Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

Mıll] Egıtını daicanhgınca basıan asagıda adlan ve fiatlan göstenlen kitaplar Bakanlık Yaymevleriyle bütün kitapçılarda satışa çıtcanlmıştır 1000 Tcmel Esenn 23 Kitabı: Aşıkpaşaoflu Tarihi Çeviren: Nihal Atsız 500 TL Turk Ansıklopedisi Fas. 143 10 00 TL umhuri Kurnensu: YtJNUS NADİ Yavrunuzun En Eıymetll Tardımcısı ULKU OKUL ANSIKLOPEDISI 5. Fasiküı çıktı Yayimlayan: GÜVEN BASIM VE TAYÎNEVt Genel Dağıtım: BATE? 8669/7454 47. Yıl: Sayı: 16520 Telgraf n mektup tdre&i: Cumhuriyet Jstanbul Posta Kutusu: lstanbul No 246 Telefonlar 22 42 » 0 2 3 42 98 22 42 97 22 42 98 22 42 09 2 4 . T e l .m .u, .z Cr U ı m aa 1 9 7U „ ı m 0 m **/ Ortak Pazar Türkiye'ye beş yılda 195 milyon dolar verecek Erez "Malî yüklenim 4 milyarı aştı,, dedi «D I I ANKARA Türkiye Yardım Konsorsiyomunun son toplantısında, Türkiye'nin 1970 yüx programı için 140 milyon dolar dı$ finansman isteğine karşüık 97 milyon dolarlık kredi verilmesi kararlaştırılmıştır. Bu karann Türk ekonomisini özellikle dış ticaretini olumsuz yönde etkiliyeceği ifade edilmektedir... Ote yandan Avrupa Ekonomık Topmhıgunun Türkive'ye 5 yılda 195 milyon dolar vereceği açıklanmıştır. Paris'te yapılan son toplantıda Türk Hükumetı. konsorsıyomdan 140 milyon dolar program, 190 milyon dolar proje kredisı ıstemınde bulunmuş. Buna karşılık üyeler şu mıktarları program kredi olarak taahhut etmislerdir: Milyen dolar Belçıka Danımarka Fransa Almanya îtalva Holânda Norveç Isveç tsviçre îngilter» A.B.D. TopİMH Almany» berç «rteîcmeıi TvplMB 1.5 0.55 «.» 21.8 7,0 1.0 0,5 0.6 0.92 8.4 40,0 «jn *,3 f7J7 KONSORSİYOM krediyi azalttı ÖZGEN ACAR Emeklilerin intibakı I Mart 1970'den itibaren yapılacak ANKARA Cumhuriyet Bürosu llaliye Bakanı Mesut BTCZ. Personel Kanunu Tasarısuıın Cumhuriyet Senatosunda goruşülmesi sırasında yaptığı konuşmada 200 bin emekluün intıbak ışlemlennin 1 Mart 1970 tarıhı esas alınarak yapılacağım açtklamıstır. Erez, 1101 sayılı kanunda bir değisiklik olmadıkça memurların maaşlarında meydana gelecek ar tışın aynı tanhten itibaren uygulanacağtnı, emekh ıkramiyeterinın de aynı şekılde hesap edıleceğını belırterek. kanun huktlmlerinin değışmemesı halinde uygulamaya geçileceğını soylemiştir. Maliye Bakanı, Personel Tasansının malı portesının, yapılan degisıkliklerle 2,5 milyardan 4 • miHyB yuksekiigıai.. Uade. il«. «Mali külfeti karşılanuuıın bir problem olduğunu» ileri sürmüştur. Ortak Pazar geçiş dönemine girişimiz tartışılıyor (İSTANBUL HABER SERVtSt) Ortak Pazara geçiş dönemine girişımizin onaylanması üzerine, çeşitli kuruluş ve şahısl&r görüşlerini açıklamışlar, geçiş dönemine girişimizi bir Insmı (İyi V»rtlarU ve memauniyet veriei) olarak nftelerken, dığer bir k»nu (erken t« Tttrk ekonomisini baltalayıcı) şeklinde deferlendirmiılerdir. Istanbul Sanayi Odası Baskanı Pazıl Zobu ve YBnetım Kurulu Başkanı Ertugrul Soysal, önceki günkü toplantıda kabul edilen şartlann lehimize oldugumı söylemişlerdir. Prof. Gülten Kazgan Ortak Pazara ginşlmizin j henüz çok erken ve Türk ekonomislnin rekabet edebilecek güçte olraadığını açıklarken. T.l. P. Genel Başk&nı Şaban Yıldız, «Geçi$ dönemine ginneUe Turkiyenin emperralist • kapitalist dünya^a bafmıbbğı bir kat daha perçinlenmiş oluyor» demıştir. (Arkası S«. 7. Sü. 7 de) Acınin 25. yılı... Utancın 25. yılı" t4 Sen hiç bir şey görmedin HiroşimaMa,, İLK KEZ BİR TÜRK GAZETECISt öteyandan 190 milyon dolarlık proje kredisı istemine karçılık şimdilik 39.6 milyon dolarlık taahhut sağlanmıştır. Ancak, Türk Hükumetı proje verdikçe Konsorsiyom uyeleri bu projelen fınanse edeceklenni söylemişlerdir. Program kredısi istemine kıyaşla Konsorsiyomun 43 milyon dolâr ekslk kred*! taahhut etmesinın başlıca nedem olarak Tür(Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) Görüşmeler Tasarınm tümü üzennde CHP Grupu adına konuşan Salıh Tanyeri. tasannın baskı aracı nitelığıne bürundüğunü ve kimseyı memnun etmediğını belirtmış ve şunlan sövlemışür: «Tasarı, özlük işlerinin kanunla düzenlentnesi jcereğini öngören Anayasamıza çeşitli yönlerden aykırıdır. Malive Bakanlıçına diğer Bakanlıklar üstünde bir yer verilmektedir. Torba kadrolannın Bakanlar Kurulu emrine verilmiş olması kapıkullan yarataeaktır^ Güven Partasi Grupu adına konusan Necip Seyhan, personel reformunun idarî reformla bırlikte ele almması gerektigıni belirtmış, emeklilerin endişe içinde olduğunu ifade etmiştir. MiUî Birük Grup sözcüsü Selâhattin özgür, tasanyı getirdiği için hükümete teşekkür etmiştir. AP Grupu adına konuşan Iskender Cenap Ege ise, zam tasansı gibi ele alınmış ol(Arkası Sa. 7. Sö. 4 de) OKTAY Gitti, gördü ve A.B.D., afyon ekimi yüzünden Türkiye'nin cezalandınlmasını istedi... (Basın) Tanm Bakanımız, <Amerika'nın afyon için istediği sadece dostluk nişânesidir» dedi. (Basın) âKBAL Cumhuriyere yazdı TRT'de" önemli A.B.D. açıklama yaptı: değişiklikler oldu ANKARA, (THA) TRT Genel MUdür Yardımcısı Muharrem Taşçıoğlu, görevinden almarak Genel Müdürlük Müşavirliğine verilmiştir. Taççıoğlu' nun yerine Ankara Radyosunun eski Program Müdürlerinden ve TRT Hukuk Müşaviri Cengiz Taşer getirilmiştir. Cengiz Taşer' m ydnetme gbreviyle getirildigi, hukuk müşavirliği görevinin de üstünde kalacağı bildirilmiştir. Ankara Radyosu Müdüru Güntekin Orkut da TRT Merkez Program Dairesı Baçkanlığına getirilmiştir. Merkez Program Dairesi Başkanlıgına Adalet Ağaoğlu bakarken gbrevmden is tifa etmişti. Orkut, Radyo Mudurlüğüne de bakmaya devam edecektir. TRT üst kademesınde yapılan bu atamalarla iigili olarak TRT Yonetim Kurulunda tartışmalar oldugu ileri surülmüştür. I PAZAR GÜNÜ BAŞLIYORUZ ÖĞRENCİLER DİĞER FAKÜLTELERE yERLEŞTİRİLECEK ANKARA <CmnhnnyetBüro»u) Yüksek öğretmen okullarının kapatılması ve burada okuyan ofrencılenn çesıtlı fakültelere dağıtılacağı oğremlmıştir. 4/7/ 1970 tanh ve 513/1 1130 sayılı yazı ıle Müll Eğitım Bakanhğı Müstesarı Fent Saner ilgıü dairelere gönderdığı yazıda yuksek öğretmen okullanna bu yıl İlköğretmen okullarından oğrencı ahnmıyacağını bildırmiştir. Lıselere ve öğretmen okullanna oğretmen yetıştıren bu okulların kapatılması eğitim dünyasında tepkı ile karşılanmış, bu konuda kendısiyle görüştüğumüz TÖS Genel Başkanı Fakır Baykurt «MilH efitimde sornm•oıca karanlığa dofrn bir gidi? ba?l»m]ftır» demtştır. (Arka«ı < » 7. Sft. 3 d«) « Yüksek öğretmen okulları kopatılıyor "Türkiye'ye afyon için iktisadî ceza verilmeyecek,, ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Difişlerı Bakanlıgı tarafmdan açıklandığıca göre Ajnerıka Bırleşık Devletlen gerek Washıngton'daki Turk Buyukelçüiğı, gerekse Ankara'daki ABD Büyukelçiliği ile Turkiye'ye afyon sorunu dolayısıyle herhangı bir iktısadi müeyyıde uygulanmayacağını bildırmiştir. ABD Dışişleri Bakaru Rogers adına yapılan teşebbüste şöyle demlmektedir: «Afyon fcaçakçüığı meselesi ile ilgili olarak ABD'nin Türkiyeye karşı iktisadi mneyyideler istemesi s ö ı konnso deçildir. Dışişleri Bakanhğı bu hususu Türk maslahatgüzan ile görüşmüş ve kendisine bo açıklamayı yapmıştır. Önemli bir mesele olan afyon meselesi üzerinde ABD. Tür kiye hükömeti ve diğer ilgüflerle çörüşmeler yapmaktadır.» (Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) Demirel Komisyonu Başkanlıgına Çerezci seçildi ANKARA Basbakan Suleyman Demırel hakkında Meclıs soruşturması açümasını ısteyen onergeyi uıcelemek üzere kuru\an, 13 numarah Soruşturma Hazırlık Komisyonu Başkanlıgına. Niğde AP Mılletvekıli Muzaffer Naci Çerezci, Komısyon Sozcüluğüne ıse, Ankara AP Senatoriı Yığıt Koker seçılmişlerdır. Soruşturma Hazırlık Komisyonu, dün saat 16da toplanmış ve Başkan ile sozcu seçımi yapılmıstır. Bu arada, Konya CHP Milletvekıli Orhan Okay'm Komisyon Kâtiphğı gore\inın dcvam etmesi de kararlaştınlmıştır. O.D.T.Ü.'DE BİR PROFESÖR BAYAN ÖĞRETMENİ DÖVDÜ ÖĞRENCİLER PROF. ŞAPLAKOĞLU'NA ÇÜRÜK YUMU*TA ATTI ANKARA ODTUde Prof Adnan Şaplakoğlu'nun Bolum Başkanı Yardımcısı olan Perıhan Tolun'u dovmesı uzerıne olaylar çıkmış, durumu oğrenen ofrencıler, kadm oğretim görevlısını doven profesoru tartaklamak istemışler, galız kufurierle Saplakoğlu'nu tahkır etmişlerdır Olaylar akşam uzen buyume ıstıdadı gostermış, öğrencıler Prof Şaplakoğluna çürük yumurta atmışlardır. Fızık Bolümu Profesorlennden Şaplakoğlu tarafmdan dovülen Fizik Bölumu Başkan Yardımcısı Bayan Tolun'un gozlugiı (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) Fransa Yunanistan'a silâh veriyor HABERLER SERVİSİ ATtNA (ajk) Fransızlann Yunanıstana ehven şartlarla silâh satmayı teklıf ertıği haberleri, Atina dıplomatık çevreleriru ışgal eden en önemh olaydır. «Washington Post» gazetesınin Atina muhabirinin, Yunanistanın Birleşik Amerikadan istediği bütıin sılâhlann Fransa tarafmdan temin edileceğı hakkında verilen haberin, Fransız resmi makamlan tarafmdan ne teyid, ne de yalanlanmadıgı görülmektedır. Bümdıği gıbi uzun bır süreden beri Yunanülar, Birleşik Amenkadan 1967 yılında konulmuş olan ambargonun kaldırılmasmı ve her çeşit sılâhın venlmesıni istemektedırler. Bu arada, Yunanlılar, Fransa ve Batı Almanya ile de silâh pazarlığma girişmış ve Fransadan «Mirage» jet uçaklariyle, Batı Almanyadan denizaltı, nakliye uçaklan almak hususunda tesebbüslere geçmiş. (Arkası Sa. T, Sü. i,de) Avam Kamarasinda bombalar patladı LONDRA, <a.a.) Kımlıği meç hul bir şahıs, dün oğleden sonra Avam Kİmarasının tam ortasma iki bomba ile bir fişek atmıştır. KulaJdarı sağır edebilecek siddet teki patlamalardan sonra «Parlâmentolann An»sı» dıye tanman Avam Kamarasmuı ıçı dumanla dolmu$tur. Mületvekillen. bombaların buyük bir gurültüyle patlaması uzerine kendilerini yere atmışlardır. Bundan saniyeJer sonra, Meclıs uyeleri panik içinde çıkı; kapılarına hücum etmıç dumanlar mrasında kalanlar, godennden yaş boşanır bir ş«kılde. ağızlannı ve bunmlarını kapatarak dısarı çıknvaya çahsmışlardır • Arap gerillalan tarafmdan elkonan Olympic Ha^a Yollanııa ait uçağın hostesieri, başlanndaıı geçeni konu«cn>orlar. KAÇIRILAN YOLCU UÇAĞI DÜN ATÎNA'YA DÖNDÜ (DIŞ HABERLEB SERVtSl) ATİNA Bırısi uzun boylu sanşın bir kız olan 6 Arap gerillası tarafmdan önceki gun Atlna havaalanında ele geçirilen «Olrmpto havavol'anrm ait yolbuaktıktan sonra dün sabah Atina'ya dönmü$tür. Havaalanı sozcüsü yolculann eşyalannı dun alandan alabileceklennl bildırmi?tir Ort«dogu Haber AJansına gore ysf ortalamalan 20 olan g« Nixon, Turkiye'ye Rus tehdidi sırasında ABD yardımmı halırlattı «İntematıonal Herald Tribune» gazetesinde, afyon konusunda Başkan Niıon'un Türkiye'ye yaptığı işbirlifci çağıruı Ue Ugili bir yazı çıkmı;tır. Yazıda, Nison'un bu çağtnsında. 3 nci Dünya Savafindan sonra Rus tehdidi kar. çısında Amerika'nın Türkiye'ye yaptifi yardıma ijaret ettijri bellrtihnektedir. Yaayı okurlanmıza sunuvorua. Ba$kan Nlıon Birleşik Ame> rıka'ya giren erouun koMtlanma Bursa'da ayaklanan tutuklular savcıyı rehln tuttu BURSA İçinde 614 hukumlu ve 350 tutuklunun bulundugu Bursa Cezaevınde önceki gece ısj'an çıkmış, Cezaevı Savcısı ve 17 gardıyan, mahkumlar tarafmdan rehın alınmıştır. Ayaklanma sırasında cezaevinin bazı bolumlen de tahrıp edılmiştır. Cezaevı Savcısı Alı Haydar Cengiz, aldığı bır ıhbar U2enne gece saat 00 30 da hükümluler kısmma girmış ve berabenndeki gardiyanlarla bırlıkte arama taramaya başlamıştır. Ancak, 16 ncı koğuşun önüne gelen Savcı ile gardiyanlar, mahkumlar tarafından tehdıtle koğuşlara kapatılmıştır Dah8 sonra mahkumlardan Tuncav Mithatoğln, Nedira Kücükcan. Mustafa Dağlarağası, Yılmaz Semiz ve Çolak Hasan, savcı ve eardıyanları zararsız hal? gettrdlkten Yüzme havuzu oldu Başbakan'nı «Tiyatrolara konu olduiiuz, bitirin şu inşaatı» dediçi Aksaray geçlt ln;aktı, agır aksak deram etmektedir. Halk arasmda «vuzme haruzlu* gecit denen lnşaatta föller meydana felmiçtir. Fotoğrafta. içinde ijcilerln yuzdügnı jollerle doln Aktanar reelt buaatı taJıati
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog