Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

ŞCLEM ALEYHEM'den Damdaki Kemancı ROMAN Hayullah Ors un çevırısı ıle sutçu Tevye nın b e ş guzel kızının aşk hıkayesı Fıyatı 7 5 TL REMZİ KİTABEVİ SÜTCÜ TEVYE umhuriye! K u r u c u s u : Y U N U S NAOİ nus... TRI$... ERIEKIER* IHSUAHİ ATOM TUŞBtÇAlUJM tfÇOUUBA HUŞNZ lAHAIIIISM 47. Yıl; Sayı: 16515 Telgrai •• mektup adreal: Cumüurlyet tstanbul Posta Kutusu: tstanbul No 248 Telefonlar 22 42 9 0 2 2 42 9 8 2 2 42 0 7 22 42 9 8 2 2 42 99 1* Temmuz i arn Ecevit, "Bu düzenin tüfeği, aç insanlara çevriliyor,, dedi 44 DOSYA İLE SUÇLANAN TAŞITLAR DAİRESİ REİSI ADİL TAHTACI'YA İŞTEN EL ÇEKTİRİLDİ TAHTACl'NIN GÖREVDE KALMASIN1N DAtRE MENFAATLERİNE CTGÜN DtŞMEYECEĞÎNE DAÎR MÜFETTİŞ RAPORUNUN FOTOKOPÎSt ?»»ltl«T Dalrasl Ratal A i l t t v a * 4 » lhk«rl«riB Dort yıl ÎETT Tasıtlar Dairesi Reisliğınl yapan Adil TahUcı Devrfcn . ervüzu Tuvarlağında fld m duma bulunmaktadır. Bır yanda gelişmış \e her gün daha da gelisen uluslar, ote yanda az gelişmış »e az gelışmişlifin kısır dönirusu ıçınde vıldan vıla tehlikeli bırımde genleven uluslar. Genel olarak hu sonunculan tanunlavan İıç belırtı öne surulmektedir: 1) Işsızlık 2) Beslenme vetersizliği 3) Nüfus patlaması Her az gehşnuş ulkede issizhk vardır her az gelişmış ulkede kimı zaman açlık smırına dayatıan beslenme yetersızligı vardır ve bu dengesızlik vetmivormus gibı her az gelişmiş ulkede insan satısı korkunç bir hızla çogalnı;>ktadır Gecenlerde Lahey*de toplamn Dııi\a Gıd» ve Tanm (F A.O.) örutur.un ikinci büyük kongresınde 100 ulusa mensup 1200 deleee bu onemli konuyu ele almıs, uzun boylu tartışmıştır. Savm uzmanlann bilirasel bir fercek olarak üzerinde anlaştık ları nokta dünvavı saran tehlikenin bü\uk olduğudur Gelişmiş uhıslarla az gelişmişler arasındaki eıttikçe derinleşen oçurum doMurulmadığı takdirde, en geç yirmı 71la kadar zincirleme büvuk patlamalar olacak. belki de uv^rlığın sonu gelecektir Az eelişmiş uluslarm az mı«'tsn nasıl giderilir'' Tani lıfı onlemek. beslenme vetersizli ğine rare bulmak ve hızlı nüfns artıslannı frenlemek için neler yapı'malıdır? 1200 sayın uzman delegemn çottmlukla vardığı anlaşmava gore dâ\a ancak şu ilkelerın ger çeklesmesivle çozulebılecektır4 1) Tatınmlar 2) Teknik vardım ve egıtıro 3) Nufus plânlaması. Bnçun refah içinde yaşıvan ve vıldan vıla daha geniş refah olanaklanna kavuşan gelişmiş ulus lar vukarıda sıralanan üç temel noktava vakit geçirmeden dört elle sarılmalı, hunlan başan ile vörütebilmek için de ulnsal gelırlerımn vuzde birini bu işe ayırmalıdırlar Savm uzmanlann dfisuncesinl bıraz fazlaca ütopık buldugumuzu saklamıvacağız tkinci Ciban Savası sona erelıben açlık ve az gelişmışlık konusu ıle iltill sonınlar bır çok nluslararası toplar.tılarda ele alınmış, vukandakine benzer öneriler dnnva kamuovuna sunulmuş. bugüne değin de hıç bır sonuç slmamamıstır. tşsizlık, beslenme yeterslzligi, nüfus patlaması fihi olavlar az gelişmısliein nedeni olmaktan çok sonucudur Az (telişmişliçin nedenlerini başka verde aramak gelir Bnnlann da başında kapitalist ulkelerin knrup vürflttüğü somörö duzeni gelir Bh" » manlar sılâh çucü ile sürdürülen bu duzen tkinci Oihan dan sonra vön deeiştirmiş. sul ülkelere vardım edivornz» «Insanı arkasmda sozum ona insarca bir kı'.ığa burönar gflrünmustür Az gelismis filkeleri kalkmdtrma konusunda savın F A O vetkiIHeri, vesil devrim dive adlandınlan veni tanm teknifcine umut baelamış görunmektedirler Gerçekten, son 1520 vıl bovunca tanmda büvuk atıhmlar vapıhmş. bavrete değer başanlar elde edilmıştir. Ama sonuç ne ©Imııştnr? Sonuç gene gelişmiş ulusların işine varamış, az geHşmişlertn örettifi ürünler mhcı bulsmaı olmuştur Tatınmlar da, teknolofl de eSitim de ancak ulusal bagımsrzlık kavnağmdan gıiç aldıgı zaman olnmlu bir anlam tasır Bn ği hiç bir zaman unutmamalıvızdır Yabancının vapacaiı vatınm, vabancınm getireceği teknık vabancınm vereceH rgıtrm «adece yabancınin çıkarına hızmet amaeını güdecektır Geli«mışlerle a Yeşil 6 milyon lira rüşvet alınmış thsan ONUR Ruşvet, suiistimal, görevini kötıiye kullanma, ihmâl ve idareyi zarara uğratma suçlan ile itham edilen İETT Taşıtlar Dairesi Reisi Adil Tahtacı dün çörevinden alınmıştır. Tahtacı hakkında yukanda belırtılen Iddıalan kapsayan ıhbarlar, tçlşleri ve Baymdırlık Bakanlıgı ıle Betedive müfettıs . lerince inoelenznıs «Ban cnrfim. ! lerden dolan Memurlar ve Şe | nkleri Hakkında Tahkik ve Mu I hakeme Usulüne Dair Kanun» a dayanılarak gereken koguştur manın açılabümesı için hazırlanan dosyalar, Savcılıga intıka) ettınlmışür Tahtacı nın gorev den alınması karan raufettışle rın «Görevde kalmasının daıre menfaatlerine uypun düşnuyecegı» nı belirten raporlan uzen ne uygulanmıştır t ü T T . Taşıtlar Dairesi Beısl hakfcmda üerı sürulen ıddıalar, 44 dosyada toplanmış, evrak sa1 51si da 1820 yı bulmustur. tçışlerl Bakanlığı Mülkıye Müfettısi Naıl Comertoğlu, bır yıl önce Scendisıne İntikal ettirilen ihbar(Arkası Sa 7. Su. 4 de) Askerî Personel Kanun Tasansı Meclıs'te gorüşülurken, Komısyonun isteği üzerıne tasarıya ekienen bır hukum, asker emeklılerle sıvıl emeklıler arasında buyük bır fark meydana getirmektedır. Bılındıgı gıbı, memurlarla ılgtU Devlet Personel Kanun TaHikmet ÇETtNKAYA sarısı, Mechsten geçerken tasarrya getırüen bır ek madde ıle tasarının kanunlaştığı tarıhten 28 Şubat 1971 tanhı ne kadar emekJİ olan memurSÖKE CHP Genel Sekreten Bülent Ecent, dün Soke'de dülara eskı kanun üzermden zenlenen açık hava toplantısında kurultaydan sonra ilk konuşmaemeklılık bağlanması esası sıru yapmış ve «Çağımrz, »rtıfc kimsenin somurulmeye, emeginin kabul edılmişti Bu defa Askarşılığuu alamayan ikınci sınıf vatanda? gıbi va»amaya raa olm» kerı Personel Kanun Tasan I dıp, razı olama^acagı bır çagdır. Tureğımızden, kafamızdan gelen sı gorüşülurken ters bır yol aese uyup su kullananın olmahdır. Toprak işleyenın olnubdna tutulmuş ve aynı tanhler arasında emekli olan subaylann ' demıştır yenı kanun geregınce artacai Ecevnt konuşmasında, «Kurolan emekJılık aylık faıkları mak istediğimiz duzenJ ıstemenı 1 Mart 1971 tarihlndenı yenler bizden kopup gidebilirlen sonra alabüeceklerı kararlaş j demlş, bu duzenın «Tıifeğının» tırılmıştır aç çocuğunu doyurmak ıçın baAskerı Personel Kanun Tasanlik tutan Insana zalimce çevrılsma ekienen soz konusu hudığıni soylemıştır kum aynen şoyledır Ecevit. konuşmasında özetle .1161978 tarih ve 1301 sayılı Kaşunları sövlemıştır nun hukumlerine gore emeklı olanlara emekli ajlığına hak kazandıkları tarlhten geçerll «Bız halkla kavnaştıkça, örneolmak uzere bu kanunla gosğın, Tannnın denızınde, golunterilmis aylıklarına gore, hede, karnını doyurabilmek uğrusap edıiecek emekli ajlıkları na balık tutmak isteven kovluve ıtıbanyle belırecek farklar ıle o denızı, o gölun kövlüsüne bu emekli ikramıyelerinın hesapduzenın insafsızca vasak dedıplanmaüuida bu kanunla gosni duvuvoruz. Bu duzenın va«aAVKARA (Cumhurive» Bürosa) tenlmış olan ajlıklar dıksının da voneticisınin de, bu dukate alınarak hesaplanacak Tanm alanında çalısan teknik zenin tufeğinın de, sunınısünün farklar 1 3.1971 tarıhmden sonelemanlan egitlme tâbl tutacak de, aç çocuğunu dovurmak tçın ra kendilerlne odenJr^ blr eğltım seferberlifınin esasia. balık tutmak isteven ınsana nsranı açıklayan Tanm Bakanı tlBurada < o konusu 1301 sayılı =z sıl zalimce çevnldığını goruvohaml Ertem «ToTİdTe Wr t*> Kanun, emekli maaşlaruu yuzruz. Ter yer çeltik ekıcılennın nın ülkesı olmaaına ragmen bir de 70'e yukselten kanundur nasıl su ağalannca somuruldu çok tanm ürunleri de kendln* (Arkası Sa 7 Su I de) •etememektedır Kalkınmamm basanvla viiriitebılmemiz kcin nesfoımemizin cerektirdıti bit> Usel ve hayvama) UrünlerJe. e » döstrimızın nratıtac oldugn naai maddeleri vetennce retiştiıuıa m u gereklidir» demlstir. "Bizim düzeni beğenmeyenler kopup gidebilirf# Su kullananın olmalı Ertem: «Turkîye kendine yetmiyot» DMMft öğrencileri «Mudır yerını Sıkıyönelim Komufanına bıraksın» dediler Eskişehir'de meydana gelen ve 17 klşlnin olumuyle pışmasından sonra taşıtlann hali... sonuçlanan kamyonotobus çar(THA) lstanbul Devlef Muhendıshk v« Mımarlık Akademısı oğrencılerı. dun yayınladıkları bır büdınvle, yarın başlayacak sınavlara gırmejeceklennı açıklamı;lar ve Akademı Başkanmın gore\ mden avnlarak vermı Sıkı>onetım Komutanlığına bırakmasını ıstemıjlerdır 800 ımzalı btr dılekçeyı dun Akademı Başkanlığına veren oğrencıler sına\lara gırmeme nedenı olarak 30 hafta olması gereken oğrenım suresının ancak 14 hafta >apüabı]dığmı ve sınavla(Arkasi Sa. 7. StL 3 de> •••• ••• • • \dil Tahtacrnm Romanya'dan intikal edecek mirasa karşı eşi namına ahndığım bildlrdiği Gayrettepe de tapu deperı 160 bin lira olan kat. ÜÇ ENCÜMEN ÜYESİ RÜŞVET ÂLIRKEN YAKALANDI Baınrfcoy, Safrakoy Belediyesının üç Encumen üyesı, sınema ınşaatı nıbsatı talep eden bır sahıstan 25 bın lira rüşvet ahrlarken suçüstü yakalanmışlardır. Olay Batarko; Safrakoytl Tevftkbey Mahallesi 17 numaralı evde oturan Hamdı Ekıctnın Bakırkoy Cumhunyet Savcılığtna yaptığı müracaatla ortaya çıkmıştır Bakırkdy Savcılıgına muracaat eden Ekıcl, Safranköyde yapür(Arkası Sa. 7. Sü. 2 de) Büyükelçiler toplantısı sona erdi Türkiye'nin Ortadoğu politikası değiştirilmeyecek ANKARA, (Cumhurnet Bıirosu) Dort gunden berı uışışlen Bakanı Çağlavangıl'ın yonetımmde toplanan ve dun sona eren buyukelçıler toplantısında ozelhkle Ortadoğu sorunu uzennde durulmuş, Sovyetler Bırhğı ıle Arap ulkelerının Turkıye'mn Ortatfogu anlaşmazhğı konusutıda daha aktıf bır polıtlka uygulaması, nı ısteyen ısrarh tesebbuslerl ıncelenerek Ankara'nın Ortadoğu polıtıkasının degıştınlmemesı goruşune varılmıştır Ankara'\ a gelen haberlerden ogrenıldığıne gore Arap baskent (Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) Kamy on Otobüs çarpıştı 18 kişi öldü Aiikara notlan KEMAL AYDAR ESKISEHİK, (Haşmet tNONTEPE büdıriyor) Fazla hız ve dıkkatsızlık yuzunden cam vuklu bır kamyon üe otobus çarpısmış, 18 kışı olmuş, 30 kışı yaralanmıştır £skışehır"den tstanbul'a gıt^ mekte olan îrfan öcal yonetımmdekı 26 DA 200 plakalı yolcu otobusu, Eskışehır'e 20 kılometre mesafedekı Çukurhısar koyu yakmlarında karşı yonden gelen cam yuklu ve 07 AS 919 plâkalı kamyonla çarpışmıştır. Otobus şoforunun bır aracı solladığı sırada meydana gelen çarpışma esnasında burun buruna gelen otobusle kam\onda bulunan 18 kışı olmuş, 30 kısı de yaralanmıştır. Yaralılardan 18'miD durumu çok ağırdır Maaş zamları ve Parlâmenlerler ADLİ TATİL BAŞLADI Btltün yurtta «Adlî tatfl», bu günden ıtibaren başlamıstır. 20 Temmuz tanhmden 7 Eylul tanhine kadar devam edecek olan adlî tanl suresi içinde, nobetçî mahkemeler çalısacaktır Tatı! devresınde cereyan edecek olavlarla ılgilı davalara, nobetçi mahkemelerce batalacaktır. Sıcaklaı daha da artacak Ölenler Kazada olenler şunlardır1 Hatice Arca, Husevın Arca, (Arkası Sa. 7. Su. 2 de) "îürk Hovo Yollan için Senoto araştırması istendj. •tf TEKZİPTİR ANKARA Anayasa'nm 82. maddesine gore Türkiye Buyuk Mıllet Meclisi u>elerinm odenek ve yolluklan kanunla duzenlenir ve odeneğın a>hk tutan bırıncı derecedekı devlet memurunon aylıguıı, yolluk da odeneğin yarısını geçemez. Devlet memurlannın a'vlıkiarmı, jeni gosierge ve derecelere gore duzenleyen personel reformu tasansı kananla;mak uzeredir (Arkası Sa. 7, Su 5 de) NADtR NADİ (AOrkası Sa 7, Su 6 da) ANKARA (Cumhuriyet Bflrosu) Meteorolojı Genel Müduıu Profesor Ümran Emın Çölaşan, gelecek günlerde hava sıcakııklannın daha da artacagı, bu yıl bütün bölgelerde görülen kurak hklann geçen kışın karsız geç» mesınden ileri geldıgıni 6oyıemıştir Genel Müdür Çblaşan, dUn verdlği izahatta, halen yurdıunuzun Afrıka'dan gelen (çok sıcak) bır hava dalgasımn tesıri altında olduğunu, önümüzdeld 34 gün içinde sadece Trakya bolgesınde sağnak yagıslar onun peşınden 5in derece kadar bır (Arkası Sa 7. Su 7 de) bashklı yazınızın metnlnde arajtırma önergesinın 1. ci maddesın deki T H Y ortaklığının zararv na Altur adlı jzel turızm şırketıne çıkar sağladığı hususundaki yazının muphem oluşu ve burada adı geçen şırketin sahıtri oldugumuz ALTUR seyahat ve Tunzm kol. şirketile hiç blr 11gisınin olmamasmdan dolayı hakıkatın muhterem efkin umu. rmveve arzında zanrret görülmüştür Gazetenlzln 25 Nisan 1970 tarihll nüshasının 1 ci sahlfesinin 7 ci sütcnunda neşredilen yazıdaki AlTur ştrkebyle merkezi Ankarada bulunan ve baş. kaca da hıç bir yerde şubemin bulunmadıği ve Ankara tl TBrJrrye'de itf Eylemleri ve Sonuçlan HAZIRLAYA1S: EROL TOY SALl GÜNÜ BASLIYORUZ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog