Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

büvük kemal tahir U.rvi umhuri Kurucusu: YUNUS NADI Orlîan Kemal'in Romanları lıurbet Kuşlan . .. . Muıettışler Mufettışı Bab» Evl Avare Yıllar ^ ^. ^ , 47 vıl sayı: 16497 TelgraJ ve mektup adresı: Cumhunyet Istanbul Posta Kutusu: tstanbuJ No 246 Telefonlar: 22 42 9 0 2 2 42 06 22 42 97 22 42 98 22 42 99 1 Temmuz Çarşambal970 CHP KADIN KOLLARI 5'İNCl BÜYÜK KURULTAYI BAŞLAD1 İnönO: Cocuklarınızu sahip çıkımz ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Bazı hizmetler Personel Tasarısı dışındakaldı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) CHP kadın kolları 5. büyük kurultayı Maltepedeki Yazar gazinosunda başlamış, burada bir konuşma yapan Genel Başkan İsmet İnönii, kadınlardan, öğrenci olaylanna karışan çocuklanna sahip çıkmalarını istemiştir. Rapor.. Personel Kanunu Tasansmı göruşmeye dün de devam eden Millet Meclisi, Komisyonun geri aldığı 9 ve 14. maddeler hariç, 18. Maddeye kadar kabul etmıştir. Bu arada. 19 değıştırge önergesı verılen kapsamla ılgılı 1. Maddede yapılan değışıklikte şu hizmetler. tasarının kapsamı dışında bırakılmış: sonuçta mad'de, Komısvon'dan geldığı «ekılde kabul edümiştır A Devlet mühendislik ve tnimarlık akademileri öğretinı üyeleri. A Güzel sanatlar akademlsl öğretım Uyelerl. O Türkiye ve Orta Doğu Amme tdaresi öğretim üyeleri. Devlet kamu hizrnetlerl görevlerını ve bu görevlerde çalışan devlet memurlannı gorevlerinın gerektlrdıgı nitelik ve mesleklere göre sınıflara ayırmayı ortaya koyan Ikıncl madde, devlet memuru, sözleşmeli personel, işçiler kavramıru açıklıyan üçüncü madde memurlann tlcaret ve ötekl kazanç getinci faalivetlerde bnlunmayı yasaklıyan ddrdüncü madde. sınıf kavramını nitellyen 5. madde, kadrosuz devlet memurunun çalıştınlamı(Arkan Sa. 7. Sü. I de) ALLAH VERGİSt.. Gece sokağa çıkma yasağı kaldırıldı Sıkı\önetim Komutanlığı, gece sokağa çıkma yasağını. bu guntfen ıtıbaren, tamamen kaldırmıstır «1. Ordu ve Sıkıyönetim Komutanı Orgeneral Kemal Atalay»m ımzasını taşıvan bu konudakı 19 sayılı bıldıri, aynen şo>ledır: •Istanbul İIİ ile Kocaeli Merkeı ve Gcbze ilçelerinde Sıkı Yonetimin ilânından buRÜne kadar sayın bolge sâkinlerinin Mkı yönetim yasaklanna ve tebliğlerine karşı tam bir itaat olgunlak ve an layışla hareket etmeleri ve her tüı lu zâbıta vakalartnda bile hissedJ lir şekilde bir azalmanm müşahade olunmasi sebebivle gece sokağa çıkma yasağını 1. Temmuz 1970 ta rihinden itibaren kaldırmıs bnlunuvorum. Sıkı Yönetim bölgesinde huznr, emniyet \e âsayişin korunması Ile eöre\!i Türk Silâhlı Kuvvetleri ve emniyet mensoplannin daima görevleri başında bnlundaklannın bilinmesini rica ederinu Kurultay'dan Fikret OTYAM fz/en/m/er.. AJîKARA Hazıran'ın dünkıi son gunu Şato Yazar Saz Salonundaydım, sabah sabah.. «Zeki Muren'in erkekler matinesi mi \ardı?» dıyebılırsınız. Yooo, aksıne «Hanımefendilcr ın yaptığı bır toplantıjdı bu, yani CHP Kadın Kolları 5. Kurultay'ı.. Kurultay saat 10 00 da başlaya mıyordu, bazı «Hanıraefendiler» erkenden teşrıf etmışlerdı, bazı «Hanımefendiler» erken teşrıi etmemışlerdı.. Saat 10.05... Der ken 10.15... Derken, 10.20... Der ken 10 25... Derken 10 30. Der ken 10.35 . Derken 10.40 .. Sıgaralar, çaylar, kahveler gıdip ge lıyor. içivoruz durmadan.. Çayı bilmem amma kahve 250 kuruş tu Samrım şenlik olsun dıy6 bazı «Teyzeler.. Ablalar.. Bacı lar» altı oklu havlular satıyor du Derken saat 10 45 oldu . Kım demışse ıyı demış, sofrada yemek, kadın kurultayında da açı lışı bekJemek, erkeklere zulum. (Arkası Sa. 7. Sü. 4 deı CHP'nın 49 ıl teşkılâtından «• len kadın delegeler ıle partılt bazı parlâmenterlenn ızledıklerl Kurultayda, Kocaelı Beledıve Baskanı Leylâ Atakan divan b a ş k a n l ı g ı n a seçıldikten sonra çaiırna raporu okunmuştur. Raporda siyasi at konusu, AP'mn genel durumu uzennde durularak yeni vergıler eleştırılmls ve bzetle şoyle d'enilmiştır: «Yeni tasanlarla vagnıur gibi, saganak gibi yeni vergile» gtlmektedir. Ve bunların çoğu dar gelirli aileleri vergilemeyl öngömıektedır. Bütün bnnlaı aile bütçelerinin dar imkânlarını büsbütün daraltmıs ve aile vuvasının geçimini saglamada büyük sornmluluk tasıyan ev ka dınını büyük sıkıntılara sokmaştur. Bunnn tek ve bas »oramlusn, AP iktidandır » Kadınlar kolunun, CHP'nın devrimcl kanadınm yanında bulunduğu, kadmlann hıç bir sah sın ve hizbin peşind'en gıtmeyeceği 6ne sürülen raporda gençlık olaylan uzennde de genıj sekilde durulmus, «terörist genç lik olaylan» ve «sol faşistler»ın karşısmda olunduğu belirtılraiştir CHP ÇALIŞMA MECLİSİ'NDE TUNÇ DA KONÜŞTU Ecevit: "Biz Türk Iş'i karşımıza alnıadık, onlar bizim karşımıza çıktı,, dedi A.NKARA, (THA) CHP Çalışma Mechsınde CHP Genel Sekreteri Bülent Ecevıt ıle Türkls G»nel Sekreterı Hall) Tunç konuşrnuşlar, karşıhklı yakınmalarda bulunmuşlardır Toplantıda. Bağunsız Işçı Sendıka ları Direnış Komıtesı Başkanının konuşturulmaması, orada bulunan bazı sendıkacılar tarafından protesto edilmiş, Tunç konuşurken yer yer alkışlar ol muş. bazan da sataîmalarla sözti kesılmiştir. Son olaylar ve sendıkalar kanunlan dolayısıyla kendüerlne yapılan hücumları cevaplamakla söze başlavan Ecevıt. «Mecliste Türktş için, DtSK için kannn çıkaramayız. Biz ancsk hak için kanun çıkarabiliriz. Biz (Arkası Sa. 7. Sü. 2 deı TAŞLARLA KAPATILAN BALIKESİR İSTANBUL ¥OLL'.. (Telefoto: THA) İnönü kürsüde CHP Genel Baskanı îsmet 1nonu, sast 11.30'da berabennde (Arfcası Sa. ?. Sö. 5 de) BALIKESİR'DE OLAYLAR YAT1ŞMADI Ecevit'in konuşması Assubay gazinosu da taşa tutuldu Cahit ALBAYRAK Bildirivor BALIKESİR Boluspor'un şampıyon ılân edılmesıyle başlavan olaylar, dun gunduz jatışmıs gıbı gorunmus=e de. gece tekrar baslamıs, bu arada taşlanan assubay gazınosunun camları kırılmıştır. Askeri bırlıkler. çehrin bellı başlı >ollarında barıkat kurmuş, onemlı tesıslerle bınalar, sıkı guvenlık kordonu altına alınrnıstır. Protestocular, dun akşam uzerı goğuslerıne sıyah rozetler takarak d'ola«mıs. bazı ozel ve resmı kuruluşların da sıyah bajrak astıkları gorulmüstur. Anafartalar ve Mılli Kuvvetler caddelen de, sıyah bayraklarla donatılmıştır Kamu kuruluşlarına 529.110' Bakanlar Karulu'na da 42.950 kadro eetiren tasarı ANKARA (Cnmhnrivet Bürosu) Genel Kadro Kanunu Tasarısının gorüsülme'ine, onumuzdeki gunlerde Millet Meclısı'nde ba<=lanacaktır. 11 maddelık tasarı. toplam olarak kamu kuruluşları ıçın 529 bin 110 kadro getirmektedır Bu kadrolara ıntıbaklar yapıldıktan sonra eski kadrolar, kaldırılacaktır. Tasarı, ayrıca, Bakanlar Kuruluna. gereklı hallerde kullanılmak üze re, 42 bın 950 kadro vermektedır. Genel Kadro Kanunu Tasansında ver alan bir hsteye gore, Milli Eğitim Bakanhgi'na verılen kadro sayısı 229 bm 908 kadro ile blrinci sırada yer almaktadır Saîhk BakanlıŞı'na 63 375. Divanet tsleri'ne 31 134, Orman Bakanlıgı'na 28 533. Emnivet Genel Müdürlügu'ne 28 017 kadTo ayrılmıştır. (Arkası Sa. 7. Sü. 7 d«) Demirel: 'Bozuk düıen ordu ile savaşa girilemez, ALMAN POLlSt SORUŞTURMA AÇTI Alman makamlan, Berlin Türk Kültür Derneği hakkında sorusturma açmıştır. Fotografta, Folis tarafından kordon altına alınan dernek binası görfiluyor . (Fotoğraf: Rıza TASOL Berlın) ANKARA, (THA) AP Genel idare Kurulunun oncekı gun 10,5 saat süren toplantısında partıdekı son ıhraç kararlarıyla Demirel ıçın kunılan Soruşturma Hazırlık Komisyonu çahşmalannın ertelenmesi arasında bazı üyelenn tutumları tartışılmışür. Bıldırıldığine göre toplantıda önce 26 milletvekilınin ıhracı konusu görüşulmuş, bu konu, thsan Ataöv, İsmet Angı, Kevnı Nedimoğlu, Fevzi Fırat ve Neşet Tanrıdağdan kurulu Refet Sezgm grupuyla, Aydın Yalçın, lsmai] Hakkı Tekinel ve Sâdık Perıncek ekipi arasında şıddetli tartışmalara yol açmıştır. Tartışmalardan sonra, Genel İdare Kuruiu bu ihraçların yerinde olduğunu onayla mıştır. Daha sonra bazı Genel îdare Kurulu uyelerının parti disiplinine uymayan ve bırliği bozan davramşlan ele alınmış, bu konuda thsan Ataöv ve arkadaşları (Arkası Sa. 7. Sü. 6 dn) BERLİN'DE GATIŞAN 11 TÜRKTUTUKLANDI Rıza TAŞOL bildiriyor BERLtN Almanya'da çalışan Türk Işçileri arasında kaniı olaylara sebep olan ve dinı faaliyette bulnndnğu bilinen Berlin Türk Kültür Derneği yöneticileri hakkında Alman mahkemeleri tarafından dâva açılmıştır. Bu arada öğrenci • işçi çatışmasının sanıklarından ll'i tutuklanmıştır. Soruşturmanın ağırlığı yayımladığı kışkırtıcı bıldıriler ncdenıyle mukaddesatçı Kenan Parlar, uzerinde toplanmaktadır. ö te yandan dernegm kurucusu Türkıye'den yurt dışı edılmiî o lan Abdül Muhsın Alkovani'nir nurculukla uğraştığı ve Türk ışçılerinı dolandırdığı ılerı sürülmektedir. (Arkası Sa. 7. Sü. 6 da) Gosterıcıler. Ataturk Parkındakı Spor Salonuna da gıderek | camlan kırmışlardır Bu arada ı gosten yapanlarla Pohs arasında ' çatışma olmuş. taşa tutulan po j lıslerden Cıhat Cansel. yaralanarak tedâvi altına almmıştır (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) Taşlanan binalar ve Polis'le çatışma.. Aleşli Silâhlar Tasarısı kanunlaştı ANKARA fCumhunyet Bürosu) Atesli Silâhlar Kanun Ta varısı. Cumhuri>et Senatosnnun dünkü toplantısında Korüşülmüs, Millet Meclisi'nden çelen sekliyle kabul edilerek kannnlaşmıstıt. (Arkası Sa 7. Su. 1 de) ANKARA (Cnmhurfret Bürosu) Türkıyedekı aiyon elumıni sınırlayan bır kararname dun Resmî ( Gazetede yayınlanmıştır. Buna gö I re bugune kadar 9 ılde ekım ya ) pıldığı halde bu yıl bu sayı 7'ye, I gelecek yıl da 4'e inecektir. ı Kararnameye gore bu yıl Amas ' ya ve Çorum'da, gelecek yıl De | nızli. Uşak ve Konya'da haşhaş ekımi ve af>on üretimi tamamen kaldınlmaktadır. 197071 ekim yı imda ekım yapüacak iller: Afyon, Burdur, Denizli, Isparta, Kütahya ve Uşak illerınin tamamında, Kon yaya baglı Akşehir, Ilgın, Beyjehır ve Doğanhisar ilçelerinde. Afyon ekimi sınırlandı Siyah bayraklar çekilen sehirde askerî birlikler barıkat kurdıı, catısmada bir polis yaralandı Tasarruflar, konut yatmmına kayıyor Haik tasarruflarının kalkınmada kullanılmasınm ortaya çıkardığı sorunları incelemek amacı ıle Ekonomik ve Sosyal Etutler Heyetı tarafından duzenlenen seminer dun sabah Dıvan Otelı'nde baslamıştır. Semınerde bır tebliğ sunan Prof Dr. Osman Okyar, hana halkı tasarruflarının, konut yatı rımlarrna kayma oranmın artmakta olduğunu ve 1968 de bu tasarruflardan yüzde 43'unün konut yatınmına aktaııldiğını açaklamıştır. Dr. Nejat Eczacıbaşı, yaptıgı açış konuşmasmda serainerın amacını şoyle bzetlemlstir: «Tatbik edilen ve edilmekte olan Birinci ve tkinci Beş TUlik Kalkınma Plânları. bütçe gelirlerinin arttınlması volunda önemli gelişmeler sağladı... Bo politika. malî külfetlerin çoğunun bütçeye kaymasına yol aç> tı. Bu bakımdan memleketin bütçe dışı malî striıktürünün gözden geçirilmesi ve yatırım faaliyetlerinin, bilhassa özel sek tör yatırım çabalannın bütçeye bir yük tahmil etmeden finanse (Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) Cumhuriyet & Devredilen Çiğii de ABH birliği kalacak tZMlR, (Said Arif TERZİOĞLU) Çığıh'dekı hava ussu dun torenle Turkiye'ye devredıl mis, bu arada bır konuşma yapan Amenkalı hava albayı Hofıraan. •Şitndi üs'te küçük bir birliğimiz kalacak; gerektirdigi takdirde genişlemeye daima bazır olmalıyız» demıştir. Us komutanı Tuğgeneral Necdet Horasan da, «Müştereh gayeye erişmek uğruna bu tesis daima ortaklasa kullanılabilir» şeklınde konuşmus ve üssün bir hava uçuş okulu haline getırıleceğını söylemıştır Daha sonra çahnan Istiklâl Marşı ıle Turk bayrağı direğe çekılmıştlr. Amerikan bavragının ındırıüşı sırasmda forene katılan Amerıkalı «unavlardan bazılarının Sendikacılık ve ticaret. Sendikalara deggin tasan»»rın kopardığı gürültüler, daha çok sendikal Bzgürlüklerin baltalanması konusnnda toplandı. Oysa tasarının ilgi çekici ve çok önemli bir yani da sendikacılan tıpkı is adamları gibi ticareU ıten hükümlerdi. BngSn vürürlükte olan kannna göre sendikalann ticaretle uğTasmaları vasaktır. Xeni tasarıva edre sendıkalar yıllık gclirlerinin juzde 34'unu sınai ve ekonomik alanlara yatırabilirler. Bn yatınmı yapar ken en çok üye sahibi konfederasyonnn onayını almak dd rumundadırlar. öyleyse pratikte durnm söyle gelişecektir: tsçi lidatını kasalannda top layan sendika yöneticileri. bir takım ticari girisimlee atılabfleceklerdir. Bu işı yaparken OLAYLARIN ARDINDAKt GERÇEK EDEBIYAT EKI Yarın isteyiniz ayiık SMfAT DENIZGILIK BAYRAMI BUGÜN KUTUNIYOR 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, bugün sahil §ehir ve ilçelerimizde olduğu gibi, Istanbul'da da kutlanacaktır. Sabah. Taksim ve Beşiktaş'taki törenlerde anıtlara çelenkler konulacak, konuşmalar yapılacaktır öğleden sonra, Moda Koyunda kurek ve yelken yanşları vardır Ayrıca, Galata yolcu salonu önıi">" vanastınlacak «Amrral Sük rü Okan ve «Amiral Sadık Altıncan» süeplerinde törenler düzenlenmiştir. Sabahkı tören sırasında bfitön gemiler dödük'«»rini çalacak gece de resmi kuruluşlar, gemi, İ tngiliz Kız Ortaokulu giriş sınavuıı kazanan öğrencilerin listesi, 7. sahifemizde.. en çok üyelı kontederasyonun «evet» cevabını almak durumunda kaldıklarına göre TürkIş'in yöneticileri memleketin ekonomik hayatında ve is alanlannda milyonluk ve mılyarlık yatırımlann sdz sabibi olarak görüneceklerdir. Hiç kuskusuz, knrnlaeak ortakbklar, sendikacılara görünen ve (Arkası Sa. 7, Sü. 1 dc>£ Iskenderun yolcıı gemisi Köstence'de enterne edildi Kostence'ye yılın ılk turistık seferini yapan «Iskenderun» vapuru, Romanya'da enterne edılmistir. Kostence lımanımn en kohne yerıne yanaştırılan gemi, askeri polis tarafmdan kordon altına alınmıstır. 48 saat muddetle Eemidekı bu"ıır murettebat.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog