Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

ERUKIBİN nsuuti Mçouuzsı ATOM IMŞMZ RAHAIOISOH umhuriYet Kunıcusu: YUNUS NADt 47. Yıl; Sayı: 16524 Telgral ve mektup adresl: Cumburiyet tstanbul Posta Kutusır îstanbul No 248 Telefoniaı 22 42 9 0 2 2 42 06 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Yüzbınlerce satılan, tamamlanmış, tam takım 6 ciltlık Hayat [pfculda ız • ANSİKLOPEDİSt evde ış yerınde başvurabı en yenı, en mukemmel ansıklopedıdır Taksıtle satılmafctadır türacaat BOtün kıtapçılar ve BATES? 28 Temmuz Salı 1970 Bateş 737579 İııiiııii: l i z karşı (ikıııasaydık, sıkı Arızalı saalamlar yöııi'liııı yerine askerlik dikta delerekli,, ASKERLtK SÜRELERİNİ İNDİREN TASARILAR DÜN KANUNLAŞTI ANKARA, Cumhuriyet Burosu CHP Ortak Grupunda dun uzun bır konuşma yapan yapan CHP Genel Başkanı îsmet tnonu, >enı seçım ihtımalmden bahsetmış, bu arada, «1,5 yıl ıçinde efer C. H.P., knvvetle her turlü dikta anusunun dıçına çıkmanus olsaydı, sıkıyonetim idareleri yerine dikU reflmleri. nin geîecefiıu» söylemıştır. ARMAĞANI YARIŞMASI 1070 I97I konusu s İnönü'nün konuşması kalacak ANKARA, (Cumhurıyet Burosu) A\RIPA'DA EN UZUN btRE BAŞBAKANLIK YAPAN OLtVEIRA SALAZAR Portekiz Diktatörü Salazar öldü (DIS HABERLER SERVİSt) LİZBON Portekiz ı 40 yıl sure ıle demir yumrukla yoneten eskı dıktatör ve Başbakan Ohveıra Salazar, dun evınde mahallı saatle sabah 09.45 de olmuştur. Salazar, son zamanlarda geçırır.ekte olduğu rahatsızlık nedenı ıle Başbakanlık gorevınden alınmış, ancak, bu kendısıne söylenmemışur Bu asır ıçınde Avrupaaa en uzun sure Başbakanlık yapmış kışı olan Salazar'ın yenne, Portekiz e Başbakan olarak 21 Eylul 1968 de Marcello Caetano seçılmıştır. Cumhuriyet Senatosunda dün, 1111 sayıh Askerlik Kanunu ile 1076 Savılı Yedeksubay Kanununu değiştiren tasanlar goruşulmuş, Meclis'tcn geldiği şekilde kabul edilerek kanunlaşmıştır. Tasanlar, Cumhurbaşkamnca imzalanıp Resmî Gazetede yayımlandıktan sonra, yürürlüğe girecektir. Görüşmeler Tasannın tumu uzerınde konuşan senatorler, ozelhkle kur'a usuj lunun zararîı olacağını belırterel buna karşı çıkmışlardır. Salun Hazerdağlı (CHP) tur usulu yerıne seçme usulunun geti, nlmesını ıstemıştir. Fehmı Alpa lan Gâven Partısı, tasannm acel ye gebnldığını, kur'a dıgı kalanl». nn ne şekilde savunma ve kalkınj maya katkıda bulunacaklannın lırtılmedığını 5ne sürmuştur Tabıı Senatör Mehmet Özgüneş kur'a usulunü yermış ve «Bu tas» n ile Osmanlılann boznk düzeni geri gelir. Kur'a usulü, Anajasaya avkındır. Tekrar ediyorum, bu madde komisvon tarafından geri alınsın. îjice incelensin. Aksi halde bu tasarı ka(Arkası Sa. 7. Su. 3 de) Bundaa sonra Genel Başkan înönü söe almış, bır ikı gün içın de meclislenn tatıle gırecegını ıfade ederek son durumu belırten bir konuşma ıçın grupu toplantıya çagırdığını belirtmıştır Inonu 1960'tan bu yana gelışmelerın bır tanhçesını yapmıştır. Bu tanhçe ıçınde CHP"nın yerını belırtmış, ıhtılâlden hemen sonra kendısıne gelen asker sı5'asetçılerden bırısıne kendı içımzde ıhtilâf çıkmaması tavsıyesınde bulundugunu, bu sozu uze rıne kendısmın hayret ettığını fakat buyuk olçüde üıtılaflar çıktığını, 1961 seçımlerınden sonra yapılan mucadelelerl, Kıbrıs konusunu, Kıbrıs ıçın Amerıkada görüşmeler yaparken hukumet ortaklarının çekılme kararını anlatmış ve konuyu sıyasi haklaruı ıadesı meselesıne getırmıştır. Inonu sıyası hakların ıadesı ko nusunun cesaretle ele ahndığını ıfade etmış ve şoyle konuşmugtur. «Yannâan tezı yok bunu bır netıceve vardıralım» dcdık B» bunu der demez kı>amet koptu. Butun maskeler dustu \c siyasi haklar me&elesuıden çıkaıı olajia nn yukunu taşı>acak bır sorumlu arı>orlardı Bunda da CHP'yl \e Genel Başkamnı buldular. Si>asi hakların iadesinl isti>orlardı Biz buna sahıp çıkınca herkesle ittıfak ederek buyuk bir hava ile karşırnıza çıktilar. Olmaz, olur sa ihtılai çıkar. Bunun aorumlusu da CHP olacaktır dedilcr. Bir buna da meydan okuduk Ihtilâlc \esile >oktur deyince butun sular durdu. Sivasi hakların iadesi çunıltusuz tahakkuk etti. Araa ni ha>et gene muvaffak olunamadı. \P ıktıdarının başkanlık divanla rı si>asi haklan iade meselesinin (Arkası Sa. T. Su. 1 de) 1970 l»7l Xunus Nadı Armağanı larışroası. gfçen yıl kaybettığımiz deferb arkadaşımız ve fıkra yazannuz Doğan Nadı'nın anısını ustaınız Tunus Nadi ıle birlikte tazelemek amacıyla «7 DAKİK4 ÎARISMAS1» genel baslığı altında küçuk fıkralara avrılmıstır. 25 yıldır, gazetemızın knrncusu Cstad Innns Nadi adına yapılmakta olan yarışmalarumzın konusu 5 yıl once soyle saptanmıştı : (Arkaa Sa. 7, Sü. ( da) "Doğu HarekelL ile ilgili gensoru Meclis'le reddedildi , Afyon Uretimini ruhsata bağlayan ve cezayı arttıran ANKARA (Cmnhunvet Bflrosn) Mıllet Meclısınde dün, Mehmet Alı Aybar (TİP) tarafmdan Dogu'dakı komando hareketıyle ılgüı olarak Başbakan Suleyman Demirel hakkında gensoru açılmasını ısteyen onerge, APTılerın oylarıyle reddedılmıştır. Bu arada, Doğu'dakı vatandaş tlöffrrtB TStandaş muamelesı yapılmadığmı ıfade eden Aybar'ın sözleri, sık sık AP'lılenn kıifür ve soz atmalanyla kesllmıştır (Arkaa Sa. T. Stt. 4 de) Hıromma Barış Muzesı önünde 6 Ağustos 1969 gunu yapılan anma töreni. tasarı Meclis'te Ozgen ACAR ANKARA Haşhaş ekımını ve afyon uretıminı ruhsata bağlayan ve kaçakçüık ıle ılgıh cezaJarı arttıran bır kanun tasarısı Mıllet Meclısı Tıcaret Komısyonunun gündemıne alınmıştır Tasarı 3491 sayıh TJH.O. kanununun 7368 sayıh kanunla defiştirilmi? 18 ve 27 maddelerinde onemli değısiklıkler getirmektedır. Tasanda getirilen yenilikler 8zetle sn noktalarda toplanmaktadır: O Haşhaş ekımı yapılan ber flde vetkili haşhas komiEyonlm kurulmaktadır. Q Haşhaş ekımı vapacak Te afvon uretecek köylnler bu komısTonlardan ruhsatname «Jacaklardır. Bu ruhsatı alanııyaa kişıler ekim rapamıvacaklardır. % Ruhsat sadece bir ekim kampanvası süresıni kapsayacak (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Hasan Dinçer» • Büyük sömürgeci Buyuk bır somurgecı olarak tanınan Salazar, 1928 de Malıye, Bakanı, 4 yıl sonra da Başbakan olmuştur Kendısı hıçoır zaman maden bakımından çok zengın olan Angola ve MozambiK'ten çekılmeyeceklerıne daır yemın etmıştır Salazar, 1889 yılında fakır bır ANKARA, (Cumhurivet Burosu) 13 Temmuzda Refet Sezgınını ko\lu çocugu olarak Vımıeroda Devlet Badogmuştur Combre Unıversıte ıstıfasıyla boşalan sınde rıukuk oğrenımı gordükten kaniığına, Afyon Mılletvekılı Hasan Dınçer atanmıştır. Atama, %e doktorasını yaptıktan sonra dun akşam Başbakanlık tarafın19ia de aynı fakültede sıyası ık (Anayasaya tısat profesorü olan Salazar 1921 dan açıklanmıştır yılında Katohk Partısı tarafın gore, boş bır Bakanlığa 15 gün ıçınde atama lapılması gerek(Arkası Sa, 7. Sü. » da) mektedır ) Afyon un Sandıkh ılçesınde doğan Dınçer, hukuk ogrenımını tamamladıktan sonra 1946 >ılın, da DP lıstesınden Meclıse gır1 mış, daha sonra 1948 de MP kurucuları arasında yer almıştırj 60 yaşındakı Bakan, bır sure avukatlık yaptıktan sonra 1961 de Afyon da CKMP lıstesınden TBMM ne gırmış, 2 Koalısyon donemınde Başbakan Yardımcı lıgı, 4. Koalısyon donemınde de Mıllî Savunma Bakanlığı yapmıştır Dınçer, daha sonra AP' ye gırmış ve 1 Demırel Kabınesınde Adalet Bakanlığı goreunı Dınçer evlı olup, EDtRNE Almanya'da bulu yuklenmışnr 3 çocuk babasıdır nan ışçılerımızın en ka'abalık olduklan Kolndekı fabrıkaların Cuma gununden ıtıbaren tatıle gırmesı uzerıne 15 bıne yakın \atandaşımız, otomobıl, otobus, tren ve dığer taşıtlarla konvoylar halınde yurdumuza gelmektedır Avrupa trafığını jer yeT felce uğratan ışçı konvoylannın Kapıkulede de meydana getır dığı tıkanıkhğı onlemek uzere Gumruk ve Tekel Bakamnın sozlu emrl uzenne, ışçı'snmızın (DIŞ HABERLER SERVtSt) taşıtları muayeneye tabı tutul MOSKOVA Batı Almanya mamaktadır Buna ragmen, Bul Sovyetler Bırlığı arasındakı salganstandakı taşıt konvoyunun 20 kılometreyı buldugu, gelen ış dırmazlık goruşmelen, dun Mos. çıler tarafından behrtılmektedır kova'da başlamıştır 10 gun suDün, 24 saat ıçınde 3 bıne ya recegı sanılan goruşmelerde Al manyayı Dışişleri Bakanı Walter kın taşıt gınş yapmıştır Akın devam etmektedır. Sa 1 Su 4 de) Devlet Bakanı oldü Utanmak için bir f Hiroşima yeterl OKTAY AKBAL «Atom Bombası Çocukları» anıtınm tepesinde Sadako'nun heykeli var. Omu7unda bir turna kuşu. 5 Mayıs 1958 de dikilmiş bu anıt. Öğrenciler toplamışlar parayı £rkek oğrencüer gelmışler, çalışmışlar burada Hepsı Sadako'nun arkadaşları run eserı Anıt uç ayak ustune dıkıldı Ortasındakı boşlukta bınlerle, bınlerce kâğıttan turna . Tepeden aşagrya sarkıyorlar şerıtler halınde, renk renk Japonya nın her koşesınden, dunyanın çeşıtli ülkelennden gonderılmls bu kâgıt kuş şerıtlen Bırkaçını elledım, kımı çıkolata kağıdmdan, kımı karamelâ kağıdmdan, kımı çıklet kâgıdından. Çocuklar kâğıt dıye el lenne ne geçmışse kıvırmış bır turna yapmışlar. Hepsı Sadako' nun anısı ıçın. Bır daha atom savaşı olmasm dıye. Sadako'lar olmesın dıye . «Xo More Hı roshımas». «Hiroşima lar Olmasın» . Dondum kaldım orada Ta tepede Sadako açmış kollannı bır turna kuşu gıbı, sırtında rurnası, uçtu uçacak. Çocuklar, bız buyüklerın, ne japtıgını bü meven büyuklerüı kurbanı çocuklar, dünya, polıtıkacılarına «Bır Hiroşima yeter» dıyorlar, «Başka bır Hiroşima olmasm diyorlar. Ama anlayan var mi bunu7 thryan var mı? Vıetnam1 da, Kamboç'ta, bilmem nerde analar ağlıyor. Sadakolar blüyor gene. Bır atom süahı kulla nılmadı henuz. Nedenı, kullanan büıyor kı, karşı taraf da aynı sılâhı kendistne karşı kullanır sonra! Insanca duşuncelerden gelmıyor atom silâhını kullanmamak. Kedır o napalm lar, suç suz köylerln yakılışı. tutsak dıye ele geçen zavallı eençlenn, çocukların uygar geçınen kımse Sıkıyönetimi azatan kararın iptali için TİP, Anayasa Mahkemesine başvurdn ANKARA (Cumhuriyet Bfirosu) TÎP, sıkıyonetımm onanması ve suresının uzatılması kararlarının iptali Içın dun Anayasa Mahkemesine başvurmuştur Genel Başkan Şaban Yıldız lmzasını taşıyan bır dılekçe ıle Anayasa Mahkemesine başvuran TtP, «tsyan ve «Ayaklanma»niD tanfıni yapmakta ve 16 Haaran olaylannm bir ayaklanma nıtellği taşımadığını belırtmektedır. Devlete yoneltilmış sılâhiı bö hareket vapılmadığına gore, fert ozgurluğunü kısıtlayıcı bır ted bır olan sıkryonetımın Anayasaya aykırıhğı belırtüen dılekçede TBMM'dekı goruşmelerde bır ayaklanmanın olduğunu ongoren delıllerın ortaya konamadı ğı da ıfade edılmektedır ALMANYA'DAN DÖNEN 0T0M0BİLL1 İŞÇİLER, GÜMRÜK MUAYENESİNE TÂBİ TUTULMUYOR "Yüzbinlerce atom kuıbanı ileyim bu gece/# Memurlara, eski fazla mesaileri ödenmeyecek: | Belediye Gelirleri Kanun Tasarısı Kasım' kaldı • Alman Dışişleri Bakanına, fiusya'da pariak karşılama töreni yapıldı Hıroşıma'ya «Lıttle Bov» Nagazakı ye «Fat man» bombası atılmıştı. ise ANKAR\ Mahye yetkılılerirun açıkladığına gore, memurlar, eskı fazla mesaı ucretlerıni alamayacaklardır Tasarınm kanunlaşmasına kadar geçecek sure ıçınde odenecek farkiar, sâdece >enı tesbıt edılen ucret ıle memurlann butün ek odeneklen dahıl edılmek uzere ellerme halen geçmekte olan ucret arasındakı mıktar ola. caktır Yetkılıler halen memurlann ellenne geçen paraların hesabmda fazla mesaılerm dkkate alınmayacağını belırtmışlerdır. Geri kaldı Belediye Gelırlen ıle ılgılı kanun tasarısı, Kasım avmda Meclıslerde ele ahnabılecektır Malıye ilgılılerının bıldırdığıne gore parlâmenterler, 100'den fazla maddelı tasarıyı şımdı gorüşrneye yanaşmamışlardır. (THA) SANIKLAR, SIKIYÖNETLM MAHKEMEStNDE Bir olomobile kurşun yağdırıldi: 1 ölü, 2 yaralı Sagmalcılar benzın ıstasyonu onunde 34 A.^ 4~5 plâkah otcmo bıl, dün sabaha karşı bir başka otoniobı) tarafından çevrılerek içındekılsr kurşun vagmuruna tutulmuş, bir kadın olmuş, 2 kışı de yaralanmıştır Otomobılde bulunan Mehmet îsurullah. Nurten Enke ve kardeşı Kası Etıke, agır yaralanarak Cerrahpaşa Hastanesıne kaldırılrruşlardır Bunlardan Nurten Etıke hastanede can vermıştır. plakalı otomobıl sahıbı Tevfık D'krr=n. de yaralamıştır Kımlıklerı Osman Ergin ve Ştefik Dikmen olarak te<spi< edüen sanıklar. kaçmıştır flk soruşturmaya gore bır suredır ılışkılerı bulunan Osman Ergın ıle Nurten Etıke geçenlerae tartışarak ayrılmışlardır. Duruma smırlenen Ergın daha sonra sanına arkadaşı Dikmenı alarak Nurten'ı aramaya başlamış, dun sabaha karşı da olay meydana gel Sıkıyönetim'de dün 8o sanık yargılandı 15 16 Hazıran olajlarına katıldıklan ılen surulen 80 samğın yargılanmasına dun Bırıncı Sıkıyonetim Mahkemesınde başlanıruştır. 7sı tutuksu? sanLtlar, «Toplantı ve Gosteri Yurüvuşleri Hurriyeti Kanunun» muhalefet, nâsı izrar ve vazıfeh memurlara bakaret» İdare âmirleıins tazminat istendi ANKARA (Cumhuriyet Buroso) CHP Senato Grup Başkanvekıli Hıfzı Oğuz Bekata, bır demeç vererek, mulkî ıdare amırlenne tazmmat verılmesını Istemıştir. Bekata, bu konuda Personel Kanununa hükum konuhnaaı se
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog