Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

ZfMANE DELIKANLISI Regis Debray'nin Ud nefis hıkâyesi. Yeni çıktı 6 lira... SOKAKTft HARB YAR Uk yayınlandığında, Nâzun HDcmet'n «yum en ıyi romam» dediği roman... Kemal Ahmet'ln bu eseri 5 lira... HABORA KİTABEVt PJC 6 Beyazıt tst ; Reklâmcılıfe. 1891/6999 umhuriyet Kurucusu: YTJNUS NADİ 47 i<. vıi • savi • 16507 yu. »«ıyı. 1D3U/ Telgraî ve tnektup adresl: Cumhuriyet Istanbul Posta Kutusu: îstanbul No 248 Telefonlar: 22 42 9 0 2 2 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 «« ,, ** TemmUZ Cumartesî 1970 (Dış Haberler Servisi) EMEKURİN HBISABAHKİ ATOMT TRAŞ BIÇAKLARIHI KUUANIH HİC OIMAZSA TRAŞMn RAHAI OLSUN İLK feL f * Sayfiyede dinleniyordu Izlanda Başbakanı torunu veeşi •• •• ^M ^V ™ MECLİSTE PARTİLERÎN SON DURÜMÜ: BAGlMSIZLAR 43 OLDU ANKARA (Cumhuriyet Bttrosn) AdaJet Partisinden son ihraçlar ve istifalar uzerine Mecllstekl bagunsız milletvekili sayısı 43'e yukselmijtir. Millet Meclisindeki sandalv elerin dağnlısında son durum joyledir. Sendikalar Kanun Tasarısımn tümü Senato'da kabul edildi RETKJAVTK. lılanda Başbakanı Bjarne Benediktsaon esi ve bir torunu yazlık evlerinde çıkan yangınd» ölmüslerdir. tzlanda Radyosunun verdiği haberde, Basbakanın Thingvellir adıyla tanınan > azlık evinin, başkent Reykjavik• ten 50 kilotnetre nzakta oldvğa V^J • • V^H H f l J • • ŞJ M] • ^nl | | ^ p | | Benedıktssoo, kendi Bağtmsızlık Parüsi ve Sosyal Demokraüardan kunılu bir koalısyon hükumetinın başkanı bulunmaktaydı. Benedıktsson 1963 yıhnda Basbakan seçılmiştir. Iş hayatına önce avukat olarak baslamıs, daha sonra da Reykjavik Üniversitesinde hukuk profesdrlüğu yapmıs tır. 1947 yıhnda hükumete Adalet ve Dışışlerı Bakanlıklart görevleriyle girmıştır. 1953 yılına ka dar bu görevlerde kalan Benedıktsson'un Dışişlen Bakanlığı zamanında Izlanda NATO'ya gırmistir. Bır sözcü, yangmın çıkıg sebeb; hakkında hiç bir haber verümedığını soylemiştir. AP CHP GP BP MP MNP MHP 234 144 13 2 5 3 1 2 TtP YTP 1 Bağımsu 43 Boş 2 Toplam 450 Madonoğlu:Ö Örfiidore devrimci ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) avındo Universite giriş sınavı dün yaptldı 78 bin civarında adayuı katıl dığı unıversitelerarası girij sına vı dün Ankara, Erzurum, îstanbul, lzmır, Trabzon ıle Bonn ve New York'da yapılmıştır. Test sınavlannın sonuçlan, elekt ronik beyınle yapılacak, tasnıf so nunda bellı olacak adaylardan 17 bin 584'u universite ve yuksek okullara girme hakkını kazanacaktır. Sabah saat 9'da başlıyan stnav lar, universitelerde bazj buyük U s* ve ozel okul bmalarında, herhangı bir, olaym önlenmeta amacı (Arkası Sa. 7. SO. 5 de) Madanoğlu konusmasında hükumetın, îstanbul olaylartnın ardından «ektifini biçerken» Sıkıyonetımın de «Makkarticilerin kosatunda (paralehnde) devrim cı «vınd»» olduğunu söylemıstır Kontenjan Senatörü Osman Koksal ise tasarıyı «faşıst bir yasa» olarak nitelendırmıştır. Madanoğlu özetle şunlan söylemıştır : «tsciler secim sandıklanndan dolup dolnp ta«arlarken oylan verinde ve bılınçlı bulanur da, »onınlarının soruralulutnna l>ul lanmaya kalkıstiklannda. davranıslan neden versız ve bılınç8iı förünür. vasa xorn ile tutuco (Arkası Sa. 7. Sü. 5 de) tstanbul'da işçi olaylannm çıkmasına ve Sıkıyönetim ilân edilmesine sebep olan 274 sayüı kanun tasarısı üzerinde görüşmelere Cumhuriyet Senatosunda dün de devam edUmiş, söz alan kontenjan senatörleri Cemal Madanoğlu ile Osman Köksal, tasan aleyhinde sert konuşmalar yapmışlardır. Yasa zoru Ecevit Artık $u bayrağı değiştirelim!.. Ecevit gine CHP Genel Sekreteri ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) 20. Kunıltayd» seçüen CJ1.P. Parti Meclisi dün Uk toplantısını Tiparak Genel Se'KreterUğe yeniden Bülent Ecevit'i seçmiştir. Saat 11.00 de Gewl Bafkan Ismet Inönunün başkanhğında toplanan Parti Meclisindeki kısa bir konuşma yapan Ismet lnonu, toplantıda 41 üyenin bulnnduğuno, Parti Meclisine seçildikten sonra isti nuşma yapan Genel Başkan In, fa eden Kemal Satır Ile Ken>al önü şunlan soylemıştlr: Demir'in istifalannın kabnl e« Sarın Bülent Ecevit Genel dildiğini bildirmiş ve seçime ge. Sekreterliğe seçilmiştir. Huzuçilmiştir. Yapılan oylamada Bürunuzda tebrik ediyorum. Vamlent Ecevit 40 oyla Genel Sek ma çağınvornm. Şimdiye kadar reterliğe eetirilmistir. olduğu gibi, çetin bir vazifevi başarı fle yürütecektir. Hepimiz Ecevit'in Genel Sekreter se(Arkası Sa. 7. Su 3 deı çümesınden sonra tefcrar bir ko Esatoğlu, Gizrelioğln'na «şerefli bir görev yaplınız» dedi ANKARA, (Cnmhurivet Bürosu) Demırel içın Soruşturma Haarlık Komlsyonu kurulraasına verdigl onerge ile yol açanlardan CHPTı mületvelali Selâhattin Hakkı Esatoğlu, dün AP'den istıfa eden Komısyon üyesi Selâhattin Cızrelioglu'na bır mektup gbndererek partıden çekılmek suretıyle .Serefli bir görer yaptığını» one surmüştür. Esatoğlu, mektubunda özetle şunlan yazmıştır: (Arkası Sa. 7. Sfi. 6 da) Assobaylara riilbe mtrbakı yapılıncaya kadar geçici göslergeler uygulanacak • SANI&LAR, İFADE VEREN KOMISERİ DİNXİYORLAR (Potoğraf: Tulay DİVtTÇİOĞLD) Sikiyönetimde duruşmaya devam edildi • Teni rütbeler ihdas edildi ANKARA, (a.a.) Astsuba* lar hakkında rutbe inHbaklan vapümcava kadar. «Geçici RÖSterge tablosu» uygulanacaktır Millet Meclisi Bütce Plân Komisyonunda kabul edilen geçici Rösterge tablosuna ve eskı rütbelere göre, çavuşlar 11 inci dereceden başlavacaklardır* 4 kademeli kıdemli bir basçavus ıse (Arkası Sa. 7. Sü 3 de) Sunay'a hakaretten yargılanan 2 Ermeni gazeteci beraat etti BEYRUT. (a a) Turkıye Dev. let Başkanına karşı hakaret mahıyetmde gorulen makalelerinden dolayı Turkiye'nın Beyrut Buyukelçısının talebı üzenne mahkemeye verılmış olan ıkı Ermenl (Arkası sa ı. Su l deı Tanık polisler işçileri suçladılar İSTANBUL HABER SERVİSİ «İS Kazir. n işçi olaylam sırasında, «Toplantı ve Gösteri Yörüyuşlen Kanununa» aykın bareket etmek ile «tahrip» ıddıalanndan sanık olarak yakalanan 30 yaslannda işçi Mustafa Fıgen, Rona Ronay, Adıl Tokçan ve Alı Ozgul'un yargılanmalarına dun de, Sıkıyonetim Mahkpmesinao devam edünııştır. Duruşmada sanıklan savunaa avuKatlar, veroıkJerı müşterek bır dılekçeyle, Sıtayonetun Mahkemesinın «kararnamesiz kn ruldağu» içın bır çeşıt «ozel mab keme» nıtelığınde bulunduğunu ve bu nedenle de «Anayasaya aykırı» olduğunu ıddıa ederek, mahkeme kurulunun bu dâvaya bakamıyacafını ıleri surmüşlerdır. ANKARA. (Cıunbunyet Bürosu) Millet Meclisi, 657 Sayılı Personel Kanunu Tasansının ıntıbaklarla ügıli ıkı geçici aukmuntl kabul etmiştır. (d> Cetveli konusunda verilmış onergelerde oazı yüKlenımler getınlmek ıstenmesı Rarşısında bir söz alan Bakan Mesut Erez, reformlann «ızdırapsız» ya pıtamayacağını sbyledıkten sonra «50 yıldır birikmiş haksııhkların tra kanunla dfizeltilmesi düsünülüyor» demıştir. Kabul edilen Dtrlnci ek geçici maddeye gore, sınıflar lçindekl dereceleri tntibat İçın kurumlann aylıklı ya da ücretli barem içı kadrolarmda çalışmakta olanlara şu ıntıbaklar uygulanacaktır Kad. Ay. 2000 L. olan 1. dereceye • 2 » » » 1750 » 3 » » » 1500 t » 4 » » » 1250 » » » 1100 1 )> 5. » » s 950 ıt 1. 6 > 7. » » » 800 ı » J > 700 ı Yüksek öğrenim görmüş olanlar üç kademe ilerliyecek » ı 9. » 600 ı (Arkası Sa. 7 Sü 4 de) t 8 » lç politikada gelişmeler Ankara KEMAL AYDAR Duruşma başlıyor Tuggeneral Mehmet Harput başkanlıgında, hâkım Yrb. Muzaffer Başkaynak, Orhan Ettosua İle Savcı hâkim Bnb. Bahattın Ozyener'den kunılu Sıkıyönetım Mahkemesi, saat 9.45 te dört ışcıyı yargılamaya baslamıştır. Ancak dunışmanın baslamasıyle sanık avukatlan geçen oturumda reddedılen sözlü müracaatlannı bu defa muşterek j'azılı bir dılekçe halmde Mahkemeye vererek «Mahkemenin Anayasaya ayknüığını» iddıa etmışlerdır. Bu ıddıa uzerine, Savcı özye(Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Danlel Olclk, Cocteau'nun kendisine verdiği iki tabloyn gosteriyor ANKARA (Cnmhvrıyet Bürosu) Mılli Eğıtım Bakanı Prof. Orhan Oğuz, orta öğretım sistemının ve universıteye geçışın yemden duzenlecmesi konusunda unıversıtelerın ışbırhğı ıle Bakanlıkta gırısılen çahşraalarla ılgılı bır açıklama yapmış, bu arada 8. Eğıtım Şurası'nın 28 Eylul 3 Ekım tarıhlennde toplanacağını bıldirmıştır. Bakan açıklamasında, orta öğretım sıstemınde değışıklık yapmak suretiyle orta oğretım kurumlarının universıte kapılarına sadece oğrencı yığan bır merdıven olmaktan çıkartılacağını, ekonomık kalkınmamızı ve sosyal gelısmeyı d'estekliyecek hale sokulacağını, bunun içın yapılan çalışmaların sonuçlan(Arkası Sa. 7. Sü. 6 da) A.VKARA tarip anlasilınaz Suleymansal bır davranı; var. Savın Başbakan çoçu kez Başbakanlık muhabin arkadaşiarunızı ayak östu konuşmalard» reıım konuları. siyasal getişmeler ve bunabmlarla ilfili sorulırmdan ötüni âdeta pa\lar. ıktisadi meseleler. kallanma işlei vr buna benzer temel atma sorunlariyle neden ilgilenmedıklcrim 'orar silera üstüııe sıtcro rağdınr. ısler, Sayın Başbakanın muhssilesındekı eibi giillük eülıstanlık bır ortamda sürfip çits'ydi. çerçekten arkadaslarunızın bır patavatsız tutum içinds bulunduklaıını iddıa etmek ve kmamak ışten bile değildi. Ne vazık kj. onlar da Iıerkes fibi «ışlerın yolunda gıtmesını» bir özlem olarak ıctenliklf arm etmelerine rağmeD Türkiyedeki durum ne sayın Demire';ı. mabayyilesindeki gibi ne parlaktır ne de işler volundaıiır. (Arkası Sa. 7 Sü 4 de) 104 KİSİ ADLİYE'YE VERİLDİ Ordu'dG ölüme yolaçan fabrikatör tuluklandı YURT HABERLER SERVİSİ A D R I I ~ F u l d l k üreticilerinin mıtıngınden sonra meydana I I K I I I I S < l e n y o 1 i$gali ve şebir içindeki tahrip olayıyla ılgili V l l l l l l olarak polisçe yakalanan 104 kisı dün Adliyeye verilmiştir. Nezaret altına ahnanlar arasında Tertip Komitesi Baskanı Kemal Akata ve tl Genel Meclisi üyesi Kemal Baysal ile Cemil Apaydın ve Hasan Kılıç adU ilkokul öğretmenleri de bulunOLAYLARIN maktadır. ö ölüme yolaçan fabriARDINDAKt fcatör ise, tutuklanmıştır. (Arkası Sa. 7. Sü. 2 de) dev ressamın eserine 80 bin lira isteniyor Turhan ILGAZ Bundan fld Oç hafta kadar toce, Danlel Olcık Bloom adındakı genç bir tngılizın otel odasını yokluğundan yararlanarak eiyaret eden meçhül hırsız azıeüc resımden anlasaydı ıyı bır vurgun yapmıs olacrJctı Danıel Olcik'in valizlerinde, 20. yüzyıl resım sanatmın ıkı «dev» mın ehnden çıkmış iki tablo vardı çunkü: Bır «Dufy», ve bır «Miro» . Ancak bizim ülkede, büyuk (Arkası Sa. 7. Su. 1 de) Eğitimde fire Üniversite, yüksek okul ve kazandırtnadığına göre on binakademilere giriş sınavlan dün lerce gencin ortada kalacagı vevapıldu Haber verildigine göre, ya «Memuriyet» pesinde dolaÎstanbul, Izmir, Ankara, Was sacağı düşünülebilir. hington ve Bonn'da açılan sıAncak, eUi bine yakın lise navlara 70JKM'i aşkın öğrenci mezunu genci eleyerek öğrenci girecek ve bnnlardan en çok kabul eden yüksek Sgrenim 17.500'ü yüksek öğrenira olana kurıunlannın durumn nedlr? Rina kavusacaktır. Bu hesapla Üniversiteye giriş sınavını ka. 50.009'dcn fazla lise mezunnnun zanan öğrencilerin seçkin gençaçıkta. kalacagı anla$ılıyor. Li ler ohnası ilk bakısta akîa. gese eğitiml gençlere bir meslek lebilir. Zor bir sınavdan geçe GERÇEK Dufy'nin çizdiği bir afişin orijinali. Danıe) Olcık 5.000 dolar Istiyor buna .. rek yüksek öğrenim >apmaya hak kazannuş gençlerden basarılı bir ünJversite hayatı beklenmelidir. Ne var ki, kfiğıt üstfinde tnırnlao bu mantık, gerçeklere nygun değildir. Üniversitelerde başarısızlık oranı, basan oranlarından kat kat yüksektir. tstanbul Huknk Fakültesinden (Arkası Sa, 7. Sü 3 de) SBF'de öğrencilar çatıştı, iki komando bıçaklandı ANKARA, (THA) Siyasal Bılgıler Pakialtesmde bncekı gece yansından sonra konıandolarla devnmcı ögrencıler arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı bıivuk bır çatışma çıkmış ıkı Knmandn bıçaklanmısrır •••
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog