Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

Büyük mizah ustası MUZAFFER IZGO'nün ilk kitabı En büyük toptum yaramızı Ideşen, güterker» duygulanacağıriızl bir eser Fiyatı 7,5 T L * IREMZÎ KITABEV! GECEKONDU umhur R u r u c u s u : FtJNUS NADİ ERKEKIERİN HBtSUAHIİ ATOM «»a TCp1 mUm ıI iU P«»r««»mrie 1 9 7 0 T I I U " reışcuıuc ı ^ w 47. Yıl; Sayı: 16519 Telgraî ve meistup adresl: Cumhuriyet îstanbul Posta Kutusu îstanbul No 24b Telefonlaı 22 42 90 2 2 42 9 6 2 2 42 97 22 42 98 22 42 99 TRAŞ MÇAKUNM KUIUNM MCOUUZSA TRA5IHC RAHAT OISÜH İTCILL'in sözlcri lepki yaralfı Amerika'dan izahat istedik ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) 4 •SıııU^ııfiıtSLıtıı § 1 DEMtREL: «SÖZ DOĞRVYSA TEESSÜRLE KARSlLARlZy> DEDİ uı.mtwin!.. A.B.D. Adalet Bakanı John Mitchell'in «Afyon kaçağı ile mücadele etmedigi için Türkiye'nin ekonomik yönden cezalandınlmasını isteyen» sözleri Ankarada tepki ile karsüanmıs, Başbakan Demirel «Şayet böyle bir beyanat mevcut ise TÜTkiye Cumhuriyeti Hükumeti buno bü >uk bir tcessürle karşılar» demistır Demirel. rurkiyenin ilâç sanayıir.de kullanılmak üzere afyon ıhraç ettiğıni. kaçak için çok sıkı tedbırler almış olduğunu belir terek «Türkiye Cumhuriyeti Hüku mcti kaçakçılığı niçin önlemedi? diye hiç kimse tarafmdan muaheze edilemez. Çünkü, aynı soru, afyonun girdiği ülkeye niçin siz afvonun kaçak olarak girtnesine mâni olamıyorsnnuz d i y e sonılur» şeklinde konuşrnuştur. Öte yandan Dışışleri B a k a n l ı p bir açıklama yaparak Amerika Adalet Bakanının sözlerinin hayret ve üzüntü ile karşüandığmı be lırtmişhr. Açıklamada «Ba tribi sorumsuz nitelikte sözlerin, Amerikanın tutumu konusonda süpheler uvandırmaktan Türk • Amerikan dostluğu üzerin 'e olumsuz etkiler vapmaktan başka bir netice vermiyeceği ABD işfrüderine bildirilmistir. denılmektedir. Aynca, CHP Ordu mül«tvekUi Memduh Ekşi, Başbakana sdzlü oTa rak cevaplândırılmak üzere ydnelttiği bir soru önergesinde: «Amerikan Adalet Bakanının müstemleke devletlerlne bile yakısma yacak beyanı ile Türkiyemizin ik tisadî ve siyasi bagunsızlıgının (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) = = =5 ^^ = ^ ^= ^^ ^z ^S ^ ^ Z^l SS ^ ^ SZS ^ = SS ~ z^Z ^^ ^^ • ^ ^j; ^^ : ^ = Afyon konusunda ABD şimdi de NATO'yu harekete geçirdi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) A.B.D. Kongresi uyuşüırucu maddeler ve tehhkeli ilâçlar korrasyonunda Ohıo Mılletvekıli Charles Vanık'ın, «Afyon ve eroinle mücadele konusundaki eorulannı cevaplandıran ve önemli tepkilere yol açan Adalet Bakanı John Mitchell'in verdipi cevaplan kapsayan A.B.D. kon^resi tutanaklannı öğrenmiş bulunuyoruı. Bu soru ve cevaplann bazı önem siz bdlümlerini konpre tutanaklanndan özet ve önemli böliimlerini de tam olarak yaymlıyoruz.» tlk konuşmayı Ohıo Milletvekilı Charles Vanik yapmış ve soz lerine «Afyon ve eroinle «ticari alanda» mücadele edilmesini» soyleyerek başlamıs ve A.B.D. ne kaçak giren eroinın yüzde 20 sinin Meksıka'dan geldiğini belırtmiştir. Karşılıklı konusma şeklinde geçen bu Komisj'on mtizakerelerınde Vanik'i cevaplandıran Ada let Bakanı Mıtchell ise, bu rakkarnın kaba bir rakkam oldugunu, esas kaçağm Asya ülkelennden özellikle Ortadogu'dan yapıldıgnu, A.B.D., uyugturucu maddeler ve tehlıkeli ilâçlar dairesi başkanı tngersoll'a atfen söylemıştar. Mılletvekıli Vanik, bu ülkelerin Türkiye ve tran olup olmadıklarını sorunca Mitchell doğrularaış ve afyonun bu ülkelerde tıbbî raaksatlaria yetiştirildiğını ancak. «Tam anlamıyla kontrol altmda tutulmadığını. bunun kanun dısı pazarlara kaydığını esas sonınun bu olduğunu» söylemıştir. Bunun üzenne milletveküi Vanik, şu sorulan sortnuştur: «Eğer gerçek sornn bnysa, daha siddetli eylemlere niçin başvurulmuvor? ödeme dengeleri (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) = S = = sz; ^ = HİROŞİMA'DA 6 AĞUSTOS 1945 9ÜNÜ ONBİNLERCE İNSAN ÖLDÜ.. ONBİNLERCE İNSAN ÇEYREK YÜZYILDIR ACILAR İÇİNDE SÜRÜKLENİYOR HİROŞİMA'DA... GİTT GÖRDÜ • YAZDI•• ve OKTAY AKBAL III • Halde sebze ve meyve'bol ve ucuz. Ama manava ve sergilere gidince ateş pahasına yükseliyor Mal bol ama kabzımal imha ediyor Ortak Pazar'ın geçiş dönemine girmemiz onaylandı 0 BAZI TEKSTİL MALLARINA GÜMRÜK İNDİRİMİ TANINIYOR BRÜKSEL, (aj.) Geçen yılm Aralık ayından beri Türkiye'nin A\iııpa Ekonomik Topluluğu geçış devresıne girmesi yolunda yapılan çalışmalar dün Ortak Pazar Bakanlar Konseyinın toplantısmda sonuçlanmış ve Türkıye, hazırlık devresıni tamamlıyarak geçıs donemine girmi?tir. AvTupa Ekonomik Topluluğu Bakanlar Konseyinde Türkiye'yi Dışişleri Bakanı îhsan Sabri Çağlayangıl temsil etmış ve Ortak Pazar Daimi Delegemiz Ziya Müezzinoğlu da oturumda hazır bulunmuştur. Ortak Pazar Bakanlar Konseyi geçen Arahk aymda Türkiye'nin yaptığı teklifleri kabul etmış ve sabah başlayıp öğleden sonra devam eden oturumun sonunda mahalli saatle 3'te düzenlenen basın toplantısında, Konsey Baskan Vekili Von Braun ile Dışışleri Bakanı Çağlayangil ya'ptıkları konuşmalarda Emlâk Vergisi alınan neticeden duydukları mem nunıyeti belirtmişlerdır. (Telefoto: ÜPI) Sebze ve meyva yüzde 200 kârla satılıyor Turhan ILGAZ Sebıe ve meyv» üretiminde, bn yıl meydana gelea büyük artışa rağmen, İstanbol içindeki perakende satışlarda fîyatlar, bu bollukla orantılı bir ucuzhuna göstermemektedir. Hal Müdürlüğü istatistikleri, tstanbula gelen meyva ve sebzelerde, geçen yıla oranla büyük artıslar bulundufunu ortaya koyarken, manavlardaki tiyatlann, hâlâ pek çok vatandaçin yanaşamıyacağı bir düzeyde olmastna en basta bir avuç katmmalın Hal içindeki toptan satışlara uyguladıklan kartel yol açmakiadiT. 6 Arap Komandonun el koydnğu Olympic oçağı Atina Havaalanında Arap komandolar Cuntayı8saat terletti Parlâmenterlerin maaş artışından nasıl faydalanacağı belli oldu Yunan yolcu jeti Mina'da rehin lululdu \DIŞ HABERLER SERVİSt ATİNA Mılyarder armator Onassis'ın sahibi bulunduğu «Olympic» Hava Yollarına n'ıt «Boeing 707» tıpi bir jet uçağı, dun Atına Ha%a Lımanına ındığı snada, yolcular arasında bulunan 6 Arap Koraandosu trafmdan jılâh zoruyla elegeçırilmıştır. Arap gerillalar talafmdan, içindeki 53 %olcu ve 7 murettebatla bırlıkte 8 saat rehm tutulan uçak. daha sonra yolcuları ındirildıkten sonra Kahıre Hava Lımanına göturülmüştür. 3üühyeIT Arazi vergisi oranları indirildi (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Tasansı da kabul edildi Ucuza satacağına denize dök NıteMm, kabnmallar, üretldden çok ucuza kapattıklan mahsulü, perakendecilere devrederken fiyatlar üzerinde istedikleri gıbi oynryabtlmektedirler. îstaa bulda Merkez ve Kadıköy Hal lerinde, toptan satışlan avuçlan içinde tutan bu kişiler, istedikleri fiyatı elde etmek pahasına, yüz binlerce tstanbulluyu besliyecek mahsulün yok olmasına bile göz yummakta, sıcakta k o layca çürüyen tonlarca meyva ve sebze, Halicin kirli sulanna dökülmektedir. ö t e yandan, tonlarca Urünün de, fiyaüan belH bir düzeyin altına todlrmemek amarayla, daha üreticiden alındıkları zaman yok edildikleri bilinmektedir. ANKARA (CmnhnriyetBttrosu) Yasama Meclisı üyelennın yeni Personel Kanun Tasansı yürurlüğe gırdığı zaman yenı kanunun getirdiğı hükümlerden faydalanarak 1000 gostergesı üzerınden maaş ve yolluk alacakları anlaşılmıştır. Bu konuda venlen bilgiye göre halen Meclıslerde gdruşulmekte olan Personel Kanun Tasansı. 1965 yılının 14 Temmuzunda yürürlüğe giren 657 sayılı asıl Personel Kanununun (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) • Sezgin'in daha önce de birkaç kere istifa ettiği be.irti.iyor Orhan DURÜ ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Eski Devlet Bakanı Refet Sezgin'in daha önce, birçok defa istifa teşebbüsünde bulunduğunu ancak bunlann Başbakan Demirel tarafmdan kabul edilmediği anlaşılmıştır. Sezginin Başbakan Demirel'e yaz dığı son istifa mektubunda parti yöneticılerinden bazılannın tutumlarmı tasvip etmedı ğıni bildirdiği de öğrenilmıştir. Bu arada, Sezgin bir açıklama yapmışür. CUMHURİYET BÜROSU ANKARA Cumhuriyet Senatosonda dün, emlâk vergisi kanun tasansı özellikle, arazi vergisi oranlarmda yapüan indirimden sonra, kabul edilmiştir. Tasarının değişen maddesi Mecliste yeniden gorüşülecektir. Memurlara güvenlik Tasanya konulan bir madde ile. halen defterdarhklara bağlı bulunan vergı kontrol memurlannın vergilerin uygulanmasmda Malıye Bakanlığınm hazırlayacağı esaslar dahilinde seçUerek Gelirler Genel Müdürluğüne baglanabilmesi kabul edilmiştir. Buna göre, bu kontrol memurlan görevleri sırasında bütün yıl gündelik alabileceklerdir. Bu gündeliklerin 25 lira olarak tesbit edileceği öğrenilmis. tır. Bu memurlar halen yılda üç ay gündelik alabiliyoflardı, şimdı bütün yü alabileceklerdir. Biri Türk ' fethedişlcrmden sonra çeşitli gorevlere atanarak aynlan ApoUo 11 a<tronotları Neil Armstronfr. Edwin Aldrin ve Michael ColUns tarihî günun birinci yıldonumü munasebetiyle Jefferson City'de açılan Ay Sergisinde gene biraraya gebnişler ve bol bol şakalaşmışlardır. ~A % Milletvekillerinin borçları takside baglanıyor ANKARA (CrnnhnriyetBflros») 27 Mayıs'tan öncekı onuncu r e onbırına dönem tnilletvekillerinin borçlannın taksıtfe bağlanması Kontrolsuzluk îstanbul içindeki perakende sebze ve meyva fiyatlannda, mahsul bolluğu ile orantıh bir ucuzlama olmamasımn başka bir nedeni de kontrolsuzluktur. Hal llgiUleri. Belediye kontrolunun azlığından ve etklsizliğinden yakınaraiî. herhangı bir sebze Katsayı Senato'da yedi olarak kabul edildi ANKARA. (CUÎVIHURİYET BÜROSU) Cumhuriyet Senatosunda dün katsayıyı ? olarak tesbit eden kanun tasansı kabul edilmiştir. Tasan, Bütçe Kanumında değişik. lik yaptıği için önce Senatoda görüşülmüştür. Senatodan Meclise sevkedilecektir. Öte yandan Türkiye Kamu Personeli Konfederasjonu (Türk Perscnl Genel Sekteterl Vedat Banoğlu dün verdiği demeçte, Personel Kanununun daha once açıklanan aksaklıklardan başka Demirel Komisyonundaki AP'li iiye sayısı 3'den 5'e çıkarıldı ANKABA (Cumhuriyet Bürosu) TBMM birleşik toplantısında diın soruşturma hazırlık komısyonlarmm üye sayısı 8'den 10'a çıkarılmış ve Demirel ıçın kurulan soruşturma hazırlık komısyonuna AP'den Adana Senatörii Mehmet Nuri Ademoğlu ile Tokat Milletvekili Osman Hacı Bal(Arkast Sa. 7. Sü. 2 de) Beyrut'tan kalkarak Atinanın \enı uluslararası hava limanına saat 10'da ınen uçak, yolcular arasmda bulunan 6 Arap komandosu tarafmdan silâh zoruyla ele geçırılmış ve yanına kimse yaklaştırılmamıştır. Koraandolardan bırinın kız olduğu bildirılmıştır. Uçaktaki yolculardan birinin de Türk olduğu öğrenilmış. ancak kimliğı tespit edılememıştir. İstek Fdistm Halk Kurtuluş Cephesi mensupları oldukları sanılan ve ellerınde makıneli tüfekle bombalar bulunan 6 Arap komandosu, Atına'daki ElAl Israıl Hava Yolları Bürosunu bombalayarak olü me sebep olmaktan tutuklu bulunan ıkı arkadaşlarınm bemea serbest bırakılmasını istemijlerdij. Sezgin'in açıklaması Gazetemizdeki dünkü yayın üzerine eski Devlet Bakanı Refet Sezgin şu açıklamayı yapmıstır: . Cumhuriyet Gazetesinin 22 Temrauı Ç»;amba nüshasinda Devlet Bakanlığından anlaş malı istifa ettiğim şeklinde çı Maliyeden Tasanda küçük çıftçılera tanınan 25 bin lira dsğere kadar olan arazi muafiyeti 50 bin 11raya yükseltilmis ve bu muafiyet küçük çiftçilerin 100 bin Ura değennde arazılerinin 25
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog