Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

TR&. nttiL nu5... ATOM mufoısM nusnız TRA$ HÇAIURN HİÇOUUZSA umhuri Kurttcusu: 7UNDS NADt Yayımlandıfcı her üLked* tKADEN. anla,. 11 aiturt eden dev eserın TAMAMJ SIMONE DE BEAUVOIR ıdlfı zaman yainıı fransa'da basılan, butün vazarların «her ka. v» erke£in mnhakkak oknman gerekltap» dedlği; ünlü RADIN escrinln i ciidl Bertan Onaran'ln türkçesin. den<ıktı. (12J hra) (Uçuncu ve «on cilf <Bagımtızlıga Doğrn» basıhyor.) r'' EVULİK CAGI 47. yıl: Sayı: 16511 Telgraf TB tnektup ftdresl: Cumhuriyet îstanbul Posts Kutusu: tstanbtü No 246 Telefonlar 22 42 9023 42 96 22 42 97 23 42 08 22 42 09 , a r a ı n 3 a 15 TemmUZ Ç Ş ' Î>AYEL YAYINEVÎ: P.K. 889 ÎSTANBUL Işçiler, polisin Bakanlar Kurulu baskı ile kararına göre ifade aldığını katsayı gine 7 ileri sürdü ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) • 3 öğrenci daha gözaltına alındı 15 Hazıran gunu, Ankara asfaltuıda yapüan ısçı yuruyuşune katılmak suretıyle •Toplantı ve Gosteri Yunıyujleri Kanununa aykın hareket etmekten» sanık olarak bır aydan berı tutuklu bulunan uç oğrcncıyle ıkı ıgçının yargılanmalarına dün, Sıkıyonetım Mahkemesınde başlanmıj tır. Selımıye Kışlasındaki Mahkeırıede, duruşma başlamadan once, samkları savunan uç avukat muş terek olarak verdıklen bır dılek çeyle, Mahkemenın Anayasaya ay kırı olarak kurulduğynu bu nedenle dâvâ dosyasını Anayasa Mah kemesine gondermesını isteraı;tır. Ancak, bundan oncekı dâvâların dunışmalannda da tekrarlanan bu istek, gene reddedilmış ve boylece sanıklann sorgularına ge çdmıştır. Bakanlar Kurulunun aldığı bu karar Millet Meclisıne bır kanun tasarısı şekhnde sevkedılecektır Toplantıda ajrıca, Kocaelı \e l^tanbul'da 16 Hazırandan berı surdurulen Sıkıjonetıraın ıkı a\ daha uzatılması konusunda \ kı goruş gozden geçırılmıştır Yapılan uzun tartısmalardan sonra teklıfm Parlamento\a goturulmesıne karar verılmıştır Bu vıl Doğu ve Gunev Doğu Anadoluda gorulen kurakjık nedenlyle meydana gelen yem ve \ı>ecek kıthğına da değınılen dunku Bakanlar Kurulu topla^tısında, sorunun yurt çapında genış etkı gostermemesı ıçm ahnması gereklı tedbırler kocuşulmuştur Sıkıyönetimin uzatılması teklifi Meclis'e veriliyor Istifası kabul edilen Sezgin parti içi muhalefete başlıyor Meclis yoklama kaçaklannı affetti Bakanlar Kurulu dün gece Basbakan Suleyman Demirel başkanlığında uzun bir toplantı yapmıştar. Toplantıda, iMeclis'te uzun tartışmalara yol açan Personel Kanunu ile ilgili katsayı muzakere edilmiş ve ı katsayınm 7 olmasuıa karar verilmiştir. ' ANKARA (Cnmhurtyet Bfirosa) Devlet Bakani#mdan istıfa eden Refet Sergm'ın yerine venlsi stazuncaya kadar Devlet Bakanlanndan Husamettın Atabeylı'nın bakması kararla^önlmıştır. Basbakan Demırel dün evinde gazetecılerle konuşurken, Devlet Bakanlığından İstıfa eden Sezgın'm ıstıfasırun kabul edıldığını, yerine bır yenıstrun atanacagıru ancak, bu sure ıçınde (Arkssı sa. 7. Su. 6 da) Millet Meclisinin dünku birleşimüıde 1111 Sayüı Askerlik Kanunu ile 1076 Sayılı Yedeksubay Kanununu değiştiren tasanlar görüşülerek kabul edilmiştir. Tasarılar, askerlik süresini 20 aya, yedeksubayuk süresüıi 18 aya indirraektedir. Ayrıca askerliğe alınmada kur'a, yedeksubaylığa alınmada ise test usulü getirilmiştir. Meclis, bu arada yoklama kaçaklannı da affetmiştir. Askerlik 20, yedek subaylık 18ayaindi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Tasan uzennde CHP grupu Bdına soz alan Sezaı Orkunt, özetle şurdan soylemıştır: «Silâhlı kvrvetler veteneUi bir personele sahip olmalıdır. Bu hcdef. kur'a gibi, bir sans UBUIU ile değil müesseseleri kurulmuş veya me^cutlan ıslah rdilmış seçme usulu ile elde edilmeüdir. Tasarı icindeki maddelere dikkat edilecek olursa kur'a nsulu adı altında haddı zatında seçme e«aslarmın bır kıstnı getirilmelctpdir.» Orkunt, kaynakta thtlyaçtan fazla ınsan gucunun bınktiğını ve bunun gıttıkçe arttığını belırtmış ve şoyle devam etmıştır. «Herkese askerlik yaptırmak anlayışının değismesi gerekmektedir. Milli Sarunma Bakanbğı savaş, eğitim ve öeretımi uzerinde kendi sorumlulatunu. dev. letin diğer bakanlık ve möcsse«fleri de bu sahada kendi sorumluluklannı idrak etmeli ve «Mektep Ordn» fibi duysrasa) bir açıdan meselelere bakmak devri kapanmalıdır. Sure indırimi ile ordu meicndunu indirmek arasında paralellik knrmak mumkün değildir. Bu haliyle tasarıyı CHP olarak olumlu karşılamaktavız. Tasarıda ver almayan, fakat teklifi vapılan bedel usulüne karşıyız. Knr'a usulüne gelince: Bn usu] şans mekanirması olarak işlemektedir. Tetenekli prrsonel seçme osmlüvle temin cdilebilir. Seçme usulü konusunda gerekli çalışma olmadh pı için biz tasandald knr'a usulıinu şimdilik desteklevtceğiz, ama gelecekte seçme ueulii için zemin hazırlamak ve araştırma yapmak ferekmektedir.» Orkunt, sure ındınmlnln De» ruz Kuvvetlennde mahzurlu olacağını soylemıştır Görüşmeler «İştirak etmedim!.» tlk olarak sorgusu yapılan 19 ya çındaki ışçı Sabahattin Dınler, olay gunu yüruyujte bulunmadığım, Üskudar Aslıye Ceza Mahkemesinde tutuklanmadan oncekı ifadelennı pohsın dayak korkusuyla verdiğıni bildinnijtir. İTÜ Maden Fakultesi oğreneısi Kerom Çevık kcndısme yuklenen suçu kabul etmeraış, (Arkas Sa. 1, Bri. 1 de) İsviçreli kasa hırsızı İstanbul'da yakalandı îsvıçre'de bırçok yerl soyan Heınz Metter adında mılletlerarası bır kasa hırsızı, îstanbul Interpol'ü tarafından yakalanmıştır. Isviçre, Almanya, Fransa ve Belçıka polisuun devamlı aradığı ve ızmı bır türlü tespıt • OKTAT ARAYICI. edemedlğı kasa hırsızı Heınz, sahte bır pasaportla Türkıye'ye gelmlştır. fsvıçrenın ve Avrupamn çeşltlı memleketlennde kasa soyan Heınz, îstanbul da solugu Sultanahmettekı Hıppıler arasında almıştır. SENATO, 274 SAYILI TASARIYI KABUL ETTİ »rksdBfimul» koovşayor. (Fotograi: Ibrahım Koseoğlu) Yunus Nadi Yarı&masmın basarılı yazarlarından biri Sendikolar Tosonsı ANKARA. (Cumhurıyet Burosu) 374 aayüı SendıkaJar Kamın Tasarısı. dün. Cumhuriyet Senatosunda kabul edihniş ve açık ova konulmuştur. Tasarı üzerinde bazı kiiçuk defişiklikler yapildığı için tasarı, Meclise geri donecektir. Tasarı uzerındeki, dunkü göpjş meler sırasında sendıka fonlarinın • 30 unun sınaı ve ıktısadî te » çebbuslere jatırılabılrneüi hak kındakı madde uzennde soz alan C H P. h Fıkret Gundoğarr «Bu hukumle sendıka olmaktan çıkıvor. Sendıka ujelerine yarar yerine, sendikalara çıkar bahşedilivor» demıştır. Gundoğan, ayrıca, bir önerge vermış, tasarıya bır geçıci madde eklenerek, konfederasyon kurulmasmda ve Turkıye çapında sendıkaların faalıyette bulunmasında ış kolundakı işçılerin üçte bırını temsıl etmesı hükmumi getıren 9 madderun üç yıl sonra yurürluğe gırmesmı ıstemıştır. Ancak, bu ıstek reddedılmıstır. Netıcede, tasannın bütlın maddeleri geçtnış kabul edılerek açık oya sunulmuştur Meclısten gelen raaddelerın esasında bu yuk bır değışıklık yapılraamış, ancak bır maddede unutulan bır iıkra o maddeye sokulmuş, tasarının yanlış olan başlığı değıştırılmıştır. Bu nedenlerle tasarı Meclise donecektir. Yapılan açık ovlami sonu tasan 95 oyla kabul edilmıştır. İnterpol anyor < geri döndü Haktanda Isvıçre mahkemele1 rınce verümış gıyabı tevkıf kararları bulunan Heınz'ın Turkıye'de olabıleceğı ıhtımalı uzerine Îstanbul Interpolune dururn bıldırılmışti Turk tnterpolu gondenlen fotoğrailarla sanıgı aramaya başlamış ve nıhayet oncekı gece Sultanahmettekı bır otelde unlu kasa hırsızıru arka1 daşlan ile eğlenırken kıstırmış Ur. (Arkası Sa. 7, Sü. 3 te) Kurtuluş Savaşının Topraklı Mehmet'i hâlâ aramızda yaşayıp gidiyor Oktay flrayıcı "Ikinci Hedef,,i anlattı Turhan ILGAZ ir sanatçının, beyni, yüreği ve saatler dolusu giînlerinin emeğini bir ödülle taçlandınlmış görmekten duyduğu kıvanca tanık olmak, ortak olmak... Hoş bir şey bu. Bu yılkı Tnnns Nadi Tarısması bırıncılennden Oktay Arayıeı ile karşı karjıyayız «tkınci Hedef»im anlatıyor. Bu yılın yarışma konusu değışıktı bılıyorsunuz. Daha doğrusu, «oz» olarak degıl belki, ama «biçim» olarak .. Bır fılm senaryosu ıdı yarışmacılardan ıstenen. Ve bu senarjoda, «Ulusal Knrtnlns Savası, yahnt Devrimler» işlenecektı. Yıllardır en çok sozu edilen şeyler yanl. Ama Cumhuriyet'ın 50. yıbnda en «aktüel» konu bu değıl mı?... Tombala UAI İO Atlantls Hava Yolları. Tıırkiye'den AI<(llALIy>) ~ manya'ya sefer yapan uçaklanndan birine cHaliç» admı vermiştir. FotoğTaf «Haliç» i hosteslerinden ikisi ile Yeşilkov Hava Alamnrîa postermektedir. B Komisyon Acuner'in dosyasını inceledi Güven Partisi gTupu adına kt>nuşan thsan Kabadayı: «Knr'a tombala gibi bir şerdir. Millî Savunma sansa bır»(Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) • TEKZİPT İR AML1RA (Cumhuriyet Burosu) Tabu oenator Ekrem Acu j ner'ın dokunulmazuk dosyasını ıncelemek üzere Senato Anayasa Korrusyonunca kurulan 5 kışıllk alt komisyon, dun dosyalan Incelemis ve bazı teypleri dınlemıştır. Alt komisyon, bugun Ekrem Acuner'i dınleyecektır. Cumhuriyet Gazetesi Yazı işleri Müdürlüğüne Gazetenizin 29 Haziran 1970 tarıh ve 16495 sayılı nushasırun bırıncı sayfasının sag alt ko şesınde Berlın'de oğrencı ışçı çatışması başlıgj aıtmda neşredılen haberın aşağıdakı şekılde venıden aynı puntolarla ve aynı sutunda neşnnı rıca ederız 28 61970 Pazar gunu meydana gelen çatışmanın esas müsebbıbı aşın solcu derneğı olan toplumcuların dagıtmakta olduk lan Kurtuluş gazetesınm menfı tutumundan meydana gelmıştir Şoyle kı: Malum gazete Turk mılletının orf ve adetlerıne karşı ve açıktan komunızm propagaadası yaptıgından, Turk ışçısl bunlara antıpatı duymaktadır. Işçılerden bır grup sınemanın önunde toplu olarak bunlann bu tutumlannı protesto etmek ıstemışler ve vatanı bolmeye hakkınız yoktur, sızı bu tutumunuzdan dolayı lânetlıjoruz ve sızı ınsafa dâvet edıyoruz, demelen uzerme, toplumcular arabalanyle getırdıklen demır sopalarla (Arkası Sa 7 Su. 1 de) Aylar boyu araştırma Oktay Arayıcı'yı kazandığı ödül en ÇOK bır noktada sevındırmış gıbi: Bu en «aktüel» konu uzerınde yıllardır yapılan gevezeliklerden sıyrüıp, Kurtuluş Sa vaşınm getirdığı ve polıtıkacınm, halledemedığı için bu en toplura sal kavgayı saçma sapan bır destana dontiştürerek ortmeğe çahştığı sorunlar uzerınd"ekı vorganı bır ucundan kakürmak fırsatını bulrauş olması. Hem ds ilerde fılm olarak mılyonlarca Turkıye lıye seslenecek bır senaryonun olanaklanyla.. (Arkası Sa. 7. Sü 3 de) 3,5 milyon liralık kaçak trikotaj makinesi ele geçti Almanvadan Tiırktyeye sokulan 3,5 milyon lıra değermde çeşıtlı trikotaj makınelerı ele geçınlmıstır. Turkıjete kaçak sokulan trikota] mafcıneleri getıren Kemal DaSdevıren yonetımındekı 34AP147 plâka savılı «TÎR» namvon Kapıkule sınır kapısından gırmış ve Istanbuls gelmıştir Vatan Hakkındoki idam ve beraat kararlan bozulan sanığın öldürüldüğü iddia edildi BtR«5A, (THA) ölüm sı ile beraat arasır.da bocala\an kaatıl zanlısı Ahmet Ay, son duruşmasına gelmejınce, babası, oğlunun hasımları tarafmdan ol durulmuç olabılecegını ılerı surmuştür Gayrı meşru yaşadığı kadmı koca^mın ba«ıkını sırasında oldürduğü iddia edilen Ahmet A>, once ıdania mahkum edllmıştır. özel Ağır Ceza Mahkemeiı bu kez Ahmet Ay hakkında beraat karan vermıştır. 4 yıl 7 ay tutuklu kaldıktan sonra tahllye edılen 'îaatıl zsnlısı Ahmet Ay hakkındakı beraat karan, Yargıtay taraXın3&n onay lanmamıstır Hakkındakı kararın (izerine Ahmet Ay, serb» st o'a • Oglunun oldurulduğünu iddia eden Yakııp Ay Ordu'da tutuklanan 35 sanıkian 22'si serbest bıraktldı ORDÜ <T H.A ) Orduda çarşamba g\mu me>dana gelen olaylarla llgılı olarak tutuklanan 35 sanıktan 22 sı Aslıye Ceza Mahkemesıne yaptıkları itıraz sonunda talepleri yermde gonilerek serbest bırakılmmışlardır. Sulh Ceza Mahkemesı tarafından sorgulanndan sonra tutuk. lanan 35 sanık Aslıye Ceza Malıkemesıne başvurarak ıtırazda bu lunmuşlar ve serbest bırakılmalarını ıstemlşlerdır Aslıye Ceza Mahkemesı sanıklann yaptığı muracaatı ıncelemış ve 22 sının talebini yerınde gorerek tahllye edılmelerine karar vermıştır Olajrla ilgıli olarak açılan dftrada 106 sanıktan 13 u tutiJdu, Iki cinayetin failleri Yakalandı • Şoför, kaçakçıhk yuzünden öldüruldü îstanbul ve Ankarada ışienen iki cinayetin faılien dun sabaha karşı Cınayet Masası detektıfien tarafmdan yakalanmışlardır. Bır hafta once Bakırkoy Yem Bosna koyu yolu uzennde otomobılı ıçınde IKI kurşunla oldurulen şofor Osman Aygunun fcatılı Mehrnet Mırza, Kuçukpazarda saklan dıgı evde kıstınlmıştır Katıl polıste verdığı ıfadede cına;.etıi nedenını şoyle anlatmış.t'r, «Osman Aygun benden 12 bın lir» aldı. Bu para karşılığınrU tabanca mermisı verecekti. Bır ay beni oyaladı. Olay giinu artık bu işi haUetmesıni sorledim. Pekı dedi ve beraberce arabasına bindık. BakırkoT Lonrira asfaltmdan safea saptık orada benimle alay etraege başladı. Beni iıldüreceğinden ttorktum rabanramı OLAYLARIN ARDINDAKt GERÇEK DüşünmeYe değer hav\an çibi mallan ihraç etmeyı kabul ediyorduk. 9 Temmuz 1970 UrihU Resml Gazetede Turkıye ile tucoslavya arasında unzalanan yem ttcaret anlasması yayınlandı Ba anlaşmays göre bizim Vugoslavya'ya satacağimız tnallar bir liite halinde yayınlarunıştır. Tümöne örnek sayılacak olanlan punlardır: Merdmek, kurn facnlye. kuru üıüm. kurn ıcytin, yer fıstığı, hayvan derileri, keçi kılı, sarunsak, soğan, pamuk, kolonya, larmızı bıber... Bizim IÇİD ügi çekecek olan 60.000 dolarbk elektriklı ev âletlerinden gaynsj tanm maddeieri ve krom manganez, bnrasit gibi madenler .. Tugoslavya'mn bize satacafı mallar ise şonlardır: Bnş sine(Arkası Sa. 1. Sü 2 6 eçcnlerde Resmî Gazete'de Mısır ile Türkiye arasmdaki tıcarct anlaşmaüuun detaylan yayınlanjıuştı. Bız Mısır* dan dizel motorları, tarun mücadelesinde kullanüan püskurtme ve tozlama araçlart, demir Te çelikten ince ve kaluı borular, tclli ve emprime camlar, selofan hâğidı, syn'i riyaftan iplik alıyor ve Mısır'a sofralık «eytin. merclmek. tütun. canlı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog