Bugünden 1930'a 5,447,563 adet makaleKatalog


«
»

•>:• a,. r Kim, nasıl ve ne vergi verecek? Yeni Vergi Kanunu İZAHLI VE GEREKÇELİ Yediden yetmişe herkesin kitabı. Basılmaktadır. Fiyatı ON liradır. Siparışlerin acele olarak HAT YATINLARI, Kredi han Cağaloğlu îst. adresine bildîrilmesi. Tel : 27 71 «1 umhuri Kurucusu: CTJNUS NADİ ERKEKIERIH g HBtSMUKİ İIKİ$L TRA$ BIÇAKIAR1H1 KULUNM HICOUÜISA 1RAŞUHZ RAHAI OISUH 47.yıl:Sayı: 16508 Telgraf ve mektup adrcsl: Cumhurlyet tstanbul Posta Kutusu: îstantml No. 248 Telefonlan 22 42 90 22 42 06 22 42 97 22 42 88 22 42 09 12 Temmuz Pazar 1970 İnönü, Kemal Satır'a cevap verdi hgaim «Devrimci eylem» olduğunu da belirten Genel Başkan toprak Meclis, Personel Tasarısı görüşmelerini tamamladı. Milletvekili maaşı 10.500 oldu Toprak işgali kanun dısıdır ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) CHP Parti Meclisinde dtin bir konuşma yapan Genel Başkan İsmet İnönü, toprak işgallerinin «Devrimci eylem» olup olmadığı konusundaki parti içi tartışmaya değinmiş ve bu konuda «Hem kanun dışı harekettir, hem de devrimci eylemdir» demiştir. reformunun hemen yamlmasını istedi •S 1 Komisyon, katsayı moddesini geri aldı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Personel Kanun Tasarısında yer alan ve kat sayısınm 7 olmasını öngören madde Komisyon tarafından geri alınmış ve ayrıca, savcı ve yardımcılanna tazminat verilmesi kabul edilnuştir. Tazminat maddesinin oylaması sırasında Devlet Bakanı Refet Sezgin ile Adalet Bakanı Yusuf Ziya Önder, hükumetin •tazminat verilmemesU şeklindeki teklifi aleyhinde oy kuUanmışlardır. Dün sabah, 657 sayılı Personel Kanunu Tasarısınm müzakeresine devam edilen Millet Meclisinde, yargıç ve savcılara tazminat verilmesini öngören ek geçici 8 madde üzerinde uzun tartışmalar yapümıştır. Fahri Uğrasızoğlu (AP) verdiği bir önergede bu konuda Komisyonun tazminat verilmesi teklifinin yerine hükumetin getirdiği, tazminat verilmemesi, hük miinün kabulünü istemiştir Uzun tartışmalardan sonra, yapılan oylamada •tazminat verilmesi» kabul edümiştir. Devlet Bakanı Refet Sezgin ile Adalet Bakanı Yusuf Ziya Önder'in hükunıet teklifinin aleyhinde oy kullanmaları üzerine bazı AP'li milletvekiUeri Maliye Bakanı Mesut Erez'in yanına giderek özetle şunlan söylemişlerdir: (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) Evet Ama,, . ski Anavasamızın esnek 'bir niteligi vardı. «Milli Liradenin yegâne teeelligâ1 hı> Büyük Millet Meclisine hemen hemcn sınırsıı bir eylem gücü tamyordu bu Anayasa. Tasama organına hâkitn olan zihniyete göre toplnmu şu ya da bn dagrnltnda bir dünya görüşüne uygun biçimde yönetmek mümkündü. Nitekim Atatürk'ün devrimci kişiliğinin agır bastıgı Uk 15 yıl bovunca 1924 Anayasasına dayanılarak yurdamuzda köklü dönüşümler yapılmıs, vatandasın kılıgına kıyafetine, oknynp yazmasına değin karışılmıs, birçok görenek ve gelenekler kökünden sökülüp atılmıstır. Ama yasam» orgam tntncn güçlerin eline bir geçmiye görsfindü. O zaman gidişatınuzı tenı yB« etmek. «egtmenilk olnrondnr» ilkesini «hikimiyct milletindir» deyimine indirjredikten sonra o giine degin atılmış ne kadar ileri adım varsa hepsini karşıdevrimin »gır «ilindiri aJttnda birer birer ezip çiğnemek mümkündü. 19501960 devri bn geriye dönüşün hazin serüveni ile vüklüdür ve bunun en veciz özetini bir Başbakan, biraz abartarak da olsa : Siz isterseniz halifeligi de geri getirebilirsiniz ! sözleriyle tutanaklara geçirmistir. Bn acı tecrübenln fbret veriel tşıgı altında hazırlanan 27 Mayı» Anavasası yasama organlanna yeni bir çeki düzen vermiş, nlusal eeemenlik kavramının karsı devriın güçlerine yeşil ışık yakmak ve bnnlara hnknk dısı eylem kapılannı ardına kadar açmak yetkisini ötılemeyi öngörmiistür. Basta Amerika Birleşik Devletleri olmak özere, birçok Batı demokragilerinde de dnrom bizdekine benzemektedir. Yasama organlan kanan yapacaklar ve lcrayı denetleyeceklerdir. Ama bnnu yaparken Anayasanın safladıgı temel haklara saygılı olmak, Anayasanın yansıttığı topInmsal felsefenin sınırlarını asmamak zornndadırlar. Bunnn aksini düsünmek egemenlifin Blusa değil, sadece parlâmento çofunluçunu ele geçiren takıma ait oldngnnıı kabul etmek anlanuna gelir ki, böyle bir anlayış bem ninsal egemenlik, bem de demokrasi anlayısına aykırı düçer. Ne var ki, bn gistemi benimseyen ülkelerde yasama organlannın onayladığı kanunlarla icranın ydrürlüge koydugn kararnameler yiiksek mabkemeler tarafından sık sık boznlmaz. Çönkü hangj tasarılann ve hanfi hüknmet icraatının Anayasaya oyçnn olamıyacafı, eenellikle Snceden bilinir. Yüksek mahkemelerin sadece varlığı bile yasama ve icra oreanlannı frenleyiei bir fuç tasımaktadır. Bnndan ölürü Batı ülkelerinde bir kaünnnn Anayasaya ya da bir kararnamenin haknka aykınlıfi pek seyrek rastlanan olaylardandır. Ama bizde dnrnm, ne yazık ki, tamamiyle ters bir çörfintü içindedir. tktidar partisi, kendi çognnlnğuna dayanarak, âdeta bile bile Anayasaya aykırı kanun tasanlarına el kaldırmakta, hiikumet de Danıstayın dnrdnrdnfn yürütme kararlannı çok kez dinlememektedir. Anayasamız balkoynna snmılalı doknz yıl tamamlandı^ı halde hukok dışı oldnğn gerekçesiyle iptal edilen kannn ve kararnamelerin toplamı düzineleri bulmnştur. Şimdi Cumhnriyet Senatosnnda 374 sayılı Sendikalar ve Topln Sözleşmeler Kanunnnn değiştiren tasarı çörüşülüyor. Bn tasan daha Millet Meclisinde, mnhalefetin de katılmasiyle, hemen hiç tarlışmasız kabnl edilirken ynrdumnznn kalbnrüstü bütfin hnknkçolan düşüncelerini açıkladılar, tasannın lendika tekeli knrncn bir nitelik tasıdtgını. Anayasaya da, Evrensel tnsan Hakları Biidireesine de, battS altında imzamız bulunan nlns Inönii, konuşmasında, bu tür tartışmaların gereksiz olduğunu, toprak rdormunu gerçekleştirmek için CHP'nin tüm gücü ile çahşm&sı gerektitini belirtmiş, köylünün artık sorunlarını an lar duruma geldiğini belirtmiş ve «Köylnnün bu hale felmesi de büyük bir devrimdir» demiştir. Inönü'nün Parti Meclisinde yaptığı konuşma, Parti Meclisi görüşü olarak oybirliği üe benimsenmiştir. «İşittim» lnönü, konuşmasmın başlangıcında şunları söyleraistir: «Televizyondald ve radyodald konnşmasından öğrendifime gö> re, Sayın Kemal Satır, partimizin son kurnltayında bana yönelttiğl bir sornyu benim tam (Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) SIKIYÖNETIM KOMUTANI, ÜNİVERSİTE SINAYLARIN! ENGELLEMEK İSTEYENLERE İHTARDA BULUKDU Sıkıyönetim Komutanlıgı, yüksek okullar ve üniversitelerdeki sınavlarla ilgüi olarak bir bildiri yayınlamıştır. Sıkıyönetim KomutanUğının 20 numarah bildirisi şöyledir: •İstanbul ili ve Kocaeli merkez ve Gebze ilçcleriııde radyo \t basın yolo ile açıklanan üniversite ve yüksek okullarda sınavtara beül tarihierte baslanacaktır. Bu smavları engellemek isteycn pek cüz'i de olsa bazı şahısların bulundujpınu öğrenmis bulunuyorum. Her ne sebeple olurla olsun sınavlara mani olmaya teşebbüs eden veya hadise çıkarmaya yeltenenier hakkında kanuni işlem yapılacağıru hatırlatır, rnemleketimizin güveni ve bekası için canla başla çalışan mümtaz öğrencilerimizin sınavlanna huzur ve emniyet içinde katılmalarını başanlar dileği ile rica ederim. Orgeneral Kemal Atalay Sıktyönetim Komutanı» Yargıç ve savcılara tazminat verilmesinin kabulü üzerine bazı APIiler, Erez in istifasını istedi C.Kargılı ihraç talebi ile disiplin kuruluna verildi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) CHP Parti Meclisinde dün Içel Milletvekili Celâl Kargıh'nın kesin ihraç talebi İİ2 Yüksek Disiplin Kuruluna sevki kararlaştınlrnıştır. Kararın oylamasına Ecevit katılmamış, öteki üyeler ihraç lebinde oy kullantnışlardır. Konu Parti Meciisine 16 imzalı bir önerge ile gelmiştir. ör^rgeyi çu üyeler imzalamışlardır. Osman Çoşkunoğlu, Osman Soğukpınar, Cahit Angın, Talât Orhon, Nail Gürman, Kenan Akışık, Selçuk Elverdı, Çetin Yılmaz. Mustafa Üstündağ, Selahattin Hakkı Esatoğlu, Mustafa Aksoy, Ismail Hakkı Bırler, Hasan Çetinkaya, Yılmaz Alpaslan, Turgut Artaç ve 1brahim Cüceoğlu. (Arkası Sa. 7. Sü. 6 da) Politikacıları felâketler kovahyor ESKİ FRANSA BAŞBAKANI GAILLARO DENİZDE BOGULDU (DIŞ HABERLER SERVİSt) LONDRA De Gaulle'den önceki 4. Cumhuriyetin Başbakarüarından Fransız Radikal milletvekili Felix Gaillard, perşembe günü Manş Denizindeki Jarsey Adasından «Maire Grillon adondaki 11 metre uzunluğundaki yatıyla ajTildıktan sonra ortadan kaybolmuştur. Fransa ve Jersey Adası kıyısmda yapılan aramadan. önce bir sonuç alınamamış. ancak teknenin battığı ve Gaillard'ın boğulduğu anlaşılmıştır. Karısı, Feüx Gaillard'ı. Britanya'daki «Petit Biniç»de bekle(Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) Miami Bcach'tc düzenlenen Dünya Giizellik Yarışmasında, Türkiye'yi temsil eden Asuman Tuğberk. millî kıyafetiyle büyük ilgi toplarruş tır. Vukarda. yanşmanın favorileri arasında bulunan çüzclimiz milli kıyafetiyle.. (AP) Bakan açıkladı Demir satışları belgesiz yapılacak ANKARA Sanayi Bakanlığı Sanayi Dairesi Reisi Mehmet Gölhan, yuıdumuzda demir satış lannın, Temmuz ayı sonu itibariyle, hiçbir kayda ve belgeye tâbi olmaksızın yapılacağıru açık lamıştır. Mehmet Gölhan aynca şunlan söylemiştin «Ağustos, Eylül, Ekun, Kasım ve Aralık aylarmda 50'şer bin ton ynvarlak ve kütük demirin ithali hnsusunda her türlü işlem tamamlanmıştır. 1970 yılında yurdumnzdaki fabrikalann üretimi dışında ihtiyacımız olan 643 ton demir, ithâl suretîyle ih tiyaç sahiplerine intikâl ettirilecektir. İthâl ediiecek bu drmirlerin 320 bin tonu yuvarlak, 433 bin tonu ise kütük profildir.» tıkları akrobatik danslarla seyîrclleri hayran bırakmışlardırFotoğrafta rcvünün yıldızlanndan Yuri Shoumilin havaya sıçramış, zarif gösterisini yaparken görülüyor. (UPİ) Lincoln Opera binasında UÇAN DANSÖR «Moiseyen> revüsü dansör vegösteriler yapan dansözleri yap Korayollon işçileri ücretlerini olamadılaı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Ankara Yol îş Sendikası, Cumhurbaşkanı ve Başbakana çektiği telgraflarda, Karayolları işçilerinin Haziran ayı ücretlerini alamadıklarını bildirmişlerdir. Sendika yetkilileri kendilerine Ankara'da 5000 Karayolu işçisinin üye olduğunu biidirmişlerdir. İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) İzmir Radyosunda önceki gün saat 16^3'te meydana gelen arızanın Radyoya yapılan bir sabotaj sonucu olduğu tesbit edümiştir. Torbabda enerji nakleden hatlardaki direklerden birindeki üç izolâtörün tabanca mermisi ile parçalandığını bildiren ilgililer. Radyonun ancak dün saat 07.00'den iübaren yayına başlayabildiğini ve 8 saat 43 dakika tustuğunu bildirmişlerdir. Tabanca mermisi ile lzalâtörlerln parçalanmasını Radyoya sabotaj olarak niteleyen yetkili lstanbul'da bulunan Milli Eğitim Bakanı Orhan Oğuz, dün THA muhabirine yaptığı açıklamada, •Üniversiteye giremeyen lise mezunlannın öğrenimlerine ara vermemeleri için yeni yüksek öğıetim müesseseleri açnıayı düşünmekteyiz» demiştir. Merkezî sisteme dahil öğretim müesseselerine müracaat eden öğrencilerden yaklaşık olarak 20 bininin henüz lise mezunu olmaya hak kazanamamış gençlerden mey dana geldiğini ifade eden Bakan, özetle şunlan söylemiştir: «Merkezî sistem dışında kalıp yüksek öğretim yapan müessese(Arkası Sa. 7. Sü. 5 de) Yeni yüksek okullar acılacak Şahlanış müingi yapıldı ANKARA (Cnmhuriyet Bürosu) Milliyetçi öğretmenler Konfederasyonu ve Esnaf Sanatkârları Demeği tarafından daıanlenen «Milli Şahlanış Mitingi» dün vapılmıştır. Miüng arasında pantalon giydiği için bir eenç kız tartaklanmıştır. Saat 13.30 da Tandoğan alamnda toplanmaya başlıyan gösteri ciler. daha sonra Kızıle*' vbniinde yürümek İstemişler, ancak ilgililerin bunu önlemesl U zerine yürüyüş kanuni güzeTgah fçinde vapılmıştır. Cemal Gürsel alanında İse tcomünizmi yeren konuşmalar vapılmıştır. Tandoğan alanmda başlıyan VYASHÎNGTON Burada yapılan bir açıklaraaya göre, Amerikan Akdeniz 6 ncı Filosu, sekizde bir oranında kısılmıştır Buna göre, 45'i bulan tekne sayısı 35'e düşürülmüştür. Bunun sebebi, askerî harcamalarda yapılan tasarruftur. Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamaya üöre Altıncı Filonun toplam mürettebatı 21 bin kışidir. Buna Polaris denizaltılarınm mürettebatı dahil değildir. Bu mürettebattan 1600 tanesi, 1958 yılında Lübnana çıkartma yapan deniz piyadeierV dir. Donanma Harekât Dairesi Baş kanı Amiral Pierre Charbonnet ise, gazetecilerin sorulanna vee~ diği cevaplarda. halen Sicilyanm batısında manevra vapmakta o. lan «Franklin D. Roosevelt» uçak gemisinin, i!d gün içinde Orta Doğu ülkelerîne uçak uçı> rabilecek bir sahaya petirilebileceğini söylemiştir. Charbonnet, Altıncı filo konusunda bilgi ver• Adana Bossa fabrikasından 500 bin lira değerinde mefruşat raalzemesi çalarak miş ve. «Bu filonun knruluşn t. tstanbul'a getiren Halil, Şeref, Nurettin Çe kiç, Mehmet Ali ve Mehmet, Burhan adın. ki nçak çemisine söre ayarlan. daki sahıslar önceki gece polise yapılan ihbar sonunda Rami'deki depolannda yakamıştır. Bu ild uçak eemisi celanmışlar. ancak bunlardan Mehmet Burhan baskın sırasında kaçmıştır. Fotoğraf(Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) ta, yakalanan soyguncular Emniyet Müdür lügünde. (THA) Milli Güvenlik Kurulu, bugün, tstanbul'da bulunan Cumhurbaş kanı Cevdet Sunay'ın başkanlığında toplanacaktır. Toplantıda, «Millî GüverUik fle ilgili kararlar gözden geçirilecek» ve temel görüşler, Baikanlar Kurulu'na iletilecekfir Millî Güvenlik Kurulu toplanıyor 6' ncı FİLODA TEKNE SAYISI AZALTILDI TDIS HABERLER SKKYtSÎ] Merkez Bankası ödeme yapmıyor Telgrafta şöyle denilmektedir: «Karayollan işçileri çalışarak hak ettikleri ücretlerini alamadıklarından zor durumdadırlar. Tevali edegelen bn balin izalesi için tedbir alınmadığından müştekiyiz. Müteaddit defalar oldnga gibi bn defa da Maliyeden alınan çekin karsılığı olmadıfı göylenerek Merkez Bankasının ödeme yapmadıfi öğrenilmiştir. Devletimizin itibannı sar sıcı söylentilere sebep oldnjnnn Bir şoför, Tabanca ile ofomobı/f içinde öldürüldü Londra Asfaltı, Çobançeşm» Yem Sanayi Kabrikası arkasındaki yolda, dün bir şoför, otomobıli içinde sırtına ve basına sıkılan iki kurşunla öldürülmüs tür. Arkadaşlarına. Bakırköy'e gideceğini söyliyerek Küçükpazar'dan 34DR1M piâkalı taksi Polis elkoydu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog