Bugünden 1930'a 5.357.452 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURİYET 24 Nisan 1970 SAHtFE BEŞ Tekel Bakanı, "30 milyon kişi çay yerine ot içiyor,, dedi Gümrük ve Tekel Bakanı Ahmet thsan Birincioglu dün verdiği demeçte. «30 milyon ki^inin çay yerine ot içtiğini, buna bir son vermenin zamanı geldiğini> söylemiştir. Bakan, ayrıca Dogu Bölgeıindeki vatandaşlar içın ucuz bir çay nev'ının hazırlanacağını, bu işle ilgili olarak çalıjmalara başlandığını bıldirmiştir. Beraberinde Gumrükler Bajmudürü Ünal Yaltrak olduğu halde dün oğleden (Onra îpsala ilçesine giden Bakan buradaki ıınır kapısını kontrol etmijtir. Turizm mevsiminin başlamam nedeniyle Gümruk ve Tekel Bakanı sınır kapılarındaki tetkıklerine devam edecektir. Bakan bu sabah Ankara'dan gelecek olan Turizm ve Tanıtma Bakanı Necmettin Cevheri'yi cle yanına alarak Türk Bulgar sınınnda yenı tesıs edilen Dereköy ile Kapıkule ve Pazarkule gumruk kapılarında incelemelerde bulunacaktır. Türklerîn tek sikıntısı okulları olmayışı Romenler turizm hamlesi içinde bulunuyor SAİD A. TERZtOĞLU Romanya Hükumetinin dâvetlisi olarak gittiğimiz Bükreş'te Füru zan Tekil ile birlikte Bükreş Havaalanına inerken, etraftaki. çeşit ü üyuşin'lerle iri gövdeli jetlcr gözümüze ilişmeseydl. küçük illerimizden birinin havaalanında sanacaktım kendimi... üfacık bir hava terminall, etrafta gürültülü sesler çıkararak kojusan esmer tenli insanlar biz« ilk anda bu hissi verdi. Ve işte bu andan iübaren Parisin bir örnegi olarak yapılmış Bükreş şehrine rağmen Romanya ile Türkiye arasmda pek fazla değişiklik bulamadım dersem yanılmamıj olurum. Zincirleme kazada 3'ü ağır 7 kişi yaralandı Londra Asfaltmda dün saat 10 30da, toprak yüklü kamyona çarpmamak için sollarken devrilen bır kamyona hızla bindiren bir mınibüs, 7 kişinın yaralanmasına sebep olmuştur. 34 AN 788 plâkaJı minibüsün şoîörü AIi Remzi Sargın dahıl, 3 kışinın sağlık durumu ağırdır. Kaza sonunda yaralanan minihüs yolculannın Isımlerl söyle dır. Fcvrire îşeri, Remziye ErUn, Gülfün Barutçu, Nilgün Barutçu. Nuıtuı Altmer, Süleynuuı Altıner. Olaya Polis vs Savcüık el koymuştur. ulâeddin Bilgi Evlendi Gazetemiz yazı allesinden arkadaşırmz Alâeddin Bilgi, Bayan Yurdanur Bakırer İle öneeki gün Beyoglu Evlendirme Dalreslnde yapılan törenle evlenmlştlr. Arkadaşımaı ye e;inl kutlar, mutluluklar dileriz. Kifte ve köfte Romenler, Tunayı geçen Türklerden kalan her şeyi şlmdi kabullenmişler, bize de bir gosterl yapmak istediler, mahalll yemeklerıni tanıtmak İçin çaba sarfederlerken «kifte» lerin bizim ızgara «kSftesi» olduğunu, «Sarm*» lannın bizim «dolmalar» olduğunu söyleyiverince saşıp şasıp da kaJdılar. Romanya yakın bir geçmi?te, bilhassa turizm konusunda, ileri adımlar atmış... Yakın komsularının bu yüzden Romenlerden çok şey öğrenmeleri gerekır. j tlk geceji BükTeçte, Hotel j Ambassador'da geçırdık. Eski fa j kat şirin ve temiz bir blna... Ra ı hat yataklarda ilk pilr.ün yor1 gunluğunu çıkardık. Ertesi gün j şaiakla Köstenceye doğru yola çıktık. Yolun beş saat süreeefini Romen mihmandanmız açıklamıştı. Beş saatte ancak, Tuna nehrinin yakmlarına vardık. lki saatten fazla bizi karşıya geçirecek feribotu bekledik. O sırada yukarılardan gelen Bulgar naküye gemileri nehri doldurdugundan bizim karşıya geçişimiz gecikti. Prof. Aren Danıştay'a başvnracak ANKARA, (THA) Milletvekilliği »or,a erdikten sonra, S.B.F.' deki Iktisat Kursusü profesörlüğüne dönmek istiyen Sadun Aren'in isteği, Universite Senatosunda öneeki gün üçüncü defa 17'ye karsı 19 oyla reddediiince, Aren Danı;}aya gideceğini bildirrmş, dün bu konud» özetle sunları sdylemiştir : «Neresinden bakilırsa bakılsın, hnknka, mevcnt kannnlars re universite mnbtariyetiniB rnhnna ve fakülte mohtariyetine aykırı olan bn karara karfi artık Danıştaya müracaat hakkım doğmııs bnlnnmaktadır. Derhal Danı;taya müracaat edeeeğim.» EOMANTA'NIN EN OÜZEL KENTLERIN DEN KÖSTENCE'DEN BtR GÖRÜNTÜ BİLGt YARIŞMASI IÇtN DANIŞTAY'A BAŞVURULUYOR tZMİR. (Cumhuriyet Ege Bürosu) Liselerarası «16 soru bilgi yanşması»nın sonucuna itiraz eden tamir Koleji Danıştay'a başvuracaktır. Bilgi yanşmasında, Tixe Lisesine haksız şekilde elendiklerini ıleri sü ren ve bu nedenle öneeki gün bir biîdiri ypyımlayan. tzmir Koleji Aıle Birliği. haklarını aramak için Danıştaya başvuracaklarını bildirmişlerdir. TRT'nin ve yanşma jürislnin suçlandırıldığı bildiri, özetle jöyledir: «Bilimin açık »rttırmaya çıkma ı si, nizamiarın çiğnenmesi ve bir takım (oldubittii jcklindeki dav ' ranıjlar öğrencilerin geleceği için lnsanı iırkiitüyor. TRT ve Milli Eğitim Müdürlüğu nün ortaklaşa düzenledikleri «Liseler arası 16 soru bilgi yarışması«nda, Tire Lisesi, îzmir Kolejini yarışmadan elemişür. ANKARA (Cumhurlyet Bflrosn) Romnnya'nın Osmanlı'lanian bağr.nsızlığmı almasmda önemü ro lü oynayan «Voyvoda Mihael«in hayatım konu alan bır Komen fıl mınirı dış sahneleri bu yaz Istanbulda çekilecektır. Eflak • Buğdan'ın birleçmesi s rasında önderlik yapmıj olan •Voyvoda Mıhael» tarihe «Cesur Mihaı! diye geçmiştir. Gsrekli izin verildiğinden önümuzdeki giınlerde bir Romen film ekipi tstattbula gelecek ve filrain d:s sahnelerinin çevrıleceği yerleıde hazırhk yapacaktır. Daha sonra sanatçıların da gelmesiyle fılrrin cekimme başlanacaktır. • • Bir Romen füminin bazı sahneleri İslanbul'da çekilecek Hasar yaptıktan sonra kaçtı Bir tanker, gece Kanlıca'da 2 yalıya lıiııılirıli İSTANBUL 5 BiN MUHTAR SEÇİLECEK AVKARA (T.HJİ.) 7 Haziran günü beş bin muhtar, 30 belediye baskanı seçüecektir. Bu seçimlerın yapılacağı yerlerde il ve ilçe seçim kurullarının görevleri devam edecek, seçmen kütüklerınin yazılması sürdürülecektir. HABER SERVİSİ Ayhan Turan resifali Vlyolonlst Ayhan Turan, bugün saat 21 de, Italyaıfr Kflltür Heyotinde bir Resltâl verecektir. Sanatçıya bu konserinde piyanist Ferdi Ştatzer eslüc edecektir. • Teşekkür Kıymetli ııle büyüğümü» Em. Hrt. Alb. RIFKI TOZAN'ın eenaze törenine iştirâk etmek, bizzat, telgrafla veya telefonla taziyede bulunmak «uretıyle acımırı paylaşan Sayıştay Btrinci Bajkanı, Bajkan, üye ve mensuplanna, Atatürk Sanatoryumu Baştabip, tabıp ve mensuplarma; akraba, dost ve tanıdıklanmıza, ayrıca Harita Genel Mudürlüğü önünde yapılan özel törene katılan bütun askerî ve sivil personele çükranlanmm «unarız. Tozan ve Fincancıoğln Aileleri (Cumhuriyet 4164) Ince Inşaat Işleri Yaptırılacaktır Elibank Genel Müdiirlüğünden: Bankamızca tevsl edilmekte olan tstanbul Anbarh Santralına ait 3.4 ve 5. ünıtelerinin ince inşaat işlen sabit birim fiat esası üzerinden eksiltmeye konmuştur. 1 Eksiltme 11 Mayıs 1970 Pazartesi günu saat (15.30) da Etibank Genel MüdürlOgü Enerji grubunun bulunduğu Sıhhiye Necatibey Caddesindeki Maro Han'da yapılacaktır. 2 İşlerin tahmini keşif t u t a n (4.789.213,50 TL.) olup geçıci teminat! 157.430. TL.) dır. 3 İhaleye girmek içın (ıştırak belgesi) almması şart olup isteklilerin a) B grubundan asgarî (10.000.000. TL.) lık müteahhitlik karnesi, b) Bir defada keşif tutan kadar benzeri bir ışi taahhüt suretiyle yaptıklanna dair belge, c) Eksiltme şartnamesinin 8. maddesinde belirtüen vesikalar, ile bırlikte (ihaleye iştirak belgesi) almak üzere 28 Nisan 1970 Salı günü saat (17.00) ye kadar Genel Mudürlüğümüze müracaat etmeleri lâzımdır. Bu tarıhten sonra yapüacak müracaatlar kabul edılmeyeceği gibi noksan vesıka ve telgrafla yapılan müracaatlar da dikkate ahnmaz. 4 İhaleye iştirak belgelerı 7 Mayıs 1970 Perşembe gününden ıtibaren Sıhhiye Hammeli Sokak No. 49 da Etıbank İnşaat Dairesi Başkanhğmdan alınacaktır. 5 Tekliflerın eksiltme gflnü (14.30) a kadar Bankamız Umuml Muhaberat Servisine verilmiş veya göndenlmiş bulunmalan lâzımdır Postada vâki gecikmeler dikkate alınmaz 6 Eksiltme dosyalan 27 Nisan 1970 Pazartesi günü akşamına kadar Bankarmz İnşaat Dairesi ile Anbarlı Tesis Müdürlüğünde görülebılir. 7 Eksiltmeye iştirak için eksiltme dosyası satın almması şart olup, dosyalar eksiltme günü saat (12 00) ye kadar (250. TL.) mukabılinde Bankamız İnşaat Dairesinden satın ahnabilir. 8 Bankamız ihaleye iştirak belgesi verip vermemekte, ihaleyi yapîp yapmamakta veya diledığıne yapmakta serbesttır (Basm: A. 765613888/4153) Izmirli honımlar mini eteğe hayır dediler İZMIR, (THA) Istanbullu bır modacı tarafından Izmır Buyuk Efes Otelınde düzenlenen defilede Izmirli hanımlar, mıni eteğuı <yuhacısı» maksı eteğm cduacısı* ılrauşlardır. özelUkle defıleji izleyen yaşı 40'ın Ustündeki hanımlar, uzun etekli kreasyonlara buyük llgi göstermişler, elbıseleri sunan mankenlerden 1968 Tür kiye giizeli Mine Kürkçüoğlu' na, «Mine hanım artık hep uzun etek giyin» dlye bagırmışlardır. Mınl eteğin ilk defa ikinci plâna düştüğu defilede Izmirlı hanımlar arasmda rninıcilerle, ıaksıci?*r aynmı ortaya çıkmıştır. Defıleyi izleyen maksi taraftarları, butık sahibini bu tutumundan ötürtı tebrik ^tmişlerdir. Kanhca sahilinde, Soraali bayraklı bir tanker, öneeki irece 4 yalıya bindirerek bü. Bu türlü gecikmeler sıkça olyük hasar yapmıştır. Saat dugundan Romenler, Tuna üze3SJ0 sırala.rtBda meydana gef rinden railyonlar degerinde bir «rlen olar. Hisar • Caddesinde köprü ile karşı sahils bağlaiıtı 1 otoranl&r utsmdı büyiik hekuruyorlar. Köprünün gelecek yecan» sebep olmnîtur. jnl bitmesi bekleniyor Ona göre plânlanmış. Geçişteki gec<kme Görgü tanıklan, «Dlmitrakis» sebebiyle karanbk bastıktan son adlı tankerin, hızla sahile doğru ra Köstenceye vardık. gitüğinı, yalı nhtımına çarpacaPlâJ şehri Kuzey Eforle yagı sırada kaptan köprüsünden kiRİanndald Avrupa oteline inbirinin, megafonla bağırarak bir dik. jeyler söyledığini bildirmişlerBahann başlangıç günleri oldir. Tanıkiar, «Tanker. baştan masma ragmen plâj oteli agzıkara sahile vuracafı sırada kaptan, durumu farketmis olacak ' na beraber dolu idi. Köstence Muftüsü Sayın Yakup Hacı Mehki. çok seri bir manevra>la dümedin avukat kızının lfadesiyle: meni sancafa kırdı, yüklü tan. «Şimal piliçleri» kış günlerinin ker de bu manevra sonucu, iskeson tatillerini yapmak Uzere ole bordasıyl» rıhtımlara çarptı* telleri doldurmuşlardı. demişlerdir. Tuna'ya köprü Hamido beraat etti SİİRT (T.H.A) Adam öldürmşye tejebbüs suçundan Siirt Asliye Ceza MahkemeSiade yargılanan dağlarm tanmmıs eşkiyası Hamido dün beraet etmiştir. Bu dâvadan sonra «Hamido» sadece bir yaralama suçundan yargılanacaktır. Baykurf. AdanaMa görevine başladı ADAXA (Cnmhnriyet Bflrosn) Hakkındaki Bakanlık emrine alma karan Danıştayca kaldırılan TÖS Genel Başkanı Fakır Baykurt, dün Fevzıpasa Ortaokulundaki £örevine başlamıştır. 24 Nisan Sefer 18 S V. 1 5 07)12.12H6.00T1SJ8 20.36 3 1» SUKRAN BORGU Antalva'dan Yalınlı Hacı Osman Efendi kızı E. I 1(1101 5 1 5 ! 9 041Î2 001 141 8 23 «Depretn oluyor» Muıaffer Kurtoğlu, Raif Zeren ve Adnan Gur.esin ile acü tespit edilemeyen kişılerin yalılarındakj hasann büyük olduğu bildirilmektedir Yalı halkı, çarpma sırasında «Deprem oluyor» sandıklannı soylemişlerdir. Ornek müftü HANİFE ÖZTÜRK 94 Kota 37.03 TEL: 22 08 23 Yarah.. Polis ve liman ilgilileri, kazadan sonra kaçan şilepin yskalan. ması içın durumu Çanakkale'ye bildirmişlerdir. Tanker, dün Çanakkale Boğazından Akdeniz'e inerken ele geçırılrruştir. Çanakkale'deki ilgilıler, Somali bayraklı tankerin bas tarafmda yaralar göründugünü bildirmişlerdir. Çanakkale Deniz Polısi, tankerde bır zabıt tuttuktan sonra gemi, yoluna devam etmiştir. (Üâncılık: 7488/4171) AGI BİR KAYIP Merhum Deniz Albay Ahmet Fetgerı ve Mihrimah Fetgerı Aşeni'nin sevgili kızlan, merhum Tuğamiral Burhanettm Tarı'nm vefakâr eşı, Sermet Aşeni, Selma Balaban'n kardeşi, Dr. Faruk Balaban'ın baldızı, Murat, Bunyat Balaban'ın teyzelen, tzzet Aşeni'nin halası kıymetli varlığımız fedakâr insan, Suat Fetgeri TARI 22/4/1970 günü Tanrının rahmetine kavuşmuştur. Azız nâşı 24/4/1970 Cuma günu öğle namazından sonra Heybeliada Camiınden ahnarak ebedi istirahatgâhına tevdi edilecektir. Tanrının rahmeti üzerine olsun. AlLESt (Cumhuriyet • 4166) ÎSTANBÜL 4. tCRA MEMTJRLUGUNDAN 970/159* J. A. Hanckel» Zwılingaverk Almanya vekilı Avukat Mahmut Ekrem Sayın ve Av. Nezihe Turhan tarafından dâvalı Mahir Kibar aleyhine ıstihsal olunan tstanbul Asliye 5. Ticaret Mahkemesinın 7/12/966 tarih 965/470 Esas 966/488 Karar sayılı Uâmı Yargıtayca onanmif ve onama ilâmı dosyaya ibraz edilmiş olmakla kesinlesen karar sebebıyle dâvalının markasınd'aki (Çift Çanbaz) şeklıni kullanmaktan men'ine ve bu şekhn kaldırılmak suretiyla iltıbasın önlenmesıne ve keyfiyetin tstanbul'da müntesir Cumhuriyet Gazetesiyle üân edılmesıne karar verilmiştir. Karar dairesinds işbu ilânın Bazetenizde nejri rica nlunur. fBâ'in: 2580/4144) öte vandan. rr.ini etekli elblselerin az alkışlanmasına karşılık etek boyu dizde ve dizin altındaki elbıseleri takdim ederken topladıkları alkışları îrdren mankenler de «E?er her ÎZMİR 13 Nısan'da Balcodefilede mini böyle ilfisiz kar , vadakı Klimasan buzdolabı ve şılanırsa biz bile kolay kolay artık mini etekli elbiseyle desoğuk hava tesisleri fabrikasını filrye çıkmaktan kaçınirız» işgal eden 70 işçi, toplu olarak demişlerdır. işten çıkarılnuştır 70 işgalci işçi işfen çıkarıldı elim trafik kazasında ölJü. Köstenceda ilk gün, Halk KonTelgrafla, mektupla ve evseyi Başkanına yaptığımız zıyalerimize gelerek acımızı pay retten sonra, Camide toplanan laşan dost ve yakınlarımıTürklerle birükte Köstence MüfDoç. Dr. za ılgilerınden dolayı şüktusü aydın dın adamı Yakup Haranlanmızı sunanz. cı Mehmedi ziyaret ettik. Müftü ERCÜMENT GÜRER'e Efendi, siyah. iyl bir terzl elinve Başss, Dr. Seçkin Sarı; ÇeEşi: Halil öztürk, Kızden çıkmış pardesü giymiş, hem tin Gurler; Fahrettin Alpaslan, Ian: Ayzit Sertel, AyA». Dr. Resul Nâsırl: Sınan $ak beyaz gömleginin yakasına yıne pul Yenigün, Oğlu: rak; Mustafa Çıkmak; Akm Ya lâcivert elbisesıne uygun bir kra ömer öztürk, Damatzıcı: Himmet Okyay: Mahmut vat bağlamıştı. tnsana aşın Hıları: Dr. Hüseyin ve Çitılci: Sevket Öcal ile Dr. Yılmat telkin ediyordu. Güzel komaz Babacan; Tahır Özışık; Rıfat. nuşuyordu. lyı Türkçe bilıyorHslil Arıcı; Recai Avdın'a ya. ^••••••••••••••••••«••1 du. kın ilçilermi esirgemeven Gul(Cumhuriyet 41T5) hane Hastahanesinin dığer dokBizl içtenliklo karsHadı. Hâltor ve mustahdem "e mınnet ve hatır sord^. Türkiyeye bir kaç Sükranlarımı sunarım. KAYIP Feyzioglu HUseyin defa gelmiş Konuşmamızm heTop. 1T) Rlfat UZDAŞ men başlangıcmda kendisine «A Kutlu İstiklâl madalyamı kaybettim. dakale TürklerU nin durumunu Cumhuriyet 4170 (Cumhuriyet: 4173» sorduk. Aralanndan bir başka Türk hemen atıldı: •••••••••••••••••••Btf « Adakale boğuldn!» dedl. Adakale boğulmuştu hakikaten... Tuna nehri üzerindekl bu eski Türk adasımn halkı başka yere nakledilmis ve ada BaraJ gölünün ortasmda camıın tninaresi dışanda kalıvermişti. Müftü Efendi, Romenlertn bu Enerji Gurubumuzun Telefon Santralına ait adanm kaybından dolayı Uzüntü duyduklanm belirtti ve ekledl: 18 1 1 5 4 18 1159 « Adakaleden 15 20 kilometre uzaktaki Simyan adasını 18 4 1 1 0 18 41 13 Romenler Adakaleye benzetip Türkleri rine oraya nakJetmeye 1812 0 0 18 12 06 çalışıyorlar.» I Adakalenin ihya edilmesine çaNumaralar 25/4/1970 tarihinden itibaren ıışıhyormuş ama, Türkler küsmuş bir kere.. Gltmek istemezenniş venl adaya... Romenlerın • de bu yüzden tunzm gelirlerinde azalma olmuş . Adakaledekı olarak değiştirüecektir. rıirkler. eski Türk ananelerini vaşatırlarmış. kahvelerıyle, lo!•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••«• Kantalariyle, lokum fabrikalariy(Basm: A. 774914054/4142) ie eski tip evleriyle... Eşimin hastalığını Isabetle teşhis eden Gastroent Müt Dr. Mehmet Mor'a; başarılı ameliyatla kıss zamarvda sıhhatine leşekkiir Elibank Genel Müdiirlüğünden: Santral Numarası değişikliği 1S 31 2O Tek sıkıntı Romanyamn büyük bir kısmında hâla Türkier yaşıyor. Dobrucada 45 bin Turk var. Bunlardan 35 bıni tatar. Kbylerde yaşıyan Türklere «tatar» denilıyor Bunlar hiç bir zaman yabancıiarla evlenmiyor. Tek sıkıntılan Türk okulu yok. Son yıllarda ofcul konusunda bir anlaşmazlık olmuş Ama, hükümet şimdilerde. ılk okullarda Türkçe oğretimini şart koşacakmış. Bütün dertleri oğretmensizlilt... Küçükçekmece Belediye Başkanhğından DUYURU PTT Genel Müdiirlüğünden 1 Kasabarmz içme suyuna « k ealeri lnşaatı yap> tınlacaktır. 2 îşe ait keşif ve şartname Beieüıyu Su t$le rınden temin pdilebLÜr. 3 thale 2490 sayüı kanun hükümleri gereğınct kapaiı zarf usulfl ile 6/5/1970 Çarşamba günü saat 15.30 da Encümen huzurunda yapüacaktır. 4 tşin keşıf bedeli 92.746 59 TL. dır. MuvakJcat temınat 5.887.33 TL. dır. 5 Taiıplenn ıhale gun ve saıtınden bir saat ftncesı tekiıf zarflannr 1 Encümen Başkanlıfona vermelerı Uân olunur (Basıu: İ3544/4151), Dünyamn en seçkin çiçeği Dunyanın seçkin çiçeklerinden olan Açelya (Azelya, Indlca) adlı çiçeğin tck yetiştlrlcisl îehrlmizfle yaşamaktadır. 18 ayn renkte ve 2§ bin kök Açelya yetiştlren ve Türklye'de tek yetiştiricl olarak tanrnan Müfit Gürşimşek'e Tarım Bakanhğmdan ruhsatla blrlikte bir de takdirname verilmiştir. Müfit Gürşimşek, belkl de dunyanın en llkel koşulları altmda yetlîtirdlği 18 « m renkll Acelyalanni evinin bahçesinde yetl«tirmektedlr., Pul Resmi Yarışması Avrupa Posta ve Telekomiınikasyon Birlıgl (CEPT), 1972 ve 1973 yıllarında Bırliîe üye memleketlerce çıkarılacak anma pullannda kullanılacak kompozisyonlan yarışmaya çıkarmı^tır Genel Müdürlüğümüzce. bu yarışmaya TeşekkülUmüzü temsılen gdnderilecek ıki kompozısyon için Türlc sanatçılan arasında yanşma açılmıştır. 24/6/1970 günü sonuçlanacak olan yansmaya katılma şartlan ve diğer bılgiler P.TT. Genel Müdürlüğu, Posta Dairesi Baskanlığından veya P.T.T. Başmüdürlüklerinden ahnabUir. CBasm: A 7631 13885/4149) YARIN: YÖNETİCİLER VE PAKTLAR £üus JütftUN « AOapuani
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog