Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

Bu eser; «Dudenjıın «STILWÖRTERBUCH»unu örnek tlarak hazırlanmaktadır. Alfabetik diizenle ele alınan kelime, kısa ve uzun cümleler lçinde çeşıtll kullanışlariyle ve aynca anlamrandırmaya muhtaç olmayacak bir açıklıkta belırten misaller vermektedir. Bu, bir başucu kitabıdır. (A) Pasikülü 125 sayia 10 liradır. Diğer fasiküller basılmaktadır. tNKILAp ve AKA KtTABEVLERl rllâncıhk: 88297537) ETEM AYAYDIN YAZI ve KONUŞMA DtLt'nden ÖRNEKLER umhuri 47. Yll' Sayi • 16523 ' ' 28/10/969 tarlhinja ta»41k aJlîmaşt! May Yayınlaıı Sunar YTEŞİL GÖLGE Erol TOY Roman. 15 TL. ÇETINER'in î"urk Komandoları jları 10 TL. MAY YAYINLAR1 Kredı Han Kat. 3 Cağaloğlu tSTANBUL • Tel: 27 7161 (Üâncılık: 19887539) ACI PARA ıl BİLBAŞAR tazanan roman: 20 TL FATEH Kurucusu: YUNUS NAÜI lcigrat »e mektup adresl: Cumbunyet tstanbui Posta Rutusır îstanbui No 246 Telefonlaı 22 42 90 22 42 M 22 43 07 22 42 98 22 42 99 27 Temmuz Pazartesi 1970 Yediyüz kadar albay emekliye sevk edilecek Doktor ve mühendis albaylann, emeklilik işlemi dışında tutulmastna dair Komutanlara rapor verüdi ANKARA, (Curnhuriret BOrosn) 30 Agustosta yünirlüğe gırecek terfı ve emeklilik işlemleri dolayısiyle gerek Kuvvet Komutanları, gerekse Ordu Komutanlan arasında önemli degişiklikl«r yapılacaktır. Bekleme surelerini dolduran ve emekliye sevk edılecekleri belırtilen Yüksek Korauta Konseyi üyelerinin yerlerine de yeni atamalar olacaktır. Aynca, ba» Kolordu ve Tümen Komutanları da değişecektır. Kamyon şasisinden yapma araçlara fazladan 6 milyon lira ödenecekti ARMAGANI Son anda usulsüz otobüs alımı önlendi *o«r«r flnalarına ihalaglnai Hareadaa atobUfilarlııla • »faılaainın talap adiİBlracaglna «air U a l l Acarar finaaila akS«m«cak •ukaTalay* kayıt toınaaiMl raOak parfalsrı alıp almamakta U»r«sla •nbtar »lacagının har lki flraa ı l a yapılaeak anlaaaalara 4arein«| Ifcala ftadtll 250.0O0 .llr»<)»ıı faıla olukla kayflyatla l l ı a 5 «aett Ba49aalea tqrularaJt B.ladlja falsU&lala taadlklıta m m Snctt«aııı«ixiP 5/7/1969 larllılı toplajıtısıırfa »arar 19701971 Doğan Nadi'yi de anmak için Kuçuk fıkra 1 19701971 Yunus Madı Armafanı Yanşması, gtçtn yıl fcaybetti^imiz değerli arkadaşımız ve fıkra yazanmız Doğan Nadi'nın anısını ustamız Tunus Nadi ile birlikte tazelemek amacıyla «7 DAKİKA TARIŞMASU genel başlıgı altında küçük fıkralara ayrılmıştır. 25 yıldır, gazetemizin kurucnsn Üstad î u nus Nadi adına yapılmakta olan yarışmalarımızın konusu 5 yıl önce şöyıe saptanmıştı : cCumhunyet, sOn yıllarda fıkır hayatmın gösterdiğı gelişmeyı gozönune alarak Yunus Nadı Yanşmasının konusunda ve şeklinde, bu gelışmeye paralel değışiklığın yapılmasın» karar vermıştır. Yunus Nadı Yarışması, bundan böyle Türk d'evrim tanhı konusunda ve devnrnlerle llgili olarak Türkiye'nın gelışmesı konusunda kıtap halınde yayımlanmış ınceleme, araştırma ve denemelere tahsıs edümıştir.» "CUMHURtYET", 19651966 yanşmasından bu yana saptanan esaslar içinde yarışmayı sürdürmüştür. Talnız bu yıla özgü olmak üzere yanşmanın konnsunn değiştirmeyi ve düzenine (Arkası Sa. 7. Sü. 6 da) . ! İhsan ONUR Beyoğlu İlçe İdare Kurulu İETT Taşıtlar Dairesi Reisi Âdil İETT İdaresinin Leyland otobüslerinden sonra yerli firmalardan almak istediği 200 otobüsten 100'ünün ihalesini Belediye Başkanı Dr. Fahri Atabey «Sakıncah görmüş» ve durdurmuştur. Bu işlemle, İETT İdaresinin 6 milyon lira zarara uğraması önlenmiştir. Buna paralel olarak daha once gazetemızde açıklanan yolsuzluk ıddıalan üzerine gorevinden alınan İETT Taşıtlar Dalresl Reısi Âdıl Tahtacı hakkında, Beyoğlu Kaymakamının Başkanhgında toplanan llçe Idare Kurulu, mufettişlerin hazırladıklan raporları gozden geçınruş, «Görevini kötüve kullanmak ve luiistimâl» iddialan karsısında. «lüzumu ıııııhrtfiHapı kBiBrı fMrrUf^ır i nan karar, îl Dısıplin Kurulunun onaymdan sonra Savcıhğa gönderilecektır. îlçe Idare Kurulu, aynca Tahtacı'nm geliri ile orantüı yaşantı içinde bulunmaması konustın daM iddlalarla Ugıli kovuşturmanın genlsletüınesmi öngör Tahtacı'mn, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmak iddiaları ile yargılanmasına karar verdi RAHMETU DOGAN NAD1 Emekliye sevkedilecek albaylar Bılindıği gibi bir süre önce toplanan Yüksek Komuta Konseyınde 1961 yılında albaylığa terfi edenlerden geriye dofru olmak üzere bu yü da general ve amıralhğe terfi edemeyen her sınıf «lbayın emekliye sevkediV mesi kararla?hnlmı»tır. Belırtılditine göre, bu yit topluca emekliye aevkedilecek olan albaylann sayısı 530, bir başka açıklamaya gore de 700 civarmdadır. Topluca emekll edilecek albaylaria Ugıli ışlemler yürüttUmektedır Satır CHP'nin görüsünü açıkladı Komutanlara teklif bir müstür. "Orlak Pazar Dlkeleri ile rekabet elme olanağımız yok,, Yüksek Komuta Konseyinde 1961 yıhnda albaylıga terfi eden(Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) İhale nedetı durduruldu? İETT îdaresl Encumenl, 3.9 1968 tarihinde. 9069 sayi İle 100 otobüs almmasma karar vermiş tir. Ihaleye; tesbit edilen şartnameye göre iki firma katürnıstır. Firmalardan birl Bussing, ötekl de Mercedes marka otobüs teklif etmlştir. Idare Alım Kurulu. yaptığı puanlamada, yanm puan farkla Mercedes marka o(Arkası Sa. T. Sü. 4 de) i TMTF Genel Başkanlığını MHP'li öğrencilerin adayı kazandı ERZURUM, (aa) Erzurumda çahşmalarına devam eden Turkıye Mılll Talebe Federasyonu 22. genel kurulunda, genel başkanlık ıçm yapılan seçımi Mılliyetçi Hareket Partili gençlenn adayı olan Soner Karaman kazanmıştır. Gergin bır hava içinde yapılan seçimler sırasmda bğrenciler arasında bır ara çıkan tartışma. pohsın müdahale etmesi sonunda yatıştınlmıştır. Dördüncü turda TMTF Yeni Genel Başkanı Soner Karaman, yapılan üç tur sonunda da çoğunluğu sağlayamamış. ancak dördüncü turda sonuç alınabümıştır. TMTF 22. genel kurulunda ikıncı başkanlık ve yonetim kunılu üyeliklerı henüz belli olmamış DIYARBAKIR Çeşmeden su] almak için sıra yüzunden çıkan aile kavgasında 4 kışı ağır şekılde yaralanmıştır. Ali Paşa Mahallesinde sıra bek lemek için önce kadınlar arasında çıkan tenekeli kavgaya daha sonra kadınlarm j'akınları da katüınca arbede şeklıni almış Halil Biçer, Safiye Biçer, Mehmet Biçer ve Ahmet Bıçer ağır şekilde yaralanarak hastahaneye kaldırümıştır. MARDİN Denk ilçesinin Hanok mevkiinde bulunan 330 köyun içme su>u ihtiyacmı karşılayan, Hanok membaasının çeltık ağalan nın işgahnden korunması için Köy Işleri Bakanlığının teklifi ile bu mevkiye jandarma karakolu kurulmuştur. Su yaziinden çıkan arbedede 4 kişi ağır yaralandı 'Korkunç şimşekin patlayışıydı bu, Atom çölü bsline jelen Hiroşima'nın merkezinde Sanayi Sergisi ve knbbesi.. »yakta. kalan tek bin» ANKARA, (Cumhunyet Bürosu) CHP Grap Başkan Vekili Dr. Kemal Satır, Türkiye'nin Ortak Parar'daki dnrumu ile ilgili olarak dün bir açıklama yapmıstır. Satır açıklamasında «Bugun kesınlıkle Turkıye nın Ortak Pazara gırme ve rekabet etme olanağının, bundan beş yıl oncesine kıyasla daha iyi olduğunu savunmak mumkun değildır» demektedir. Satır'ın ba konudaki açıklaması şoyledir : «22 Temmuz Brüksel toplantısında Türkiye'nin hazırhk dönemini tamamlamış sayüarak, Ortak Pazann ikinci dönemi olan geçis dönemine girmesi kararlastınlmıştır. Bilindiği gibi, esas olarak 12 yıllık bir snreyi kapsayacak olan ba dönemde bazı istisnalar dışında Türkiye' nin Ortak Pazar ölkeleri mamallerine karsı çümrüklerini tedriei olarak sıfıra indirmesi serekmektedir. özellikle buçünkü Türk sanayünin bu açık rekabete dayanamıyacağı konnsunda ciddî endiseler duydnğumnzn belirtmek isterim. (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) Ağustos'un o güzelim sabahında olüm yağiyordu OKTAY AKB AL Banş müzesinin büyük salonuna girdik. Geriden geliyordu Zenimoto. İzlerümlerimde yalnız olmamı istiyor. Eümbilir kaç kez gezmiş, görmüş buradaki müzelik nesneleri. Penceredcn bakıyor alana. T.M.O. afyon konusunda tekel istiyor • KARAELMAS: «ÜRETtMİ KONTROL YETKİMİZ YOK» ANKARA. (THA) TMO Genel Muduru Adem Karaelmas, afyon konusunda THA'nm bır sorusuna verdığı cevapta, TMO'ya tekel hakkı tanınmasmı ıs'emış, «Beş yıl once Mecliste kaduk olan kanun çıkarsa bir çok mesele halledilecektir. O zaraan, lisansı olanlar afyon ekebileceklerdir» demıştır. Genel Mıi dur, Ofısın uretıcı ve tüccarın getırdıgı afyonu alırken, «Demek uretilen bu kadarmış» demek zorunda kaldıgını söylemış, ozetle şoyle devam etmiştır: «Kanunda değişiklik yapmak lâzım. Yetkimiz dar, Tarım Bakanlığı yetkilerin bir çoğunu kendisinde tutuyor. Ofis olarak bize tam raonopol verilmelidir. Üretileni kontrol yetkimiz yok.» (Arkası Sa. 7, Su. 1 de) Karakol kuruldu İşte koca bır kabartma harıta Hıroşıma. Ohta nehrı 6 kola ayrılıyor deruze ınerken Hıroşima kentı bu deltada kurulmuş Ince uzun adalar. bırbırlerıne koprülerle bağlı 6 Ağustos 1945 şabahı saat sekız buçukta uç B 29 bombardıman uçağı belinvenyor Tınıtır. an adası uzerinden Bır gece once de alarm verilmış, halk sığnaklarda geçırmış geceyı Sabah tehlıke geçtı diye çıkmışlax. öğrencıler okullara, ışçüer fabrıkaya, askerler gorev başına. Uçakları OLAYLARIN gorunce korkmuyor Hiroşımalılar, tehlike işareti de verümemış ARDINDAKt hera. Üstelık Ağustos sabahı öylesine guzel ki! Çok yukseklerde ufak bulutlar var, havanın sıcaklığı 26 santıgrat Yaşamın taüı sabahlanndan birl O uç ucaktan birinin adı «Enola Gay>. Yere 600 vergilerin memlekete «komünist milyon fark bulunmustnr; fark 1970 yılınm Türki>e için «krimetre uzaklıkta bir bomba patlıyüzdesi yüzde "8'tir.. Bu fark lik> getireceğini iddia etmiştir. tık» biı dönüm noktası olacağı yor birden. Bu, 20 bin ton TNT gu çok oncesinden iktisat uzmanlaOysa Turkiyede mevcut vergi yuzdesi 1969 yılında yüzde 198'e cünde bir atom bombası. adı da rınca haber verilmiş. hubnmet lerin bile doğro dürüst ödenme çıkmı$tır. Denıek oluyor ki vervar: «Little Boy». Bu ufacık oğbaşkanı ağzıyla itiraf edUmişti. diği açıktır. Vergi vermeden. fe gi mükelleflerinin beyan ettilüelan, tarihi alt ust edecek! İşte Nitekim yüın yedinci ayını bitir dakârlık etmeden, üzuntü çekme ri ile gerçek rakam arasında ha«Atom Bombası Çocuklan»nın mek uzere olduğiıınuz halde çal den bir kalkınma yerynzünde soz zine aleyhine yüzde 100'den faz«korkunç şrmşek» diye sozunu etkantılar durmamıs, ve İstanbul konusu olmadığına göre, çofu yok la bir karak bolunmaktadır. 1969tıklerı patlayış bu. Gözgozu görgibi bir kentte ancak Sıkıyöneti sul halk tabakalarma yansıyacak 1969 sonuçlarmın lopyekun demüyor. Sıcaklık 26 santigrattan mi surdürerek «yuzeyde bir sü yeni finansman tedbirlerlnden iş ğerlendirilmesi halinde bn fark inanümaz bir yukseklığe çıkıyor: gelir vergisinde yüzde 73, ve Knkunet> sağlanabilmi;tir. Kalkın çevrelerinin bu kadar şikâyet etbır milyon sanügrata! Yanıyor her rumlar vergisinde yiizde 24'tör. ma polilikastnda aranan cistık mesi anlaşüamaz bir soru olarak şey, bir anda eriyip gidıyor, hava ar> tedbirlerinin yaıattıfcı nmnt ortada durmaktadnr. Statükonun Eyer denetlroıe yeterli olup çok % ya uçuyor, eriyor. lar zayıftır. Personel Kanununun surdüriilmesi için, bedelini öde sayıda beyanname üstünde çalışBütçeye yüklediği miktan. <i mek gerektiğinl çok az Mşi karra mak mümkün olsa belki daha '% BİR ANDA da artacaktır. | tıansnıan kanonlan denen vergi yabilmektedir. tedbirleriyle kar;ı1amak giiçles124 BİN ÖLÜ Maliye Resap Uzmanlarının a. Vergiden bn kadar kaçınan blt | mektedir. Tardım Konsoraiyo çıkJadıklaruıa göre 1963 yılında mundan alınan krediler istenen matrahı 147 milyon lira olan 3499 zihniyetle ve bir. denetimle, ö > llk anda ölenlerın sayısı mı? miktardan sjağıda bulunmakta beyanname incelenmij 110 mil nansman kaynaklannı değerlen Ş Kimse bilemez kesin sayıyı. Çündirmek hiç kuçkusuz mümkön , dır. ku kentte kaç kişi var, bilen yok. >on lira fark tesbit edilmistir; deeildir. Hal bövle iken. «istikrar» 'L Savaş dolayısiyle binlerce asker Gercek bir iktisadi kalkınmanın nradaki fark oranı yüzde 75'tir. tedbirlerine. varlıŞını «irdürme»! f gelmi» kente. Tahmin edılen nudeğil, ama .düzenin devamı>nın Avnı biçimde 196S'da denetle bakımından «i«tikrar.a en fazl» J • fus 400 binin üstünde. 1945 «kibedeli olan vergi tasanlan dahi nen 6284 beyannamede 122 mil mnhtaç çevrelerin tepkl gö«ter mınde Hiroşıma Emniyet Müdürlü iş âleminde büyük tepkiler yaıat yon fark saptanmı?tır: aradaki mesinde btr çelişme rar tribl ırorij. ^ ğunce verilen r ıyı şöyle: Hemen * mış, Parlâmentoda tktidar cevre fark yiizde 77 oranmdadır. IMT'de nüyor. olenler 78 bin. kayıplar 14 bin, alerlne yakin bir milletvçkill bu Incelenen R,W heyannamede 120 Inönü: «Tahsin Bekir Baltayı daima halırlayacağız ANK.1RA (Cnmhuriyet Bürosu) CHP Genel Başkanı tsmet tnonü, Tahsm Bekır Balta'nın olümuyle ılgıli olarak bir demeç vermistir. Demeç şöyledır: «Büyuk ilıtn adarnımız Prof. Tahsin Bekir Baltayı Londra'da amansız bır kalb durmasıyla kaybettik. Hepimiz bırbirimize ytı ' rekten başsağlığı dilesek yenndedır. Sayın Profesör, büyük yerinin boşluğundan toplumumuzun bu kadar sarsılacağım tahmın edemezdi. Bilimde, politikada açık ve berrak görme, kendısıne gUvenir, saglam bir bılgi hükmü, bilım ve siyasette dürüst ahlâk bzel vasıflarıydı. Tahsin Bekır Baltayı daıma hatırlayacağız. (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) GERÇEK Statükonun bedeli ayrılamıyorlar bır turln... yıkılmıs maketi önünden New York'taki hürriyel heykelinin içinde lOkilo eroin bulundu NEW YORK, (a.a.) Federal Tahkıkat Burosu Narkotık Buro ajanları New York hmanının agzınd'akı unlü «Hurrıyet heykelı» nın içinde on kılo eroın ele geçırmışlerdır. Bu konuda yapılan açıklamaya göre, heykehn alt katındaki bir bolmeye verleştırılmiî olan kuçuk bır sandık bekçilerin dıkkatinı çekmış ve polise yapılan ıhbar sonunda eroın ortaya çıkmıştır Narkotık Buro yetkılılerı, değerı mılyonlarca dolârı bulan bu eroını heykehn ıçme yerle»ti Demirel:" Meşru vasıtaların dışında vasıta aranmamalı,, ANKABA, (a.a.) AP Genel Başkanı ve Başbakan Süleyman Demirel, AP Gençlik Kolları Genel Merkezine dün akşam saat 20.30'da Marmara Otelınde duzen len«n toplantl münssebctıyle, bır narşi yâratmak. nlzamı tesiste Aevleti mesgul etmek gibi fiillerin içerisinde olmaması» gereküğini bıldırmiştir. Dâvâların me?ru vollardan ayrılmadan yurütulmesı lüzumuna ten AP Genel Başkanı ve Başbakan Süleyman Demırel'in AP Gençlik Kollarına mesajı özetle şoyledın • Memleket meselelerini, öğrenmek, bilmek ve bunların t&kipçi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog