Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

YENİ YAY1NLARIMIZ TL. Kırmın rt SiyahStcndhal 1 5 İkllmler A.Maurois 7.50 Madam Bovary G.Flaubert 10.Ekmek ve Şarap t.Silone 10. Vadideki ZambakBaJzac 10. Sıkmtı Gorki 7.50 REMZİ KİTABEVt IUncılık 8453/10473 Vlf flf tflVl *Of I I umhuriyet KIJRUCUSU: TUNTJS NADİ fCA44 B O W CEMYAY/I AMERİKA Yazanlar: Andre Mauroıa I. Cılt 15 Lıra SEVDALI BUL Nâzım Hikmet'in masallan 4 AĞUSTOS I§IĞI T*lgrtf •* meV+up adresl: Cmnhur1y«t tstanbul Posta Kutusu: tstanbu) No 246 Telefonlan 22 4 2 9 0 22 42 96 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 99 Pazar 8 Eylül 1968 raulkner'in en güzel romanı 12 5 lira Genel Dağıtım: CEM YAT1NEVI Cağaloğlu İstanbnl Feza Reklâm: 3528 10486 Stalin'in Tito'yu öldürtmek ıstedığı açıklandı 1948 olayları ECEVİT, DEMOKRATİK MÜESSESELERE YAPILAN HÜCUMLAR KARŞISINDA, HÜKÛMETİN JUTUMUNU YERDİ resmî «ATATtRK'Ü INKÂR TÜRKİTE REJtMl \E DEVLETİNÎ İNKÂRDIR. REJİMİN OLARAK ALEV Yugoslav gazetesi "Borba,, yılındaki anlatan SORTJMLULARI BACATI ^ *™"^~"~™™*"™"™"""""""""" SARMADAN BİRLEŞİMZ~» t>ir kitabı vavınlıvor DIŞ HABERLER SERVİSİ BELGRAD, Yugoslav Komünıst Partısı ve Hukumetının resml sozcusu «Borba» gazetesmde ya\inlanan bır dokumanter romanda, Stalin'in 1948 de Tito'yu Oldurmeyı tasarladığı açıklanmıştır. Aleksandr Solyenıtsın' isımll Rus yazarının «tlk Çevre» kitabında ılen surülduğune gore, 1948 \ihndaki olavlardan sonra Stalın, Bena'ran yardımcısı Abakumov ıle birlıkte Tıto'nun katledılme<itnı ongoren plânlar hazırlamış ve Rankovıç, Kardel ve Pıjade ıle bır tkıncı Ounya savaşı sonrasında Mosicova nın emrı aıtına gırmevı lıkte Bnonı've hareketı sırasında reddedmce, Tıto üe Stalin'in araları açılmış ve Yugoslavya Amerıkan Mareşalın yatına bır saatlı bomvardınu bıle almıştı. Moskova ıle Yugoslavva'nm arası, 1955 yılında, ba kovdurtmavı tasarlamıştır Kruşçef 'ın Belgrad'ı zıyaretıyle yenıden duzeldı. Ancak son Çek ıstüası. Solyenıtsın, romanmda Stalin'bu ıkı komunist ülkenın arasını yıne açmışü. in 1936 1937 yıllanndaki buyuk temızhk hareketlen sırasında, Moskova'da bulunan Tito'yu orta dan kaldıramamış oltnaktan bu yuk uzuntu duymuş olduğunu iddıa etmektedır Öte yandan, Tıto'nun o zaman Stalın katlıammdan nasıl kaçtıgı nı, bugun Yugoslavja'da herkos bilmektedır Tıto, Moskova'daki Yusoslav yoldaşlann gece toulantılarına katılnıaktan dıkkane kaçtığını, bırkaç vıl once bızzat anlatmış, daha sonra da bütun Yugoslav yoldaşlann telefonlannın dınlendığı ogrenılniiŞtır Ma ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) reşal Tıto bu konuda «Telefon koıraşnMİonnui* son deree* ihtiyatlı harrkei edİTor re herhanıri Turk Veterıner Hekimleri Sentfıkası Baskanı Doç Dr Huse> ın Mr fevnellk vapmaktan dıkkatle Saım Kendır, dun bır basın toplantısı yaparak Tanm Bakanı Bahrı kaçıntvordum. rfütun çrvrem kalDağdaş ın hajvancıhk konusunda ızledığı polıtıka konusunda bazı makta oldugum otel ile devam etıddıalarda bulunmuş, Bakanın Ikıncı Beş Yılhk Plan donemınde riış tiğim üniversıteden ibaretti» deulkelerden 100 000 verımJı ınek ıthalım programladığını ve hem bumıştır. nu temın hem de hav\ an ı^letmelerıne \ardım ıçın Dunya Bankası (Arkası Sa. 7, Sü. Z de) ıle 300 mıljon dolarlık kredı anlasması konusunda on çabşmalara gırıştığını açıklamış bu polıtıkanın bılım adamlarınca uygun karşılanmatfığım bıldırmıştır Doç Dr Kendır Szetle sunları . .. . söylemıştır : "Iktidar, saldınları teşvik ediyor,. CHP GENEL SEKRETERt DURUMIM OLDIĞUISU İKTİSADÎ KÖTÜ BELtRTTt CHP Genrl Sekreteri Btüent Ece>it, dün yosüköy'de yaptığı konuşmada, demokratik muesseselere yapılan «a'ıhularnı iktidar tarafından korunduğunu vo teşvik edildiğini soylemiştir. Dünya Bankasmdan ahnacak 300 milyon dolarlık kredi ile 100 bin inek ithal edilecek Marmara Eregiısmde bugün yenılenecek Beledıye seçımleri dolayısıyle şehrımıze pelen Ecevıt, ılk konuşmayı YeşıUoyde yapmış ve ıktısadı durumu eleştırdıkten sonra sozlerıne şoyle devem etmıştir: «Son olarak ıktidarın musamaha himave ve hattâ teşviki altında demokratik muesseselere yapüan saldırılara değinmek isterim Bngün tstanbulda bnnun veni bır orneğini görmeve hazırlanıvoruz. Gerıcilijn, sömurürülüfe âlet eden bazı çıkarcı çevrelerın tesviki ile hur Türk basını tel'in edilmek Tstenmektedır. Hur basına tahammulsüz olanlar. hıirriyete lâvık değıllerdir. Hukümetin Anavasa dışı akım ve saldırılara karşı açık vazivet mlması beklenirken, bunlara sahip ve arBİRAZ DA ALIŞVERİŞ Tel'in toplantısı butun şıddetı ıle devam ka çıkınası çok »cıdır.» ederken, salonun ginsınde, bır satıştır gidiyor, «Ataturk duşmanlığı» ile tanınan bir yszarın kitabı, girene çıkana satılıyordu. İktisadî durum CHP G«nel Sekreteri, ıktiMdî durum hsikmdaki goru*lerırü da şu cumlelerle ozetlemıştir «Son zamanlarda buhranm alârm çanları çalmava basladı£i halde, hıikömetin hiçbir tedbir hanrlıği gornlmuvor. Dıs ticaret açığı bir yilda iki misline yakm artmıştır Bu dunırada ikame ve Ihracat endüstrilerini gelistirmek gerekirken devlet. git gide kıtl«Komunızmle Mucadele Derneğı ıle M T T.B 'nın muştereken düzenşan doviı kaynaklarımızı. bu enledıklerı .Solcu Basını Tel m Toplantısı» dun yapılmıştır. düstrilerimiz için gereklı yattToplantıda ılk soz alan Komunızimle Mucadele Derneklerı Yuksek rım malremesi ithalinden çok, lcra Kurulu u.\esı Ilhan Darendelıoğlu «Sol ve Komunizm propagandası lüks tukrtün msddeleri ithaline (Arkası Sa, 7. Sü. •> de) yaptıklan ıddıasıyla Turkı>edekı buyuk gazetelerden bır kısmına ve bu gazetelerdekı yazarlara çattıktan sonra, «1955 yılından 1960 yılına kadar G kişi komunistlikten mahkum olmustur. 1960 tan sonra KomunistM Dcmirel, deprem ler lyice azıttıklan halde bugune kadar sadece 2 kişi mahkum edilmiştir« demıştır bölgesini gczdi «tçişleri Bakanuıın TlP'in Komunist Parti olduğunu ilan etmesine rağmen bu partinin kapatılmamasından ve bilirkişilik yapan " Aliahin Üniversite uyelerinin Komunist oluşlanndan» şıkâyet eden Darende takdirine lıoğlu, «Nerede o eski hasletlerine sahıp olan adli>emiz> şekhnde kokanşamayu „ nuşmuştur Darendelıoğlu daha sonra AmeANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) rıkan erlerınm Turkıyedekı hareBaşbakan Suleyman Demırel, dun ketlerme karşı çıkan yazarlara sabah Ha\a Kuvvetlerıne aıt bir çatmıştır ANK4R*. (Cumhuriyet Bürosu) uçakia Bartın'a gitmış ve deprem Devrımcı Eğıtun Şurasında dın bolgesincte yaptığı ıncelemede'i Sahte kahramanlar eğıtımı konusu da tartışnmış, bu sonra geç saatlerde Ankara'ya arada, teblığ sahıbı Prof Fehmi Komünizmle Mucadele Dernedonmuştur Yavuz, «Turkije'de avdın din adağı lcra Kurulu üyelennden OrSaat 1010'da Çaycuma Havaalamı yetıştirme gavretleri bosa çıkhan Kıverhoğlu ıse, Tanzunatnına gelea Demırel, Karayolu ıle tan bu yana ıçımızden bır ta mıştır. Bugün din okullan, iktidar Bartın'a geçmiş, depremın zararmilitanından başka birşey yetiştirkım sahte kahramanlann yetışI Arkası Sa. 7, Sıı. 5 de) mi>or» demıştır (Arkası Sa. 7, Su. 2 de) Aynı konuda konuşan Fakır Baykurt, «gericiye karşıyız, dindara değil» şeklınde bır gorüş ono surmuştur. Yenıden soz alarak tenkıdlerı cevaplandıran Prof. Yavuz şunlan soylemıştır(Arkası ^a 7 S>u. 2 de) Tel'in toplantısı dün yapıldı Çek * komunist «açık yöneliclleri siyaset» izlemeye karar verdiler PRAG, ( U . ) Prag'da yayınlanan bır bıldırıde belırtıldığıne gore, Çekoslovakya Komunist Partısının 31 ağustosta toplanan kongresınde seçılmış olan partı prezıdyumu, dunku Moskova anlaşmalarının toplantısında, Çekoslovakvadakı durumun normale dondurulmesı yolunda, gozle gorulur ve elle tutulur sonuçlar elde edılmesını sağlnacak şekı'de uygulanmasını ıncelemıştır (Arkası Sa 7 Sü • de) > İZMİR, (Cumhunvet tge Bürosu) Federal Alraanya Ba$bakanı Kurt üeorg K.ıesuager ve berabenndeka 51 kışılık heyet, Doç. Dr. Kendır, hayvancıhk konusunda veterınerler üe Ba dun saat 1120 de, uçakia Anka^ ra'dan Izmır'e gelmıştır. Çığli kan arasında devamh bır çatışHavaalanında Valı Namık Ke ma olduğunu behrtmıs ve bunun <Arkası Sa 1 Sü S da) mal Senturk, Beledıye Başkanı Osman Kıbar, Garnızon Komutanı Koramıral tsmaıl Sarıkey ve Emnıyet Muduru tarafından asken torenle karşüanan konuk Başbakan, Şerel Salonunda bır sure dınlendıkten sonra, Çığlı' den aynlmış ve Büyuk Efes otelıne bareket etmıştir Gıdisımız, çekisrae ve çozülme bakımından, 1908ın genel görüSaat 14 30 a kadar Efes otelinusfine pek benzivor. O zaman gerçı saf sol meselesi yoktn ornın Kıral Daıresmde kalan Kurt tada. Araa siyası kavga bır dınsizlik dinlilik mihverine otnrtulKıesınger, daha sonra Srtçuk'a ranstu. Ne olduğunu sadece küçük bır azınlığın bilebtldîfı ve yine gıderek Efes ve Meryem Ana'yı kucuk bir azınlığın siyası ve ekonomik amaçları için sömürdÛKÜ ziyaret etmıştir Saat 19 da tek«hıırrıvft», sonunda knklalık >apan bırkaç mecznp yuzunden rafa rar lzmır'e donen konuk Başbakaldırıldı. kan, Fuardakı Federal Almanya Bugfin dinsızlığin verıni solculnk almıstır. Knklalann vönettipavyonunu zıyaret etmış ve sağı çevrelerın göründe artık. serıatçı olmayan, nnrcn olmavan, büat 21 de ıse Dışışlen Bakanı th>uk cemaatle çbsterı namazlarına karsı çıkan herkes solcn'dur. san Sabn Çağlayangıl ıle Bayan Moskofçudnr. Ortadoju ulkelerının çoğunda vıllardanberı \ürütüÇağlayangıl'ın Efes otelmde olen düsman \aratma taktiiinin avçalanmasıdır bn. Biıinci Dunva nurlarına verdıklen aksam yemeSa\asından once \e sonra avnı nsuller Arap nlkelerinde denendı ğınde hazır bulunmuşlardır ıp dene\enler ıçın basarı sağladı Gıinev Amerikavı, Afrikavı, <Arkası Sa. 7. Sü. 2 de) l zakdoiu ulkelerını ele gecırmekte ve sömürmede yine bn nsnller belirlî bır stratejının taktıklerı olarak kullanılaçelmektedir. • Halkının \üzde £0'ı oknraa vazma bılmevcn Türkive için de Almanya'nın fnrmül bellıdır: Taktıgı dinî inançlar yönünden yörntmfk. Masum inamslar âlet edilerek önce fikrî gelisme baskı altına alınaisçi talebini cak. arkasından kaba knv\et kullanılarak baskı yo&nnlastırılacak. butun bunlar vetmez \e tepkıler devam ederse, mevdana gelen karşılayamıyoruz kaos içinde bir dikta duzenıne çıdileeek. Müesseselerin vozla«rtırılMÜNtH. (Fehmi ALAGÜN nfası ıcın çırısilen çabalar hiicomlar. müessese basındaki kisUerin bildiriyor) Alman îs ve Işçı >ıpratılması aslında hep bu ovnnan tablolarıdır. Ovnnnn içinde Bulma Kurumu vetküıleri, M U avnca fırsatlardan yararlanmak isteven knklalann santajı vardır; nıhte duzenledıklen basın topçesitli kavnaklardan, çesitli amaçlarla beslenenlerin filkeyi ncnnlantısında, Almanyada halen dan. kulpundan sn r a da bn yans çekme çabaları vardır. 187 778 ışsız'e kar>5ilık 604 400 işAtatürk, sabneve konnlan ovnnnn nereye vardıçını 1919'da çı talebı bulunduğunu belırtmışSamsnn'a çıktıği tarihten çok Snce görmüstü. Büvök Nntuk'n oknler, Turk îş ve îşçı Bulma KuTinnz; onnn cümleleri arasında, Osmanlı Devletinin, 1908'lerin, rumunun ışçi taleplennı zama1912'lerin ve Birinci Dünva Savası maceralannm can alacak noktanmda karşılamamasmdan yakınlarına parmak basılmakta ve Millî Mücadelenin amaçları, olaylarmışlardır dan çok evvel. daha «hürrivet» senliklerinin yspildıfı zamanlarda (Arkası Sa. 7. Sü. 3 de) tesbit edilmektedir. Şimdı Atatürkiımüzün ve arkadaslarının, bastalıfın semptomlan olarak Ati\',, o>nnnn hazırlanmıs tabloları olarak teshıs ettiklerı taktikleri 1968 Türkivesinde biz, garip bir rehavet içinde sevretmektevız. Adamlar Türkivevi parçalamak, milieti düsman kamplara a\ırmak bıç dejilse özçürlük ortantmı baskı altında rntarak in«anlarımızı karanlı'; ırınde bırakmak ıstivorlar Atatürkçüler, a\dınlar ve \aıanı canından daba çok seven milliyetçiler bn raaskaralıîın devam etmesine İ7in vereçekler midir? Sanmıyomz. SanİZMİR (Cumhuriyet Ege Buromıvornz. cünku. knsaklar deîisse de. kosnllar değivse de, memiesu) Izmırlı 1 adamları. sosva5 kette eskı karanlıkların tekrar bortlatılmasıns dnr dîyecek. millıst ulkeler ıle yapılan tıcari mu\onlarca vatandaşın. ve kendıni Atatürk çocnğn olarsk gören mllnasebetlerden memnun olmadıkyonlarca kisınin var oldntnnn bılıyornz. iaruu a;ıklami|lardır. U adamlan, totyaUıt üllcelerECVET GÜREStN Islerı Genel istemıstır. Vetenner yüzde 7 fsız Müdürlügü bu faizi yuksek bnlmuş ve reddedılmesını ıstenmtir. Bakan bn deta Dünya Bankasına veteriner olmayan teknisyenler gondererek vüzde 7 faizle kredi almaia vanasmıstır. Bakan hazırladığı proırramla 100.000 ıyı verımlı inek ithalint düşunmektedır. Oysa dışardan ahnacak bn ıneMer Türkiye şartlarında yetistirilemivecek ve 8leceklerdir. Bo durumda yenılerini almak gerekecek ve böylece dısarıva baÇlılığımız arlacaktır. Bakanın bn programı Plânlama Teskilâtından geçerse uyçntanmıva baslıyacaktır.» «"*»;• ?«*«•. *>* *•« .*»•. Kiesinger Efes ve Meryem Ana'yı ziyaret etti • Konuk Başbakan, daha fazla sayıda Türk işçisinin Almanya'du talışması için tedbirler alındığını sövledi. "Gerfcf'ye kaişıyız, dindara değil,, Gangsterler Emniyet Mudurlugunde. ünün Eski oyun Silfihlı 3 gangsler bir veznedarı soydu Sılurıkapı da cfun sabah «Uahlı bır <;o\gun olmus, Arslanlı hıdrofıl pamuk fabrıkasının \eznedan sılahlı uç kısı tarafından sojulmustur İçinde ısçılere aıt paranın bulunduğu çantajı alıp kaçan u<, gangster Zeytınburnu Emnıyet Amırlıgı ekıplerı tarafından sılahlı bır çatısma sonucu olajdan ıkı «aat sonra jakalanmıslardır "lortı bağtmsı Türkiye mitingiI I polis kordonu altında yapıldı İZMİR, (Cumhurivet Bürosu) FKF ve DISK ın duzenledığı «Tam Bağımsız Turkıve Mitingi» dun saat 14 30da Cumhumet Alanında çok saMda sıvıl \e resmı polıs çemberı altında japılmıstır Mıtıngte TİP htanbul Mılletkevılı Sadun Aren, Şaır Can Yucel ve FKF Genel Baskanı Zulkuf Şahın bırer konuşma jap mışlardır El'erınde «Türk ulusu uvanıvor», «Bızı yutmak ıstejen empervalızme karsı\ız», «Çırkın Amerıkalı defol», «Satılmıslar sı(Arkası Sa 7 Su 6 da) SÖKÜL PARALARI Işçılere naftalık dağıtmak üzere Mahmutpaşadakı satış magazasından 16500 Ura alan veznedar Temur Gurelı, fabrıka yakuılarına geldığı zaman karşısına uç kışı çıkmış, ıçlerınden elınde sılahı olanı, «Çantavı vere bırak ve ellerını havaya kaldır, voksa ölürsun» demıştır Veznedar bu tehdıt karşısında dırenmek ıstemış, takat tabancalı genç, sılahını Temur"un goğsune dayamıştır Dığer ıkı genç ıse para dolu çantayı alıp tarlalann ıçıne gınp kaybolmuşlardır. Dr. Barnard yeni bir ameliyat yaptı CAPE TOWN (a a) «Groote Schuur» hastanesınden resmen açıklandığına gore dun japılan kalb naklı amelıvatını unlu Dr. Chnstıan Barnard gerçekleştırmıştır Yıne Dr Barnard'm açtığı bu çığırda, bugunku amelıyat 42 ınci olmaktadır Barnard ılk kalb nak lı amelıyatmı C Aralık 1967'de gerçekleştırmıştı BESİ BİR 1ERDE Yaz bıtıp güz gelirken dunvanın dort bır vanında, gmzeller seçılmeye bas\ar. Çesitli ulkelerı, çeşıtlı varısmalarda temsıl e4en ba guzeller, ırklarının memleketlennın, hiç değilse şuzellikte dığerlerınden üstun olduğunu ıspatlamaya çalısırlar. Amerika'nın Okyanus kıyısındaki Atlantic City'sinde de, bu ulkenin güzelini seçmek için duzenlenen yansmalar bitmek üzere. Jurı öniıne son defa eıkacak beş güzelden biri, Amerıka gnzellik kralıçesı olacak.. POLİS KOVAIJYOR Veznedar soyulduktan sonra soluk, soluğa Zeytınburnu Emnıyet Âmırlığıne gıtmış, polıs cıvarda tertıbat almıstır. Etrafta arama yapıldığı sırsda Zeytinburnu. Yenıdoğan mahallesı ya(Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) Üniversite reforra Komi^vonu'nnn raporu: "Öze* Yüksek Okullar dethal kopatılmalı,, ANK4RA. {Cumhuriyet Bürosu) Ankara Hukuk Fakultesınde kurulan «Üniversite Reform Komısvonu», hazırladığı raporda ozel yuksek okulların derhal kapatılmasını ve oğrencılenn Unıversıtenın yetkıll organlarında soz sabibi olmalannı istemıstır (Arkası Sa. 7, Su 7 de) Sosyalıst ülkelerle ticarî ilişkilerimiz tenkid ediliyor den ıthal edılen malların zamanında teslım edılmedığını de belırtmışler ve «Clearıng anlaşmamıı olan bn Slkelerle ticarî ılı»tulerimiz M milyon dolârdır. Te(Arkan «. 7, Bfl. t de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog