Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

İKİ CAĞDAŞ ROMAN: Ismaıl Kadare (Ârnavut Yazan) ÖLÜ O R D U N U N GENERALİ Turkcesı N Sander A Toltatlı Dido Sotiriyu (Yunan Yazar) BENDEN SELÂM SÖYLE ANADOLUYA SANDER Türkçesr A. Tokatlı umhuriy Kurucusu: YUNUS NAOİ Altın Klâsikkr'de ayın kitabı Amerikan edeblyatının olmez şaheseri SANLIK SUÇU (I cılt) IODORE DREİSER Snçlu insan mı yoksa toplnm duzeni mi? tşte «Insanlık Suçu» bu olömsuz konuyu tartışıyor... Tam metın 459 sayfa 15 T L TATINLARI İSTANBTTL İlâncıhk 8536/7097 47. yıl: Sayı: 16510 Telgraf ve mektup »dresl: Cumhuriyet tstanbul Posta Kutusu: îstanbul No 24e Telefonlar 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 ALTIN KİTAPLAR tstanbul l e m m u z c a l i1 s Cumhurıvet 7083 Hükumet teklifini açıkladı Sıkıyönetimin iki ay uıatılması isteniyor İSTANBUL HABER SERVİSt Emekliler önfimüzdeki yıl zamlı maaş alacaklar ANKARA. (THA) Malıve Bakanı Mesut Erez, emeklı, tful ve jetım avlığı alanlarla. maluUenn >enı Personel Rejımme 1 Mart 1971 tanhınden ıtıbaren ıntıbak ettırileceklerıni açıklamıştır Bunun ıçın Emeklı Sandığı Kanununda değısıklık >apılacaktır Bıldırıldlğıne gore tatllden sonra Meclıse sevkedılecek bır tasarı\la emeklı dul ve \etım a\hğı alanlarla malullerm jenı Personel Reiımıne ne sekılde ıntıbak ettırıleceklerı tesbıt olunacaktır Bakanlık vetkUıleri emekli, dul ve vetımlerle malullerm 1971 (Arkas; Sa. 7. Sö 3 de) Devlet Bakanı Meclis'te Hükumet teklifinin aleyhinde oy kullanmıştı "lasarı ile işçiler yeniden potronun Millî Güvenlik Kurulu'nun toplantısına katılmak Için îstanbul'a gelen Başbakan Süleyman Demirel, dun Ankara'ja dönerken, Yeşilköy Havaalanında Sıkıyonetımin uzatüıpuzatılmıyacağı konusunda sorulan bir soruya, verdigi cevapta: «Çarşamba gunu (yarın) T.B.M.M.'ne Sıkıyonetimin bir süre nzatılması Sendikalar teklifi ile gideceğiz» deKanunu miştir. Başbakan Demırel, Sıkı YoneSenato'da tım uzatılma suresı ıçmde bılgı tartışıhvor veıerek, şovle demıştır İki ay uzatılacak • Bu sure, bilivorsunuz Anayasanın 124'uncü maddesme gore iki ayı gecemez Buyuk Millet Mec llsme, Çarşamba gunu Sıkı Yonetimin iki av daha azatılması teklifinl gotureceğiz > Refet Sezgin istifa etti BAŞBAKAN İSTİFANI1S KENDİSÎ1SE İNTİKAL ETMEDİĞÎNİ SÖYLEDt ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) S1NAVÂ Devlet Bakanı Refet Sezgin dun, Bakanlıktan istifa etmiştir. Sezgin'in Personel Kanunu Tasansının Meclisteki gorüşmeleri sırasında Malı>c Bakanı ile aralarında goruş ayrüığı çıkması ve hâkimlere tazminat verilmesi lehinde oy kullanması nedeniyle istifa ettiği bildirilmiştir. Sezgin'in ıstıfasının du\ulma«ı uzcrme dun, AP kulısl anıden karışmış ve bazı Bakanlar Sezgin ı ısttfadan cavdırmava çalışmıslardır îstıfa edıp etmedığını «ordugumuz Refet Sezgin « Bunn Sayın Başbakana sorunuz» ce\ abını vermıştir. Ancak Sezgin'in yakını olan mılletvekılleri ve bır kabıne uje«ı ıstıfayı doerulamıçtır Bılındığı gıbı, Personel Karunu Tasarısının hâkımlerle ılgılı bolumu goruşulurken, bazı mılletvekılleri Anayasanın ılgılı maddesı gereğınce mutlaka tazmınat verilmesi gerektıgını bne »urmuşlertfır Mahye Bakanı Mesut Erez Ise bu goruşlere karşı çıkmış, Anayasa hukmunun boyle bir anlam tasımadığını ifade etmiştır. Oylama yapılırken DevUt Bakanı Refet Sezgm Ue Adalet Bakanı Yusuf Zıya önder hâkımler lehinde oy kullanmışlar ve bu hal, AP'lıler arasmda tartı«malara yol açmıştır Behrtıldığme göre Sezgm, istifa gerekçesınde Anayasanın ılgılı maddesinın hâMmlere bır tazmınat venlmesı yolunda yorumlanma« gerektığını 5ne surmu;, aksl gönıste çıkacak bir kanunun Anavasa Mahkemesmde ıptal edılebılece&ım ıfade etmıştır. (Arkası Sa, 1. Sü. 6 da) Personel Kanunu Havaalanı •Şeref. salonunria, gazetecılerle, çeşıtlı konularda ko nuşan ve sorulannı cevaplandıran Başbakan Demırel, bu arada «Perıonel Kanunundan rıkarılan kat savıda defısıklık olmıvacak> demıştır Başbakan, «kat sayı» hakkında şu bılgıyı vermıştır bırakılacak,, Cumhuriyet Bürosu ANKARA Cumhuriyet Senatosu'nda diın 274 sayüı Sendikalar Kanun Tasansının maddeleri uzerinde görüşmelere devam edilmiş, söz alan muhalefet senatorleri tasantıın Anayasaya avkın olduğunu belirtmişlerdir. Kat sayı değişmiyor • Kat «>mın Personel Kanunundan cıkanlması tamamen teknık bır konudur Meclistc grinısmeler vapılirken, (kat savının Butçe Kanununda gosterümesı) goruşu hâkhn gelmistır. Bınaenaleyh Butçe Kanunnna ek bır tauri sevkedilerek ve kanunlaşa«•httr, Kat «ayuun esas personel rejiminl tanzbn eden kannn k'nde değıl. Butçe Kanununda goste rılmesi hali tfknik bir meseledir.> Istanbulda kaldığı kısa sure içinde, şehnn çeşıtlı sorunlarıyla da valcuıdan ılgüenen ve bu arada bazı dırektıfler de veren Başbakan Demirel daha sonra uçakla Ankarava hareket etmiştir (Arkası Sa. 7. Sü. 6 da) Ihraç gerekçesi 26'lara bildirildi ANKARA (Cumhurıvet Bnrom) AP'den ıhraç edılen 26 mılletvekılme ıhraç gerekçesım kapsayan Yuksek Haysıyet Dıvanı karan gonderılmıştır Teksır halınde olan ve dört sayfa rutan kararda gerekçe olarak şu husus one sünilrnBkt»dlr «26 mıllctvekilinın Teniden knrulan AP hukumetınuı programının okunmasından sonra guven oylamasına katılmadıkları, Sayın Başbakan ve AP Genel Başkanı Süleyman Demırel hakkında kurulmuş bulunan sornsturma haarlık komısyonunun suresınin uzatılması ve calışmasının durdurulması hakkındaki TBMM muzakerelerıne katılmayıp, kararlara ıştırak etmedıklen ve son defa adı geçen bu sonışturma hazırlık konusyonunda boşalan bır uyenin yerine AP Grupundan seçıien ve goste» rilen Nacı Çerezci'nin yerine bdtun muhalefet Ue bırlesip aralanndan Aydın Mılletveküi Kemal Ziya öztdrk'un seçUraesi ıçin oy kullandıklan ve böylece parti disıplın ve birliğinı tehdıt edecek davramşlarda bulundukları, partı içındeki tesanndü bozacak hareketlere tevessü] ettiklen ve partı içınde şahsıvet de ngraşmayı itıyad haline getinp (Arka«i Sa 7. Su. 6 da) OORENCILER GİRMEDİKLSRİ &L\A^UUl İÇÖt AY&llAM SUfUI^RA .ÇKŞtTLI IAZ1LAR lAZAUŞLARDl™ Tasarının blrinci maddesl 1963 yılında yürürluğe glren 274 sayılı kanunun bir çok maddesınl değıştırmektedır Bu madde ti lerınde soz alan C.H.P. 1 HU 1 seyin öztürk, ozetle şunları soylemıştır «Bu tasan, isçinin büinçlenmesıni onliyecek, onlan yenidrn patronlann eline bırakacaktır Serbestçe sendika kurma ve sendikalsra üve olma hakkı Ana. yasada öngörülmektedir. Bu hafc verilmiş ve vedi vıldır aygulanmıjtır. Şimdl bu hakkın bu tasan ile ortadan kaldırıldığını jörfiyoroz» (Arkası Sa, 7. Sfl. 2 de) Sıkıyönelim Mahkemesinde yeni bir duruşma Sıkıyonetlm Mahkemesinde dün yeni bır dunışmaya başlanmış, Mehmet Guneş adında bır ışçı, «Selâbiyetli mercilenn emırlerine uvmamak, Süavonetım Komutanlığınuı (7) numaralı bıldırisine aykin hareket» etmekten sanık olarak yargılanmışnr Savcı Hâlum Yrb Ismaıl Hakln Barutçu tarafından okunan iddıanamede sanık ışçı Guneş 25 gun once fabrıkada ışıne son venlmesıne ragmen fabnkaya gırerek, dığer ıççılen «çreve teşvik» ertıği iddıa edılmıştır \ncak sanık ışçı, iddıanamede kendısıne yukleren suçları kabul etmemış ve cîş verinden çıkanldıktan sonra, bir arkadaşıSa 7 Su. 6 da) Oğrenciler sınava girmedi Göstericüer* Sıkıyönetimce gözaltına alındılar İSTANBUL HABER SERVİSİ tstanbul Tekaik Ümversıtesı ogrencılrn, daha önce aldıklan ve kamu ovuna açıkladıklan karara uyarak, dun başlayan sınavlara Kirmemışlerdır. Sınaviara gırmek isteven oğrencılere, dığerleri tarafından enecleme vapılmamasını sağlamak amacı ile, sınavların vapılacağı dersaneler askerı kordon aJtına ahnmış ancak oçrencılerın hıçbirı sınaviara katılmamıştır. Sınav saatınde bır kısım dğ rencıler korıdorlara gırmışler, dersane tahtalanna, «Demokratık Üniversite». «Sınava gıren istikbalıni vakmış demektır» şeklınde yazılar vazmışlardir. lmtıtaana jırme>en oğrencıler kapı onunde Öğrencüenn, bırbırlenne zor lama >apmadan sınaviara gırmemelen karşısında, Sıkıyonetını Komutanlığına bağlı gorevlı su bay, emnıyet tedbırı olarak kondorlan boşaltmış ve gorevlı memurlar dışında kımse ıçen alınmamıştır. Bu arada Makıne Fakultesi o nunde «Bağımsız Turkiye» dıye bağıran bır oğrencı ve Rektor luğun onunde Rektor aleyhıne (Arkası Sa. 7. Sü. 5 de) AFYON İÇİN ARAŞTIRMA İSTENDİ ANKARA, (Cumhnriyet Bfirosn) CHP Merkez Yonetım Kurulu uyesi ve Manısa Mılletvekılı Mustala Ok, «Hashaş ekunı ve afvon üretımi» hakkında «Meclıs araştınnası» açılmasıru ongoren bir onergeyı Mıllet MecUsı Başkanlığına vermıştır önergede 1960 vılmaa 42 Ude haşhaş ekılırken, 22 Haziran 1970 tanhlı hukıunet karan ile bunun ( \rkası Sa. 7. Sa. 5 de) Personel Tasansını Mec/ıs kabul efff | Temsıl oranları konusu da karara bağlandı Liderler, Inönünün demecini eleştirdi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Inonunun son demecı uzerıne partı hderlerı goruşlerıni açıklamışlardır. Guven Paıtısı Genel Başkanı Prof Turhan Feyzıoğlu toprak reformu ve toprak ışgallerı Konusunda CHP Genel Başkanı Inonu'nun son demecı ıçın «Yanm yux joldan berı Turk sıyasî satanesınde en genış yetkılerle sorumluJuk taşımış bulunan sayın Inönu, toprak konusunda davacı rolune çıkabıiecek olanlann en sonuncusudur» demıştır Feyzıoğlu, şunlan söjlemiştir; « Toprak reformunu da ıçine alan bır tanm reformunnn, hur teşebbuse, özel mulkıvete ve verımlı ışletmecılık esaslanna (Arkası Sa 7 Su. b da) Mıllet Mec îsinın dunku bırle*ımınde Personel Kanun Tasarısı açık ova sunularak kabul edılmıstır Aynı toplantıda Komıi\onlarda temMİ oranları korusu da tar^'sılmış \e karara baâlanmi"îtır Çeşıtli konulardaki genel gorüs. me ve Meclıs Araştırma ısteğı nın okunmasından sonra Başkan Perruh Bozbeyli komısyonlardaid temsil oranlarının tesbıti konu sunda yaptığı çalışmalar haktanda bılgı verrruştir Bu arada konu ile ılplı bazı noktalarda Başkanlık dıvanı ve grup temsılcılennce goruş bırlığıne varüdığını ancak temsıl orarunın Meclıstekı sıvas! partı gruplan toplarn sayı sı olan 391 uzennden rm voksa üje sayısı olan 448 uzennden nu Na î »u 2 de) Dördü çocuk sekiz Nurcu vakalandı tZMİR (Cumhnrivet Ege Böro«ı) Ödemış ılçesının tnonü mahalle smde llhan Koşar a aıt evın nurcu medresesı halme getırıldıgı ıhbar edılmış ve polısm yaptıgı baskm sonunda da 4 u çocuk sekaz nurcu \akalanmıştır E\de yapılan aramada aynca. 11 jeşıl takke ile çok sayıda rısaleı nur ve nurculuk ile ılgılı broşürler bulunmuştur Nurculukla Ilgılı Arapça yazılmış rısalelen okurlarken ele geçen sekız kışı hakkında polıs gerekll ksnunl işlemi yapmıştır. Suyunda koli basili çıkan plaj kapatıldı Atakoy Yeni Halk Plajı, suyunda kolı basüı bulunduğu gerekçesı ile Beledıye Meclisinin aldığı bır kararla suresız kapatılmıştır. îstanmil Beledıye Başkanı Dr Fahrı Atabey bu konuda yaptığı açıklamada, plâ] bolgesıne akan Sıyavuşpaşa ve Aya Mama dere lennden gelen mıkroplu. sulann etkısıyle ve tasfıye ıstasyonunun anzalanması sonucu halk sağlığı yonunden endışe duyulduğunu belırtmiştır Yapılan mcelemeler sonunda 100 santımetre küp dehız suyun da 24 bının üzennde koli basili bulunduğu açıklanmıştır Hayatı tehlıke yaratacak nıteliKte olan durumun duzeltılıp derelerın akışları kontrol altına aüruncava kadar plâjın kapalı tutu lacagım belırten Atabey «Binlerce ınsanın sağlığıu ilgilendiren bu durumun en kısa zamanda düzel TEKZİPTIR Cumhuriyet Gazetesi Yazı işleri MudurlugUne lstanbul Gazetenizın 28 Mayıs 1970 gun ve 16463 sayılı nushasuun 1 ınci sayfası 6 ncı sutununda «TİP Emırdağda saldınya uğradı» baş lıklı yazıda >er alan haber kısmen yanlış venlmlştır. Şoyle kı. Saldınya ufnvan TİP re yftnetıcilerl oünayıp, Emırdağda serbest doktorluk yapan Dr Necatl Yazıcıoğlunun muayenehanesi ve Âşık Ihsanıyi Errurdağa getiren mınibüstür. Saldırgan lann attıklaıı taş ile muayenehanantn ve mlm'büsün bır kaç camı kınlmıs, başkaca hasar yokhır. OLAYLARIN ARDINDAKt GERÇEK 20'ncı Kuruiu>ın CHP içindek( tartışmalara bır çoıum getirenujeceğını ıddia edenler, llk gunlerin olaylanna bakılırsa haklı gonınuyoriar. Çunku partı içı tartışmalar Knrnltay ertesine de tasnustır Saym Kemal Satır, Partı Medisinden isrifa ettıkten sonra susmamı; Ece\it ekipini suçlavan demeçler vermekte devanı etmiştir CHP Grup Başkaınfkılı bu tn tumu\la Genel Başkan Ismet înönü Ecevit Satır tnonu'nun dcııenmış uslubuna a\kın bir davranış içine gırmıştır Çunku tnonu'nun parti ve devlet vonethni anlavışına gore, yetkıli kurullarda lartışmalar karara bağ landıktan sonra iş biter; vc ortak «orumlulukla çalısma başlar. Bu kuralı çığnıven CHP Grup Baskanvekiiınm Ecevıt ekipini tenkıt ermek amacnla verdığı demeçler, aynı zamanda partinın genel politika<ını da kapsamaktadır. CHP Genel Sekreteri bu hucum karşısında ustaca bır maııcvravla gerı çekılmış •»artışmaların tahnkçısı olmayacağım» demış, partinin Genel Başkanı Ue Orup Başkanvekıluıi karşı karjıia bırakmıştır. Sa\ın tnonu de kendi sonımn ve vetkısi altmda vurutulen partı polıtikasını benım«iverek, Satıra cevap \ ermek dorumunda kalmıstır Zıra CHP Grup Baj<Arkası Sa. 7, Sü 3 Anayasa Mahkemesinde dört üye emekli oldu 5 150 kilometrelik Atlantik volculugunu bitiren Ra2. Papirus tekne Oslodaki KonTiki deniz muzesine konulacak. ANTC4RA (Cumhurivet Bürosu) Anayasa Mahkemesı üyelerınden Salım Başol Fazlı Öztan Feyzullah tlslu ve Şeref Hocaoğlu dun vaş hadlerıni doldurduklan ıçin emekli olmuslardır Emekliye avnlan Anayasa Mah kemesi uvelen içın herhangl bır toren yapılmamıştır Anayasa Mahkemestnde bosalan dört uyehge en kısa zamanda yeni uyeler seçilecektir Dığer taraftan devlet dairelennde de yaş hadlenni dolduran memurlar dün emeküve sevkedılmlşlerdır Bu arada Yargı Ra2 Atlantiği aştı BRİDGETOVVN (Barbados) (THA) Norveçlı kâşif Thor Heverdabl ve vedı arkadasını taşıvan Papirus Tekne Ra2, Bırlesmıs Mılletler bayrağını dalgalandırarak oncekı aksanı 5.150 kilometrelik Atlantik yolcnlajrnnu bitırmiş ve bundan 6.100 yıl evvel eakı Mmrlılann, Teni DSnyays çıkmış olabilecegi na.zariyesınl ispat etmı«tır. (Arkası Si. 7 8ü. * det *••
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog