Bugünden 1930'a 5,484,969 adet makaleKatalog


«
»

CUMHTIRTYET 7 Mart 1970 SAHÎFE BEŞ fdliye'de cinoyel işleyen khalık kaalil 50 bin'e anlaşmış | OlaylaÜgfli görülen 3 kişİ tevkif edildi Büyük sll&h kaçakçılığına dsyanan ve dört yıl önce îzmir'de Yavuz Körcük adında bir ?ah•ın öldürülmesi ile başlayan «gançsterler çatısmannın» üçüncu perdesi olarak gahneye konulan tstanbul Adliyesindeki cinayet, çatışmanm gerçeklerini de ortaya koymuştur. Çevket Çil'in Kennedy Otelinde 81dürülmesı ile ilgili dâvaya devam olunurken, Adliye koridorunda, tizerine yedi kurşun sıkılarak Bldürülen Hanefi Yalçın'ın, Çil kardeslere karşı olduğu, Şevket'ın kaatillerine yalancı tanık buldugu ve cezaevinde para yardımı yaptığı, Cinayet Masa sı detektifleıinin sorgulan sıraıında tesbit edîlmistir. Radyo tSTANBUL 05.55 Açılı», P r o g r a m OS.O0 07.00 07.05 07.30 07.45 08.00 08.05 08.10 08.30 08.45 09.00 09.20 09.40 10.00 10.05 10^5 10.45 11.00 11.45 12.00 1180 1300 13.15 13J0 Gunaydın Köye Haberler Türküler, Oyun Havalan Haberler, Hava Durumu Hafif Müzik tstanbulda Bugün Küçük ll&nlar A. Yavaşca'dan Ş«rküar Harp Sololan Seha Okus'tan Türküler Ev Için G. Kasacı'dan Şarkılar Arkası Yarm Haberler Y. Gurses'ten Sarkılar Hafif Batı MOziğl Bağlama Takımı Sabah Konseri M. Yüdınm'dan Sarkılar Haberler, îlanlar Beraber, Solo Sarkılar Haberler, Resmt Gazeteda A. Gürses'ten Şarkılar Reklftm Programlan Tanm yflzyüı askm ramaadır Haliçtn çamnrlu snlannda römtilü kalan «Muaveneti Miüiye» muhribi çtkanldıktan sonra asfada. (Fotograf: Tulay DÎVÎTÇÎOĞLU) 6 0 yıldır batık muhrip dün çıkarıldı Istanbul Haber Servisi 15.00 Haberler 15.05 Maç Nakll 16.00 Hafif Şarkılar 16.15 Türküler Geçidl 16.30 Dans Müziği 16.45 B. Dikencik'ten Sarkılar 17.00 Haberler 17.05 Vasfi Uçaroglu Orkestras 17.20 Yurdun Sesi 17^0 Reklftm Programlan 1900 Haberler, Hava Durunn 19.30 îlânlar, Haflf Mürik 19.40 O. Avşar Orkestran 19^5 Bir Varmıı, 70.00 Deylşler v e EzgHer 20.30 Liselerarası 1« Soru Genel Bilgi Yansması 21.00 24 Saatln Olaylan 21.10 Beraber, Solo Sarkılar 21.40 Türk Yorumculan 22.00 Rekl&m Programlan 22.45 Haberler 23 00 Hafif Batı Müziğl 23 45 Geee Müziğl 24 (V) Kapanif. Ara Haberler K. Karasüleymanoghı'dan Türküler Batı Sanat Müziği M. Yıldızdoğan'dan Şark. Türküler Geçidi Ara Haberler, tlânlar Çocuk Saati Reklâm Programlan Haberler, Hava Durumu Küçük tlSnlar Hafif Müzik Bir Varmıs. Bir Yokmuj Türk Müziği O. Türen'den Türküler ttalva'dan Müzik 24 Saatin Olaylan tUelerarası 16 Soru Gene! Bilgi Yansması H. Gökmen"den Sarkılar Yeni Plâklar F. Türkân'dan Türküler Haberler Cumartesi Köjesi Kapanıs. DEDEMAN SNEMASI BUGUN ACILIYOR ELVİS PRESLErin Renkli Orliinal Sinemaskop İLK PROGRBM 62 yıl önce esrarengiz bir şekildc demirli bulunduğu Taşkışla Askeri Tersanesinin öniinde sulara gömülen «Muaveneti Milliye» adlı muhrip, kısmen çürümüş olarak dün çıkanlmıştır. Kiralık kaatil Cinayet Masası Şeft Zekeriva Aydın ve detektiflerinin yaptıklan soruşturma sırasında olaylann öncesi de dikkate alınmıstır. D6rt yıl 8nce tzmir'de ylne kaçakçılık nedeniyle Çll kardeşler, Yavuz Körcük'ü öldürtmüsler, bunu tstanbul'da Kennedy Otelinde Şevket Cil'in öldürül«nesi izlemis ve nihayet is üçüncO adama davanmıstı. Kaatil Mahmut Arslan. «Beni Gaıianten.ten fatanbnl'a getirdiler. M bln liraya bn ls içln nazarlık Taptık ve snlsatık. KaâıkRv'de îstasvon Otelinde kaldım. OldSrece$im adamı tesbit ettim. Bn lırte vanlıılık yapılmıvaca£ını fcilivordnm. Hanefl Talçın'ın, Şevket'in kaatillerine yardım ettiFi irln ortadan siUnmest gtrekivordn» demiştir. Tevkif edildiler Yıldız'daki îstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarhk Akademisi Başkanlığı ile öğrenci kuruluşları temsücileri dün yaptıkları ortak toplantıda «öğrencüerin tümünü temsil eden Akademi öğrenci blrlik ve cemlyeüerinin yerlerinden çıkanlmaması» kararlaçtınlnuştır. Çeşitli konularda faalıyet gosteren dernekler kararın dışında. bırafalmıştır. Akademlde 9 Mart günu derslere başlanacaktır. Akademi Başkanlığı bir süre •iJiııııtıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı^ önce öğrenci kuruluşlannm Akademi binası dışına çıkarılma= ••••••••^MilBı ı . I = sını kararlaştırmış ve düne ka= dar mühlet tammıştı. TEKZİPTİR E Akademi Başkanı Emin Necip 5 Uzman'ın yönetiminde dört sa£• atten lazla süren toplantıdan ş: sonra yaymlanan deklarasyonda S alınan kararlar şdyle özetlenE mektedlr : ^ «öğrencilerin tümünün fiye = oldnğn Birlik ve bağb cemiyet= ler Akademi öğrencilerinin mesE ru temsücileri olop Akademi 1/12/1969 tarihll gazetenizin 5. »ayfa, 2 3 . sütunlannda ^ yönetimince tanınan Bfrenei kncCaminin bahçesinde gecekondu yapılıyor» başlığı ve Me mlnşlandır. slha Parsan lmzası İle yaymlanan yazı doğru değildir. = Türk millî eğitimi içerisinde, Şöyleki : 1968 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğünden £ Akademi bünyesinde bnlnnan müsade ahnarak Kazancı All Ağa Camil Onarma ve Yaşat= ve Akademi'nin Sğretimle ilgili ma Derneğince cami onanmına başlanmıs ve bu arada ha= ayrılmaı bir parçası olan öğrenrap vaziyette bulunan cami meşrutası da onanlmıştır. = ci blrlik ve cemiyetlerinin Aka«Caminin kurucusuna ait mezarların tahrip edilmekte E demi içerisinde kalması gereğiolduğu» şeklindeki beyan da doğru değildir. ÎE nin faydalı ve zorunlo oldoğa lşbu tavzihimizln, gazetenizin ilk çıkacak nüshasımn = taakkında tam bir görüs ve an•ynı layfa ve aynı sütunlannda aynen neşrinı rica ederim. layış birliğine vanlmıstır. Lfltfi DOGAN E Akademi öğretim fiyeleri ve Dlyânet lsleri Başkan V. E Sğrencileri Atatürk devrimleri ^ ve ilkelerinin sadık savunucnla= n, Cnmhnriyetin yılmaz bekçiE leri olarak bir bütündür.» Polıs, gangsterlerin çatısmasına daha başka isimlerin de karıstığını tespıt etmijtir. Hüseyin ve Mevlut Çil adlı kardeslere kaatil Mahmut Arslan'ı kiralayan ve 7 Mart Zühicce 28 tizerinde tabanca bulunan Yasar Güvenç ile bu i?in plânlandığınl bilen Mustafa Göl dün nezaret al' tuıa alınmiî ve her üçü de NöI 6J4112.2SI15.38U»j)6ı 19.371 4.48 betçi Mthmekeâeki sorgulanndan E. T 12191 8.2Q1 9.33112.001 1.30110.44 sonra tevkif edilmişlerdir. 70 metre boyunda ve 9,5 metre enindeki muhribi çıkarmak tçin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurtarma ve Sualü ekibi, 30 gün çalışmıstır. Balık adamlar ve dalgıçlar, balçık haliade bulunan Haliçin sularına zaman zaman tehlikeli dalışlar yapmışlar, muhribin uskuruna çelik halatlan geçirmişlerdir. Bundan sonra yavas yavas çekim bajlamış, güverte de askıya alındıktan sonra muhrip su yüzüne çıkarılmıstır. Esas ağırhğı 450 ton olan, fakat balçıkla birlikte 700 tona yükselen muhribin yüzdürül mesi sırasında uskur kısmı kopmuştur. •Muaveneti Milliye» de çok sayıda eski gülleler bulunmustur. Balçıklar temizlendikten sonra muhrip, parçalanarak Makine Kimya Endüstrisine teslim edilecektir. Bu arada, güllelerden bir kısmı askert müzeler* konacakhr. Geminln buhar maklnalan da teknlk yönden fcncelenecektir. Kurtarma ekipleri, aynı cıvarda bir avcı botunun daha baük oldulunu, gerekirse onun da çıkarılacağını bildirmişierdir 05.55 08.00 07.00 07.05 07.30 07.45 08.00 08.05 08.10 08.40 09.00 09.20 09.40 10.05 1055 10^5 11.10 11.30 12.00 12.05 12.25 12.30 13.00 1315 13.30 Acılı», Program 15.00 GOnaydm 15.05 Köye Haberler Türkfller, Oyun Havalan 15 20 Haberler, Hava Durumu 16 05 Sabah Müzigi 16.25 Ankarada BugOn 16 45 Küçük tlânlar 16 50 Sabah Sarkılan 17.50 Çeşitli Müzik 19.00 Ev lcin 19 30 Sabah Konseri 19 35 Arkası Yann 19.50 G. Batu'dan Sarkılar 19 55 Hafif Batı Müziği 20.25 H. Bulus'tan Türküler 20.40 C. Bolvadin'den Sarkılar 21 00 Konser Saati 21.10 Ara Haberler, llftnlar N. Yılmaz'dan Türküler 21.50 Küçük tlânlar 22.10 Kadınlar T. Sarkılar 22.30 Haberler. Reamt Gazetede 22.45 Hafif Müzik 23 00 Reklftm Programlan 24.00 ANKAR A ÇIPLAK DENİZCILER Seanslar: 14.15 16.30 18.45 Suare: 21.15 NÖBETÇİ ECZA1SELER BAKTRKÖT: Saadet; tstasyen (Yes. Köy); KöprübMi (KU. Ç*k.) Aydın (Osmaniye); Teni (Kanarya): Hayat (Güngören) BEŞİKTAS: rerah: Ortaköy: Bogazil (Bebek): Akatlar (Etller) BEYOÖLU: Tenl AJacamU; Nurt»ç; Yenisehir EMÎN'ÖNÜ: Anadolu; Hasan Naflz: Nlsancı; Yıldız EYÜP: Yarak; Saglık (Sağmalcılar); Omit fRamiV. Deveoeagi TATtR: Fuat Bayer; Sevim; O dabaîi: Sofular GUlen; Cerrahpasa. Sallhpaja OAZÎOSMANPASA: Cumhuriyet; Merkez (Kü. K8y) KADIKÖY: Sevgi; Ellf (Moda); Nural: Ihlamur; Savaş; riklrtepe KARAKÖY: Bülent KASTMFAŞA: Karadenlz; Dev» 'SiiUüce) SAIUYER: Irtikamet; YenlkOy SİSLt: Atakan; Güven; Yeni VI. olet; Sevim, tnan (Mec. Köy); Gültepe; Kaptanpasa ÜSKÜDAR: Yeni: özgen; Kuzguncuk: Omranlye ZBYTINBÜRNU: Saglılt kr a cmfhyp gağagazababab b bb Hannover 25 NtSA> 3 MAY1S 19T0 32 ülkeden 6.000 fabrikanın mamullerl tekrar HANNOVER Fl)ARI"nda toplu olarak E M R Î N t Z D E . Yatsnm karannıa vermeden HANNOVEB FUARIIu mutlaka gönneniz menfaatinlz lcabıdır. MALÜMAT ve BROŞÜRLER tÇİN: Türkiye Pahrl Mümessilit Dr. O. ZEKİ T. MEHMETLI. tstanbul Karaköy, Aslan Jan. TELEPON : 44 52 80 TELGRAF: HANOFMR • tstanbu) (Basın: 31098/2199) Çeşitli yurtlara dapıtüan öğrenciler vedalasıyorlar. Yıldız Akademisi öğrenci kuruluşları yerlerinde kalıyor" ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• I • 8 Almanca Bilen Tecrübeli £ Sekreter Aranıyor S tstikUU caddeılnde bulunan tanınmıs Ucart bir mdessesede bü • ro tecrübeai olan ve Almancaya hakkiyle vakıf bir sekretcre lhtlyaç • vardır. Steno v» tnsiuzce bllenltr terelb edlllr. AlUealılarm yan B lı hal tercüraeleri «e Ocret tal*pl«rl ile P.K. 368 Beyogiu • îstanp bul adreılne mıiracaatlari rica olunur. MOracaatlar mahrem tutul» • caktır. • Sayın Telefon Abonelerimize Önemle Duyurulur. lyi reklâm, çok satış, bir defa reklâm bin defa satış. En cok muşteri, .telefon rehberindeki reklamla temin edilir. Reklâm yapraak masrafla, yapmamak biter iflftsla. En güzel rtkiâm yeri tstanbul Telefon Rehberi. ' "•* ' * '« İSTANBUL TELEFON BAŞMÜDÜRLCGÜ (Basın: 11661/2198) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Yıldız 1142223 Cumhuriyet'e mektuplar RMMfenf€ Caminin bahçesinde meşrutası onanldı Gayrimenkul satışı: İstanbul 10'uncu icra Memurluğundan Dosya No: 1970/47 Fatih, Muhtesip tskender Mahallesi, Akseki Camii Sokağında eski: 26, yeni: 36 kapı, 1519 ada, 27 parsel sayıh 56.20 M2. sahalı arsanın tamamı şüyuun izalesi için satılarak paraya çevrilecektir. tm«r dnrnmn : 2/12/1969 gün ve 11452 sayıh lmar durumundan : Bu yerin, 40 rakımı üzerinde ve iskân sahasında bulunduğu ve 14/5/1964 tarihinde tasdikli, 1/5000 ölçekli, tst. yanmadası lmar plânına tâbi' olarak ve Imar Yönetmeliğlnin 3.22 nci maddesindeki asgari ölçüler temin edildigi takdirde 9.50 metre yükseklikte, 4.75 metre arka bahçe bırakılarak ve önden cüz'i miktarda kesilerek, bitislk nlzamcTa insaata müsait olduSu anlasılmıştır. Tetkikat : Bu yer Fatih . Edirnekapı yolu ile Vatan Caddesi arasında ve her iki caddeye takriben aynı mesafede. toprak halindeki Akseki Camii Sokagi üzerinde tapu kayıt suretine göre 26 ve mahallindeki kapı No.ian sırasma göre 38 kapı No 1u, önü tahta perdeli, geriye doğru sag komşu yanı kısmen 34 kapı No.iu ev ve kısmen komsu bahçenin briket cTuvan ile tahdit edilmis durumda bir arsadır. tçlnde basit bir kümes vardır Kıymetl : Bilirkişi taraftndan gayrimenkul tamamına 12.645. lira kıvmet takdir edilmistir. îlk açık arttırması 20/4/1970 Pazartesl günu saat 11 den 12'ye kadar tstanbul Sultanahmet'te Adlive Sarayında 10 uncu îcra MemurluBunda yapılacaktır. Arttırma sartnamesi herkesin görebilmesi için 6/4/1970 tarihlnden itibaren dalrede açıktır. Arttırmaya lştirâk etmek lsteyenlerin muhammen kıymetin •'ilO'u nispetlnde pev akçesi veya milll bir bankanın teminat mektubunun tevdii mecburîdir. tlk açık arttırmada teklif olunan bedel muhammeri kıymetin Vo75'înl bulmadıgı takdirde en çok arttıranm taahhüdü baki kalmak üzere arttırma on gün daha uzatılarak onuncu 30/4/1970 perşembe gunü saat ll'den 12'ye kadar aynı yerde yapılacak lkincl arttırmada en çok arttırana ihale edilecektir. tpotek sahlbi alacakhlarl» dlSer ileililerin ve lrtifak hakkı sahiplerinin haklannı. fai« ve ma«rafa dair olan tddialannı davanaSı beleelerle 15 srün lçinde tcra Dairesine bildirmeleri ieap eder Aksi halde haklan tapu sicilli ile sabit olmadıkca satis bedellnin paylasmasmdan hariç kalırlar. Talep edlldi5i ve vüz kurusluk posta pulu gönderildiSinde sartnamenİTi bir ornegi eöneîerilebiiİT Fazla bilei edinmek istevenlerin 1970/47 Dosva No Vı ile Memurivetimize müracaatlan ilan olunur 2/3/1970 (Basın: 1359/2200) MEMUR ALINACAK Gümriik ve Tekel Bakanlığmdan: Gflmrük. Muhafaza Taşra ve Merkez Teşk.üatında münhal bulunan Memur Kolcu ve Muhafaza Memurluklanna memurin kanununun 4 üncü maddesindeki şartlan haiz Lise ve Ortaokul mezunlan arasmda musabaka imtihanı ile memur alınacaktır. MOsabaka imtihanına iştirak edecek Lise ve Orta Okul mezunlannm 30 yaşını geçmemiş ve askerligini yanmış olmalan sarttır. îmtihan 23 Mart 1070 Pazartesi günO saat 9.00 da Lise. aynı frOn ögleden sonra saat 14.00 de Ortaokn] mezunlan arasında İPtanbul. tztnir Gümrökleri BismOdürlükleri Ue Bakanlık Merkezindp yapüacaktır. İsteklilerin 21 Mart 1970 Cumartesi çunü saat 13.00 e kadar aşagıda yazüı belgeleri dilekçelerine ekliyerek adı geçen BaşmfldOrlüklere veya Bakanlık Zat ve Sicü tşleri MOdürlOgüne müracaat etmeleri. Belgeleri noksan olanlar imtihana iştirak ettirümeyeceklerdir. 1 Diplomanm ash veya Noterden tasdikli örneği 2 Nüfus kâgıdı ve askerlik terhis tezkeresinın aslı veya Noterdpn tasdikli örneği 3 İyi hâl kâftıdı (Muhtarlıktan) 4 c. Savcılı&ından sabıkası olmadığına dair belge 5 5x6. eb'adında 6 adet fotograf. (Basm A 614111831/22021 Ödenmek Ankara Teknlk Ogretmen Okulu 1937 yılında Türk sanayi= Kendl imkanlanmla Alman sine hizmet için kurulmuş 1961 S yada ötrenime devam etmek de Yüksek Teknlk Okulu unva~ lstiyorum. üzun zamancüı bu ninı almış Ortadoguda tek teoyapan ~ Işlemlerle uğraşıyorum. 28.11. rik ve pratik öğretinı = 1969 da d a öğretmenUkten ıstı bir müessesedlr. KurulduğunE fa ettım. Saym BtNGÖL M. E dan bu yana çeşitli nedenlerle S ğitim Müdürünün söylediklert kurulus ve kadro kanunu çıkar 5 olsaydı bir hafta lçlnde gltmem tümamış okul sankl polltlk bir ~ lâzımdı. Ama maalesef aradan arena halini almıştır. Daima müdürlüğe Iktldara ya C bu kadar zaraan geçmesine rağ S men gitmek şöyle dursun mec taa karlyersia klşiler getiril~ burl hizmet karşılığı olan para mistir. 4 Yüda 5 müdür değiş~ yı bile yatıramadım Maddî ım tirilecek kadar huzursuzluk baş = kânsızlık sözkonusu değil. Tun göstermiştir. Az gelişmiş olan memleketimizln yarım mllyan = celi öğretmen Okulu, Bingöl M = Eğ. MüdürlügU ve M. Eğitirn aşan servetl içe kapanık statik = Bakanhgı okudugum üç yıllık duruma getirilmlstir. Ege Ünl sayın S yatılı masrafını ve yapmış oldu versitesi Senato üyesl Onlversite = ğum 14 aylık görev karşılıgı o tsmet Köktürk'un ~ lan parayı hesaplıyamıyorlar. reform tasarısı hakkındald ya~ Ben ödemek ıstediğim halde zısında «Senato ttyesi ve Dekan S bu mercıler tıesaplıyamıyorlar. yarduncısı Yüksek Okul Mü~ Eğer bunun bir kanunu, tüzüğü dürü olabileceklerdir» diye yaz ~ yoksa hiç olmazsa bir çaresıni dıgı yazı bia Teknik Okul öğ= düşünsünler Devlet daireleri rencllerinl sevindlrdl. Çünkü S nin kapılannı çala çala par okulumuzda 12 Haztran 1969 dan bu yana öğretim yapüamaz ~ maklanm nasırlaştı. S Başkasının bu hale düşme hale gelrnlştir. Şu anda bu satırlar yanlırken okulumuz, mü £ mesıni dilerim. dUrün lsüfası İçln süresl» boyE Yurdaer Tandoğan kota glrmlştir. Mllll Eğitim S tlkokul Sğretmenl Bakanlığı onun başı sayın Pro= BtNGÖL Yöksek Teknikerler miktarı Bakandan şikâyetçi |hesaplanmıyor p ıstenen aranın E Yurt boşaltılıyo. E 2 E E E fesör Orhan Oguz memleket S menfaatlannı partisinin üzenn ş de tutmayıp müdürü Istilaya zorlamadı. Nutuklannda bir gUE nun dahl öğretim bakımından e E hemmiyetl olduğunu söyleyen = bu klşl okulu tereddüt etmeden = = süresiz kapadı. E Ankara nOiversitesl Senatosu 5 Saym Prof. Orhan Oğuzla is ^ tişarede bulunup bu okulu bün yeslne alırsa Türk ekonomlsl ve Ankara Ünlversltesüıe ekonomlk ve teknolojik yönden kat fnsı büyük olacaktır. Saygılanmızla. lsml «aklı 12 öğrend Yönetim Kurulunun, Akademi içlnde bulunan öğrenci yurdunun, boşaltümasıyla ilgili karannın uygulanmasma ise devam edümektedir. tki öğrencinin öldürülmesiyle sonuçlanan olaylan önleyeceği ği belirtilen karar gereğince, öğrenciler eşyalannı almakta ve kendilerine gösterilen çeşitli yurt lara yerleşrnektedirBu arada Akademi öğrencileri, yann saat 14'de ÎTÜ'de bir toplantı yaparak, mevcut durumu tarUşacaklardır. • •• İstanbul Valiliğinden 1970 mall yıh blna ve arazl vergllerl ile temizleme • aydınlatma resimlerinin taksit sürelert hakkında: Vergtaln dnsl 1. taksit 2. taksit Kasım/1970 ayı Kasım/1970 ayı Bina Buhran • Mill! MUdafaa ve Temizleme • Aydmlatms Mayıs/1970 a n Arsa ve Arazl remmuz/1970 ayı | ITU öğrencileri İ süresiz boykoia İ başladı îstanbul Teknik Üniversltesi öğrencileri, dün düzenledikleri genel forumda süresiz boykot karan almışlardır. öğrenoi temsilcilerinin Rektörle yaptıklan 4 saatllk toplantıda bir sonuça ulaşılamamıştır. Bunun üzerine Maçka'dakl Maden Fakültesinde bir forum düzenlenmiş «Birinci sımflar yönetmeliğinin değlştirilmemesini ve son sınıftald travay barsjmın kaldınlmaması>nı pro testo Jçin silresiz boykot karan alınmıştır. öğrenciler forumdan sonra Merkez binaya kadar bir ProtestoyÜrUyüşü yapmışlardır. Başıbozuk sokağı onarılsyor Gazetenizin 25.1.1970 tarihli sayısında çıkan «Sokagımızm eski haline razıyız» başlıklı yazı ilgililer tarafından incelenmiştir. «Naklbülesref ve Başiboruk sokaklannm inşaatına başlanmıstvr. Mezkâr yollann inşaatı en kısa zamanda bitirilecektir.» Basın Yayın ve Turizm Müdürü Yukanda yazılı vergl ve reslmlerln taksit mücJdetleri tl Genel Mecllslnce tespit ve Maliye Bakanlıgınca tasdik olunmuştur. Taksit aylannın son eünlertne kadar versi ve resim borçlannı cdemeyen mllkellefler hakkında: 6183 sayılı Âmme Alacaklan Kanununun 51 maddesi gereğince İlk av *4 10 ve müteakip her ay içinde 'A 2 nisp?tinde gecikme ^ammının tatbik olunacagı savın mükellenere duyurulur(Basın 11 R « 2205'» Orta Doğu Teknik Üniversitesinden Üniversitenıız Dış Teknik Yardım MOdürlüfünü yönetecek eleman aranmaktadır. îsteklilerde bulunrçası gerekli vasıflar şunlariır: 1 Üniversite veya Yuksek Okul mezunu olınak, 2 îyı derecede Ingüizce bilmek, 3 Yönetici olarak en az iki yıllık tecrubesi bulunmak, 4 Askerligini yapmış olmak. îsteklüerin 21 Mart 1970 tarihine kadar O.D.TÜ. Personel Müdürlüğünden alacakian muracaat fonnlannı doldurarak iade etmeleri rica olunur. Bu tarihten sonra görüşme gunu için çağın aynea yapüacaktır. (Basın: A. 600811739/2189) Samsun Beiediye Baçkanhğ.ndan. Şehrimiz Tenl Mahalle 105 ada. 235 parselde Belediyemize ait 4000 M2. lik arsa vıkama. yaglama, akaryakıt servis isyasyonu. yedek parca satış yeri olarsk ve 20 sene mOddetle 2490 sayılı kanuri hükumleri uyannca kapalı zarf usulü ve artırma suretiyle kiraya verilecektir Yıllık muhammen kira bedeli 48 000, lira ve 20 yıllık gecici teminatı 46.900 liradır. Artirma ve ihalesi 27/3/1970 Cuma gunö saat 16.00 da Belediye'de Beiediye Encümeni huzurunda icra olunacaktır 2490 sayılı kanun hükumlerine göre hazırlanacak teklif mektuplannm en geç mezkur gün saat 15 00 e kadar Beiediye Encümeni Başkanüğına tevdii şarttır. Sartn.Tneleri Beiediye Encümeni Kaleminde görtUebüir. İBasui: A, 616111826/2203) EN BÜYÜK İKRANİYE HER GÜN BİR KUTU ÖMİJR YOĞURDU ÖMRÜMÜZE ÖMÜR KAZANOIRIR. İÖMÜR (tlAncilık; 6940 2210) TESCILLI VEFAT Dul Baysn Valerl VId«l ve evlatları; sevgili eşi ve babaları BAY GAUTHİER VİDAL'in âni veîatını tecssürle bildlrir. ler, Cenaze merasbnl Pazartesi; 8 Mart 1970 saat H de H»r. blye Radyoevl karjuında Sent Espri Lâtin Katolik killsesinde icra kılınacaktır. Tazlyet zlyaretlerlnden totl. na edUmesl ricı olunur. UlocUık: 70372231
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog