Bugünden 1930'a 5,447,563 adet makaleKatalog


«
»

Yedıden yetmışe herkesın kıtabı Basılmaktadır Fıyatı ON lıradır. SıparışWın accle olarak M4Y Y.AYINLARI, Kredı han Cağaloğlu • Ist adresıne bıltfmlmesı. Tel : 27 7161 Kim, nasıl ve ne vergi verecek? Yeni Vergi Kanunu İZAHLI VE GEREKÇELİ umhuri 47. yıl: Sayı: 16509 PRATtK TOĞRAFÇILIK I EBS1LMAZ tn*k!n«l*rl, akaamları rotus, fıltre; fl&« banyo sgrandısman vesslr bütun r ve orofesyonel n mukemmel bıı 10 llradır. M*TÖR FOTO6. 15* knmftnr. ÇJLIK: 5 Uradır. KtTABEVLERÎ ılık 8533 7058' Kurucusu: VUNUS NADİ Telgraî Te mektup adresl: Cumhuriyet tstanbul Posta Kutusu: îstanbul No 246 Telefonlar 22 42 90 22 42 86 22 42 91 22 42 98 22 42 99 13 Temmuz Pazartesi 1970 35General Ağustos'ta emekli olacak • Kara Kuvvetleri Komutanlığı için Atalay ve Gürler uzerinde duruluyor ANKARA, <THA> 30 Ağustos ta Kara Kuvvetlennden 3 Orgeneral, 3 Korgeneral, 9 Tumgeneral ıle 20 Tuğgeneral emeklıye avrılacak, Kara Kuvvetien Komutanlığına kuvvetlı bır ıhtımalle Bırıncı Ordu Komutaıu Kemal Atalay getırılecektır. Genel Kurmay yetküı çevrelerınce dogrulandığma gore. Org Refet Ulgenalp, Kara Kuvvetlerı Komutanı Org Naztnı Karakoç ve Org Reşıt Pasın emeklıye ayrılacak, bunlarm jerme Genel Kurmay Teftış Kurulundan Korg. Nıhat Tolunav, 8 Kolordu Komutanı Korg Hamza Gurguç üe 9 Kolordu Komutanı Korg. Kemaletün Eken'ın terfı etme ıhtımallerı çok kuvvetlıdır. 30 Ağustos'ta Orgenerallıkte 3 senelerını doldurduklan halde Kemal Atalay ıle Genel Kurmay Ikıncı Başkanı Hajdar Sukan'ın emeklıye avrümamalarına sebep (Arkası Sa. 7. Sü 6 da) Personel Tasarısı bugön Meclis'te oylanıyor Yargıç ve Savcılar ek gösterge üe 7001400 lira brüt tazminat alacaklar Katsayı için ek bir kanun çıkacak Yeni Kanunda katsayı yıne yedi olacak ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Cumartesl gunü, 657 sayılı Devlet Memurlan Kanunu ıle ılgılı kanun tasarısı uzenndekı muzakereler tamamlanmış yapılan oylamada gereklı çogunluk sağlanamamıştı Bu nedenle, oylama bugun tekrarlanacaktır. Müzakerelerın son gununde, tasannın katsayvjı (7) olarak ongoren ek geçıcı 20 ncı maddesının tasarıdan çıkanlması memurlar arasında, katsayının degıştınleceğı, duşürulecegı şeklınde bazı yanlış anlamlara yol açmıştır. 1970 mali yıU bütçe kanununda bulunan bır maddeye gore, katsayının 1970 mali yıb butçe kanununa ek bır kanunla getırılmesı Berekmektedır (Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) Seçimden bu yana yirmi PARîlLER transfer, ARASINDAKİ 36 ihraç IRANSFERli oldu ANKARA (Cumhnrivet BBrora) Ekım 1969 seçımlennden bu yana Millet MecİJsinde 36 mılletvekıll partılerınden ıhraç edılmış, 11 mılletvekıh partılerınden ıstifa etmış, bunlardan 81 başka partılere girmış, bağımsız olarak seçılen mılletvekıllennden 9'u çeşıtlı partılere ve en çok AP'ye transfer olmuştur Bu kadar kısa bır süre ıçınde parJâmentoda sandalyelerın dağılışında bu kadar çok tfeğısiklik olması ılk defa gorulmektedir Orhan DURU SANDALYELERDE DEGIŞtKLÎK Ekim/1969 Seçimı Bnşfünkü Partiler sonncn dnnım AP CHP GP MHP TİP BP MP YTP MNP Bağımm B05 Toplam 258 143 14 1 2 234 144 13 1 2 2 5 1 3 43 2 450 Millet Meclisi'nin bugün saat 15'te başlayacak olan birleşiminde, 657 Sayıh Personel Kanunu Tasarısı açık oya sunulacaktır. Meclis, bundan sonra gündeminde bulunan Kadro Kanun Tasansı, Belediye Gelirleri Kanun Tasansı ve Askeri Personel Kanun Tasarısından birini müzakereye başlayacaktır. a 6 6 14 450 DÜNYA OÜZELİ Değişiklik listesi ORDU'DA 35 KİŞİ TUTUKLANDI ORDU, (TH4) Ordu'da Çarşamba gunü meydana gelen carayolu isgali ve şehir lçindetı tahrip olayı ıle ılgılı olarak yrakalanan 105 luşinin öncekı gun sorguları yapümış ve bıri kadın Dlmak üzere 35 kışı tutuklanmıştır Ordu Cumhunyet Savcısı Cecedat Öncel 35'ı tutuklu 105 sanığın bugün ışledıkleri suçlara gore Aslıye Ceza Mahkemesınde ve Sorgu Hâkımlığıne gondenleceklerım bıldırmıştır. Tutuklananlar arasında mlting tertıp komıtesınden Cemal (Arkası Sa. 7. SU. 1 de) Partılerdekı çesıtll degışıklıkler soyledır : AP'den ihraç edılenler : 31 BP'den ihraç edılenler : S T o p l a m * 36 AP'den ıstifa edıp MNP'ye gırenler: 2 YTP'cfen istifa edıp AP've gırenler 4, MP'den ıstifa edip AP"ye gırenler: 1, GP" den ıstifa edıp AP've gırenler. 1, Bağımsız ıken AP've gırenler • 8, Bağımsızken CHP've gırenler 1, AP'de iken ıstifa edıo bajımsız oİRnlar* 3 Toplam' 20 Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın baskanhğında toplanan Mllli Güvenlik Kunılu... [Fotoğraf Anadolu Ajansı] Erez: 'Kimseyi yan yolda bırakmam, Mılli Guvenlık Kurulu toplan tısına katılmak uzere Istanbul'a gelen Malı\e Bakanı Mesut Erez, «bazı mılletvekillerinin ıstifasını ıstedıklerıa konusunrfa «ne düsundüğunü» soran bır gazetecıje, «Hiç kimseyi yan yold» bırakmam ve bırakmak isttmem» cevabını vermıştır. öncekı gun Meclıste muzakereler yapılırken bazı mılletvekillerı Malıye Bakanı'nın ıstıfasını ıstemışlerdı. Dun, bu durumu kendısıne hatırlatan «A.A.» muhabırme verdığı kısa cevapta, Malıye Bakanı Erez, sunlan soylemıştir : « Istifa etmek kolaydır ve her zaman mömkündür. Ben, hiçbir ısi yarıda. bıç kirnsevi varı >olda bırakmam ve bırakmak da istemem.» AP'den ihraç edilenler Ai5 'den Ilk ihraçlır yeni Mec lis seçıHp hükumet (oıruluşundan hemen sonra baslamıştır. Partlden Ilk ihraç edılenler Cevat önder, Etem Kılıçoğlu, Vedat Önsal. Kadri Erogan ve Ekrem Dikmen olmuştur Bu ilk ıhraçlar parti Içınde 72 tiyenln bır muhtıra hazırlayıp Basbakan Demirel'e vermelenne sebep (Arkası Sa. 7. Sö. 4 de) MİLLÎ GÜVENLİK KURÜLÜ TOPLANDI Sıkıyönetim bir süre daha uzatılıyor Devrim ve eylem üzerine Cumhuriyet Haber Servisi Mıllı Guvenlık Kurulu, dun Îstanbul da Cumhurbaşkanı CevdPt Sunav ın başkanlığında çalışmalanna başlamıştır. Vılayette yapuan toplantıya îstanbul Vahsı Poyraz ıle Sıkıyönetim Komutanı Orgeneral Atalay'ın da katılması, ozellıkle dıkkatı çekmlşür Valı ıle Sıkıyonetım Komutanlarınm bu toplantıya katılmaları, îstanbui, Izmıt ve Gebze'de sıkryonetımın daha bır süre uzatılması konusunun Milli Güvenlik Kurulunda müzakere edıldığı şeklmde yorumlanmıştır Ayrıca, dun Ankara Büromuz da «Sıkıvönetimin bir süre daha uzatılması için» çalısmalar yapıldığını, Hukumetm 15 Temmuz Çarşamba gunu toplanacak olan 4NKARA, <THA) Salı gunü TBMM'ne bu hususla ılgık olaemeklıye ayrılacak olan Anayarak «lenl bir teklıf» getirecegısa Mahkemesının dort asıl uyenı bıldırmıştır. sınden Salım Başol THA Muha(Arkası Sa. 7, Sfl. 3 te) bıruıe emeklıye ayrüdıktan sonra neler yapacagını açıklamış, amlarım yazmavı, ozellıkle çıkan vazılardaki vanlışlıkları ve kasten yapılan tatırıflerı cevaplandır. mayı duşundüğunu soylemıştır. 13 Temmuz Salı günü yaş haddı nedenıyle Anayasa Mahkemesı ANTtARA, (a.a.) Türkıye uyelerinden Salım Başol. Fazlı öğretmenler Sendıkası Genel Oztan, Fevzullah Uslu ve Şeref Baskanhğından açıklandığına (Arkası Sa. 7, Su. 2 de) gore, geçen Aralık ajındakı bovkota katılan oğretmenlerden 60 393'une çesıth cezalar verılmıştır. TÖS Genel Merkezınce bunlardan 648'ı ıçın verılen ce(Arkası Sa. 7, Su. 2 de) ANKARA Toprak ışgalleri devrimcl ejlem mi, değü ml? Şimdı C H P.'vi de aşıp tartışılan konu bu. Sayın Ecevit'e göre toprak ısgalleri devrimci e\lem. Sayın Satır'a göre kannn dışı, huknk dışı ve de parti umdelerl dışı bir hareket. Savın lnönö'ye gore hem devrımcı eylem, hem de kannn dışı hareket 20. Kurultav sonrası, memleket, iç politikada yuksek tansiyon taşnan bır bunalım içuıde bulunduğu sırada, yeni bır kadronun yonetimınde butun bakışları uzerinde toplamış oldağu halde işe kovulurken C.H.P 'nin bo>le bir konu ile elinı kolunu siyaset piyasasının oğutucu çarklanna kaptırması bır bakıma talıhsızhktır. Gerçi bu konu, 20. Kurultavda başlatılan ve oradan de\am edejelen bır tartışma olduğu için bugun de surdürulmesi kaçınılmaz bir sonnçtur. Nitekım devam ediyor Te edecektir. (Arkası Sa. 7, Su. 7 de) Satır, "Inönüile görüş ayrıhğım yok99 dedi İSKENDERUN Inonunün toprak ışgallen konusunda Partı Meclısmce berumsenen konuşması uzerıne TRT'ye bır demeç veren Dr. Kemal Satır, Inonüyle kendısı arasında bır goruş farkl olmadığını soylemıştır. Satır m demecı şoyledır «Ben valnız kanun dışı toprak işsrallerınin degil, her sahada vapılan, vapılacak olan zorbahğın ve kava kuvvetle hak elde etme. nin kesin olarak karşısındayım. Savın Genel Baskanımızra dikkatle okuduğtrm bevanatlarında ifade buvurdukları goruşleri\le Itöruslerim arasında temelde bir fark gormüyorum. Sayın Inönö de kanunsuz eylemlerin karşısında olduklarını belirtıvorlar. Hâdiseler nasıl inkişaf ederse etsin, kendılerine karsı saygım sonsuzdur.» AVRUPA KONSEYİ GENEL SEKRETERİ TÜRKIYE'DE Salim Başol anılannı yazacak ışçılerınızın sınırlarda uğradığı güçlük halledilecek,, Avrupa Konseji Genel Sekreterı Luco Toncıc Sorm] dun tstanbul a gelmıştır. Turkıye'ye eşı, Konsey Sı>asl Işler Daıresı Mudurü ıle beraber gelen Avrupa Konseyı Genel Sekreterı Sorınj Yeşılkoy Hava Alanında gazetecılerın sorularını cevaplandırmış, «Almanya ve Avusturalya sınırında işçıierimizin durumuna ne dersiniz0» sorusuna da şu cevabı vermıştır «Konseyimiz uje olan devletler arasında pasaport knnusunun kaldınlması ıçın çalışmalarda bulunmaktadır. Turk ışçilerıne yapılan hareketleri bilmivorum ama. bu durum en kısa zamanda haUedilecektır.» • MIAMÎ BEACH. (FLORİDA), (A. A.) önceki S ece Mimai Beach'te vapılan dünya gnzellik yarışmasında Porto Rikolu esmer, yeşil söztü Marisol Malaret Conteras Dünva Güzeli seçılmıştır. Ikınci Amerikan, fiçüncü Avustralya, dörduncü Japon ve beşınci Arjantin güzeli olmuştur. Porto Nenvo'da sekreterlik vapan ve aynı zamanda Porto Riko Üniversitesine devam eden 21 vasındakı Conteras'a tacını 1969 Dünya Güzeli FUipınli Gloria Diaz gıydirmiştir .. Boykotçu 60 bin öğrelmen ceza aldı Kaçırılan tarihî eseri geri vermeyen ülke kazı yapamıyacak ANKAAA, (Cumhuri>et Burosu) Mılli Eğıtım Bakanı Orhan Oguz dun verdıgı demeçte yurt dışına kaçırılan tarıhi eserlerı lade etmeyen ulkelere Turkıye'de arkeolojık kazı ıznı venlmeyecegını açıklamıştır. Bakan, demecmde son yıllarda Turkıye'de eskı eser kaçakçılığınuı arttığuıı belırtmış ve şunlan soylemıştır «Bu uzucu durum karsısında Bakanlığımızca >urt içı cesıtli ted bırler alınırken dığer yonden Turkıye'den kaçırılan eski eserlerin, mılletlerarası temaslarla tckrar Turkı>e>e iadesi konusunda faali>etc gecilmıştir. UNESCO'ya u>e memleketteria ketli ovlar sağlayan Demokrat bu yıl Nısan a>ında Paris'te yapPartinin karşısma bir isçi mutıklan toplantıda (Kultur eserlehalefetı dikilmlş ve isçi hakla(Arkası Sa. 7 Su 2 de» rı mucadelesi verilmis değıldır. tşçi hakkı değil de ispat hakkı isteyen muhalefetle «lspat hakkı mi, tsmaü Hakkı m?> diye alav eden zamanın Başbakam 27 Mavıs devrimiyle nkılmcava kadar: grer, «endlVAN, (THA) Van'dan t s kalar, toplu sözleşme konnlatanbul'a gelmek Uzere havalanan (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) THY'na aıt yolcu uçagı, havada Demirei emir verirse tarım reformu TBMM'ye sevkedilecek ANKARA, (THA) Toprak va Tarım Reform Tasarısının gerekçesıjle bırhkte bır ay once hazırlayıp bıtırıldığı. ancak Bakan lar Kuruluna sevk ıçm Başbakandan «Teklıf \e emir beklendığı» ılen surulmuştur. Tarım Bakanlığından bır yetkıh bu fconuda «Tarım Reform Tasarısı hazırdır Bir ay once bitirf'miştir. Bakanlar Kuruluna sevki, bızım ustumuzde vapılacak bır teklife ve emre bağlıdır» demışur (Arkası Sa. 7, Su. 6 da) Sökeyolundaki kazado 5 kişi c 4» METRELIK UÇURUMA YUVARLANAN KAMTON... Kıbrıs sorunu Luco Toncıc Sorınj Kıbrıs konusunda da şunları soylemıştır «Kıbrıs'ı temsil etmek için Turk (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de> OLAYLARIN ARDINDAKt Kilyos yolunda kaza: 3 ölü, 15 yaralı var Kılyos yolunun Bahçekoj kesırnındekı vıraji alamayan bır kamyon uçuruma vuvarlanmış, ıçınde bulunan 43 kışıden 3 ü derhal rat Haülbaş ve lbrahim Erel'dır Kazayı yapan ehlıyetsız şofor Yunus Güdüllüoğlu nezaret altına IZMIB, (THA) Soke Kuşadası yolu uzerinde dun gece kamvon mmıbus çarpışmasmdan 5 kışı olmuş, 14 kışı de afvr gekılde yaralanmıştır. Ağır yaralılar arasmda AP Aydın Senatoru îskender Cenap Ege'nın kardeşı Şahap Ege ve hanımı vardır Kaza, Soke'ye 4 kılometre mesafedekı bır kopru uzermde me>dana geknış, Soke'den Kuşadası'na joleu goturmekte olan Mustafa Tosun yonetımındekı 3i AC 832 plâkalı mırubus fazla suıat >*uzunden kopru uzerinde Kuşadası ıslıkametınden gelen Naıl A\cı ıdaresın GERÇEK Nereden nereye? nüz jrrev haklarının kullanma zamanının gelmemıs olduğu* oğudunu vermışler. Bu ta^sıve uzerıne «Grev haklarının verilmesini duşunmedığini» Sayın tnonu, şimdi açıklamıştır. Ne rar Id, Avrupalı uzmanlara danışmadaıı oy kapmak hevesiyle grev vaadini muhalefette kullanan DP de. iktıdarını sağUdıktan sonra vaadlerını unutmuştur. 19501960 arasında nn v i f 4«f*i lwıİQ»İAY^nfl<> 1950 seçımlerıne doeru gıderken Demokrat Partı'run kuilandığı silâhlardan bin de çrev hakkı T»adı idi. CHP tee bu hakkın karşısındavdı. Sayın tsmet Inonu'nun 20 ınci Kurultayı açıs konuşmasında anlattığı gibi, 19461950 arasında Halk Partisi ydnetidlerl, «Av. nrpanm tecriıbeli çabşma uzmanlannı» getirerek «rev hakkı konusunu ınceletmişler; uzmanlar da zamanın iktidanna «H«s T. H. Y. uçoğı hovoda nteş aldı Van Havaalanından önceki gun saat 11 de 30 yolcusu ıle l s tanbula eelmek üzere kalkan
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog