Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

Nııtıık I, II, III Kemal Atatürk tfliî Eğıtım Bakanlıgınca 10. baskıSı yapılan I ve II. cüdı ıle 11 bassı yapüan III cildl Bakanlığın bütün yayınevlennde ve kitapçdarda 15 er lira fiatla sahsa çıkanlmışfor (Basm: 17754/6943) umhuri Kurneusu: rUNUS NADÎ 4 2 8 6 2 2 4 2 0 7 TRAS... TRAS... 1RA$... ERKEKLERİH m SABAHKJ İLK İ $ L 47. yıl: sayı: 16506 Telgraf TS tnektup Telefonlar 2 3 4 3 9 0 2 2 adresl: Cumhurlyet îstanbul Posta Kutusn: tstanbul No. 246 2 24 29 8 2 2 4 3 9 9 10 Temmuz Cuma 1970 TRAŞ BIÇAKUUUNI KUUAHIH HİÇOIMAISA IRASIHIÎ İtAHAT OLSUN ATOM Sınmaz ve Şengiiler, Demirer i suçladı 3 Porlamenter daha AP'den istifa etti ANKARA, (Cumhurtyet Bflrosa) Malatya Milletvekili, lsmail Hakkı Şengiiler ve Manisa Milletvekili Vehbi Sınmaz dün bir basın toplantısı yaparak, Selâhattin Cizrelioğlu da Senato'daki konuşması ile Adalet Partisinden istifa ettiklerini açıklamışlardır. Mületvekilleri, basın toplantısmda A.P. Genel Başkanı ve Başbakan Demirel'e yolladık^ lan istifa mektuplannı basına vermişler, aynca soruları cevaplandınnışlardır. «Ümitlerim kınlmış ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) 926 sayüı Askerî Personel Kanunu Tasarısma gore subay ve assubaylann alacaklan net maaşlar bellı olmuştur. Yetkilıler den aldığımız büglye göre 40 bto cıvannda oldugu belirtılen. askeri personelin bu tasan İle sağlayacaklan gelır artışı 1,2 müyar lira olarak nesaplanmıştır. öteyandan, 657 sayılı Personel Kanun Tasarısından yararlanacak olan 529 bin sıvil per sonelin sağlayacaklan gelır artışı da Konusyon ve Mecliste yapılan âeğısiklıklerden sonra 13 mılyardaa 2,3 müyar llraya yukselmıştir. 926 sayıll Askerî Personel Kanunu Tasarısı üe 657 sayıh Personel Kanunu Tasansının toplam olarak 1970 butçesine olan yüku 3.5 müyar Personel Tasarıları bütceye Ordu'da 3,5 milyar 1O1 Kişi lira yüklüyor gözaltına Urayı bulmuştur. Bu artısın ge rektırdıgı Cnansman konusunda guçlük olduğu, ancak, bınfcmij ayüklann Aralık ayından itıbaren taksitlerle ödenmeye başlanması dolayısıyla, esas yükün 1971 malî yılı butçesine olacagı ıfade edllmiştır. Emlâk Vergısl Kanunu üe sağlanacak Ifi milyar lıralık artısla bu tlnansmanın karsılanaoagı ÖSrenllmla tır. VALİ OLAYLARINPLANLI OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ alındı YURT HABERLER SERVİSt Bir Açmaz Sivil asker mukayesesi thşiktekl tabloda 657 sayılı Devlet Memurlan Kanun Tasarısı ile 926 sayılı Askerî Perso(Arkası Sa 1. Sö. i de) olarak» îsmaıl Hakkı Şenguler'ın istifa mektubunda ozetle şoyle denılmektedır' «Başta zatıalıniz olmak fizere partimiı içinde yeminliler diye adlandırılan grubun aylardan beri gmştiği yıkıcı faaliyetler herkesce malumdur. Milliyetçi ve mukaddesatına bağlı necip Turk milleti, AP'nın prensiplerini kendi bünvesine uvgun bulduğu için onu iktidara getirmiş ve parti adına aynı nıha sahip vuzlerce parlâmeoter seçerek TBMM ve gondermistir. Ne vazık ki, yukarıda adı geçen yıkıcı grnp partidea bu rahu söküp atmak ve bu ruha sahip parlâmenterlrri thraç rtmrk suretivle hem parti prensiplerine, hukuk kurallanna (Arkası Sa. 7. Sft. 4 de) asbakan hakkındaki IddiaUrı ıncelemek üzere knP J rnian Soraşturma Hanrlık ^ Komisyonnnun dnrnmu madıkça uzavarak sonuada yılan hikâyesine döndu. Btı Komisyonnn polltlk hıebir niteligi butanmamak gerekirdı. Orada partiler arası prensip ve program ayrılıklan ile ilgili herhangi bir konıı üzerinde tartışma açılacak degildi. Hangi partiden olnrsa olsnn, Komisvona seçilen üyeler partıcilik büviyetlerini bir yana bırakmak ve «adeee Sayın Demirel bakkında ortaya atılan görevini kötfiye knllanma iddialanmn ciddive mlınır bir ağrrugı var mı, bn sornya doğnı bir eevap araatakla görevli İdiler. Komisyen knmldntn taman S A.P.1İ üyeden ikisinin. Sayın ttasan Gürsan île Sayın Selfihattin Ciırelioglu'nan, Demirel'e karşı 411er çrnpana bağlı olduklan görfildfi ve işte o andan itibaren işlv kanşmaya başladı. Bir keı nmhalif fiyelerin ve •nlarla beraber iki afaroz edılınis A.P.1inin mutlak» Basbakana kar;ı çıkacaklan ve onnn hoşlanmıyacatı bir rapora imıa ataeaklan nereden biliniyordu? Biri durüst bir maliyeei, öteki aeçkin bir hnknkçn olarak tanınan bn iki sayın üye ne demeye biçbir politik rengi bnlnnmaması gereken bir konnda bile bile taraf tntsnn ve Basbakanı gfiç doroma dösürmek istesindi. Böyle bir ön yarçı yalnız onlar ıçin değil, hattâ Komisyonnn C.H P.'li ve G.P.'lı rauhalif üveleri icin dabi akla çelmemeli idi. Bir Başbakan gorevini kötüye knllanmadı ise, onun en barısmaz hasımları dahil, hıçbir vicdanlı parlâmento üvesi valan yere «evet, knllanmıst»r« diyeBeıdı. Tersıni dasunmek dogrvdan doğraya parlâmentonnn itibarını zedelemek olordn. Ne yazık ki Sayın Demırel, böyle yakısıksır bir knsknys kapılmıs ve özlediği bıçimde knrnlmadığını gordügıi Somstnrma Hazırhk Komisvonnnn i;leyemez hale getirmek ofruna, bnnca i^i arasında, vognn bır caba harcamaktan geri kalmamıstır. Hikâvenın avrıntılannı bılıyornz. Once «Başbakan konn ile ilgili olarak mahkemeye başvnrmnştnr, dâva sonnna defın parlâmento bn ıse kartşamaz> denilerek A.P. Grnpo oylarivle Konıisvon çalışmalan ne zaman bitece|i bilinmeven bir dâvanın sonnna ertelenmis. vani fîilen durdaralmuştnr. (Madem ki övle idi. o halde nicın baslangıçta Komisyonnn knnılmasına el kaldırıhnıştı?) Anayasa Mahkemesı erteleme kararım bozunca bn kez yeniden Komisyona Demirel'ci fiye veti»tirme gayretlerine girisilmi'îtır. Ugradıgı baskılar sonncn Savın Gürsan'ın çekilmesinden sonra Komisyonda dnrnm dörde dört «Imns, bn da nygnn göriilmediii içîn Savın Cizreliotln. mnhalefetle isbirliği vapıvor gerekçesi ile partiden ve dolayısiyte Komisvondan atılmak istenmistir. Bnnnn üzerlne muhalefet de, AJ* Meelis Grnpnnda son mevdana gelen 26 kisilik aıalmavı öne sü^ rerek, seçilecek reni üvenin A.P.' B olamıyacafını savnnmnstnr. Czayıp giden bn vılan hikâveâ daiia ne kadar sürer, bilemeyiz. Ancak bo konnda Sayın Demirel'in tntnmnnn dogru bnlmadıiımızt söylemek zonındaTIZ. Her devlet adamı hakkında doğru vanlıs, kasıtlı kasıtsıı tflrln iddialar ortava atılabilir Acık denetim knrnlnslannın hflküm sârdügü filkelerde bn vfizden hiç kimse haksıı vere itibardan dösürületnez. Ne var kı. denetım organlarımn rerejı gibi işlemesine engel olmak voln ile de itibar knrtarmaya biz imkân eorrmİToroz. Askerî personel tasarısı komisyonda kabul edildi AP'li Senatörler Demirel'e verecekleri mektubu şimdilik durdurdu ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Başbakan Suleyman Demirel ı ıstıfaya dâvet eünek maksadıyle bır kısım AP'U senatörler tarafından hazırlanan «mektub»un «şimdilik. kaydıyle AP Genel Başkanı ve Başbakan Demirel'e verılmesi durdurulmuştur. Bu konuda edmdığımiz bilgıye gore, bazı AP'li senatörler tarafından hazırlandığmı daha once de bıldırdığımız mektub»u ılk anda 7 senator ımıalamı;, bunun bırkaç mislı senator ve milletvekili de imzalamak uzere hazır ol duklannı bıldırmışlerdır. Ancak, bazı mulâhazalarla, uç ayrı bolumünde Başbakana istifa etmejı tavsıye eden mektubun şundılık kaydıyle venlmemesi kararlaştınlmıştır. AP'lı senatörler. son gunlerde aralannda yapuklan toplantılarda, memlekeün içinde bulunduğu kntık durumda Başbakanın ıstıfası suretıyle yeniden bir kabıne buhranına gıdılmesınin doğuraca ğı sakmcalar uzennde durulmus, Parlâmentoda bulunan bır kısırn onemlı tasan ve teklıflenn kanunlasraasmdan sonra Basbakanı istıfaya dâvet eden mektubun verılmesi uygun bulunmuştur. (Arkası Sa. i. Sb 2 deı ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Mıllet Meclısı Butçe v e Plan Karma Komıs>onu dun oğleden sonra toplanarak askerî personel kanun tasarısını goruşmuştur. Tasan bazı kuçük değışıklıklerle kabul edılnuştır. Tasanda yapılan degışıkükler şoyledır (T) Lzman jandarma çavuşlannın baslama gostergelen liö'den 150> e. En yüksek gostergeleri ise 380 den 430'a yükseltilmiştir. (5) Si\il yargıç ve savcılara rerilecek «st göstergeler Mecllsl» kabul edıhrse askeri >argıç ve savcılar da buna paralel hükiunlere tâbi olacaktır. Buna gore 10, 9, 8. derecelerdekı yargıç ve savcılar kendi gostergelerının 100 fazlasını, 6, 5, 4. derecelerdekıler 150 fazlasıru, 3. 2. 1. derecedekiler de 200 fazıasım alacaklardır. Tcsarmın oncelik ve ıvedıükle Meclıse sevkedılmesıne karar verümıştır. MiUî Egitım Bakanlığı dnune sıjah çelenk koyan o ğretmenlerden bırı polıs tarafından yaka paça göturülürken.. (Ankara T H A Mustafa ÎSTEMİ) Bakanlığa siyah çelenkkonması olaya yolaçtı Oğretmenler polisle MEGBURİ çatıştı HİZMET TASARISI GERİ ALINMAZSA HEKİMLER DİRENİŞE GEÇECEK Turk Tablbler Bırlığı Merkez Konseyı, Uzman Hekımlere Sağlık Bakanlığı kuruluşlannda 1 yıllık hızmet mecbunyetı yukieyen kanun tasarısı üe ılgıiı bır| bıldın vajınlamış ve «Başansız çalışmasını başarılı göstennek için boyle bır yola başvurduğunu» ılerı surduğu, Vedat Aiı özkan'm ıstıfasını ıstemıştır Tasan gen almmadığı takdırde hekımlerın dırenme haklannı kullanacaklan da açıklanmıştır Konsey bu arada «Yurt kal1 kınması ıçin bütün vüksek öğre, nim gorenlerin bir vıl mahnımiyet bölgelerinde gbrevlendiril) melerini» teklıf etmıştır Merkez Konseyl, dort madde olan bildinstnde tasarınuı, hekımleri yurt ve kamu gorevı dı sına ittığı belırtılmekte ve ozet1 (Arkan 8». 1, StL 2 de) Kuvvet oranları tesbitinde anlaşma olmadı Fındık ekıcılerinın mitinguıden sonra mevdana g» len ola>lar, dun >atışmış. 101 kışı gözaltına almmıştu. Bu arada olaylar sırasında Şahın Çavuş adlı şahsı tabanca ıle oldurduğu iddia edilen Fabrikator Yusuf Koksal da go« altına alınanlar arasındadır. ^ ürdu Valısı Cemal ürnan Mer1 kelam, yaptığı açıklamada ola i REFERANDUMUN yın önceden planlandığını one sürmüs ve sunlan soylemıştır: 9. YILDÖNÜMÜ «Olay nndık taban tiatı konusu olmakla beraber devlet otoritesine yönelmiş, özel sektorün, fabrika, lokanta ve sınemalann Uhnbi için gınşümis önceden pianh ola\dır 171 sayılı kanunun ta>in ve tespıt ettıgı toplantı >urfivnsu ıle hiçbir ügisı voktur. Olavlarla ilgili olarak 86 kışı netaret altına alınmıştır. Olay çıkaranların vuzde 98'i Ordu roerkezinden olmavıp cnar üçelerden gelenlerdır. «akalananlar hakkında; kanunsuz ^ruyuş, devlet yolunu kapatmak. seyahat hurriyetinı yasaklama, zabıtaya karşı koyma ve askeri araçlan tahrip suçlanndan dâ\a açılacakür» ANKARA, (aa) 1961 A M Adliyeye verilecek yasasının referanduma sunuluşnMerkelâm, daha sonra oiaylar nun 9 Mİdonumu munasebetıyla suasında bır kışıyı ölduren, bır jasama meclisleri ba^kanları ve kışıyi de yaraladığı one surüsiyasal parti genel baskanlan, len fabrikator Yusul Köksal'ın dun verdikleri demeçlerde göriisöncekı gece polısler taralmdan lerini açıklamıslardu. Başbakan yakalanarak gozaltına alındığuu Demirel, bu konuda, «Milletin rıso>lemış, «Yusuf Köksai*uı tabzasına da\anmajan Anayasa, Ana. rikası tecavüze uğramıştır. tddi>asa \asfmı hau olamaz» demi}aya göre de Fabrikator mütecatır. viziere ates açmıştır. Kendısı sa ATASAGUN mk olarak yakalanmıstır ve Adliyeye verilecektir» demıştir. Cumhuriyet Senatosu Başkanı îbrahım Şevki Atasagun, demeSavcı ne diyor? cınde sunlan soylemiştir: Ordu Cumhunyet Savcısı Se«Anayasamız benimsedifi t«dat Oncel de olaylarla uguı olamel ilkeler ile hiçbir sımt v« rak şunları soylemiştir: (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) (Arkası Sa. 7. Sfl. 7 de) Demirel: Anayosolor milletin rızasına dayanmalı ANKABA, T.H.A. Danıştay 2 generalin emekliliğini ikinci defa durdurdu ANKARA, (Cumhuriyet Büro5U) Danıştay 10 Daıresı 1969 yüında emekliye sevkedllen ıkl Generalin emeklılık ışlemıni iptâl ettnıştır. 1968 yılı Ağustos ayında YUk j sek Askerî Şuraca emekliye sevk I edılen Tuğgenerâl Lutfi Gündo ' ğan ile Reırm Tetık Daruştaya müracaat ederek yürütmeyi durdurma karan almışlardı O zaman bu karan uygulayan MilU Savunma Bakanlığı iki Genera(Arkası Sa. 1 Sö j de) | ITü'de sınavlar hu ay Istanbul Teknık Ünıversıtesi Senatosu bugun yaptığı toplantıda<* \ smavların bu ay yapıünasını kararlaştırmıştır. Senatonun kararlarını açıklayan bildıride şby'.e denilmektedır «t'niversitcnin tümü icin karar to. bütun fakfiltelerde imtihanlann Temmuz ayında yapılmasma karar vermiş bulunmakta idi. Bu kesin durnma rağmen, bazı tereddütler. müracaatlar ve karann değiştirileceğine dair soylentiler oldnğu öğrenilmistir. Dnromu bn acıdan ele alan Sennto i TOS Ankara Şubesı, Mıllî Eğıtım Bakanlığı onune «ı\ah çelenk koymak lsteyınce polıslerle çatışma çıkmıştır Uzerınde «Biı Mmtafa Kemal'ın öfretmenleri Millî Eğıtım Bakanlığını MiUî E|itım Bakanlığı yapıncaya dek sataşacagız» yazıh sıyah çelengı geürenlerle Bakanlık onunde bulunan polısler anıden yumruklaşmaya başlamışlar, bu arada 5 oğretmen polıs tarafından yakalanmıştır PARA DARLIĞI ÖNLENEMEDİ Olaydan once TÖS Ankara Şubesı Başkanı Cemıl Çakır düzenledjğı basın toplantısmda Anayasaya aykırı olarak yapümakta olan ogretmen kıyımını Anayasanm halkoyuna siinuldugu gun kamuoyuna açıklamak ıstedıklenm belırterek, Mılli Eğıtım Bakanlığı Ceza Kurulu tarafından bir öğretmene verılen cezaya Danıştay tarafından 5 defa yurutmeyı durdurma karan venldığmı ıddıa etmıstiı. Meclıslerden çıkanlmakta olan personel reformu tasansınm da oğretmenlere vem bır şey getır1970 yılı butçesının Mıllet Mec medığını ıfade eden Çakır, «Ana. lısmdekı ılk oylamada kırmızı vasal haklanmızı sonnna kadar oy almasından bu yana gelışen (Arkası Sa 7. Sü. 3 de) ekonomık krızın gıderek arttırrfığı para darhğı, olumsuz etkllerınden hıç kaybetmeden «urmektedır. OLAYLARIN Hazıran ayının ıkıncl naftaARDINDAKt sınrfa, Istanbul pıyasasında 4200 bono protesto edümıştır. Gunluk ortalama protesto sayısı 600 dur Buna karşüık, daha oncekı haftalar içinde protesto edılen bın'erce senetten, yalnızca 298 tanesı, yme Hazıran ayının ikmOrdn'dakı uzücö olaylann cı haftası içinde odenebılmıştır arduıdan süphesiz çeşitli söyBır senedın, ortalama olarak lenti ve iddialar ortaya atıla1000 lira karşılığında olduğu ducaktır. Bazı çevreler bn tür şunulurse, protesto edılen 4 bın olaylan «birtakım sol tahrik200 senedın karşılığı olan 4 millere» baflamayı atral edinmişvon 200 bin lira, pıyasadakl palerdir. Bn nsnlfi yıllardan beri ra darlığının en somut örneği benimsemis olanlann alışkanolarak ortadadır. Iıklanndan vszgeçecekleri nmalamaz. OrdVdaki evlemin en Dönüş henüz başlamadı «•nands apartmanlara, fabriPara darhğını, bankalardaki kalsr» bflenm biçitnine d5nfl«mevduatlarda eorulen cktılme ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) AP'den son ıhraçlar nedemyle Meclıstekl kuvvet oranlannın değışmesı gerekUği yolunda yapüan muracaatlar üzerıne Meclıs Başkanı Bozbeylınuı Başkanlığında toplanan parti temsılcileri dun de bır anlasmaya varamamışlardır. Toplantıda, Muhalefet partilerlnm temsılcileri iki bos üyelik harıç olmak uzer© Meclıstekl Mü letvekılı sayısı olan 448 rakamının esas aluımasuıı, AP temsilcüeri ise, bağunsızlar ve grupu olmayan partiler harıç, grupu olan parülenn Mılletvekılı toplamı olan 393 rakamını esas almak ıstemışlerdır. (Arkası Sa. ?, Sü. T de) istanbulda günde 600 ticarî bono profesto edfffıyor SATIR: «EGEYİT SABIRSIZ DAYRANIYOR» ANKAR* CHP. Parti Mec hsınden istifa eden Kemal Satır, dncekı akşam T.RT. de yayınlanan konuşmasında «Ecevitie • > • ramızda fark şurada başiıyon Her ikimiz de toprak reformnnu istivoruz. Ece\it sabırsız davranıvor» demiştır Satır konuşmasının sonunda, Parti Genel Merkezımn programda ve kurul tav kararlannda olmıyan bır hususu Parlâmentonun benlmsemesuıi ıstedıği takdırde, çatışmanın orada da başhyacağını sbvlemıştır. Satır, Parti Meclısinden istlfasınm seçım sonuçlan ile Ugill (Arkası Sa, 7. Sn. 3 de) Hipılerın, Sultanahmetteki bir otelde mum ısığında duzenledikleri filem sırasında baskın yapan polısler bir miktar morfin ve bir kibrit kntnsu içinde esrar bulmuslardır. tkısi kız, üçü erkek olmak üzere beş Fransız hipi nezaret altına alınmıştır. (Fotoğraf: THA) Urpüplü: "Afyon ekiminde dış elki var GERÇEK Dert, üreticinin genel derdidir mesi de belki düşündürücüdür. Ne var ki, daha önce Konva'da apaçık sa$ ve gericı nitelikte başlayan bir sokak bareketinin, sehrin zengin kbselerine, tticcar kulübüne ve emsali yerlere saldırganlıkla bittiği hatırlanırsa karar vermekte aeele etmemek gerekir. övle görünuyor ki, toplnrada gittikçe de* rinlesen serret sefalet nçnrunm, halk kitlelerinin içinde patlamavs hazır güdüleri beslemektedir. Bo ırtidtllerin faf ANKARA, (Comhuriyet Burosu) C Senatosunda bır konuşma yapan Suat Hayn Ürguplu, hashaş ekımı ve Afjon uretımı konusunda daha once yaptığı konusmavı cevaplandıran Tarım Bakanı îlhamı Ertem'ın Senatoya «noksan ve yanüs bilgiler verdiğini» soylemıştır. Urgüplü, bu amaçla soz aldığını belırttıkten sonra, Bakanıa Tahdit yoktnr. Dış etki yoktuı» demesını cevaplandırmış ve ozetle sunlan soylemıştır: « Tahdit vardır. Fiilidir ve bh vakıadır. 1960'da İ2 ılde ekim yapıhrken 1971'de 4 U'e inecektiı. Sonra da tamamen kalkacaktır. Dış etki vardır. Milletlerarası an laşmalara gore Amerika Hukümeti, dunyada tek uretici sadece bıznıişiz gibi bizden bnnu istemektediı Ddnya af>on iıretiminde Hüıdbtan birind, Sovyetler Birliü ikin ci. Turki>e uçüncu ve Yu^oslavva 4. gelmektedir. 1969'da Iran 14 vıl aradan sonra haşha; uretımine tekrar başlamıştır.» ÜrBUDİU TaıiTi Rakan nın Ama eılıkla folculnkla ilişkısi yoktnr, nesnel bir dnrnmla ilgigi vardır. Ordn'dakl oiaylar, fındık taban fiyatlanmn saptanmasındakl öreticı dileklerini ve sikâyetlerini belirtmek amacıyla düzenlenen bir yasal mitingin rayından çıkmasıyla patlamıştır. Tıllardan beri, Karadeniz fındık fireticisinin dnrumu, gazete sayfalanna çeşitli ha(Arkasi Sa. 7, Sü. 6 dı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog