Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

TR!$...TRA$...TM$.M ERKEKlBtöl HHSUUti ATOM ÜfcL TRtfMÇUUM IUUİKJH HİÇOUUZSA HUSMD RAHATOl&i umhuriye Kurucusu: YUNUS NADİ AZIM •atan HİKMET şaırimizin 1959 dan yazdıgı «iirlerin (10 liraı SON ŞÜRLERİ REGÎS DEBRAY ZAMANE\DELİKANLISI fld neflg hlkayesi. *ra> 6*Bcyantîst • 1934/T259 47 Yıl; Sayi: 16514 Telgntf v« mektup adresi: Cumhuriyet tstanbul Posta Kutusu: tstanbul No 246 . . . . Telefonlar 22 42 00 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 09 18 TemmUZ C l i m a r t e s i 1*7U Vergi Tasansı Senatoda tartışıldı Ap'li Ozer "Vergiler 5 yılda Komünizmi Türkiye'ye sokar, dedi Cumhuriyet Bürosu ANKARA Çeşitli Tergileri kapsayan finansman kanunu tasarısının tümü üzerindekı goruşmelere dün, Senatoda devam edilmiş, AP'li Senatör Hamdi Özer'in tasanya karşı çıkması ve «Bu kanun beş yıl içinde komünizmi memlekete sokacaktır» demesi AP Grupunu karıştırmış, bazı AP' lıler Özer'in istifasını istemiştir. Tasanmn tümü flzerinde g)h •lan CHPIı Ekrem Özden «Hüknmet uçan kustan vergi almak gayreti içindedır. Halk bu Tergileıin •Itında ezilecektir» demiî. telçvir yon vergısinın zararlı olduğunu iien sürmüştür. Bundan sonra Malatya Senatörü Hamdi özer (AP) soz almıs V9 funlan sBylemıştir: •Bu Veryi Kanunn ao«ral yapıyı tahrtp edeeektir. Aydmlar, Personel Kanununda aslan payı istedıkleri halde bu vergrilere ses çıkarmadıHır, milletvekilleri de raâ ni olmadı. Çunkıi arkadan gelecek personel tasarıstnda kendi cep lerine girecek paravi dusündüler. Bu tasarı kıpkızıl blr balat halinde ynrdu kaplamiştır. Glzli ve kapaiı hazırlanmış bu tasan tipkı, kaynar halindcki duduldo tencere ye benzivor. Kapajhm açat aemaı içindekiler etrafa saçılmaya basladi Bıınlan*' kimse yentez Bu ver#ilerl Per%onel Kanunu kafta nına hunerle* büriıdüler. Tasanmn kanunlaştiği gün, sosyalistlerin bavTam günü ve onlann Uk za fer bev'annamesi olacaktır. Mulk bir >uk hajine gelecektir. Vatandaş işkence çekmektense mulkü. nıı devlpte verip devietin amelesi olma^a tan atacakhr. Bu kanun. bes yıl fçinde komünizmi memle kete sçiiacakjm HeUmi* Sosyalirt olacafiz . Bu s»zlerı hazı AP'hlej protesto etrruşlefdk îsfcfcnder Cenap Ege (Ark"a«ı S» 7. Sifc 7 de) ADALET PARTÎLt ÜÇ ÜYENİN OYLARI ILE KARAR ALINDI Sovyetlerin çabası sonuç vermedi Ekrem Acuner'in dohunulmazlığını Komisyon kaldırdı Acunerin savTinmag' 20 dakıks sürmüştür Bundan sonra dummu tartısan alt komisvon esas komıs >xna dokunulmazlığı kaldırmak volunda rapor vermesı kararlaştırmıştır. Komısjon Baskanı Refet Rende eı 'AP) ve dığer AP1ı uyeler Erhan Kurumoğlu ve Ibrahım Tevfık Kutlar dolcunulmazlığin kaldı rılması yolunda oy vermı$lerdır. CHPni üye Zıhni Beül. dosyada bazı eksıklıkler görduğu Hın çekımser kalmıçtır. GPlı üye Sedat Cumralı ıse toplantıda bulunma'istır Esas Anayasa Komisyonu, muh temelen onümürdeki pazartesi gü nü toplanacak ve Alt Komısyonun raponınu inceleyecektır. EKREM ACVNER (Tabii Senatör) Ortadoğu için arabuiuculuk yapmıyacağımızı Kremlin'e ilettik Ümit GÜRTÜNA ANKARA Sovyetler Birüfinin Ortaâoğu buhranı konusunda Türkiye'ye arabuiuculuk teklif ettiği ve Ankara'nuı da bu teklifi reddettiği öğrenilmistir. Teklifin, Sovyetler Birlifi'nin Ortadoğu ile il^ili barış plânının açıklanmasından sonra Ankara Büyukelçisi Grubyakov tarafından Dışişleri Bakanı Çağlayangil'e sözlü olarak yapıldiffi, diplomatik çevrelerce belirtilmiştir. Aktif politika Sovjetler Bırlığının Ankara Buvukelçısl Grubyakov bıı hafta kadar once Dışişleri Bakanı Çaglayangıl'ı ziyaret etmış ve kendı«ıne Sovyetler Bırlığtnın Turkne'nın Ortadoğu anlaşmazlıjı konusunda daha aktıf bır pobtlka izleme«ını arzu ettıgınl behrterek, «Turkıve bubranın görüsme yoinvla çözumlenmesi için aracılık edebıiir mı?» şcklınde bır soru yoneltmıştır Çağlayangil, Sovyet Buvukelçısının sozlu teşebbusune karşılık Turkiye'nın Ortadoğu buhranı konusunda banşçı yollardan çozum seklı bulunabilrnesı ıçın mumkun olan her şeyı yaptığını, ancak arabulucu olarak çalıjamıyacağmı kendisıne bıld:rmıştir. Çağlayangil'in bu aradft Turkiye'nın îsrail'm 22 Kasım 1967 Birleşmış Mılletler karanna uygun olarak, ışgal ettıği topraklardan çekılmesmın, gorusmelenn başlaması ıçın şart olduğunu fakat bu\uk devletlerm OrtadoSuya sılâh yığmalan(Arkası Sa. 7. Su. 4 de) ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Anayasa Komisyonu, kararı Pazartesi günü görüşecek Tabii Senatör Ekrem Acuner'in dokunulmazlığını incelemek üzere Senato Anayasa Komisyonu bünyesinde kurulan beş kişilik alt komisyon, Acuner'in dokunulmazlığının kaldınlmasına çoğunlukla karar vermiştir. Dıin saat 14.00'te toplanan komisyon Ekrem Acuner'in savunmasını almıştır. Elçiler Ankara'da Ortadoğu sorununu görüştüler ANKARA (CumJıuriyet Burosn) Dısışlerı Bakan: Çağlayangıl'm ybnetüıunde Ankarada devam etmekie olan buvükelçıler topiantısında dun Orta Doğu anlav mazlıgı Uzerlnde durulrnuştur. Sabahki oturumda Türkıyenln Arap ülkelennın başkentlenndeki elçılenyle Telâvıv ışgüderi son durum hakkında bilgi vermisîerdır Daha sonra önemli merkezlerde bulunan büyukelçiler. bıiyük ülkelenn Orta Doğu anlav mazlıği ile iler.li egılımleri konusunda konuşmuşlardır. Boykotçu 150 toplum polisi Doğuya nakledildi Halk, susuzluktan yakınıyor ANKARA, (THA) Bir süre önce altı saatlık boykot yaparak gcreve gıtmeyen toplum polıslennden 150 kadannın Doğuya, 50 kadannın da başka yerlere atandığı, Ankara Emnıyetınd^n bir yetkili tarafmdan ıfade edılmistir. Ankara Toplum Polısı Teskilatından gorevlı. lkı bın kadar toplum polm, Personel Kanununda kendılerine gereklı yerm verilmedığini one surerek bır sure onee, altı saatlik boykot yaparak göreve gıtmemişlerdı Sıcak Istanbul'da hayatı etkiledi İstanbul Haber Servisi tatanbui ve çrvresı, du>. gölgede 34 derec« ile mevsimin en sıcak giiaunıi ^aşamıştır. Sıcakiık nedeniyle bayüanlar obnus, halk sabahin erken fcaatlerinaen haşlayarak plâjlara akmıstır. Hava ncaklığı, kentin trafiğinı de etki^ lemış ve diğer gunlere kıyasla cadde te sokaklardaki araçlann azlığl dikkati çekmiştır. Yeşılkoy Meteoroıojı Mudurlüğu ılgüılennıa verdıği Dilgıye gore, yarından başlayarak hava sıcaklıklarmda bır azalma gorulecekfır llgılıler bu arada, mevzıî sagnak yağışın beklendıgını de bıldırmışlerdır. Şark hizmeti Yetkili, boykota o zaman karışan memurlann tesbıt edıldıgıni ve bu yuzden başka verlere atandıklannı ifade etmış, •Bvnlardan bir kinnı Sark hizmetine gönderildi. Bir kısmı toplnm polisi olan başka yerlere atandı, bir kısnu ise toplnm polisi kadrosnndan alınarak genel kadroya almdı» demıstır. Toplum Polısı Teşkılâtı ust ievıyesınden bır yetkili yenı ataroalan doğrulamış, THA muhabırıne «Tâyinleri çıkan T* teskilâtımnda çıban baaı olmuş ba^kalan da v»r. Aneak bunlar arsya ban sahiBİan koyarak gitmek btemiyor. Fakat ne yaparlana yapsınlar burada kalamiTaeaUardır, bizim teçkilatta her feyden Bn«e disiplin (felir, Bana aıjaıayaalariB aramnsda yerl yok» demlstır Askirî doktorlara * i • • • • 'vinîet ,*^clısınde dun Askeri Personel'ftşnun Tasarısımn mad flelen jpzennde goruşmelere dejnm e^j|fnış W 3 maddede bıı deg^şık iK»vapılarak asken dok tjrlara bu kanundaki albay nrıa âsrnın ttesınf.sız tutarının yüzde 4f ı »esae almmak suretıvle taznaınat venlmes; kabul edılmlştu TeKİıfı t.\as Kılıç (CHP) ve arkadaşları vapmış komjsyon \e huk\ımet!n karşı çıkmasına ragmen uzun tartışmalardan son r# bu değışıklık kabul edllmi} Ur. (Arkası Sa ? Sfl 5 4e) fazmuıaf verjlmesi '< kabul edildi ^Cumhurivet Bürosu) KURAKUK, GÜNEYDOGU'YU PERİŞAH ETTİ Varı «rarıua mndaeı Romah finlu modacılardan l a n yarıya moaası Bikinin kışiık modeiieri moda dünyasmda ilgiyle lzlenmektedlr. Reslm cyan yanya» siyllebilme özelliğine sahip bulunan slyahbeyaı blr modeli göstermektedir. Başbakana Büyukelçiler toplantısında bupün Türkıve\i de vakmdan ileiBalkan ve diSıkıyonetimle lendıren Avrupa,sorunlar uzerın, ğer uluslararası de durulacaktır. ilgili sorular yönellildi Van Gölüne ANKAR* fCumhurivet Bürosu) uçan Ankara mületvekıli Orhan Bırgıt (CHP) dun Mıllet Meclısı Başkanlıgma bır önerge vererek Başkamyonda bakanın Sıkıyonetım ile Ugıh bazı sorulanna yanlı cevap verme6 kişi can sıni istemiştir. Bırgitin önergesinde şu sorular yer nlmaktadır verdi A 16 Haziran 1170 olavlannd;>n doİ8yı tstanbnl Sıkıvnnetim Mab kemelerine «vkediienlerin OVKI nedir? Banlardan kaçi. hükumetçe Sıkıvönerim ilânına eprpk(Arkasi Sa. 7. Sü 6 d a ) Hayat felce uğradı Hava sıcaklığımn yiucseklığine en ufak bır esmtırun yoklugu da eklenınce îsanbul'da hayat kasmen felce uğramıştır Bazı ışyerlennde «sıcak Utili» yapılmış, pek çok dolmuş soförü ken dılıklerınden, veya araçlannın sık s)k «su kaynatmas» nodenıyle çahşmamışlardır (Arkası Sa. T, S& 4 de) Turt Haberleri Servisi Guney ve Güney Doğu Anadolu bolgesındekı kurakJık halkı penşan etmiştir. \^trdın yöreslnde 3 aydanberi devam eden susuzluk yüzünden bHıler yıkanamaı olmuştur. 3 bin aile göç etti öta Taodan korkune ncaklann huküm «ürdüjü Nusaybin Uçası(Atrkaaı Sa. T, Sti. 6 da) "SUKAN'IN KONUŞMAYA HAKKI YOK CUMHURtTET Ege Bürosu tZMtR îçişlori Bakanı Haldun Menteşeoğlu, dtta VUftyette gazetecilarle vapbğı görüşmede, «Artık datda eşUra kalmadix demiştir. Içlsleri Bakanı 15 • 16 Haziran olaylanna da dejinrru?, Turkıyedp organize olmuş, Ideolojık örgütleria bulundugunu bellrttıkten sonra, «Rengi ne olursa olsun. fllfcptniri bir ttıktaya gotürmek isterenler büsrana mahkum olacaklardır. Halk hürriyetlerinden vazgeçemez» şeklınde konuşmuştur. Menteşeoğlu aynca Sukan'a da cevap vermıs, «AP 7e, ihanet edenlertn konuşEski Tana» loflsflerlndeıı Promaya hakkı yoktur* demiştir. tagoras, Evalet adındaki genee beEge 11leri Valllert, Emniyet Mü lâgat dersleri vennlf. D e n üe(ACrkan Sa. T, Sfl. « da) retinin yansını pesin almif. Öteki yansını da Evaletin ilk kazaniığ\ davftdan alacagı ücretten öde m « i konusunda hoca ile bğrcnei anlasmtslar. Denler bitmis a n dan zaman geçmiş, fakat Evalel btr dâvâ kazanamamıa. Bunun üzertoe Protagoras öğrencisi aleyhine bir dftvâ açarak: Ey EvaANKARA (THA.) Refet let, eğer bn dâvayı sen kazanırSezgin, TJI.A. muhabtrlnln bır san, bana olan borcunn anlasmasorusu fizerine «Prensiplerde ihm « frereğince ödeyeceksin, dltilif oldn mn çekilmck gerekir vayi ben kazanırsaro jargıem ve bilhaasa polltikacılar zamshükmün* nyarafc ödeyeeekcİB» runda çekflmealııi bilmelidir» danla. m Sıkıyönetim yargıçlarmın tayini hakkında Danıştay'da dâva açıldı 16 Haziran lşçi dlreruşlna Ra bldıkları için tutukianan ışçıie rta avukatlan, Alp Seiek ve Muammer Güngör, Sıkıjonetirc Mahkemesl Yargıçlarının gfire» terini durdurmak üzere C%mş tay'da dâva açmışiardır. Avukatlar. dâra dılekçeleriHde yargıçlann, Başbakan ve Millî Savunma Bakanı taralınrtan Anayasa ve varRiç tavınierlnj duzenleyen 357 sayılı kananun ıhlâli pahasına atandıklarını üe(Arkası Sa. 7, Su. 7 de) VAN Sıırt Mıdjat ve Mardın den toplanan orak bıçıcısi ışçJerı V ar a goturgn bır kamvon. Van golune uçmuş b kışı olmuş, S6 kışı de varalanmıştır. Kaza dun sabaha karşı 05 sıralarında Van m Gevaş ılçesıne 4 kılometre kala meydana gelmıştır Arslan Dabbaoğlu adlı şolörun kul'ancııgı 56 AL «99 pıakaıı kamyon. devnlmeden sonra 8u metre asağıdakı Van golunun sularına gomulmuştur Kazadan sonra olav yenndeki yaralılardan 4 unun oldugu aniaşılmıştır Bunlardan ıkısı golde boğulmuştur Mehmet Baykara. Abdullah Aktan, Mehmet Ajdın \e Yusuf Kupel. adlanndakı bu ısçılerden başta Abdu'Jah Ak tur ile hmıvetı tespıt ed.lemejen bır ışçı daha can vermıştır Van Devlet Hastanesı Ba>:hekımı Ahmet l ras, 55 varalıdarc 3'unun durumların n çok a^ r olduğunu bıldırmışrır Kazani' , şoforun uvuslamasından ja da rot arızasından dogdugu sanılmak'adır Biı ikilem daha.. Basbakan SUleyman Demirel hakkudaki yolsuzluk iddialannı incelemek için bir Sorustnrma Hanrhk Komisyonu kuruldu. Ama kurulustan bu yana Komisyon çevresinde bir »eyler donraektedir: 1 Önee Komisyonun kurulujuna Itlraı etmiyen Saym Demirel Ue çevresi, komisyon fiyelerinl be^enmediklerinden olaeak taktik değiştirerek, Parlâmento kovusturmasını engellemek Istedi l<. Ba amacla Anayasanm 132 nd maddesinl tlerl sürdııier. AnryaM Mahkemmd kendislne snnulan •layı uıceleverek Parlâmento k© ÖLAYLARIN ARDINDAKÎ GERÇEK Sezgin: «Uılilâff olınca çekilmeli» engelleri kaldırdı 2 Bunun üzerine Soruşturma Komisvonu Başkanı thsan Giirsan'a Demirelci çevTelerce baskı yapıldı Çeşitli tehdltler karsismda kalan Sayin Gürsan. Komisyondan çekilmek zorunda kal dı. 3 Gürsan'ın yerlne secilecek öyenin saptanması için. AP Mec Grupunda (rdrusme anlıp Nac i C«"*zci, Ihsan Gursan'ın verine seçildl Oysa Ana\a«anın 90 mad desl tMeclislerdekı soruşturrnalarla ilgili olarak ^runiarria fr>* * * l i s FRANSıZ NUKIEEH GUCU ait fıi7e «patlayırı» Ttıklerinin eecıdi Fransi7 Gorunuşleri b«ton kanştıncılannı andıran bu ynmurta biçlmll füze «yuk» leri 14 Temmuı Fransız Ulusal Bayramı münasebetİTİe düzenlenen geçit resmlnde llk keı boy çös termişlerdlr Nukleer vnnıcn sröce halkı tarafından Ugiyle UlenmlşUr. Beclm, ftvua» cnujüeor zaruoa nioti»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog