Bugünden 1930'a 5,447,563 adet makaleKatalog


«
»

CiNENTO Birinci baskısı toplatılarak çeviricisl hak kında mahJcumiyet kararı verümiş olan bu eserin ikinci baükısl SOSYAL YAYINLAR arasında çıktl. Edebiyat tenkltçüeri tarafından göklere çıkarılan ve yasrına en ternasyonal olçüde büyük bir ün «ağlıyan ÇİMEKTO ı«n çok beğenilen 20 Sovyet romanı. arasında yer atmaktadır. Dört renkli ofset kapak içinde 436 eayft fiatı 15 liradır. Ttlrkçesi: Attüâ TOKATU GLADKOV (Roman) SOSYAL YAYINLAR, P.K. 716 • lstanbul (Reklâmcılık: 19427302) 47. Yıl; Sayı: 16516 umhuriY Kurucusu: TUNUS NADİ Telgraf ta mefctnp adresl: Cumbtniyet îstanbul Posta Kutnsn: tstantral No. 246 Telefonlar: 22 42 0 0 2 2 42 96 22 42 97 22 42 08 22 42 99 Seçkin Romanlaı Daphne de Maurier Fiatı: GÜNAH YÜKLENEN ADAM . CUtli 12.50 Frank Richard KADINSIZ MEMLEKET • ClltU 12.50 Xavier de Montepin EKMEKÇİ KADIN . CUtli 15.00 Stefan Zweig TEHLÎKEÜ MERHAMET • CütU 15.00 Alphonse Dandet DEGÎRMENDEN MEKTUPLAB 7.50 tNKILAP ve AKA KÎTABEVLERÎ (îlâncılık: 85337307) 20 Temmuz Pazartesi 1970 Memur iken yüksek öğrenim yapan, kademe ilerleyecek Ecevit "Kırgınlık bitsin,, dedi Sigorta süresi memuriyette nazara alınacak ANKARA, (Cmnhuriyet Bürosu) Devlet Personel Kanunu Tasansı. Cumhuriyet Senatosu Bütçe Te Plan Komisyonunda dün kabul edilmiştir. Tasanda, komisyonda yapılan bir değişikliğe göre, sosyal sigortalara bağlı işyerlerinde çalışmış olanlar, devlet memuriyetine girdikleri zaman Sosyal Sigortalara bağlı olarak yaptıkları hizmet süreleri intibaklannda gözönünde tutulacaktır. Ayrıca, komisyonda memurken yüksek öğrenim yapanların bu öğrenimin 4 yıl olması halinde 1 kademe ilerlemesi, 4 yıldan fazla olması halinde 2 kademe ilerlemeleri kabul edilmiştir. Komisyonda yar gıç ve savcüarın tazminatları uzun uzun tartışılmıs sonuçta Meclisten gelen şekil aynen kabul edilmiştir. Komisyon, önceki gece tasannın ilk 28 maddesini görüşerek aynen kabul etmiştir. Bu maddeler içinde sımflarla ilgili hükümler, sınıflandırma esaslan, memurluğa atanma htikümlerl yet almaktadır. (Arkan Sa. 7, SiL 5 de) "AP, asker yönetimine sığındı!,, ANKARA Cumhuriyet Bürosu CHP Genel Sekreten Bülent Ecevit, dün partisinin bütün yurttaki örgütüne 20. Kurultaydan sonra ük genelgeyi göndermiştir. Genelgede Ecevit, «Kurultay öncesindeki ve Knrultay sırasındaki demokratik tartışmalann bazı arkadaşlarımızda doğurmns olabileceği kişisel kır gınlıkları kısa sürede gidenneğe uğraşmak hepimizin, en çok d a Genel Merkez yöneticilerinin ödevidi» demekte. Genel Başkan İnönü'yü, «Tükenmeı devrimci» olarak nitelemektedir. CHP Genel Sekreteri bu arada AP iktidanntn memlekete güveni sağlayacak gücü yitirdiği 1çin asker yönetimine sığınmak zorunluğunu duyduğunu öne sür müştür. (Arkası Ss. 7. Sü. 6'd») Tahtacı, Toplu Sözleşmeye aykırı hareketten de kovuşturuluyor Teknik şartnameye göre, otobüslerin dıs yan lcvhalannın perçinlerl cilâb alüminrum çıtalarla çizlenmis olması gerekmektedlr. Halbuki açıkta dormaktadır. YARGIÇ TAZMİNATINI SENATO KOMtSYONU KABUL ETTİ Yolsuılük dosyalorının sayısı 45e çıktı İhsan ONUR Adil Tahtacı'nın bugünkü değeri 30 bin lira olan, fakat kendisinin 3 bin lira borç mukabili eşi namma aidığı deniz evinden lstanbul'da iki tane bulunmaktadır. Tahtacı'nın deniz evi Tarabys koyunda durmaktadır. Görevden alınan İETT Taşıtlar Dalresl Relst Adil Tahtacı hakkında Toplu Iş Sozleşmesine aykın hareketten ötürü de koğuşturma açılmıstır. Tahtacı, iddiaya göre, Toplu îş Sözleşmesinin dışına çıkarak, idareye işçi almış ve bu sözleşme ila oluşan Yüksek Kurul tarafmdan işine son verilen işçileri çalıştırmıştır. ÎETT tdaresi Müfettişleri, bu konuyu inceleyerek bir rapor hazırlamışlardır. Rapor. önümüzdeki hafta içinde îl Disiplin Kuruluna, «Lüzumu Muhakeme kararı» isteğiyle (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) İktisadî Devlet Teşekkülü memurlarına ikramiye verilmeyecek ANTSARA, (Cumhuriyet Senatosu) Devlet Personel Kanunu Tasansı, yürürlüğe girdikten sonra, Iktisadi Devlet teşekküllerinde çalışan memurlara her yıl verilmekte olan ikramiyeler ödenmeyecektir. Cumhuriyet Senatosu Bütçe Plân Komisyonunda dün Devlet Personel Kanunu Tasansı görüşülürken iktisadi devlet teşekkülleri memurları ile ilgili hükmün müzakeresi sırasında her yıl verilmekte olan ikramiyelerin kaldınlacağı anlaşılmıştır. Komisyondan bir üye, hükumet temsilcisinden, ikramiyelerin kaldırılıp kaldırılmayacağını sormuş, tasarıdaki madde ile ikramiyelerin kaldırılmış olacağı karşüığını almıştır. 8 Korgeneral emekliye sevkedilecek • Gürler'in Gcnelkurmay Başkanı olması isteniyor ANKARA. (THA) 30 Agustos'ta korgenerallikte sadece iki yılmı doldurmuş olan Kara Kuvvetlerine mensup beş korgeneralin de emekliye aynlacağı açıklanmış, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Faruk Gürler'in Genelkurmay Başkanlığma getirilmesi için çahşıldığı belirtümiştir. Silâhb Kuvvetlerin üst kademelerinde bir yüksek rütbeli general «Ajansıruzm geçen hafta ver diği gibi, 30 Ağustos'ta sadece 6 korgeneralden üçünün emekliye aynlması bahis konusu değildir. İki yıl önce sıraları gelmediği halde erken terfi ettirilmiş olan beş korgeneral de emekliye ayrılacaktır. Böylece fArkası Sa. 7, Sü. 1 de) YAPI IŞ, TURK • IŞ'E RAPOR VERDl Yargıçlann tazminatı Yargıçlar konusu görüşülürken hükumet temsilcisi Necdet Taner, bir yargıçın 30 yılda diğer memurlara nazaran 860 bin lira fazla alacağını, aradaki farkm yüzde 63 olacağını belirtmiştir. Lehte ve aleyhte uzun tartışmalardan sonra savcı ve yargıçlara tazminat verilmesini öngören tasarı hükmü aynen kabul edilmiştir. minde oynıyacağı Fransız aktrisi Julie Stewensle birlikte dün Istanbul'a gelmiştir. Üç giin önce İtalya'dan, yola çıktıkları •Avsonia. gemisinde, Brazzi ve Stewens'ten başka rejisör Oscar Brazzi (Rossana Brazzi'nin ağabcyi) ve 14 İtalyan teknisyen bulunmakta dır. (Arkası Sa. 7. Sü. 3 de) BRAZZI İLE STEVVENS ISTANBULDA % 8 kişi denizde boğuldu ESKI KflVGfl İstanbul Haber Servisi Kilyos'taki fırtına paniğe yol açtı Başbakanlıkta raalî ve iktisadî konular • Demirel, yakında basın toplantısı yapacağuıı açıkladı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Başbakanlıkta dün Başbakan Süleyman Demirel'in yönetimin; de malî ve iktisadî konularla il. güi bir toplantı yapümıştır. Top| lantıya Dışişleri Bakanı Ihsan ; Sabri Çağlayangü, Maliye Baka nı Mesut Erez, Ticaret Bakanı Gürhan Titrek, Başbakanlık Müs teşarı Munis Faik Ozansoy ile Devlet Plânlama Müsteşan ve Hazine Genel Müdürü katılmışlardır. Başbakan Demirel, toplantınm malî ve iktisadî konularla ilgili olduğunu söylemiş, ( çeşitli sorular karşısında da ya1 (Arkası Sa. 7. Sü. 2 de) 1 ^DISKolaymı küçümsemek gaflettir,, ANKARA, (T.H.A.) Yunoniston Dışişleri Bakanı Pipinellis dün öldü ATÎNA, (THA) Yunanistan1 ın 71 yaşındaki Dışişleri Bakanı Panayotis Pipinellis dün sabah erken saatlerde geçirdiği bir kalp krizi sonunda ölmüştür. Bir süredenberl sağlık durumu bozuk olan Pipinellis, istirahat etmek ve tıbbî muayeneden geçme< ıçin ve bıt av süre ıle Türkîş'e bağlı Sendikalardan Yapılş Sendikası Genel Başkanı Süreyya Denizli, Türklş Konfederasyonu Genel Baskanlığına verdiği bir raporda, DİSK hareketini küçümsemenin gaflet olacağını bildirnüş, «Istanbul'dan Anadoluya atlıyamıyan DİSK hareketi Yapıİş vâsıtasiyle bütün Anadoluya atlama plânının tatbikatı içindedir. Ve tatbikat başlamıştır. Türkİş bu yangını, bir kıvılcım bir duraklama ve tereddütle zaman kaybedecek olursa, Yapıtş'in kongresine Türklş'in ginnesi mümkün olmıyacaktır. Tehlikeyi bütün açıklığı ile arzediyorum. Olay benim gücümün ötesine geç miştir. Türkİş'in müdahalesi sart tır» demiştir. Türk İş harekete geçiyor Yapılş Sendikası Genel Başkanı Süreyya Denizli'nin 9 Temmuz 1970 tarihini taşıyan bu raporundan sonra, Türklş'in harekete geç tiği ve bir gecede Yapılş'in bütün yönetim kurulu üyelerini Anadolunun dört bir yanından top lıyarak, Yapılşi sola kaydrrdığı iddia edilen Genel Sekreter Suat Kundakçı ile Sekreter Sayman Avni Tok'u onur kuruluna sevket (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) Köylüler orman yolu şantiyesini basfı Hazırlayan: EROL TOY YARITS BAŞLIYORUZ Istanbul'da dün meydana gelen boğulma olaylarında, 8 kişi öl ı müştür. Boğulma olaylannm en korkuncu Küyos'ta olmuş, grup • halinde denize girenlerden 4'ü fazla su yutma yüzünden can ver i mistir. Özel araçlarıyla Kilyos'a eğlenmeye gelen Santral Mensucat j Fabrikası mensuplaruıdan 35 I kişi, gruplar halinde denize girmeye başlamıştır. Ancak, bir OLAYLARIN süre sonra çıkan kuvvetli karayel fırtması paniğe yolaçmış, ARDINDAKİ denizden çıkan gruptan 6 kJşinin ekaildiği farkedilerek araştırmaya başlanmıştır. Yapılan tarama sırasında 6 kişi denizden çıkarılmıştır. Bunlardan ikisi sun'i teneffüs yoluyAnkara'dan rerilen haberlere la kurtarılmış, 4'ü ise ölmüştür. göre, bu yıl 30 Ağustos'ta 33 Ölejüer; tlhan Dönertas, Ahmet general emekliye ayrılacaktır. Bilmis, Mehmet Helyavut ve Bilindiğl gibi 926 sayüı kanukimliği tespit edilemeyen bir nun 49'uncu maddesine göre, üç ku. yılını doldnrmu? ve terfi olanagı kalmamıs generaller emekli 4 kişi daha olnrlar. Bu kuralın kesinlik tstanbul'un çeşitli kesimlerinde ve içtenlikle nygulanması, devmeydana gelen diğer boğulma let yönetimi ve askerlik morall olaylan ise şöyledir: bakımmdan gereklidir. Çünkü: Üsküdarda oturan orta okul 1) Kannni süresi dnlmuş rütbe Ikind sınıf öğrencisi Cahit Kü GERÇEK 30 Agustos'a dogru sahiplerinin emekliye aynlması, ordumın gençleştirflmesi ve dinamizmini sürdürmesi balomından lüzumludur. Z) Yüksek komuta kademesinde politikacı oyunlanna set çekmek bakımmdan yararhdır. 3) Adalet dnygulanna uygundnr. 4) Kanunlara saygı ve riayet açısından olumludur. Nitekim geçene yıl, Fikret Esen, Kara Kuvvetlerinde kısa ve basanlı görevinden emekHye sevkedilmiş, bundan böyle üç yılını doldurmuş bütün orgenerallere aynı işlemin tatbik edileceği de söylenmisti. Orduda yıllarca şerefle hizmet etmis ve hiç knşknsuz yorulmuş olanlartn sırası geHnce yerlerinl genç arkadaşlanna severek bırakmalan, alt kademelerde terfi bekliyen (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) ARTVİN, (THA) Onnandan yol geçmesini istemeyen Yusufeli ilçesinin Erşiş bucağına bağ lı Morkaya köylüleri. önceld afc şam üzerl Morkaya orman yolu şantiyesini basmış ve bir kompresörü tahrip ettikten sonra şantiyede çalışan lşçilen dövmüş lerdir. Morkaya köylüleri, Erşiş • Mor kaya arasında yapılacak olan yolta orman içlnden geçmesine karşı çıkmış. «Onnanımızı kes(Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) PÎPtNELLİS kalmak üzere perşembe günü tsviçre'ye gitmeyı p'ânlamıştı. Ancak önceki gece şiddetlı bir kriz sonunda yaşlı politikacı, Kıral Paul Hastanesine kaldırılmıs ve bütün çabalara rağmen kurtanlamamıştır. Pipinellis, 21 Nisan 1967 günü bir askerî darbe ile işbaşından uzaklaştırılmış olan Başbakan Panayotis Kanellepulos hükume tinin de üyesi bulunuyordu (Arkn<:ı Sa. 7. Sü. 2 de) Susuzluk için Sunay'a başvuruldu ANKARA (Cumhuriyet Bürosn) MP Genel Başkan Yardımcısı Resat Özarda, Cumhurbsşkanına. Güneydoğu illerimizdeki kuinıınır.liılc kamt Vıit ren bir mektup göndermiş va göreve çağırmıştır. özarda'nın dün basına açıklanan mektubu şöyledir :
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog