Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

Yuzbınlerce satdan, tamamlanmış, tam takım 6 cütlık Hayat ANSİKLOPEDİSİ Okulda, evde, 1$ yerınde başvurabıleceğınız en yenı, en mükemme) ansıklopedadır • Taksıtle satılmaktadıf. Müracaat: Bütün kıtapçılar ve BATEŞ BATEŞ 75 7613 47 Yil • Savr umhuri R u r u c u s u : CTJNÜS NAÜİ Telgraf r e mekluc srtresl Cumhunyet tstanbul Posta Kutusu îstanbu) No 248 Telefonlaı 22 42 9 0 2 2 42 98 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Anthony S a m p s o n * AVRUPA „ NEREYE GİDİYOR? (Ortak Pazar, Dün, Bug.ün, Yarın) Ortak Pazar Kuruluşları ve Avrupa Ekonomık Topluğu hakkında en bnemlı bılgılerı veren tek kitap Çeviren : Nuran Ulken 600 Sayfa 29 Temmuz Çarşamba 1970 20 Lira SANDER YAYINLARI CHP, anlaşmaya karşı: Ortak Pazar pahalıya malolacak ÎSTANBUL HABER SERVtSİ "General Elektrik,,te 400 işçi pasif direnişe geçti Topkapıdakı «General Elelrtnk» fabnkası lşçlleri, bağlı bulundukları Metal Iş Sendikası ile işveren arasında suren toplu sozleşme goruşmelennin çıkmaza gırmesı üzenne pasıf direnişe geçmışlerdır. Sıkıyonetım Komutanlığının, toplu sözleşme gonişmelenni serbest bırakmakla beraber, grev hakkını kısıtlaması vuzunden. işçı dıremşi, topluca vızıte kâğıdı alarak Sıgorta Hastahanesıne gıtmek şeklınde olmaktadır. Nıtekım dün sabah, ıabrıkanın 900 ışçısmden 400 ü, vızıte kağıdı alarak, hastahaneye gıtmek üzere ışı bırakmışlardır. Samatya Sosyal Sıgortalar Hastahanesıne gıden ışçıler, ışverenden «haklanm» ıstedıklerınl, «malını mülkünü Istemcdiklerinl» ifade ederek, an(Arlun Sa. 7. Sıi. 2 de) Mühendislerin dereceleri değişti; Erez, "Zorlama devam ederse personel kanunu uygulanmaz,, dedi Soğlık Personelinin ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Cumhnrivet Senatosu nda dun, Personel Kanunu Tasarunnın n dnemli maddelrnnden bırısı olan ve sınıflan kapssv»n 9. madde (toruşulmüştür. Malire Bakanı Mesut Erez, bu madde ile ilgili yaptığı konuymada, zorlamalar devam ettiği Ukdirde tasan kanunlassa bile uygulanama>acağını belırtmij. «657 sa>ıh Devlet Personel Kanunu bu tip debelenmeier vuzunden uygulanamamıştır. Bu kanun da o hale gelebılir. Prensipleri zedelersenız o taktirde tatbıki ımkânsız olur. Yapılacak her değlşıklikle tasarının tatbık imkânı meçhule goturulu>or» demıştır Senato'da ozellıkle, sınıflan düzenleyen 9 madde tartısılmış, Komısyon bu konuda bazı değışıklıkler getırmlştır. Bu değışıklıklere karşı çıkan Mahye Baka; ru, mehıl istemiş ancak öğleden sonraki bırleşimde Hukumetın çabalarma rağmen mühendisler ile doktorlann dereceleri yükseltılmıştır 9 madde üzennde soz alan Uveler, ozellıkle bu maddenın objektıf kıstaslara dayanmadığını, hazırlanırken iş tahlılı vapılınadığını sınıflandırma degıl, gnıp landırma yoluna gidıldıginı one surmüşler ve mulkî fimırler ıçın ayrı bir smıf ıhdasını Iste mışlerdır (Arkan Sa. 7. Sfi. C ds) Çoğlayangil, "Onemli tavizler aldık,, diyor CHP Genel Sekrefer Yardımcm Prof. Besım U'tunel dun verdiği drmeçte. memleketımızın Ortak Pararla ihşkilermde «Geçış doncmınm» başiatılması ıçın Ortaklık Konsejınce alınan karan eleştırmiş, Ankara Anlaşmasının on gorduğu bııinci hazırlık donemi ajamasının tam anlamı ile «Başarıs.z» gectığmi belırterek «Ortak Pazaıa erken uyelık Turkıye've çok pahalıja mal olacaktır» demış ve anlaşmaya karşı koyacaklarmı açıklamıstır. Üstunel, Bruksel'de ımzalanan protokollann vuruıluge gırmesı halın de, PetroKımja, Ereğlı Demır Çehk, Kütahya Azotlu Gübre Sanayıı gıbı tesıslenn kapatılması ıh tımalının behrdığını ılerı sürmuştur Ustunel, AP Hukumetının ortak Pazara gırmemız ıçın gosterdığı telâşa bır anlam veremedıklerını, Turkıyenin bugunku bozuk düzen ve az gelışmişlıği surup gıttık çe pazara gırmemızın faydadan zı Bruksel de Turkıye Avrupa yada zararlar getıreceğını belırtEkonomık Topluluğu Ortaklık mıs ve demıştır kı Konseyının 13 toplantısma katıl (Arkası Sa. T. Sfi. 1 de) dıktan sonra. Büyukelçi Turan Tuluy un cenazesinın Turkıye'ye naklı toremnde bulunmak uzere Romaya glden Dısişlerl Bakanı Çag>ayangıl, dün yurda donmüş ve «Geçiş dönemine Rinnekle bir şeyi bitirmiş değiliz. Aksine birçok şeylere başüyoruz» demış, vüklendığımız kulfetlenn ekonomımızın kaldıracağı agırlıkta olduğunu soylemıştır. Bakan, sanayı alanında ihraç edılecek maddeler içın tam ser• HÂKİM Albay Ok. Tumgeneral Goknar ve Kurmay Albay Deliç sobbet toplantısında bestı ve tara giımruk nruafıyeü sağlandığını, zeytınyağı ve şarap gıbı mahsullenrnız ıçın de onem lı tavizler aldığımızı bıkürmışANKARA, (THA) Ameritır ka'nın Washington Post gazeteÇağlayangıl, jazılı demecmde, sınde öncekı gün yayınl&nan bır yaziflinda Alfred Friendly, DeBrukselde anlaşılan hususlann mırel iktidarının gürüerırjin saprotokol metnı hakne gelmesı yılı olduğunu, Demirel'ia muhaıçın gereklı çalışmalarm Ekım lıflennı partıden ıhraç etmekle ayının ıkıncı yansısa kadar sü recegım belırtmış, vanlan sonuç kendl kendıni bu hale getırdığı ru iddia etmış, «E^er DemıreJ ları ozetledıkten sonra, şunları duşerse memleket bır sure için soylemıştır hfikümet krizlen içınde kaiabı«Bir muzakere sonunda taraflar karşılıklı taJcplerinden >apacak lir» demlstır ları fedakârlıklaıla muayyen bir Kardeşler ve kredi yerde buluşurlar ve orta>a bir Sıkıyönetim bıdedekı yazkk köşkünde bu (Arkası Sa. 7 Su. 4 de) süre dinlenmeye gitmeden önce Mahkemesinde Ankara'da ıki gün kaiarak Demlrel'e muhalıf çerreler ve Aduruşmalar merikan yetküilerl ile de gfjrüsmeler yapan Alfred Friendly, yazısında Demirerin parlâmento tatilinden sonra yapacagı geBırınci Ordu ve Sıkıyonetun Komutanlığı Kurmay Başkanı zılerle itıbannı kuvvetlendlreceANKARA. (»A.) MlUi Eğl ğını, partisının sonbahar kongre Tumgeneral Fikret Göknar, dun basın mensuplan ile yaptığı sohsıne buyük kuvvetle geleceğını bet toplantısında, «Sıkıyonetimin taraf tntmadığım, grev \e lotım Bakanhğı Talım \e Terbıye Üen surmuş, Demirel'in kardeşKurulu, dun bır açıklama yapa lerı ile ılgüı kredı konusunda ka\t hakkının lcallanılmasına izin verilmesinın şimdılık duşünulrak, ortaokul \e lıselerden dın medıgıni, 392 ışçının işten çıkarıldığını, ya da kendı ısteklerıvle ıse şunları soylemıştır: derslerınm kaldırılacagı yolun (Arkası Sa. 7, Su. 6 da) data haberlen, yalanlamıştır. a\rıldıklarını, halen 148 sanığın 1516 Hazıran ışçı olaylan sıratutnklu bulundufunu, baklarınsında Toplantı ve Gosten Yuda tutuklama kararı alınan ruyuşlen Kanununa aykın 27 sanığın yakalanamadıfını» hareket ettıklen ıddıasıyla soylemıştır. tutuklanan üu işçi dana dun Tumgeneral Goknar'ın top1 Numaralı Sıkıyonetım Aslantısında, Bırınci Ordu \e Sıkı kerî Mahkeraesınce altışar yonetım Adli Muşavırı Hâkım ay'a tnahkum edılmlşlerdır Albay Orhan Ok ile Basm ışHaklannda mahkumıyet kaleımı tedvırle gorevlı Kurcıay ran alınan Ahmet Kayasa ve Albay Sabri Delıç de bulunmuşSâdık Çıftçı, karann temyız tur tarafından bozulabılmesı ıhtıSıkıyonetım Sozcüsü, kendılemali karşısmda şundılık serrıne easın tarafın^nn vono'tıbest bırakılmışlardır Öte yan I<n sorulann «>ıkıyonetırd dan Ahmet Kayasa henuz 15 miukeraelerı, ısçııs\eren ılişkıyaşında olduğundan cezası 6 lerı \e ünıversıte olavlan» ile aydan 4 ay*a mdınlmıştır ılgılı olduğunu behrterek, şunUn soviemıstır: Hakkındakı soruşturmalarda sanıklann, Levem tekı yuruyuşe (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) katıldıklan tesbıt edılnuştır. Bu nedenle savunma avukatla rının tahlıye ısteklerı reddedıl mıştır Verılen cezalann tecil ve para cezasına çevnlmea lsteğı de kabul edılmeyılmaz GUMtŞBAS îsaıt A TKRZHKiLt Umit GtRTUNA Fikret OTYAM mıstir (.tncelemede Ikıncı) (Ikı Odul Aldı) (Haberde Bırınci) (Arka«ı Sa. 7, Sü. 7 de) (Yılın Gazetecısi) Tartışılan madde II yükseldi derecesi YUNUS NflDI 19701971 Yarışmanın konusu: 1970 1971 Yunus Nadi Armağaru Yansması, geçen yıl kavbettiğimiz değerli arkadaşımız ve fıkra yazanmra Doğan Nadı'nın anısını ustamn Yunus Nadi üe birlikte tazelemek amacıyla «7 DAKtKA YAR1ŞMASI» genel basiıgi altında kuçfik hkralara aynlnuştrr 25 yıldır gazetemizin kurncusu Üstad Yunus Nadi adına yapılmakta olan yanşmalarunızın lronusu S ytl önce »öyle saptanmıştt: €Cumhunyet, son yıllarda fıkır hayatının gösterdiğı gelışmeyi gözonune alarak Yunus Nadi Yanjmasının konuıunda ve şeklınde bu gelışmeye paralel d*eğışıklığin yapılmasına karar vermıştır. Yunus Nadi Yansması, bundan boyle Turk devnm tarıhı konusunda ve devrımlerle ılgıll olarak Türkıye'nln gehşmesı konusunda kıtap halinde yayımlanmıs inceleme, araştırma ve denemelere tahsis edilmisbr.» (Arkan Sa. 7. Sfl. C da) AFYON EKIMININ SADEGE TÜRKİYEDESORUNU ÇöZEMEZ» • CENEVRE'DEKİ TOPLANTIDA TÜRKİYE'NİN BİR TEKLİFİ KABUL EDİLDİ «\>ashıngton htenıng Star» gazetesınde Turkiye'de afyon ekımı ile ılgılı olarak yayımlanan makalede sadece T u r k i y e ' d e afyon ekimınin sınırlandınlmasımn sonınu çozümleyemıyecegıne ve birçok Akdenız ulkesmde haşhaş ekıldifine işaret edılmektedır. Yaaıyı, okurlanmıza sunuyoruz: •AmerikaŞa gelen eroinin • 83 « inin kaynağı olan Turkiyedeki koylülere, haşbas ekiminin önlenmednden dofacak zararlanna karçılık milyonlarca dolâr tazminat odenmesi yerınde bir katardır. Ancak Ttirkryede hashag ekiminin sınırlandınlması, sorunnn cozulmesini sağlayamaı. Birçok Akdeniz ulkesinde haşhaş ekilmektedir. Aslmda haşha; uretimini bütunuyle kaldınlmaia bile, ekünin sınırlandınlması için dünMI capında bir kampan^a açılması gereklidir. Ozeilikle Fransız ve Italjan polisinin eroın imâl edilen yerleri \e gemılere yukleme uslerini ortaya çıkarmak İçin bir(Arkası Sa 1 S«ı 4 deı Post,, a gore, Demirel'in günleri sayılı Tümgeneral Goknar, basına bilgi verdi \ Din dersleri kaldırılmıyor "Sıkıyönetim süresince grev yapılamaz,, çarptınldı V ffcf işçi, 6'şar cry cezcrycr "Universiteler yeni akımlara açık bulunmalı,, | ODTÜ'nün hazırladığı «Üniversiteler Kanun Tasansı» dün basma açıklandı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Ortadoğu Teknık Üraversitesınce hazırlanan «Tniversiteler Kanun Tasansı» basona açıklanrruştır Yapılan açıklamaya gore tasarı sadece bundan sonraki çaüşmalara ışık tutabılecek nıtehkte bır «Çerceve kanun» ndur Tasannın gınş bolumunde, «Ünnersiteierin yeni goriışlere, yeni Prof. E. İnönü: «Her akımlara açık bulnnması gerekşeyi Cumartesi giinü tıği» belırtılerek universıtelenn \eterı kadar büimsel araştırma acıklavacaçım» \apmadığı. artan yuksek öğrenım talebıni karşılayamadığı Uerı sululmektedır. Üniversiteler arasmdakı yapısal farkların «Sun'i» olmadığını belirten tasannın sunuş bolumunde, tasarmın butun Turk unıversıtelerinm özellıkleri gozonune alınarak hazırlandığı ifade eaümekte ve kanunun modeli hak kında ozetle şoyle denılmektedır. BES ODUL KA1ANDILAR Tek üniversite modeli Oktay AKBAL'ın yazı dizisini, bugünden itibaren 5'inci sahifemizde bulacaksuuz •Bır tek üniversite modelini esas alıp, aynntılı hükümlerle butîin kurulmu; ve kurulacak üni \ersiteleri bu kalıba girmeye zorlamak bujük sakmcalar doğurur.» Gırıs bolumü «çerçeve • kanun» un nasıl obnası gereküği hakkın(Arkaa Sa. 7. Sü. 5 de) 4 arkadaşımız 2 birinciük, 3 ikincilik aldı &NKAKA ıCumhurlyet BttrosUı Ankara Gazetecıler Cemı>etının duzenledığı yüın gazetecıleri yarışmasmda gazetemızın Ankara Burosundakı dört mensubu 2 birıncılık, 3 ıkmcılık kazanmı?larSeri röportaj dalmda «Vay Kur. ban» başlıklı sen roportajıyla Fık ret Otyam, hâber dalında •Seriat,ı akımın gelijmesi plânlanıjor» habenyle Ümıt Gurtuna bınncılık odullerını kazanmışlardır. Bu «OrHu 4na>asa deeisikliei FtKRET OTYAM YlLlıS GAZETECtSİ SEÇİLDİ Emlâk Tasarısı degışıklıgı benimsendi Prof. Adnan Şaplakoğlu görevinden alındı ANKARA, (Cumnuriyet Bürosu) Emlâk Vergısı Kanun Tasansı üzennde Senatoca yapüan degışıklıkler Mıllet Meclısı Geçıci Ko mısyonunda aynen benimsenmışdır Tasannın değışıklik yapüan ne hayır diyor» başlıklı haberı üe kısımlan bugun Mıllet MecllSaıt Anf Terzıoğlu haber dalında suıde goruşulecek ve aynen kaikincilik ödulunu almıştır. Ay bul edildığı takdirde kanunlaşarıca, inceleme araştırma dalın caktır.. da, «Hava kırlenmesi» başlıklı araş Ote yandan Belediye gelırleritırması ile Terzıoğlu ve ymc ganı artüran tasarının goruşulmezetemizden Yılmaz Gumuşbas «Di \anet İşleri Hangi Yolda. bashkll sının Kasım ayına kaldığı yolunıncelemesıvle ikincilik ödulünu dakı haberler uzenne birçok Bepavlasmışlardır Bu arada Fikret lediye Başkanı, Ankara'dakı ügıOtyam ile Oktav Ekşı \ılın gazete lılere telgraflar çekerek, tasan ı ası seçilmışlerdır (Arkan Sa 7. Sü S del nın bır an <Snce kanunlasmasını is I İMÎhl'ı PVHOURdiın ANKARA, <TH4) ODTÜ Fizık Bolumu Başkan Vekılı Perıhan Tolun'u dovduğu one surulerek hakkında Rektorlukçe soruşturma açılan bolumun eski Başkanı Prof Adnan Şaplakoğlu'nun gorevme son verılmıştır. Şaplakoğlu nun eşı, kocasınıa görevinden alındığmı doğnılamış, «Sıze tebliğ edildi mi? Kimden oğrendiniz?» şeklındekı soruya, «Vılâyetten büdirdUer» karşılığını vermıştır Prof. Erdal İnönü, açıklama yaptı ODTU Rektor Vekılı Prof Erdal înonu da olayı doğrulamış, «tnceleme yaptık. Üzucü olayların sorumlusu olduğu tespit edildiği içın bugünden itibaren sözleşmesını feshettım» demıştır. E Înonu, açıklamasmda, Prot. Şaplakoğlu ile ılgılı ıddıaların, «O Üniversite yetkili organlannı tanımamak, A Yonethn gö
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog