Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

Yavrnnuzan En Kıgmeili Yarduncın ÜLKÜ OKUL ANSİKLOPEDİSİ 5. Fasikül çıktf GOVEN BASIM VE YAYINEVf umhuriy Kurucusu: FÜNTJS NAOİ 42 47. y ı l : S a y ı : 16512 Teiefoniarı 2a « 9022 96 22 42 97 22 42 88 22 42 99 16 Temmuz Perşemb 197U Türfc komandolanrun 10 llrs TAYINLARI 3 YENI KİTABINI SCNAR EL FATEH Yılmaı Çetlner MAY röportajı Gl PARA GÖLGE Goul Stfcta: BATEB Kemal Bilbaşar .'odülünu kazanan roman 20 lıra MAY YAYINLARI Kredi Han Cagalofelu Tst Tel ?7 71 61 ŞİL ' Erol Toy Roman 15 lira Hükumetin uzatma gerekçesinde DISK'in aym olayları tekrarlama niyetinde olduğu ileri sürüldü Bildiri yaYimlamışlardı TBMM'de SIKIYOHETIMIKI AY DAHA IfZATILDl Papaza ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) TBMM birleşik toplantısında dün, tstanbul ve Kocaeli'nde Sıkıyönetimin 16 Temmuz 1970 tarihinden itibaren iki ay daha uzatılması hakkındaki Bakanlar Kurulu kararı, uzun tartışmalardan sonra AP ve Güven Partililerin oylariyle kabul edilmiştir. CHP'liler uzatma karannm aleybinde oy kullanmışlardır. aczini örtmek Hukuk Kurumu yöneticileri Yıldız: «Hukumet yargılandı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Bır sure once vapılan ılgıh olarak >ayınladıklan le haklarında dâva açüan uyelenmn durusması dun «oiretmen boykotu» sırasında boykotla bıldırıde «Suç olan fıili övme. ıddıasıyTurk Hukuk Kurumu Yonetım Kurulu Toplu Basın Mahkemesınde yapılmıştır Aralannda üç avukat. üci AJMyasa profesoru, bir doçent ve iki Hukuk Fakültesi asıstanı bulunan sanıklar sorgulan sırasında dâvâ konusu bıldiride suç olan bir fıilın ovulmedığıni. oğretmen boyko tunun hukuki eleştirisirtin vapıldi ğını ifade etmişlerdir Sanıklar ftvnc» boykot yapan öğretmenler den hiç birinin de şimdıye kadar hukiim giymediğini, bu nedenle or tada suç sayılacak bir fiılin de bulunmadıfrnı sövlemişlerdır (Arkası Sa 7. Sü. 1 de) 2 yıl çalışan her sigortolı işçi 60 bin lira konut kredisi alabilecek ANKARA, (a a) Sosjal Sıgortalar Kurumu, mevzuatta, çalışanlar lchıne yaptığı bir degısıklıkle ucreti ne olursa olsun, her sıgortalı ışçuıın 60 bin lıra konut kredisi alabilmesini sağlatnıstır. Ancak ıki yıl çalışma şartı yme muhafaza edumektedır. Ayrıca, Yapı Kooperauiı borçlarının uyelere devrını ongoren ferdıleşme ışlemlerı sırasında, bu nunla ılgilı sozlepne ve muamelelerde yapıştırılan damga pulu değerı ıse, bmde 4'ten, bınde l'e ındınlmışUr. Pul değerının azaltılmasıyla konut sahıbı olan sıgortalılar lehuıe, her yü 900 bın. lira tasarruf elde edıleceğı büdırilmektedır Anadolu Ajansı muhabırimn Çalışma Bakanlığı yetkılılerınden aldığı bılgıye gore. pul yapıştırmada sağlanan tasarrufun, ıpotek muameîelerı sırasmda da geçerli olmasına çalışümaktadır. Bununla ılgilı olarak Devlet Plânlama Teşküâtının teklıfı uzenne Imar Iskân Bakanhğı ile Sosjal Sıgortalar Kurumu uzmanlan, yeni bır Yapı Kooperatıfı Kanun Tasarısı uzennde çalışmaktadırlar. Bu bakımdan, yabancı ulkelerle de temas edılmek sure» tiyle konut yapımında prefabrık sısteme de onem verilmesi tavsıye edılmiş, bu çalışmalar sırasında gerı kalmış bolgelera oncelık verilmesi istenmıştır Belırtıldıgi uzere, fon'lann tam kapasıte çalıştınlması ve ışçıye dılediğı yerde mesken temini ko. nuları, Sosyal Sıgorta tarafından uvgulama alanına konulacak fnılıkler arasında yer almaktadır. için orduyu Görüşmeler Havale EÇENLERDE Le Monde gazetesinde bizimle ılgıli bir haber vayımlandı. Fransa'daki bir kısım işçilerimizin acıklı durumnndan soz eden bu haber kısaca şovle: Dıjon dolaylarında bir dokuma fabrikasında çahşan 150 kadar Turk isçisi hallerinden yakınmakta, kimseye dert anlatamamaktadırlar. Işveren bunlara bannacak >er göstennis, ama sağ lık koşullanna boşvermiştir. Güneş gormez, loş, nıtubetli odalarda sekiıi • onu ust üste bir arada yatmaktadır Tuvalct yoktur, su voktur. IfçUerimiı en baeit temizlik ihtiyaçlannı karşılamakta guçluk çekmektedirler. Otılara kalak asan çıkmamaktadır. Nıhavet bolgenin baspapazı oldnğn sriylenen Garnier adında bir din adaını, üzerine vazife olmadığı halde işçilerimiıın dâvasınj kendine dert edinmis, işe el koymuştnr. Basvurduğu fabrika yoneticileri: Canım sanki Türkivede daha mı rahat yaşıyorlardı? gibilerden dunımu idareye çalışmışlarsa da papaz Garnier ele aldığı dâvayı bırakmamış, bölge çalışma örgıitune kadar götürmüstür. Dâvanın nasıl bir sonuca bağlandığını bilmıyorsak da 150 işçımizin başlarmda imam efendi de bulunduğu halde hep beraber papaza teşekküre gittiklerinı gene Le Monde'un haberinden dğreniyoruz. Olayı her yanı ile kendi hesabımıza uzucu bulduğumuzu soylemeliyiz. Bir kez fabrika yoneticisinin durumu idare\e çalışırken dajandığı gerekçe her ne kadar insanca bir davranışı yansıtmnorsa da, şu >az sıcagında yurdumuzun içıne ynvarlandıgı perişan goruntuye bakdıkça o haksız ve yakışıksız sözlerde bir gerçek payı bulunduğunu inkâr edebüir miyiz? Güney Doğu Anadolu kö\lerinden başiayarak büyük kentlerimize, Lstanbul'a kadar bir kerbelâ yaşantısına gömulmüş değil miyiz? Bir kova su için kuyruğa giren insanlarımız cehennem azabı çek mektedirler. Tuvaletsiz gecekondularda barınanlarımız üst üste >atmakta, lâğun suları zıunrüt kıyılarımızı mikrop \ığınaklan hatine getirmekte, bize doğanın n<metlerınden yararlanmayı bıle haram kilmaktadır. Böyle ounakla beraber Fransız işverenin ilen surduğu gerekçe elbette haksız ve yakışıksızdır. Kendi işçilerine eşirgemedıği as ; garî konfor olanakjannı Fransız ı işvereni a>nen bızim ışçüenmize de U)gulamakla vükümludur. Bunu japmadığı takdirde uluslararası anlaşmalara atkırı hareket etmiş, işgucunu kullandığı yoksul \atandaşlarırnızın hakkını vemiş olur. Fransada yalnız Turkler değıl, başka ulusların ışçilerı de çalışır. O işveren, acaba aynı gerekçeyı orneğin ttalyanlar, Ispanjollar, ;a da Yunanlılar hak kında da ılerı surebilir mi? Elbette suremez. Zira adı geçen devletlerden her birinin vabancı ulkelerde çalışan işçilerinın haklunı korumakla goreTÜ örgütlen, gözfl açık memurlan vardır. Bunlar vatandaşlarınıo dunımu ile yakmdan ilgilenir ve haklannın korunması işını Allaha havale etme)erek kendileri yuruturler. Bizim de bir Çalışma Bakanlı ğımız \ar. Bu Bakanlığın yabancı memleketlerdeki ışçilerimızle il gilenmek, onların her türlıi so runlarını çozmekle gorevli bıı suriı temsılcisi çeşitli merkcz lere dağılroış bulumıyor. Ama ne yaparsınız ki, bu sayın temsilcı İer çc^unlukla göreylerinı iyi ba şaramamakta ve işte Dijon örne ğinde gorduğumuz gibı işçi hak larunızın savunmasını Allaha bıle değil de papaza haiale eder gorunmektedırler Yank, yazık rto6ru"iu' vtnfp îlk konuşmayı yapan îçışleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu, uzatma konusundaki hükumetin gerekçesını açıklayarak .DISK'in aynı olaylan tekrarlama nbetınde olduğunu» ıddia etmıştır. Mıllî Bırlık Grup Sozcusü Ahmet Yıldız da uzatma teklifını eleştırerek, «Hukumet acztnl drtmek için orduyu âlet ediyor» demıştır. îçışleri Bakanı Menteşeoğlu, Hukumet adma \aptığ konuşmada ozetle şunları soylemış,tır: «Bn avaklanma, bir tahrik ve tertip escrı olarak meydana gelınistır. Tertipçı TİP'ın yan kurulusu olan Marksİ5t Leninist, proleter ihtilâlci DtSKtir. Tam mânasiyle bir halk ihtilâlinın provasını yaptırrnıstır. Sıkıyönetım idaresi ve mahkemeleri çalışmava baslamıstır. Elde edılen sonnçlar. olavlann bir aiaklanma \e ıhtılâl pro\a*ı oldntaau Kostermiftir. DİBK'ia (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) alet etmek istiyor» Yeni bir tasan Kaçırılan eserler için Avrupa Konseyinde komite kuruldu ANKARA, (THA) Avrupa Konseyı Genel Sekreten Lujo Tancio SonnJ, düzenledığı basın toplantısında, «Türkije gerek toprak genişliği, şerek nüfusu ve gerekse istihsali dolayısiyle orta ve büyuk devletler arasmda yer atmafct»dır» demıştır. SorinJ Türkıyeden kaçırılan eski eserlenn konseyde goruşuldüğunü soylemıştir. Sonnj, Başbakan Süleyman Demırel ve Dışışlen Bakam Ihsan Sabrı Çaglayangıl ıie yaptığı göruşmede, Konseyle Turkıye'yı ılgılendıren çok onerah konulann yer aldığını soylemıştır. Sıcaklar yüzunden, üserınde deserüı bır gom lek, grı bır yazlık panıolon, (Arkası Sa. 7, Su. 4 de) Güngör Dilmen Anzovur'u tiyotro içln de üflZBCflk Turhan ILGAZ •Konuyu tiyatro olarak tasarlıyordum çoktandır, dedı Gungör Dürnen. Yarışma Uân edilince, ilk şeklini senaryo olarak yazajım dedun.> Kalamıştaki evınde konuşuyor duk . Konunun «ılk şeklinden soz ettığme gore ü>atroya da uygulayacaktı «Anzavur»u» «Evet» dedı ve anlattı ki «Ittthat ve Te rakki» adlı oyununun da bır halkasını mevdana getıreceğı bır dizı pıyes tasarlamaktadır.. Mıthat Paşa'dan baslayıp, «Ittihat ve Te rakki» den geçerek efelere, Kurtuluş Savaşı ve bu kavgadaki ıç ısyanlara uzanan bu bır dızı oyun, vakın tarıhimızı sahneye getıre cektır. Emeklilerin tepkisi genişliyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosn) Personel Kanununun Meclıslerde kabulünden sonra Malıye Bakanı Mesut Erez'ın emeklller tntıbakının 1 Mart 1971 tanînnda yapılacağını açıklaması teptalerle karşüanmıştır. Türkıye Emeklı Mt^ıarlpler Fe. derasyonu Genel Başkanı Emekli Tumgeneral Baki özgüler'ln dün yayınladığı bır bıldiride «Bile bile mağdur ettiğinnı emekli, dul, yetira ldtlesinin ahı ranımzda kalmıyacaktır» denilmekte dır. (Arkası Sa. 7, Sü. S de) T.V. VE RADYOLAR ÇALIŞMIYOR Tı Bı M« Mı Soruştuıma Komisyonları iiye sayısı 10'a çıkacak 4NKAR\, TBMM Birleşik Toplantısında, AP grubu uye sayısının ıhraç ve ıstıfalar dolayısıyla azalması tızerme komısyoru lardakı oranlann yenıden gozden geçinlmesı konusu karara bağlanmıştır Alınan karara gore, oranlartn tespıtmde sıyasl partı gTuplannın bırtdrine karşı kuvvet olçüsu tespıt edılmek maksadıyla, \apılacak hesapta, (siyasi parti gruplaruun uye sayüan toplamı) esas tutulacaktır. TBMM Birleşik Toplantısının bu karan gereğınce, TBMM Soruşturma Komısyonlannın uye sayısı 8'den 10'a çıkanlacaktır. Soruştrurma ve Soruşturma Hazırlık Komısyonlanna AP'den 6, CHP'den 3, GP'den de bır üye katılacaktır. Muzakereler sırasında AP ve GP gruplarına mensup uyeler (ayasî parü gruplarının uye sayılarının toplammın), CHPIi uyeler de (Meclıslerın u>e tam sayısı olan (631) rakammın) hesa(Arkası Sa. 7, Su. S de) Fırtına sonrası İsveç'te doğumlar yüzde 88 artti STOKHOLM, (ajı) Isveçin batı sahıl bolgesmde patlak veren buyuk bır fırtınanın trafo merkezını tahnp ederek televızyon ve radyolan susturmasından tam dokuz ay sonra bu bolgede doğumların geçen ay mislı gorulmemış bır sevıyeye çıktığı tesbıt edilmiştir Stokholm'un kuzey doğusunda ki Alıngsaas kasabasında, doğum nısbetı bır yıl oncesıne kıyasla ".a 88 artmışür Doktorlar, bu baş dondurucü doğum artışını, televızyon ve radyodan yoksun kalan çıftçilerin erken saatlerde >ataklarına çekılmesıne bağlamışlardır. Aynı şekılde, Ağustos 1966'da New York'ta da, buna benzpr bır fırtınanın butjn doğu sahıl boyundakı şehırlerı karanhğa gommesmden dokuz ay sonra doğumlann bır hajlı arttığı muşahade edılmıştı İTÜ'de öğrenci boykotu sürüyor ELEKTRİK ÜRETİMİ TEK ELDE TOPLANACAK ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Turkıyede, elektrık uretımı ve dağ'tımı ışlerını tek elde toplamak uzere Turkıye Elektrık Kurumu (TEK) adıjle bır ıktı«adi devlet teşekkulu kurulmasını ongören kanun tasarısı Cumhunyet Senatosu'nda Mechs'ten geldığı şekılde kabul edılmış ve kanunlaşmıstır. (Arkası Sa. 7, Su. 7 de) SIKIYÖNETİM TEŞVİKÇİ ÖGRENGİLERİ YAKALAYACAK Sıkıyonetim Komutanlıfırica dun jayınlanan teblığ ile Istanbul Teknık Üniversıtesınde 13 Tenunuz'dan itibaren sınavlara başlandığı, Devlet Mımarlık ve Muhendıslık Akademısınde de (Arkası Sa. 7. Su. 4 de) GÜNGÖR DtLMEN «ANZAVUR» U ANLATIYOR.. (Fotoğraf: Ibrahun KÖSEOGLU) NASIL YAZILDI? Sojlece konuştu Gungor Dılmen, kendısıne Yunus Nadı Yanşmasuıı kazandıran senaryosu hakkmda: «Ola>ların geçtıği yerler, benim çocukluğumun geçtiği yer(Azkası Sa. 7, Su. 7 de) Gümriikteki 10 oto 229 bin liraya satıldı Dışardan Turkıye'ye getınldıkten konra, sahıplen tarafından çeşltlı nedenlerle gumruklerde bırakılan otomobıllerın satışına dun Istanbul Satış Gumruk Mudurluğunde başlanmıştır. 300'den fazla alıcının katıldığı satışta, toplamı 55 bin hradan açık arttır^^^^^^^^m maya konan 10 otomobjl, 229 bin 375 hra karşılığınd'a satılmıstır Satıs Gumruk Mudurluğundekı açık arttırmada, alıcılar tarafından âdeta yağma edılen on otomobıl asagıdakı fıyatlarla satılmıştır : 5 500 hraya açık arttırmaya konan 1962 model Fıat 25 025 lırava, 6 500 lıraya açık arttırma\a konan 1961 model Playmouth 26 000 lıraya, 15 bin lıraya açık arttırmaya konan 1965 model Ford Taunus 30 bin lırava, 4 bin lıraja açık arttırmaja çıkartllan 1960 model Ford Taunus 30 bin lıraya, 3 bin hraya açık arttırmaja konan 1960 model WolksSa 7. Su 6 dal ABD afyon ekteıine manl olmak için Turk Hukumetıne baskı yapıyor Gazetelet ABD Sen beni değil, ben seni uyutacaktım!. OLAYLARIN ARDINDAKt STERLİN'İN DEĞERİ DÜŞTÜ Ingiliz liman S işçileri greve başladı DCCİ DİD BtŞİ B K I gorulmektedir bie Shelton 1 VERnP Dunya Guzcllik Kralieesi secılen Porto Rikoln Morisot MaTtnUt nedimeleri arasmda kraliçelık tacıyla birlikte U r e t Resimde, soldan itibaren Tapon Jun Shimada 3 ünciı. Amerikalı Debinci Malaret, Ikinci Avustuıyalı Joan Zealand ve 4 uncu Arjantlnli BeatLONDRA îngılız lıman ı<sçılerının 44 yıldan berı ılk kez gre\e gıtmelerı uzenne sterlının değerı Juşme\e başlamı« îngı.terede olafianustu durum ılânına muhakkak gozuvle bakılmaya baslanmıstır GERÇEK Hükumetin isteği Şdyle Id: 1 Hükümet Sıkıyönetunin îkj ay daha uzstılması fikrini benimsemiştir. Ana muhalefet partisınin turumu bu fikre karşıt olsa da parlâmentodan Sıkıyonetim süresinin ozatılması için luzumju karar çıkarılabıJır. 2 Bu arada yeni Sendikalar Ranurra çıkarılmıs, ve uyvulanmaya gecilmis olacaktır llöylece iktidar çevrelerınrp ho^ gö(Arkası Sa. 7, S<i 7 de) endikaJ haklan mMtladıjn efer çıkarüan kanun Anavasaya ıddia edilen 274 sayüı Ka aykın ise Yuksek Mahkeme tanun Tasarısuıın tumünun rafından iptâl edilecegi söyleneSenato'da kabul edilmesıoden bilir. sonra «Bağımsız tşçi Srndika.Kâğıt üstunde doğru görnnen lan Direniş Komitesi» dün bir bu maotık, pratjkte pek çeçerbtldiri yayınlayarak son umudun li görulmemektedır. Çunku Sen Cumhurbaşkanında olduğcnu 1 dikalar Kanun Tasarısı kanunleri surmiıştür. TIP Genel Baş laştıktan sonra, Anayasa Mahk»nı da Sayın Sunay'a bır muh kemesinde iptâl edilse bıle, aratıra vererek, Kanunu veto rt dan geçen surede DtSK'in tasmesını istemiştir. Buna karşılık, fîyesi gerçekleştirihnis olacakmemleketimizde bir Anayasa tır. Bu plânın UTgulanması için Mahkemeslnin bulunduğn, re bir efUim de gbrulınektedtr. *+•
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog