Bugünden 1930'a 5,447,563 adet makaleKatalog


«
»

PAUL A. BARAN PAUL M. SWEEZY TEKELCİ KAPİTALİZM Türkçesd: FİLİZ ONARAN 20 TL. Charles P. Kindleberger ULUSLARARASJ İKTİSAT Türkçesi: Doç Dr. Necdet Serin Cılt: 1 20. Cılt: 2 35. TLBütün kitapçılarda DOĞAN TAYINEVt PK ı ? t Cebeci ANKARA Tel: 19 27 72 Cumhurivet 6671 umhuriy Kurucusu: tTJNTJS NADİ DOSTOYEVSKı'NİN ROMANLARI EZILENLER .10 TL. ÖLÜLER EVÎNDEN ANILAR 10 TL. 20 TL. CİNLER, 2 Cılt 6 TL. INSANC1KLAB 4 TL. KUMARBAZ 4 TL. EBEDİ KOCA 4 TL. ÇKA NEZVANOVA 4TL. SAHİBESİ 4 TL. GECELER 4 TL. Yayjnevi, Cağaloğlu !kuşu,"40 Istanbul (Hâncılık: 85321 6653 47. yıl sayi: 16498 Tclgraî ve mektup adresi: Cumhuriyet fstanbul Posta Kutusır tstanbul No 24e Telefordar: 22 42 90 22 42 98 22 42 97 22 42 98 22 42 99 2 Temmuz Perşe nbe Kurultay raporunda her konu yer aldı Hızla gelişen yenl toplumsal ve ekonomlk ortamda, Türk aydınımn yerl ve görevi değjşmektedir. Aydınlar artık esklsi gibi aynı saflarda, birlik ve bütünlük içinde değÜdirler. İktidar, emnlyet kuvvetlerini fütursuz ve tek taraflı olarak kullanmış, gençliği ve halkı bölerek birbirine düşürmüş, terör dengesi kurarak sömürüyü sürdürme pclitikasına düşmüştür. 26'ların AP'den âni bir karar ve süratle ihraç edilme sebebi anlaşıldı 'Değişen şartlara göre doğru yolu CHP seçti,, CHP Gençlik Kurultayında: «Liberal bürokrat ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) CHP 20. Kurultayına sunulacak Parti Meclisinin raporu açıklanmıştır. 175 sayfalık bir kitap halindeki Parti Meclisi raporunda parti içi çahşmalan. seçimler ve neticeleri, küçük partıler, bağımsızlar, C. HJP. oyları karşısında G.P. ve B.P. nın durumu, CJî.P. nın gelışmiş bölgelerde geliştigı, geri kalmış bolgelerde oy yıtirdiğl, bunun nedenleri, siyasal ortamdakı gelişmeler, CJİP. nin durumu, diğer partilerin durumu, gençligin, mill! demokratık devrimcüerin tutumu. sosyalıst genç lerin örgütlcnmesi. doğu kültür ocaklannın. mıUiyetçılenn, dincilerin tutumu, Türk işçi hare» ketleTi. siHthtı eyletrder ksrşısında C.H.P. nin tutumu. dlktacıların davnuusları. son olaylar, vergi Ifamin1a.li, ışçı hareketleri, gibi konulara yer verildikten baş ka, memleketin içinde bulundu£u huzursuzluk karşısında hükümeön durumu, parti İçi huzursuzluk, erken kurultay toplama konusu, yeru vergilerin adalet(Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) AP*li senatörler, Demirel'e verilecek muhtıra etkisis kalırsa istifa edereh mücadele edecekler 41'lerin, 41 sorusu Meclise getiriliyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Basbakan ve A.P. Genel Baskanı Süleyman Demirel'i, Klana ihracı konnaunds birkaç aaat içinde âni karar vermeye sevkedea olayın, 41lerin Demirel'e yakın olan kimselerle işbirüği yapmaya rausmalan ve Demireri düşiirmek için hazırladıklan 41 sorulu bir fensoru önergesi olduğu anlasılnuştır. Bclirtıldifine göre, Demirel kendi aleyhinde hazırlanmakta olan hareketi tespit etmis ve derhal ihraçlan için haysiyet divanmı i«letmistir... Demirel için bir dlnamlt sandığı mahıyetınde olduğu tddıa olunan 41'lenn 41 sorusunun grup ve parlâmento dışında da etkısi olması için bu soruların herkesce anlaşılır bir yorumla da donatümak suretiyle bastırıl ması ve aşagıdaki kuruluslars göndenlmesi kararlaştırılmıştır. «41'lerin 41 sonısu» adı vert len sorulann gönderileceği şahıs ve müesseseler şöyle düzenlenmıştır: 1 AP'nin 67 ildekl 1 1 ve 11çe yönetın kurulları, haysiyet divanlan, gençlik kollan yönetim kurullan üyeleri, ıl ve ilçe kongre delegeleri, AP köy tenv silcüeri, köy muhtarlan (Arkası Sa. 7. Sü 1 de) ve diktacılar tasfiye edilecek» ANKARA, (Cumhuriyet Biırosu) C.H.P. gençlik kollan t. knrultayı dün yap'Imıstır. Knrultsyda bir konusma yapan Gençlik Kollan Genel Baskanı Süleyman Genç. «Liberal bürokrat bir takıra Rüçlerin. dıktacılann parti içinden tasfiyesine kadar ortanın solu kavgası devam edecektır» demistir. CHPnin Dramı r^rvürürlükttK! düzenin baş \^Tsikâ>etçisi Ana Muhalefet Jf partisidir. C.H.P. adına *•• konuşan, yazan ve çizen bütün görevliler her tırsatta sn boznk düıenden dert yanmakta, yurt kaderinin deŞistirilmesi, alt yapı devrimlerinin gerçeklestirilmesi geregini savunmaktâdırlar. Ama yflrürlükteki düıenin bas koruyncnsu da, bir bakıma, gene Ana Mnhalefet partisidir. Her Tanrımn günü iktidarın tn «Herkes silâhsızlansın» I I D ve davranıslarım yeren saGençlik Kollan Genel Baskayın C.H.P. vöneticileri, bn davnının bu konuşmasından sonra ranıslara karsı gençlikten ya da Gençlik Kollan Genel Merkez halktan biraz sertçe bir tepkl Yönetim Kurulu çalısına raporu geldi mi, derhal «rejim elden giokunmustur. Raporda gençlik adiyor» kaygısına kapılmakta, rastnda silâhh çatışmalar kınanolanca füeii ile iktidara kanat makta ve «milletvekilleri, polisfermektedir. ler ve ordu mensuplan dışrnda» llk bakışta bir çelişkiye benherkesin silahsrelandınlması iszer görünen bn dnrnmu biz olatenmektedir. fran sayıyor ve C.H.P.'nin dra(Arkan Sa. 7. SJL 5 de» mını da bn dnrnma bağlamak geregine inanıyornz. Zira, yakın geçmisimizi gözönüne getirdifiKOMİSYON miz zaman, yürürlükteki düıenin yaratıcısı olarak C.H.P.'den KABUL ETTİ başka kimi, hangi örgütü gösterebiliriz? tkinci Cihan Savaşı demokrasilerin zaferiyle sona erer ermez, tek parti devrinin defisraez genel baskanı politika kapılarını ardrna kadar acnus, «isteyen boynrsin» demiş ve paldır küldür çok partili yasama geçilmekle ynrdnmnzda demokratik düzen knrnlabilir »anılnustır. 1950'den bn yana ilk on yıllik süre bnyük bir fiyasko ile kaANKARA (Cumhuriyet Bürosu) panmış olmakla beraber, simdi Millet Medısi Milli Savunma ikinci on yılın sonnnda hemen Komisyonu dün, yedek subayhk hemen aynı fiyasko sınırına gelkanun tasansını görüşerek kabul mis, dayanmış bnlnnnyornz. etmiştir. tktidar partisinin tehlikeli bir Tasarı, şu esasları getirmektebnnalıma doğru sürüklendigi şn dir: sıralarda, alnsal çelecejimiz açı(T) Yedek subaylık süresi 18 sından yürek ferahlatıeı bir alaydır. Ancak Bakanlar Kuruln ternatif olması gereken Ana Mnkaran ile bu süre 12 aya indirilehalefet partisi, ne yazık ki bu bilecektir. nitelikten yoksnndnr, ve daha (î) Gençler arasında ihtiyaca kötüsü, bn nitelitini çittikçe yigore test usulü ile yedek subay tirmektedir. O halde nasıl, ne alınacaktır. Test sınavını kaybezaman deÇiştirilecektir yürürlükdenler, 4 aylık temel eğitime tâteki boznk düzen? bı tutulacaklardır. Konunun şakaya tahammülü (Arkası Sa. 7, Sü. fi da) olsaydı sornyn «bn gidişle balık kavağa çıktıfı zaman !» diye %tçiştirmek yerinde bir cevap sayılabilirdi. Ama, dnrntn ferçekten ciddidir ve yann toplanaeak elan CJI.P. olafanüstü Knmltayında. gtinül isterdi ki, sayın delejreler küçük hizip çekişmelerinden çok bn gibi temel sornnlan ele alımlar, bnnlar üze* rinde kafa yorsnnlar. ANKARA, Millet Meclisinde Çeyrek yüzyıl bir nlnsun yadün Personel Kanunu tasarısı'Ramında az zaman değildir. Henın 33. maddesine kadar olan kıle dev adımlariyle ilerleyen çasım kabul edilmiştır. Ancak bu ğıraız kosnllan altında hiç de arada, daha bnce BUtçe • Plân ğildir. Bundan daba kısa bir süKomisyonu'nun geri aldığı madre içinde bn millet de. simdi kidelere ılâveten. 32. madde de, demi C.H.P. sornmlularınin «üst gişiklik dnergeleriyle bırlikte koyapı devrimleri» diye hafife almisyona venlmiştir. dıkları biiyük atılımlan basan Meclis'in dünkü oturumunda ile yürütmesini biImUti. Ovsa. derece yükselmesinde sure ve NADİR NADİ usül madriesi kdhul oriilmUtiT Genel Baskan Süleyman Genç, aynca, Anayasa Mahkemesinin memurlar hakkında grevi yasaklivan ktrannı. Mndikalar kanun tasansı va Türkts Genel Sekr«teri Halll Tunç'un tutumunu eleştirerek, onu «isçi afası> olarak nitelemis ve sunlan söylemiştir: cHaül Tmç 1964 yünMİa dts ticsretin devlrtleştirilmesini istıyordu. Sosyslist düzen diyordn. Bugnn bunlan sSvIemivor. Kendisi sapmıştır. tşbirlikçi kapitalist adına saprm derler bnna. Müsterek bir bildiri ile Tfirktt'in tutnnrann tanamarı öneriyornın. C.H.P.. Türklş'în politburosu defildir, CH.P, işçinin. yoksulun kavgssını yapacaktır. Sendika ağalanmn de|iL> Süleyman Genç, Halil Tunç's çatarken bir delege «Amerikan dohın yemi?» diye bağırmışür. "Demirel Komisyonu,, görev süresi 1 ay uıatıldı GENÇLİK KURULTAYINDftN İZLENİMLER Orhan DURU ANKARA, (Cumhnriyet Bürosn) CHP Gençlik Kollan Kurultayı Maltepe'de avuç içi kadar küçuk bir sinemada yapüdı. Gençlik Kollan üe Sosyal Demokrasi Dernekleri içıçe ve kolkola üyelere Sosyal Demokrasi Demeklerinin yaymları dağıtılıyor: «Demokratik halk devrimi..» «Eylem dergisi..» «Kemalist yeni Türkiye... » ve başkalan. Kapıda kocaman bir dövlz: «Demokratik halk devrimi.j» salonda başkanlık divanı gerisinde sinema perdesi üzerinde bir başka döviz: «Terörizme karsı demokratik halk eylemi... Daha disiplinli, daha düzenli bir hal var bu CHP Gençlik Kollan Kurultayında ama heyecan az. Başka gençlik örgutleri taklit edilerek marşlar söyleniyor, slo(Arkası Sa. 7. Sü. 3 de! ANKARA (Cumhnriyet Bürosnl T.B.M.M. bırleşik toplantısında dün, Basbakan Süleyman Demirel hakkında kurulan 13 numaralı Soruşturma Hanrlık Komisyonunun görevtnın bir ay uzatılması oybırligı İle kabul edllmiştir. Bılindıği gibi daha önce, bu komisyonun çalışmalan Ana. yasanın 132. maddesine dayanılarak ertelenmış, ancak bu erteleme karan Anayasa Mahkeme sınce iptal edümışti. (Arkası Sa. 1, Sü. î d«) Kurtarma ekipleri, olaydan sonra enkuı kaldıiırken fotograf dbrahim KOSEOGLU) ÎTALYAN GEMİSİ SEFERDEN ALIKONDU Denizcilik Bayranı kutlandı Denizeüik ve KabotaJ BayT» mınm 45. yıldönümü dün yurdun muhtelif yerlerınde yapılan törenlerle kutlanmıstır. Istanbul'dakı tören Takslm Cumhuriyet amtuıda başlamıs, daha sonra, Barbaros anıtına gidilmiştir. Burada konusmalar yapılmış, günün önetni belirtilmiştir. Bakanlar Kurulu, yedek subaylık süresini 12 aya indirebilecek Boğazda birtanker yalıya çarptı Biri bebek 2 ölü ve 13 yaralı var İSTANBUL HABER SERVİSt Istanbul limanında dün Kabotaj Bayramı kutlanırken, «Agip Ancona» adlı bir İtalyan tankeri Rumelihisan ile Baltalimanı arasında sahile vurmuş, beş kath bir inşaatın çökmesine sebep olmuştur. Kazada 12 aylık bir bebek ile bir işçi ölmüş, 13 işçi de yaralan Cumhuriyet Brezitya uçağını kaçırmak isteyen 5 kişi yakalandı [DIŞ HABERLER SERVİSt] Bir Arnerıkan uçağı. sılâh zoruyla Küba'ya indırılırken, bır Brezilya uçağını Galeao ha\a lımanmdan kaçırmak isteyen 5 korsan yakalanmıştır mıstır. Çöken bina, Harntyan Nalbantofln'na aittir. Sovyetler Birliji'nden yükledigi ham petrolü ttalya'ya götürmekte olan tankerin dümenindeki bir ânzanın yolaçtıgı kaza, bundan yedi yıl önce, 4 Eylül 19«3 günü, Sovyet bandiralı Arbangelsk şilebinin sebep oldnfn ficianın hemen bir yalı ötesinde cereyan etmiştir. Yemek yiyorlardı Görpn tanıkları ve kazadan knrtulan işçi(Arkao Sa. T, Sü. 1 de) SOFU TUGRUL Meclis'fe Personel Tasarısının 33. maddesine gelindi Brezilya uçağı OLAYLAR IN ARDINDAKt Bugün 4. sahifede aylık sanat edebiyat eki Bugün isteyiviz ı RIO DE JANEİRO 6 hava korsanı, Brezilya'nın «Cruzerio do Sol» hava yollarına ait Caravel uçağını Küba'ya kaçırmaya teşebbus etmiştir. Galeao hava limanında durmak ta olan uçağa giren ve içlerinde bir de genç kızın bulunduğu 6 kişı, uçağı havalandınp Küba'ya gotürmek istemişlerdir. Ancak gü venlik kuvvetleri silâhla uçağın lâstiklerinı patlatmışlar ve korsanlann yere inmelerini ihtar etmişlerdir. Korsanlar ihtarlara aldırmamışlar, lâstiklerin onarılması ve ala GERÇEK Afyon üretimi kısıtlanırken.Böylece nretim kurUanmakta ve Türklye önemli bir geUrden voksnn katmaktadır. Afyon, hashas bitkisinden elde edilmekte olan bir uyusturucudnr. Türkiye trp alanında cerekii bn maddenin en büyüb satıcısı idi. Ne var ki tıp alanında knllanılan afyonnn yanısıra, eroin imalâti da geri kalmıyordn. Bir Amerikan yetkilisinin iddiasına göre Türkivede 50 si kanun dışi tacirlerln eline feçmektedir. Ha?haştan elde edilen ham morflnin eroin baline getirilip Doga ve Batı pazarlanna sürülmesi de beyaa zehir kaçakpilıjhnm kaynagım teşkil eder. öncelikle Amerika Birleşik Devletlerinde beyaı «ebir iptilân vaygındır. A.B.D. de, en çok, Meksikada GretOnı Marümana tercib edilmektedir. (Arkası Sa. 1. Sü ? deı esmi Uazetede vavınianan bir kararnameye göre ülkemizde afyon üretimi sınırlandınlmaktadjr. Gerçekte bu sınırlandırma zaten vardj. Hashas eldmi belirll bolgelerde serbest bırakılmıs ve kâfıt üs tünde titiz kayrtlara bağlanıruştı. Yeni karamame, ekim alanını daraltmakta, simdi 9 Ode vapılan üretimi bn n l 7 ye, genl i >
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog