Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

~e ÖĞRETMEN ve VEÜLERE: Mehmet ÖZDOĞ.4N ve Cemal AKDAĞ'ın BirUkte hazırladıkları 1968 progranu ve ünitelere göre ilkokul 3. sınıf ARITMETlK kitabı yayınlandı. Kıtap, yenl tlkokul programının uygulanışında oğretmen ve ögrencilere gerekli kolaylığı sağlamaktadır T«yıa : Kanaat Yaytnlan İlâncüık: 8467 10493 45. V/ f fOVI * umhuriyel KURDCUSÜ: YUNÜS NADİ 15847 Telgrai vt mektup tdreri: Cumnunyet Utanbul Posta Kutusu: tstanbul No 246 TeleionLar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 * 2 9 7 2 2 * 2 9 8 2 2 4 2 8 9 YI.VEVt Sunar RUSYA laurois Aragon Nâıırn Hikm SE Lira AGUS1 2.5 Llra Faulkner'm en güzei Genei Dağıtım: CE ^JA .. Cağaloğlu tstanbnl Feza RekJâm: 3529 10501 Pazartesi 9 EylUI 1968 F. Almanya, Yunanistan için Türk Iş asgari ücretin denizaltı 20 lira inşa ediyor Kiesinger NATO'nun takviye edilmesi gerektiğini söyledi Federal Almanya Başbakanı Kiesinger, dun «Şâle»de düzenlediği bas>m lonlantısinda, «Yun.'tniyfan'uı Almanya'ya dört deni/altı sijiaıiş ettiği doğru mu?» sorusıına, <:İleriwngi bir devlet Aimaiıya'ya sipariş verdiği takdtıde, l'u özcl ckonomi konusu olur. Dcvleti ügiîendirmez» cevabını vcrnıiştir. Bu konuda gorustuğumuz Dışıslen Bakanlığının bir yetkL'ı^ı «Kiesinger'in cevabı, Tunanistan'm Almanya'ya denizaltı sipariş ettigini doğrular niteliktedi» demıstır. Öğrenıldığme gore, sıparış, Kıel ve Hamburg'cfakı tersanelere, bir ozel şırket aracıiığıyla verılmiş ve Bonn'dakı tktısat Bakanhfı. sıparısı onaylamıştır. Denızaltıların yapımı için Alman hukumetının Yunanıstan'a kredı açıp açmadığı henuz beLlı olmamıştır. F. Almanya Başbakanının dunkü ba»ın toplantısında, bu haberı yalanlamaması ve prensıp oiarak mumkun gormesı, Yunan Turk askerî dengesı bakımından Dısıslerımızde ılgiyle karşılanmıştır. Kiesinger, basın toplantısından sonra, *na muhalefet iıderi İsmet Inonu taraiından zıvaret edılmıştır. İsmet Inonu Kıe^ınger'le gorustukten sonra gazetecılere, «Alman Başbakanının, hHktmettmiılt mutabakat halinde olmasını söylemesi beni çok scvindirdi» demıştır. Görüş birliğine varılmazsa ECEVIT, genel greve gidilecek 'TÜRKİYEDE YENI DÜZENI CHP KURACAK, DEDI ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) CHP'nin 45'inci yıldönümtt münasebetiyle bir demeç veren CHP Genel Sekreteri Bülent Ecevit, «Degişen dünyanın yeni düzeni, Türkiye'de CHP'nin tntumuyla kurnlacaktır. Bafımsızlık savaşının dofurdugu CHP bu tutumn ile değisen dünya kosullan içinde de Türk bagımsulı|f nın teminatı olacaktır» demiştir. Ecevit demecınde ozetle sunları soylemiştir: «CHP, temelindeki ve 8z«ndeki ilkelere uvgan olarsk kendi kendini yenilemesini bılen bir devrimci partidir. Iç yapısında ve tutumunda iki yıldır yer alan degisiklikler, böyle bir kendi kendini yenileme eyleminin sonucudar. Atatürk'le birlikte Cumhuriyet Halk Partısini kuran büyük devrımci lnönü'nün partideki bn yeni atılıma da önculük etmesi, Türk toplomunun talihidir. Tutuculardan çıkarcılardan, halka tepeden bakanlardan arınmış yeni yapısıyla ve toplum gerçeklerine de çatdas isterlere de uygun veni tutumuyla, Cumburiyet Halk Partisi. bnnalıra ve çaresizlik duvgusu icine düsmeye baslıvan Türk balkına. bir umut ısıiı vakmıs. bir çıkıs yolu açmıstır. (Arkam Sa. 7. S8 I de) CHP 45 YAŞINDA •Önce Alman basınında çıkan ve Kiesinger'in riyareti sırasında bizde de duyulan haberlere gnre, Atina. bir özel jirket aracıiığıyla Alman tezgâhlanna dört denizaltı sipariş etmiştir. Denizaltılarm yapımı sırasında sadece A'man işçilerinin çalışması Öngörülmüştür. A İsverenler Sendikası asgarî ücretlerle ilgili bir açıklamada bulunmuyor olmasını istiyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Tahlılierin ortaya koydüğo gerçek Açık satılan sütlerin, Gıda Maddeleri 1 uzugune aykırı olduğu tesbit edildi K. Kiesinger, Inönu'yü Şâle Köşkünde karşılıvor. PAŞA ARTIK GECE HAYATim BIRAKMIŞ Tarıhi Şâle, dun son yılların en canlı gunlerınden bırını yasadı Önce, resmî bir konuğu ağırladı. Sonra «Resmiyeti espriye tereih eden» bir dığerinı resmi konuk karşıladı koşkun merdivenlerının onunde. Bırıncı konuk. hukumetın dâvetlısı F. Alman>a Şansoiyesı Kurt Goerg Kıesınger ıdi. Dığeri, Ana Muhalefet Partısı lıderı Ismet Inonü... tsmet Inonu, tam saatınde geldi, tam gaatınde çıktı Şale'den ~~ Ana Muhalefet Partisi Lideri, Şâle'nın cumie kapısı onunde F. Almanya'nın >enı Buyukelçısı Dr. Rudolf Thıerfelder tarafından karMİandı. Buyukelçı merdıvenlerı çıkarken Ismet Inonu'nun koluna gırdı Goru^meye tek başına gelen tnonu, korıdorda Buiukelçıyle kolkola yururken, Buvukelçı «Almanca biliyor musunuz? dıye sordu. (Tabıi gene Aimanca. ) Inonu cevap vermeden yurumeğe de\ am edınce (Arkası Sa. 7. Sü. 2 de) Turkıye Işçi Sendıkaları Konfederasyonu, (Turk • îş), Merkezi asgari ucret komısyonunda, işçi asgari ucretlerınin 20 lira oiarak tesbıtını ısteyecektır KorJcderasyon, ücretlerın ulusal sevıyede ve aıleyi de kapsayacak şekılde tesbit ı için sonuna kadar diretecektır. Bu gorüşler kabul cdılmedığl takdırde, Turk îş'ın Türluye çapında bir genel greve gıdecefi ögrenılmıştir. Konuyla llgıb oiarak gorüştüJumüz Türkjye tşveren Sendikalan Konfederasyonu'nun bır ye^ kılisı ıse, Konfederasyonun g,o rüşunün şımdiden açıklanmasının «moral bakımından «akıncalan ol duğunu» soylemiştir Çalışma Bakanı Alı N. Erdem, asgari ücret komısyonunun ç»lışmalan hakkında şımdilık bır açıklama yapamaypcagım, Bakanlıgın kesın goruşünun henüz tesbit ecialmedıgını, bu konuda daha çok plânın amır hükumlerıne uyulacağını açıklamış, ancak, Çalısmt Bakanı oiarak de&l de, Âlı Nam Erdem olarmk «aesli döfindötü» takdırde şöyle diyebılecegmi söylemıştir: «Asgari ücretlerın aileyi mi yok sa sadece isçiyi mi kapsaması gerektiği konusunda arkadaşlanmın görüslerini bildirmelerini 'stedim. Fakat plin, esas olarak '.?çiyi almaktadır. Sonra ulusal aeviyede bir asgari ücretin uygulaması nasıl olur? Bu konuda bana bir örnek gösterseier.. Meselâ, Hakkâri'de çalısan bir tşçinin 25 lira almasıyl» tstanbul'daki bir işçinin 25 lira alması nasıl bagdaşır? Hem neve göre böyle olacaktır, baz nedir?..» Ümit GÜRTUNA Kiesinger İstanbul'da Izmır'dekı gezısını tamamla\an konuk Basbakan THY'nın ozel bir uçağı ıle beraberınde Dısışleri Bakanı Çağlajangıl olduğu halde saat 1615'de îstanbul'a gelmıstir. Yeşılkoy Hava Limanında askerî torenle karşüanan Kiesinger, buradan doğruca kendısıne avrılmıs bulunan «Şâle»}e gıtmıştır. Konuk Başbakana >ol boyunca yer yer tezahurat yapılmıştır. " ' Sütler, halkın sağlığını tehdit ediyor İstanbul'da, genellikle mahalle aralarında, seyyar sütçiilcr tarafından satılan «açık sütlerin», Gıda Maddeleri Tüzüğünde belirtilen vasjflara uymadığı ve dolayısiyle, «In«an sağtehlikeye düsiirii», yaptırdığımız lâboratuvar tahlilleri sonunda ortaya cıkmıştır. Satılmakta olan sutlerden alınan çesıtlı numunelenn, lâboratu\ar tahlilleri sonunda, «Besi gücünü yitirmiş, yağsız, solandırılmıs» oldukları anlaşılmıştır Tahhl raporlarını ınceleyen tıp otorıtelen, «yağsız sütlerin mikrop tasıdığını, bu açıdan da çocuklarda olüme kadar yo\ açan tehlikeler jaratıp, büvüklerde de hazım zorlukları, mide eksimesi ve gaz yaptığını» belırtmıslerdır. Sesli düşiinen Bakan Ve«ikalar \atandajm sut içerken dlkkatli olmasını sâlık veriyor M. SreğHslade seçimi CHP adayı kazandı M. EREĞLİSI (Çorlu) Marmara Ereğlısı bucagında dün yapılan Beledıye Başkanhgı seçiminı CHP adayı Mehmet Es kazanmıştır. Katılma oranının yuzde 91'i bulduğu seçımde, Mehmet Es 504, AP adayı SüJeyman Aktuyun ıse 469 oy almış, boylelıkle CHP adayı 35 oy fark yapmıştır. Sıkı emnıyet tedbirlermin alındığı bucakta, herhangı bır hâdıse çıkmamış; CHP'lı Ereğlüıler, dort gun once hukumetın manevi şansıyetını tahkır ıddıasıyla tevkıf edılen CHP'li Salıh Kutbay'a çektıklerı telgrafta «Ereğlide bozuk düzen yıkıldı. Ortanın solu zafer kazandı» demişlerdır. CHP boylece, Yuksek Seçım Kurulunun yenileme kararı aldığı Antakya, Çorum. Mut (Mersın) ve Diyadin (Kars)den sonra M. Ereglısındeki beşınci seçımı de kazanmış olmaktadır. unün notiorı Izmirlilerin şikâyeti Izmırlı ısadamları Ooğu Bloknndan yapılan ıtbalâtı hera flst bakımından, hem de kalite bakımından yermisler. Sosjalıst ülkelerle Türkive ikili anlasmalar vapar. Bu anlaşmalarda o ülkenin alacağı maddelerle, bizira onlardan ıthal edeceÇımiz maddeler tesbit edilir, dolayısiyle alan ve satan ülkelerdekı fiatlann yüksekliği oranında, karsılıklı oiarak getıriien malların fiatları da ovnar. Gerçekten kleringli ticaretın kötü sonucndur bu. Hem aldığımız mallarda fiat bakımından kazıklanırız, hem satmafa mecbur olduğurauz için. kötü kaliteli malı ya da incik boncufu satın alırız. ••• Klering anlasmalannın tutarları döviz rezervlerimizin azaldıfı, dış odeme imkânlarının ihtiyaçlarımıza göre kısırlastıgı drinemlerde 3Ükseltilmektedir. Nitekim 1961 yılı ile 1966 yılları arasında serbest dövizle ithalât vaptıjımız ülkelerden alım oranımız ya dusmüs, >a avnı seviyeyı muhafaza etmis, ya da ancak küçük 51çude artabilmistir. 1961 de A.B.D. den ithalât oranı, toplam ithalâtın yüzde 27,5'uno kapsıvordu. 19631e bu oran yüzde 30,6'va çıkmıstır. 19C6'ds i.ie >üzde 24'tür. «7'ler» adı verilen Inçiltere ve ortaklarından getirtilen mal oranları arasında binde 5 düsuklük vardır. Bu düsüklüge karsılık sadece Ortak Pazar ülkelerinden yapılan ithalât, son bes >ılda bınde 4 oranında vükselebilmistir. Batı ülkeleriyle durumumuz bövle ıken Ooğu Blokundan klering anlaşması yoluyla deger oiarak 44 mılvon dolârlık fazla mal getirtmisizdir, ve artıs oranı juzde 3'tür. Hemen ısaret edelim ki, bu artısta en büyük payı Sovjet Rusya, Bulgaristan, Macaristan ve Romanya almışlardır. *•• Neden bövle oldu? Elimızdeki istatistikler ve Ticaret Odasının raporu göstermektedir kı, serbest dovızli ülkelere ihraç ettığimız mallann toplam değerı artarken ıbraç oranı düsıivor. Meselâ Ortak Pazar ülkelerine 1961 vılında 128.5 mjlvon dolârlık mal satmısız, rakam 1966 da 171.4 mil\ona çıkmıs, fakat buna raçmen tüm ibracat içinde oran yüzde 37.1'den \iızde 34,9a düsmüs. Düsuklük, Ortak Pazar ülkelerinde oldugu fibi, diğer ülkeier icın de \ardır \e bes vıl ıçınde hepsıne yapılan ihracat yüzde 88,1' den \uzde 81.9'a ınmistir. Ovsa kleringli Doğu Blokn ülkelerindeki durum desisik. 1961' dt> oralara 30 milvon dolârlık mal ihraç edilirken 1966'da defer tnplamı 74,5 mılvonu buluvor ve avnı zamanda ihracat oranı da iıızde 8.6'dan jüzde 15.2'ıe »ükselivor. Demek olnvor ki biz, talep edilmfdiei \a da fiatı vüksek çörüldüğü için elimizde kalan mnlları mecburen Doğu Bloku ülkelerine satıvoruz. onlardan da MiKsek fiatlı mal ithal edi\ornz. Nitekim arastırmalara göre FtSKO Birliğin elinde kalmıs vüksek malivetli fındıklarla TARtS'in eiindeki cekirdeksiz kuru üzümler Dogu Blnkuna ihraç edilmis, doiavısivlp knru mevvadaki ihracat oranı vüzde 6 kadar artmıstır. A\nca Batı ülkelerinin kalitesiz olduçu için almadıklan yas meyvalar yine kleringli ülkelerin talep ettikleri mallar arasındadır. ••• fzmirli isadamlan, Dofn Blokn mallarının fiat vüksrklifinden ve kaiitesizliğinden sikâvet etmekte haklıdırlar. Serbest pivasa kurallarının iblediji. arastırraaların, kalite meselesinin ön plânda tutııldufn Batı mallarının çoSu Do|u standardından süphesiz ileıdedir. Ancak Batıdan mal alabilmek için önce Batıya yeteri kadar mal ihraç edebilmek, döviz rezervlerini vükseltmek gerekir. Biz buna yapabilivor muvuz? Hayır ! O halde? O halde, Snce, <Hayır!> cevahının dayandıgı gebepler üzerine cjilmek zorunlugundayızdır. tzmirli isadamlanmız meseleyi sikâyet oiarak ortaya getirmekle kalmamalı, aslında bu sebeplerin üzerine ejilmeli, ve onlan tek vanlı, sadece ihracatcmın çıkan açısından defil, tSm memleket ekonomisi açısından didiklemelidirler. Zira kendimizi bildik bileli herkes ihracat isinden sikâyetçidif, berkes bir seyler sövler, birtakım pahatif tedbirier teklif eder. Ama yıllar yılı bilim ihracat kaletnlerimiz degismez ve vıllar vılı satışlarımıı bir arpa bovu ileri eitmez. Nedendir bu? Neden Yunanistan'ın ihracatı 1953 196« ara^nda vüzde 207, tran'ınki vfizde 254 ve Bnlşıaristan'ınkf vüzde 533 artar da bir.imki vüzde 24"ü ancak bulur? Bu «neden?» lerin «ebeplerini arastırmak «anırız ki, meseleye açıklık verecek. Tarın birikisinin üzerinde duracajhı Basın toplantısı F. Almanva Şansohesı Kıe^ınger saat J8 de, 100 kadar yerh ve yabancı gazetecının katıldığı bir basın toplantısı yapmıştır Son yıllarda yurdumuzu zıvaret eden devlet ılerı gelenlerıne gosterı'muen bir ılgi ıle ızlenen basın toplantısında Kıesınger, «Bu ziyaret Türk Alman Devletleri arasındaki dostlugun ivi j ı dı kötü günlerde boznlamayacafını göstennistir» dı>erek sozlerıne baslamış ve şovle de\am etmıstır: (Arkası Sa. 7. Sü. 2 de) Ve plân der ki.. tkınci 5 Yıllık Plftnın, çalışma konulan bölUmünde, asgari ucretlerin tesbıti konusunda bınbınyle çelişen lta ayn görüş yer almaktadır. Bunlardan birincismde «asgari ficretlerin işçinin geçimini ve refahını sağlayacak bir ha yat seviyesini?. verecek duntma (Arkası 8a. 7. Sü. 5 de) Eğitim Şurası çahşmalarını bitirdi İÇİLECEK SÜT NASlL OLMALlDIR? îçılecek sutun evsafını, 4/8/1952 yılında yururluğe gıren «Gıda Maddelerının ve Umumî Sağlığı llgı'endıren £sya ve Levazımın Hususî Vasıflarını Gosteren Tuzuk» tesbit etmış durumdadır. Tuzuğun bırıncı kısmı sut ve sutten yapılan gıda maddelerıne a>rılmı^tır. Ancak cezaların > etersızlığı. dığer gıda maddelen gıbı, sağlığa aykırı sutun de satıimasını kolaj'la^tırmaktadır. Tuzuğe şore, aşağıda sıralanan tarıfler ıçıne gıren sutlenn satılması \asaktır : (T) Sutlenn vasıflarını bozin veya sut vasıtası ıle ınsanlara bula«an hastalıga tutulmuş ha\van sutlen. (5) Hayvanların doğurmasından 15 gun evvelınden, doğurduktan 7 gun sonrava kadar verdıklerı sutler, alelümum ağız (kolestrom) u havı sutler, (3) Sütle geçebılen ar<;enik, antimuan, cıva. terebentin ruhu, sarısabur, ıvot, ıstırıknın ve dığer alkaloıdler veya bunlara benzıyen ı'âçlarla, son bes gün zarfında tedavı etfılen hayvanların sutlen, (\rkasi Sa. 7, Sü. 3 de) Jürkiye'de soğcı/or bUinçli bir mücadele yapıyorlar II II ANKARA, (Cumburiyet Bürosu) Beş gündür devam eden Devrımci Eğıtım Surası, dun sona ermış, komisyon raporları görüşulur ken soz alan bir üye Turkivede sağ cıların bilinçli bir mücadele yapmakta olduklarını öne sürmüştur. Osman Sahm adında bu uye: «Eği timde emperyalist etkiler komisyonu» raporu okundukfan sonra sö'z almış ve ozetle şunları sövlemiştır: •Bugiin Türkiyede bilinçli bir sa vas yapılmaktadır. Anrak bunu sağ taraf yapmaktadır. Yeşil sarık la Ticaret Odaları anlaşmıştır. Imam Hatip Okulu mezunlanmn üniversiteye girebilmeleri kabul edilirse. bunların Harbiyeye de gir me ihtimalleri vardır. Gericiler orduya, üniversiteye ve adalete girmek istiyorlar.» Dubçek yönetimi Batı sınırının müdafaasını Varşova Paktına bırakıyor (DIŞ HABERLER SERVİSİ) PRAG Çek üderlennın 28 ağustosta Moskova'da vanlan anlaşmaya uygun nır karar aldıkJan ve «Çekoslovakya'nın Batı sınırlarının Varşova Paktı taratından korunmasını isteyeceklerî» ogrenılmıştır Yıne sızan haberlere gore, basına sansürun yeniden koyulmasıyla bırlıite, bazı Çek BakanlanniD da gorevden U2afela$tınlmaları kararlaştırılmıştır. Bunlann arasında, Dışışleri Bakanı Haıek ve Basbakan Yardımcısı Ota Sık da vardır. DAKIKA: Ehveni şer Rivayete göre, Bartın zelzelesı felâketzedelerine yollanan yardım malzemesi, halka para ile satıhyormas. Bazı gazeteler. bn haberi. havretle karsılıyor, âdeta «Skandal» diye «ıfatlandınyorlar. Bizce hiç öyle değil. Hatta tersine, böylesı yine iyi. Paralı, parasız gonderilen seyler. ne de olsa Bartınlıların eline geçmıs demektir. Jani oraya kadar varabilmıs. Hatırlanacagı çibi, vaktıvle, benzeri bir âfete a£radı£ında, dünvanın dört bır kbsesinden trzincana yollanan konserveler, vajlar. reçeller. pirınçler ve daha bir sürü sey, dogrudan doÇruva, Ankara dükkânlannda satılmıstı, Galiba, usul oldu ya, hiç bir sorumlusu da bulunmamış"! D. N. Besin maddesi mi, yoksa nıikrop yuvası mı? «Imân ve Islâm» Konferansı yapıldı 'Şeyh Said'in arkadaşları mücadeleye devam edecek, Zeynep Mumtaha Polat adındaki. İttıhad gazetesi yazarlanndan kadm konuşması Fatıhtekı bır gazınoda «Iman \e Islâm. konulu konferansmda, mukaddesatçı ve mıllnetçı gençhğın ımansızlara karşı açtıkları savaşı kazanacaklarını soylemış, «Dinimizin buyurduğu gibi yaşayan gençler gittikçe artmaktadır. Aldatılmış gençlik yeniden u\anıyor. Seyh Said'in bütün arkadaşları mü cadelelerine devam edeceklerdir. Memleketi anarsive sürüklemek isteyen anarşistler derslerini alacaklardır» demıştır. Kalabahk bir başörtulü kadın topluluğuna hitaben yaptığı konuşmada, Zeynep Mumtaha Polat kısmetlerine razı olmak istemiyenlerden şikâyet etmiş. Allaha bağlanmış ınsanların kaderlerıne razı olmaları gerektiğıne değinerek mutsuz batılı ve komünist ülkeler kadınlarmı anlatmış, özetle şunları soylemiştir: «Hıristiyan âleminde maddî refah lcinde olan kadmın çamasır, yemek derdi yoktur. Bütün konfor ve ha ratının bir viln *nn haincnlint bil I. Manevl huzur onlarda ol (Arkuı Sa, 7, 84. 1 d»> Sfcvvart Bükres'te BÜKRES îngıltere Dışişlen Bakanı Mıchael Stewart. Çek ışgalmden bu yana DcŞu Blokunu zıvaret eden ılk Bakan oiarak dun Romanya'ya gelmıştır. Londradakı tngılız vetkılılenne (Arkası Sa. 7. Sü. 5 de) Bazı kararlar Şurada dün komisyon raporlan okunarak kabul edilmistir. Kabul edılen emperyalist etkiler raporunda özetle şu hususlar yer almak tadır: O Özel okullar devletle«tirilnıe , lı ve kapablmalıdır. A Sut tozu, margarin ve yabancı esanslı gazozlara karşı evde ve okulda direnme uygulanmalıdır. 41 Üniversıteler halka donük bir eğıtım yapmalıdır. Avnı r»ppr fereiince Suraca«AATO'yı havır» »loganı henımt«n ' (ArkM tta. 1, SA. • d») i Gn. Müdürlerin yüzde 8Slü görevde 5 ytldan az kalıyor ANKARA, (Cumhurivet Bürosu) Iktisadî Devlet Tcşekküllerini Teniden Düzenleme Komisjonunca yapılan bir araştırmaya göre, iktisadi devlet tesekkülleri başında bulunan, genel müdür, genel müdür vardımcısı, jönetim kurulu üyesi müessese müdürü, işletme müdürü, fabrika müdürü gibi vüksek kademe > oneticilerinin yüzde 72 sf be« rıldan dah» w |6r«vdt kalabtlmektedirler. (Arkaa Sa. 7. M, 7 d«) ECVET GÜRESLN FatUua bir gazinoda yapılan tlmaa y lfiAm> kunulu koafanııu kMOan ı™ı.y.ı.fc k^ı,, topfaUnln «•
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog