka 18 yıl hapsi istendi Gorev suresi uzatüan Başbakan Suleyman Demırel ıle ılgıli soruşturma hazırlık komısyonu dun ılk toplantısmı yapmıştır. Toplantıda Ihsan Gursan'daı; boşalan başkanhk ıçın seçıme gıdılmış ancak adaylardan Nacı Çerezcı ve Selâhattın Cızreh eşıt oy aldıklanndan bır sonuç elde edılmemıştır Bu nedenle seçunm 1 1 t.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog