Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

•BSAIUti ATOM IMŞNZ RIHıÎOLSÖH İI&L TRtiMÇAIUHI NUİKM NİÇ0UU2SI umhuri Kurucusu: r ü N D S NAOİ 47. yıl: Sayı: 16513 Telgraf v* mefctap adresl: Cumhuriyet tstanbul Poeta Kutusu: Tst&abal No 246 Telefonlar* 22 42 9 0 2 2 42 06 22 42 97 22 42 08 22 42 99 17 Temmuz Cuma 1970 Hizmetinde E01İ Yü Kimrmo Şerif SARTJ Mılll £ğitım Bakanlığınca bast: nlan bu eser Bakanlık Yaymevlerıyle butün kitapçılarda 550 lira fiata satışa arzedilmiştir. 1 (Basın fisan Şerif aru Meclis25 kişiyle toplandı Genel Kadro Tasarısı kabul edildi Sıkı Fıkı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Genel Kadro Kanun Tasansı dün Millet Meclisinde kabul edilmiştir. Birleşim başladığı sırada salonda 25 milletvekili olduğu ve görüşmeler sırasında bu rakamın daha da azaldığı dikkati çekmiştir. Tasan kabul edildiği sırada, Meclis'te ancak 20 kadar milletvekili bulunuyordu. Tasarının tümü üzerinde ılk konujmayı yapan CHP sozcusü Alı Rıza Uzuner, tasanda full kadrolann tamamıyle yansıtılamadığını, dereceler itibarnls fillî duruma cevap venlmedığlni belirterek hukumet emrins venlen ve «torba kadro» dıve tanımlanan kadrolann çojjunluğundan yakınmıştır. CHP Grupu adına ikincl konuşmayı yapan Ahmet Şener de ozelhkle torba kadrolar uzerınde durmu; ve «43J59 torba kadro konnlması hükâmetin kendi getirdiği personel reformnnon tepkilerle karsüanacagı korknsnnn tasıdıfını jösteriyor» demiştir. Guven Partisı adına konuşan Ihsan Kabadayı, Turkiye'de 40 bm kişıye bir memur düştüğunü, Türkiye'nin memurlar devletı haline geldiğini belirterek, «Kadrolann bn kadar siskin olması Usanmn idarî reform va(Arkasi Sa. 7, Sii. 7 de) ünkü gazetelerde yayımI lanan fu RÖzlere bir da' ha 501 atınız : cBu ayaklanma, bır tahrık ve tertıp eseri olarak meydana gelmıştır. Tertıpçı, T.İJVın yan kuruluşu olan Marksıst Lenınıst, proleter ıhtilâlcı DİSK'tır. Tam mânasıyle bir halk ıhtılâllnın provasını yaptırmıstır. ( ..) DİSK'ın ve ona bağlı Kımyalş' in halk savaşı gayesme varmak ıçm plânlar hazırladıkları, aynı olayları tekrarlama nıyetinde oldukları anlaşılmıştır » Bnnları söyleyen, Mahkeme huzuronda isaret parmağını sanıklar üzerine dikmiş bir Cumhuriyet Savcııı degil, fakat yürörlükteki sıkıyönetimi iki ay daha nzatabilmek amacıyl* Tfirkiye Büyük Millet Mfclisinin oynns başvuran tçisleri Bakanı Sflkan: 'Bizi bırakıp AP içine yönelin, orası kaynıyor, Senato'da görüşülmeğe başlanan tasan îçin Melen, "Gözyaşı dökmek bize düşmez,, dedi 146 YIL SONRA.. ANKARA (T.HJİ.) AP. den ihraç edllen 26 lann yeni bir partl kuracaklan yolundakl lddialar ve »dylentilerie Ugıli olarak Dr. Fanık Sükan TJÎ.A. muhabirinin sorusuna, «Siz bixi bırakın da A.P. içine bir yönelin, orası kavnıyor. Şöyle Ham di Maden'in, Refet Sezgin'in etraftnda bir dolafin» cevabını vermiştir. 26 lann önümüzdeki günleT 1 çinds yenl bir parti kuracaklan konusunda ısrarlı söylentüer oldugurru büdiren TJIA. muhabirinin sorusunu Faruk Sukan, «Ya. landır bunların hepsi» diyerek cevaplandırmış ve yeni bır teşebbus konusunda «Hele Meclisin sonunu bir gorelire» demekle yetınmışür. (Arkası Sa, 7. Sü. 6 da) Vergiler APnin intiharı olacak Gündoğan: çikması ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Teni vergiler getiren ve mevcut kanunlannda değişiklik yapan Finansman Kanun Tasansı dün Cumhuriyet Senatosu'nda görüşülmeğe başlanmış, muhalefet sözcüleri tarafından eleştirilmiştir. CHP Grupu adına konuşan Fıkret Gundoğan özetle şuclan soylemıstir : « Bu tasan, birçok vergileri tçine alıyor. Bu bir kokteyl tasarıdır. Tasan, Türk ekonomisinin dar bofazlardaki sıkısmalannı önleyemiyecektir. Vergiler Reçira zorlufn çekenlere yansıyacak, fiyatlar artacaktır. Taşıt alım verrisi verindedir. tsletme \ergisine gelince: Bn vergiyi almaya mnvaffak olacak bir hükuraetin tarihine büyük şanlar yazılacaktır. Bize burada, bu vergiler çıkmazsa vatırımlar durnr, Personel Kannnu da çıkanlamaı diye mftnevi baskı yapılıyor. ruhtat rergisi lâtife edilecek bir vergidir. (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) «Finansman tasarısınin için manevi baskı yapılıyor» Seıgin, grupta istifa nedenini açıklayacak ANKARA (Cnmhuriyet Bürosu) Bakanlıktan ıstıfa eden AP Mılletvekıli Refet Sezgın, AP Grup Başkanlığma bır vazı gondererek, yapılacak ilk grup toplantısında kendisine istıfasıyla ügilı giındem dışı soz venlmesıni istemıştır. Sezgın, Grup Başkanlığma gon derdiğı yazı şöyledır: «Devlet memurları kanun tasansının Millet Meclisi Genel Kurulunda gorüsülmcsi sırasında, hâkim ve sa\cılarla ilfili ek 8. maddenin oylanmasında tekerrün eden durum ve basında intişar eden çeşitli haber ve yayınlar bakırrundan ilk ZTup toplantısında pündem dı$ı bir konuşma ile meseleyi sümul ve vuzuhu ile grupumuza takdim zanıretinde bulunduğnmdaa is'afını sayplanmla rica ederim.» Zor günlere doğru Ankaraı notl dir. Bir savcı edasiyle Meclis kdrsüsünden ithamlar yajfdırmaya Sayın MenteseojHu'non hakkı var mıdır? Böyle bir davranı? henüz görülmekte olan dâvalarla ilgili olarak mahkemeler fizerine etki yapmak uyüraaı mıT Cevabinı herkesta kaUyca bula.cafi bn sornlan bnrad* ornn boylu karıştıracak değilız. Biz sadece Demirel bükumerlnin yürütmeye çalıştıgı flkel ve kaba politikanın sakat yanlanna bnrada bir nebze değinmek istiyoruz. Sayın Menteşeogln 16 Haziran olaylarını bir ayaklanma diye niteliyor. Ayaklanmayı DtSK'in ve Kimya îs'in düzenlediğini «öylüyor. Gayenin bir halk savaşı hazırlamak oldofıınu ileri sürüyor. Yapılamn bir ihtilâl provasından baska bir şey sayılamıyacağını açıklıyor. Hem de hiçbir kuskuya yer vermiyecek bir mahkeme karan kesinliğiyle açıklıyor. Oysa, olan bitenleri' izleyen bizler bngüne değin böyle bir kanıyı güçlendirecek belirtüere rastlamıg degiliz. Bir kez, opera ya da konger provası yapılır gibi ihtilâl provası yapıldıtım hiç dnymadık. Bir ihtilâlden sÖ7etmek mürakön olduğu zamanlarda bunun hazırlıtınm bağıra çagıra sokaklara dökülerek defil. ancak dört duvar arasında gizli gizli yapılabiIeceŞini bütiin safduyn sahipleri bilirler. Sonra »n da var: Buçiine kadar Sıkıyönetim mahkemelerinde yargılanan sanıklardan hiçbiri hakkında T. Ceza Kanuntmnn ayaklanma, ihtilâl, hükumet devirme suçlariyle îlerili maddelerinden birinin aygalanması istenmemistir. Aî'k olarak yargılanan sanıklar hakkında savcılann öne sürdü|ü snçlar daha ziyade Toplantı ve Gösteri Türüyüsü Kannnnna aykın davranmak, güvenlik kuvvetlerine karşı gelmek, yakmak, yıkmak gibi «devri demokrâsi» de alışageldigimiz bajit taskınlık hareketleriyle ilıilidir. T.B.M.M. kürsüsünde savcılık rolüne kalkısan Sayın Menteşeoîlu bizim bilmedi$imiz bilfilere sahip idi ise bunlan «ayaklanma> diye niteledifi olaydan önce değerlendirnıek ve gerefinl yapmakla çörevli idi. Anayasava aykın bir kannnn protesto etmek ve anayasal haklannı kornmak amaeıyla çaresizlik içinde yürüyü«e çeçen her sendikadan ifçilerimizin (aralarında Türkts mensnplan da vardı) davranısını ihtilâl provası diye dannalamava kalkışıp sıkıyönetime başvnrmak ancak birtakım laafları ve antideraokratik ard niyetleri örtme çabası anlamına şelir ki, bn yola sapan kndretsiı iktidarların sonradan ffiçlendigine dair tarihte bir tek misal yoktnr. Şimdi bir de hflkumetten yana olan basın tnttormnş «Halk, sıkıyönetimle rahata kavustn. Bunnn O7amasını istiyor, oh ne iyi oldu» dive koro halinde iktidan alkışlıyor ve bnnn yaparken de ashnda iktidarın iktidarsizlığını gözler önflne serditini farkedemiyor. Sandıktan cikmakls övüntn Sayın Demirel htikfimetinin ?6revi devlet ırenıisini normal yöntemierle rotasında vürutmek olmalı detil miydi? Banu vapamavıp da her bası •ıkıştıkça ordn eücüne ba$vararsa sonra adaoıa «O halde «»•a ne lürnm var» demnier tni? Askerî Personel Tasarısının tümü onaylandı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Millet Meclisinde dun oğleden sonra, Askerî Personel Kanun Tasarısının göriişülmesine başlanmış, tasarının tümü kabul edılerek maddelerıne geçilmiştır. Tasan hakkında ilk sözü alan Ahmet Şener (CHP) tasarıntn genellikle olumlu oldugunu, ancak bazı ihtisas sınıflanna tazml. nat verUmesi gerektiğınj soylemiştir. &NKARA Olaylann bir förünen, bir de (rörünmiyen yonfl var Son günlerde fotfinenler andur: Parlâmento bir tatam kan ınlan cıkarmak için bu sıcak r*t günlerinde hızh bir çabsma temposu içindedır Bu Irinunlar Meclislerden geçirüecektir. Hükumet, bozulan siyast denge yanında »on olaylann arttırdıgi ekonomik ve malî sıkıntılara yfizeysel tedbirlerle çare bulma çabasınd».. Bir yanda para darlıfı. Ste yanda ürün satm alma kampanyası döneminin baslaması zorlnkları arttıran ters iki jelişmc jibl joriinüyor. öte yanda tındık Breticisinin »okag» Utckleri •• banlar* y«t*rU ccvap balmaktaki »üclikl«r. (Arkası Sa. 7. Sü. 7 de) Liman grevi Ed\vard Heath'i telâşlandırdı Övgü AJ.Ii Enver Akova, Türk Silâhlı Kuvvetlerini öven konuşmasmda Hazreti Muhammed'den sozler tekrarlayarak askerhk sanatını yüceltid sdzler sarfetmiştır. Sık sık Istanbul'u fetheden Fa. tıh'ı bven Akova'mn Müli Mücadele ile ilgüi hıç bır bvgüde bulunmaması dikkati çekmiştir. Akova, assubaylara daha ust kademelere yükselme imkânının tanınmasını ve doktorlara tazmınat venlmesıni ıstemıştir. (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) • «Sorusturma Komisyonunu CHP engelliyor» ANKARA (Cumhurlyet Bürosn) AP Senato Grup Baskanı Şeref Kayalar, dün bır demeç vererek Demirel, Sorusturma Hazırhk Komısyonunun çahşmalarını sonuçlandırmak ıçm APlılerın büyük gayret gosterdiğını, CHP'hlerm ise, bunu engelleme ye çalıştıklarını iddıa etmiştir. Kayalar. ornek olarak dnceki gece TBMM birleşık toplantısında Sorusnırma Hazırlık Komis(\rkas> Sa. 7. Sü. 2 de) 146 Aslı meydana çıktı 11ın KATSAYI TASARISI MECLİSE YERİLDİ ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Katsayı kanun tasansı dun Mület Mechsıne sevkedilmıştır. Başbakan Süleyman Demirel A.P. Senato Grup yonetıcüenyle toplantıdayken kendisine getırilen tasarıyı ımzalamış ve katsayı kanun tasansı böylece Millet Mechsıne sevkedılmiştır. Tasarının bugünlerde karma bütçe komısyonıuıda goruşüleceğı sanıimaktadır. yıldan bu yana Londraunlıi National Gallery Sanat Muzesinde bulunan bu tablonun aslı bir İtalyan müzesine ait olan son derece değerli bir Rafael'in kopyası sanılmakta idi. Bu yüzden «kopya» 100 yıldan beri arşive atılmıştı. Oysa son araştırmalar Floransa'nın Uffizi galerisinde bulunan ve «asıl» olarak bilinen tablonun «kopya» Londra'daki «kopyası» nın ise «asıl» oldugunu ortaya çıkarmıştı. Rafael 1512 de yaptığı tabloda Papa II Julius'u canlandırmaktadır. jşçi olayları sanıklarının tahliye istekleri gene reddedildi 1516 Haziran ola>larıyla ilgdı S.kıyonetım Mahkemesındeki duruşmalara dun rfevara edılmiştir. Sabahki ilk duruşmada Kale Kıht Fabrikası ı^çılerınden tutuksuz Mehmet Guneş yargılan mıştır. Fabnka sahıbı Sadık Özgul sanığın 16 Haziran olaylarından once ve sonra, ısçıleri toplayıp Metallş Sendikasına gırmeye zorladığını. oturma gre\ine tesvık ettığinı ileri sur muştur. Dığer 5 tanığın ifadelerının aksine Mehraet Gunes, ışçıleri oturma grevine tesvık ettiğı ıddıalannı redd'etmıs ve duruşma 20 Temmuza bırakılmıştır. (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) Beşiktas Yüdrz Laddesinde üç katlı bir biztaüm, bir cephesi bıtişiğinde inşa "iilmeh istenen ••nartmanm temel kazm vürânden çokmüştür. tyi bir tesadüf pseri, çöken üç kath *:na(ia oturan •'h'.""» *li Kaya, doknz kiyik aılesı ıte bir likte vas Utilıni geçirmek üzere •"em'eketleri Olan Giresun'a eit tiklerinden can '"aybi olmamı? tır. Bina mübörlenmiş, kaa sıra sında alınan ted hirlerin vetersiı nlun nlmadıği ara5tınrmava baslanmıstır. Fotogral: Selihattin UİZ Ingıltere'de olağanüstü edildi LONDRA, (THA) Ingıliz HUkumetı dun lıman ışçılennın gre vı yuzünden butün ülkede olağanustu hâl üân etmiştir. Bu karar geçen ay ışbasına gelen muhafazakâr hukumetin ılk onemli ışlemı olarak nıtelenmıştır. Ingıltere Kıraliçesi Ellzabeth'in Kanada'ya yaptığı zıyareUen döndükten sonra imzalayarak açıkladığı hükumet kararnamesıne gr> re Ingiltere hatkının temel hayat vasıtalarından yoksun kalmaması ıçm İngılız Silâhh Kuvvetlerı limanlarda bazı gemilerın yüklenıp boşalmasında görev alabileceklerdır. 1966 yılında gemı adamlanmn yaptıklan grevden bu yana Ingıltere'de ilk kez olağanüstü hâl ılân edılmektedır. Ozelhkle gıda maddelerinin gemilerde bozuhnaması içın îngıl. tere'nin 40 hmanında ordu birlıklennın gemıleri boşaltmakla g o revlendirıleceklen arJaşümaktadır. Robert Kolej malî yardım almak için Bakanlığa başvuruyor ŞÜKRAN KETENCİ Haziran ayı sonunda Amerıkada toplanan Robert Kolej raütevelli heyetı, yuksek okulun de\redılmesi 5a da kapatüması konusunda daha once alınan kararın eı telenmesını ve Eylul ayına kadar beklenilmesını u>gun gormüstür Yurda dönen Türk mütevelll heyetı Uyelennın verdıkleri bılgıye göre, daha önce alınan karann değiştirilmesıne. okul masraflannm karşılanabilmesi içın Birinci Beş fıilık Plân dönegerekli maddJ vardımın saflanminde elektrik enerjisi üretimi ması konusunda bazı Umitlerin tahminlerin altında kalmış, bu doğmus olması Kösterilmektedır gecikmeler sanayi girişimlerİDe Amerlkadaid son toplantıda, istedikleri yerde ve istedikleri Amerikan nükümetmden yenlnicelikte elektrik verilmesi oUden yardım talebinde bulunulma naklarını kısıtlamıştı. Sanayi sı ve Türk hükümetine de baskesimindeki bu yavaslığın yam (Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) sıra köy ve kent aydınlanmaaı bakımından işlerin ağır aksak yurüdüğü de saptanmı$tır. 196S yıll sonunda mevcut 1246 beledlyenin ancak 897'sine elektrik verilebilmiştir. Toplam köy sayısına göre elektriklendirilmis edilmiştir Birleşme karan alaköy sayısı da vüzde 5,3 oranıncak olan ortak kurultay 67 dadır. Elektrik enerjisindeki daAğustos günlerinde Ankarada ğınıklık ve basıbozukluk bu sek toplanacaktır. tördeki eelismenin yavashğına T.ÖS. of tlk.Spnın nrtan Ka Emekliler oriak bildiri yayınladı ANKARA (Cumhnriyet Bürosu) Personel reformunun emekhlere O.1971 tarihinde uygulanacağının Maliye Bakanı tarafından açıklanması uzere dun, Emekh Muharipler, Eskı Muharıpler, Sılâhlı Kuvvetler Malulleri, Eminsu Derneğı, Sıvil Emekiıler, Harb Malulü Gaziler, Muharıp Gazıler, Turkıye Kamu Hizmeti Emeklileri toplu bir bildiri yayınlayaralc «Haklannın gasbedilmesine karsı çıkacaklarını» açıklamışlardır. OLAYLARIN ARDINDAKt Ne deve, ne kuş... sebep olarak gösterilmekte; elektrik üretimi ve dağitımı işlerini tek bir elde toplamak eereği ileri sürülmekteydl. Bo amacı gerçeklestirmek için, elektrik üretimi ve dağıtımı işlerin] tek elde toplayan Türkiye Elektrik Kurumu (T. E.K.) adü iktisadî devlet tesekküliinün knrulnşunu örigören kanun tasansı Senato'da onaylanmıstır. Ne var ki. bu kanun tasansi da amacı gerçeklestirmek baknnından vetersiz kalmafctadır. Zira Cukurova Elektrik Şirketi ve Kepez Santrah Eibi varlığı öteden beri bir tartışma konnsu olarak görfilen kurumlar. TEK'in dısında bıra Sıkıyönetim DMMA'yı arattırdı GERÇEK ^k İstanbul Haber Servisî TOS'ie Ilk Sen birleşiyor AVKAR4 (Cumhuriyet Bürosu) T.Ö.S ve tlkSenın birleşmesi ıçm yapılan çaJışmalar ilerlemektedır bu ararla bırleşmeyi temın etmek uzere toplanacak kılmıştır. Konuyu Senato'da ele alan Sayın thsan Topaloğlu, bu kurumların kârlarına değinerek, bu kârlann gelecekte artacağtm da haber vermiştir. Elektrik çibi bir temel enerji kesiniiöde özel sektorcüluğün Türkiye'nin yapısıy'a bağdasır vanı yoktur. Çünkü görünüşte özel olan bu elektrik kurumlan, gerçekte devlet kefaleti ve sermavesiyle kurulmuslardir. Buna ragmen özel cllerin yönetimine ve çıkarına bırakılan bu sirketler, tenkit konusu olan (Arkası Sa. 7, Sü. 7 d«) Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisiniıı Yıldız'daki Öğrenci Yurdu dün Pohs ve Merkez Komutanhğına bağb birlikler tarafından aranmıştır. İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığının direktüleriyle yapılan arama sonucu, 13 öğrenci gos hapsine aUnmıştır. Gozaltına alınan öğrencilerden 9'unun, 16 Haziran olaylanyla daha sonraki çeşitli öğrenci hareketlerinin zanlısı olarak arandığı belirtılmıştır. öteki 4 öğrenci de, dünkü arama sırasında ılgıhlere karşı geldıiri icın haklarında takihatj» on. İTÜ öğrencileri sınavlara girmiyor Sıkıyönetim Komutanlığının bildırısme rajmen, İstanbul Teknık Universıtesi sınavları dun de yapılamamıştır. Öğrencilerm sınavlara girme **•
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog