Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

NÂZI M H İ KMET S0 N şi İR L E R İ Büyuk vatan şairimizın 1959 dan ölümüne kadar yazdığı sıırler (10 lira) Habora Kıtabevi PK. 6 Beyazıtîst Reklâmcılık 1949'7359 umhuri ~?*~rKnruensu: YUNUS NADJ SfiNDER YfiîINLfiRI Son Çıkan Kıtaplar • Amerıka Meydan Okuyor. (3. Baskı) 15 Odysseıa 20 Barbaros Hayrettin 12.50 Ömer Seyfettın En Guzel Hıkâyeler 15 Hatha Yoga Nasü Yapıkr 20 Benden Selâm Soyle Anadoluya 12.50 47 Yıl; Sayı: 16517 Telgral ve mektup adresl: Cumhuriyet tstanbul Posta Kutusu* tsUnbuJ No 246 Telefonlar 22 42 90 22 42 9 6 2 2 42 97 22 42 98 22 42 99 21 Temmuz Salı 1970 • Ö10 Ordunun Generalı 1250 îlâncılık 8536/7345 Erez "Kolay kazançtan niye vergi almıyalım,, dedi Vergiler Senafo'du kabul edildi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Teni vergiler getiren Finansman Kanun Tasansı dün Cumhuriyet Senatosunda görüşülerek kabul edilmiştir. Görüşmeler sırasında gayrimenkul kıymet artışı vergisi ile kamyonet. bisiklet, radyo, pikap ve teyplerden alınan vergi oranlan düşürülmüştür. Bazı değişikliklere uğradığı için tasarı, tekrar Millet Meclisinde görüşülecektir. Anayasa Komisyonu da ihtilâl hazırlamakla suçlanan Tabii Senatörün dokunulmazlığını haldırdı Acuner olavın MİT tertibi olduğunu söyledi ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Cumhuriyet Senatosu Anavasa ve Adalet Komisyonu dün yaptığı 4,5 saatlik toplantı sonunda, Tabiî Senatör Ekrem Acuner'in dokunuhnazhğının kaldırılmasına karar vermiştir. Karar 5'e karşı 8 AP'li üyenin oylanyla ahnmıştır. İddiaya göre, Acuner'e isnat edilen suç milli mukavemeti kırmaktır. Acuner hakkında, Askeri Ceza Kanununun 58. maddesine göre 2 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istenmektedir. "Türkiye zehir saçan bir ölke olamaz,, 0 Tanm Bakanı afyon konusunda gene ABD'nin görüşünü savundu CUMHURİYET BÜROSU ANKARA Millet Meclısınde dun CHP k Afyon Mılletvekılı Suleyraan Mutlu' nun afyon ekımının tahdıdl ıle ılgıh gündem dışı yaptığı konuşmaya cevap veren Tarım Bakanı llhamı Ertem, Amerıka'nın Turkıye'de afyon ekımıne engel olması ıçın baskı vapmasından soz edıldjğı zaman bunun arkasmda mutlaka kasıt aranması lâzım geldığını one surerek, «Türki>e dünyaya zehir saçarak kendisine menfaat sağla>an bir devlet olmaz» demıştır. CHP'li Suleyman Mutlu, gundem dışı yaptığı konuşmada hükumetın Amenka'nın baskısı sonucu afyon eklmıni engelledıgıni belırterek; Amerıka afyon ekımıni snurlandırmakla LSD gıbi uyuşturucu madde imâl eden kendı fabnkalaruıı korumus oluyor» demıştir Mutlu. 90 000 aılenin afyon ekimı sayesınde geçındığini, afyonun afyon bolgesınin aıle efconomıSa. 7 Su 2 de) DEVLET MÜHENDİ VE MİMA AKADEMİ Gayrimenkul kıymet artışı vergisi oranlan ıle ılgıh lıste goruşulurken AP'lı Huseyın Kalpakhoğlu, Gu\en Partı'ı Sedat Çumrah ve Fent Melen buradaki hukuralere karşı çıkmışlardır Kalpaklıoğlu « Borada tnülkıvet hakkına bir takvid vardır, cebri ıera volu ıle satışlardan da vergi alınacak ve bnradan facıalar dogacaktır» demıştır Kalpaklıoğlu, tasarıdakı vergi oranlarının yarıya ındırılmesını ıstemıstir. Sedat Çumrah (GP) ıle Ferit Melen (GP) « Gayrimenkul deger artışı vtrpisınln mesru bir temele otunnadığını» one surmuşlerdır Bakan Me«ut Erez, tasarıvı sdvunarak «Çalısarak elde edılen kazançlardan verçi alıyornz da çalısmadan elde edilen kazançlardan ne için vergi almıyalım?» demıştır (Arkası Sa 7. Sü. 6 da) Ortak Pazar'dan tekstil için yızde yuz gumruk indirimi istiyoruz • • Akademi onünde guvenlik tedblrleri alımrken (Fotograf: İbrahım KÖSEOGLU) TÖS'e göre bunalım sebebi iç ve dış sömürü Toplantıda komışan CHPTı Zıhru Betıl, dosyanın gerekçell olmadığmı ıfade etmis, dosyada one sürülen suçun cezalarmm ıkı ay ile üd yıl arasında degişebılecegını sovlemiş, «Bir isnad ciddı olmahdır. Raporlar ve se\k kâgıtları gerekçcli olmalıdır. Başbakanlık ve Savcılık yazısında gerekçe voktur» demiş tır CHP'li komisyon Uyesi Ekrem özden, raporun eksıklığtni öne (Arkası Sa. 7. Sa. 1 deı ÇAĞLAYANGİL BRÜKSEL'E GİTTİ Sınavlar polis ve asker kordonu altında yapıldı tstanbul Devlet Muhendislik ve Mımarlık 4kademisinde dun baslıyan polis ve askeri kordon altındaki sınavlara, alınan butun tedbirlere rağmen oğrencDerin büyuk çoğunluğu katılmamıstır. Sabah yapılan sınavlara giren oğrenci sayısmın 236 olduğu bildirilirken smavlara girmeyip okul etrafında bekle• >en oğrenciler, sıvil polislerin AAaıdjfcM İfh de, sayısınm kabarık gosteribne Brükselde 22 Temmuz'da baslayacak olan Turkıye Avrupa Ekonomık Toplantı Ortaklığı «hazırkk donemıne geçiş» toplantısına katılacak olan Dışlşleri Bakanı thsan Sabn Çağlayangıl, dün uçakla Belçıkaya gıtmiştir Dışışlen Bakanı Çağlayangil Ye silkoy Hava Umanmda basına verdığl demeçte; «Çauşmalarro olnmla sayılaeak sathaya girdiğinl» soylemış ve şoyle konuşmuştur «Bfldlğinis gibi, Törldye'nln Ortak Pazar Oişküerinia «hazarlık dönemme geçiş» mözakereleri Bünnektedir. Sa 7 Sü. 3 de) Başkan Nıxoa un Wuı Trıcıa washintonu ziyaret N i x o n eden Ingiltere Prensl Charles'a rehberllk etmiştir. Tricia. eniştesi David Eisenhower ve kjzkardeşl Julie ile birllkte Prens Charles ve Prenses Anne'a, kentin tarlhi yerlerini greıdinniştir. Resim, konuk prens Charles'i, rehberi Tricia ile birlikte röstermektedlr. RDDBIl ™ 19 nHHVII sı için kampmı Toprak İş işçileri işgal etii »Wf etmısler, sayısının 100'u bulmadığı lanlann gerçekte smavlara katını soylemislerdir. Sınavlara gırmek isteyen oğren cilenn herhangı bir baskı altında tutulmamalarını sağlamak amacı ıle, Yıldız'dakı Akademi binasından Beşıktaşa kadar yol boyunca de\Tiyeler dolaşmış, okul çevresı çok kalabalık bir askeri ve polis kordonu altına alınmıştır. Bu arada 10'dan fazla oğrencinm. sınavlara gırmek isteyen oğrencüe re mâru olmava çalışükları gerek çesı ıle, Akademi cıvarındakı duraklardan yakalanarak nezaretc alındıklan oğrenılmiştır (Arkası Sa. 7, Sü. S de) ' içeri soku'duklannı iddia Nixon ansızın ABD Sovyet çatışmasından söz etti WASHtNGTON. (ajı.) BJTleşık Amenka Devlet Başkara Nıxon, dun gece ansızın yaptıgı basın toplantısında, Ortadogu ve Vıetnam da bir Amerıkan • Rus çatışmasından soz etmıştır Askeri alandakı tırmanmanın ve Sovyetlerın Ortadoğu'ja sılah ve ınsan sokmasının boyle bır çatışma tehlıkesını arttırdığını ifade eden Nıxon, «Bunun ıçindir ki, jrİTİşmis olduğumuz barış teşebbüsfine buyük onem veri(Arkası Sa. 7. Su. 1 de) Ihroc elliğimiz incirler kurilu çıktı Cumhuriyet Ege Bürosu BİGA, (THA) Gonen Denızkent'te bulunan DİSK'e bağh Turkıye Maden Isçılerı Sendıkasına aıt ışçı dınlenme kampı dun sabaha karşı aynı yerde bulunan Alman çıftlığınde çahşan Toprakîş Sendikası uyelen tarafından ışgal edllmıştır. Sabaha karşı 04,00 sıralarında kampa gelen 90 kadar Toprak îş Sendikası uyesi ışçi, bufe ve mutfak kısımlarıyla kamp evlerine yerleşmısler, kampta bulunan Madenlş uyesı ışçılerın aılelerı ve çocuklan kamp yerınden çıkartılarak Gonen'e gon derılmişlerdır (Arkası Sa. 7. Sfi. 5 de) ÎZMİR Batı Almanya'Ta ibraç edilen incirlerin içinden knrt çıktığı Bonn Ticaret Ataseliğınin tzmir Ticaret Odasına gonderdigi rapordan anlaşılmış ve incirlerimiz dıs piyasalarda çikâyet konnsn olmaya baslamutır. Bn arads raporda, Batı Almanya'ya >apılan ihracatımızın gittikçe du«tQ|ü de açıklanmıs, konunun Ticaret Bakanlıgına aksettirildiğı bildirılraistir. Alman}a'ya 1969 yılının ılk uç avında 1153 ton olan kuru ıncır \ ihracatımızın ılgısızlık yuzunden 970 yılının ılk devresınde 561 tona duştuğu bıldırılen raporda, kurtlu çıkan ıncırlenmızın gen çevnleceğı de ıfade edılerek şoyle denılmektedır : (Arkası Sa. 7. Sü. 3 d«) Hâkimierin staj süresi I yıla indi ANKARA, (aj.) Millet Meclısı nın dünku toplantısında, Hâkımler Kanununun beşınci maddesıne bır geçıcı madde eklenerek, ıkı yıllık staı suresı bır yıla ındınlmıştır Oncelik ve ivedılıkle goruşülen tasarı ka nunlaşınca, Adalet Bakanlıgı bn yıllık staj surelerını tamamla yan 100 stajyerı hemen yuraun çeşıtlı yerlerıne tayın edebıle Köyişleri Bakanı susuzluk bölgesine 10 tanker daha verdi Orhan ERtNÇ Şükran KETENCt SU KÜÇÜĞÜN ANKARA (Cumtruriyet Büroaa) Yürütme, denetleme, onur kurulları ve bolge temsilcılenyle birlikte beş gunden ben çalışmakta olan TÖS Genel Yonetım Kurulu, yurdumuzun bugun ıçınde bulunduğu olağanüstü durum ve oğretmen sorunlanyla 11gılı kararlar alarak dagılmıştır. Yurdumuzdakı bunalımın nedenleruu ınceleyen ve bu bunalımı gen üretımden doğan bir iç ve dıs sömüru olarak niteleyen TÖS, ulkenın yarı bağımlı, gen bırakılrmş bır ulke olduğunu, uretım artmazken, nufusun, somurunun arttığmı, kalkınma temposunun duştugunU ve bun dan dolayı üretıcı sınıfta bır bu nalım meydana geldığını, ayrıca, bu yıl gorulen kuraJclıgın bu bu nalımı arttırdıgını beUrten bir bıldırı yayınlamıştır Bıldırıde, bunahmlara cıddı çareler araması gereken iktidaruı, baskı tedbırlenne başvurduğu ve anlaşılmaz bır gerekoe ıle bu baskılann oğretmenlere de yoneltıldığı, ceza ve surgunlerın çoğaldığı, ayrıca bazı dın gorevlılen ıle AP mılıtanlarırun oğ retmenlen dovdüklen, lokallennı yıktıkları, komunıst ve dın düşmanı olarak çevreye tanıtmaya kalktıkları ayrıntılarla açıklanmakta, bu arada yenı personel kanununda oğretmen haklaTinın da madde yonünden kısıtlandığı üerı sürulmektedır. Bıldırıde, devlet ve oğrenci vehlerı için pahalı bır hızmet halıne gelen Mılli Eğıtım hızANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) metlerınden yeterll sonuç alın madığı, sınıfta kalma oranınm çok yukseldığı açıklanmakta ve tek yonlu bır MıUi Eğıtım Şu Millet Meclisinde dun, daha önce, bazı maddeleri komisyon tarasının bu duruma bır çare bu i rafından greri alınmış olan askeri personel kannn tasansının edrtışüllamayacağı ıfade edılmektedir. | mesine devam edilmis, tasan komisyondan geldiği sekılde kabul (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) ' edilmistir. Bu arada, gorüsıneler sırasında askerl tabıblere yüzde 40 oranında tazminat verümesinl isteven değısıklığın oranlarla ilgıli maddede yapılması ve tasarıda tazminat venlmesıne dair herhangi bir başka ıbare olmaması sebebile askerl tabiblere de tazminat venlemeveceği anlasümışttr. Komisyon adına söz alan Erol Yılmaz Akçal, askerl tabiblere Albay maa.«iTmn yüzde 40"ı oranmda tazminat verilmesinl öngören önergenin oranlarla ilglll maddede kabul edildiginl belirterek şunlan sovlemiştir. «Bn sartlar altında askeri ta. bibler tazminat alamazlar Taz(Arkası Sa. 7. Sü 4 de) lUrkiye'de i$çj Eylemleri ve Sonuçları Bugün 4. sayfamızda Doktorlara tazminat yok Askerî Personel Tasansı Meclis'te kabul edildi SÖZ BÜYÜĞÜN... Erinç ve Ketenci ödül kazandılar Gazetecı'sr Cernıyetı tarafındar duzenlenen 1970 Gazetecüık Basarı Armaganı yarışması dun sonuçlanmış ve ıkı Cumhunyet mensubu bır bınncılıkle ıkı mansıjon kazanmıştır Cumhunyet Istıhbarat Servısı Şefı Orhan Ennç «348 yıl sonrı Avdınlanan Sır Genç Osman'ın basının kesildiği artık kesinleş tı» başlıklı haben 'le haber dalında bırıncılık «Beşikten Mezara Kırtasivecilik» başhklı ıncelemesi ıle de ınceleme dalında bırıncı MARDIN, (aa.) Vilâyette duzenlenen bnfıngi izleyen Koyışleri Bakanı Turhan Kapanlı, 42 yıldan beri gorülmemış kurakhğın tehdıdi altında bulunan vatandaşların ıstıraplannı gıdencı acıl tedbırlerin almdığını bılcbrmış, «Susuz kövlerin etudu 1911 progTamına esas olacak şekilde süratle yapılacaktır» demıştır. Vatandaşlarla karşıhklı konus manın sorumluluğu ıçınde olan ıktıdarların, hızmetlerınde az kusurlu olacaklarını ifade eden Koyışleri Bakanı, devamla sunları soylemıştır • «Mazivı ve ıstırabı venmtte KÖY suları sorunu Güneydoğu Anadolu'dan eelen haberler, çogunlukla eşkıya arama taramasıdır, kan davalandır, fcıs • byamette köylerin mabsur kalmasıdır, saigır ^lajrfal.lrlavrtı^ OLAYLAR1N ARDINDAKİ GERÇEK gSsteren aertler, cercekte mevsimliktir. Kışın kar yağdıfı ttf man. bazı köy, bucak ve flçelenn dunva ile irtibatlan kesilir; salfuı bastalık kıs vakti beki> nir; yagmurun bereketli olmadığı yillann vaz mevsimi de knrak ve susoz gecer. öteden beri alışılmıs olan bn (Arkası Sa. 7, Sfi. 4 de) snsuünk ve kurailıktır. Bona karşılık çoğn aeçimde oylamaya katılma oraolan en yüksek köyler, Gflneydogp bölecsinde buhBMir. Okom» • yaıroa oran yaZ eÜnlerUKİC larının en dfişük oldofn b51««lerde seçıme katılma oranının çok yüksek olusn hiç kuskusuı oradakı vatandjsın politik biUncınin rfiksekliğini e6stern>ex. Guneydoğu'mın bo dununumı bilmeyen yoktur. Ne var kı, en basit ihtiyaçlann gıderilmesı için gerekll davranıs ve yatınmlara bir tfiıln geçflemez. Baa yıllarda olağanSfitu nitelik 2 Numaralı SıkıySnetim Mahkemesi göreve baslıvor Iki Numaralı Sıkıyönetim Mahkemea, bugunden itıbaren çalışmalanna başhyacaktır Saat 930'd* çahîmalanna başlıyacak olan mah kemede. ilk olarak Amnet Talkm ve Ahmet Mehmet Gündoğdu adlannda iki sanık işçinin duruçması yapılacaktır Ayrıc? •#• Ijçinfn» sanık bulunduâu venl
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog