Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

İLKOKTJL PROGRAMINA gö're AÇIKLAMALI ve UTGULANM1Ş YESİ DERS PLANLAR1 Mehmet Özdoğan Günay Özdoğan Eser, bu öğretim yılında uygulanacak oian 1968 programmın uygulanış esaslannı sunmaktadır. Yı])ık, ünite ve günlük ders plânlannı, kume çalışmalaruu, kiime plân ve raporlannı örnekleriyle en iyi çekilde ızah eden tek eserdir. İNKILÂP ve AKA KİTABEVLERİ Üâncılık: 8452/10427 umhuriyef RURUCUSU: YUNÜS NADİ Dünyada En Çok Okunan Jerry Cotton'un Her Kitabı Bir Bomba! ehennem Komandosu ÇIKTI. Jerry Cotton'un şimdiye kadar çıkan kitaplarl: 1 SİYAH İPEKLİ BOMBA 2 CİNAYET ŞİRKETİ 3 ÖLÜM KAÇAĞI Her Kitap 5 Lira Bu Kitaplan Geceleri Okumayın! NEBİOGLU YAYINEVİ İSTANBUL Cumhuriyet 10444 45. yıl say, 15845 Telgrai r» mekrup adresi: Cumîmnyei Telefonlan 22 42 90 22 42 9» Utanbul Posta Kutusu: tstanbul No 246 2 2 42 6 7 2 2 * 2 0 8 2 2 4 2 M Cumarteti 7 Eylül 1968 Adlî yıl, Oktem'ln konuşmasıyla başladı Cumhuriyeti ve Devletf ayakta tutan temellerden ADLf YIL1N AÇILIŞ TÖRENÎNDE ÖKTEMİN KON'UŞMASINI İZLETENLER.. biri olan Yargıtay ve diğer mahkemeler, yurtta nizamı ve düzeni sağlar, mahkeme kararları yalnız tarafsız bilim adamJarı objektlf tarafından bir hukuk problemi yapılabilir. olarak iartışma konusu Anarşi, Komünizme yol açar Atatürk Kız Lisesınde şartlı olarak anlaşmaya varıldı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Yargıtay Birinci Başkam Imran Öktem 19681969 adlî yılının açıüşı dolayısiyle japlığı konuşmada Yargıtay ve diğer mnhkeıaelerin cumhuriyeti ve devleti ayakta tutan tcmvllcrden biri olduğunu belirterek «Devletin dayandığı temclleı taısılâığı, förevlerini gereği gibi yapamadıklan takdirde anarşi haü racydana grtir, bu hal lıepimizin ntfret ettiği komünizme yol açar» deıniştir. Atatürk düşmanı bir jrazetcnin ysyuıındaıı ÜuintA doya nın trpkisi kaba kuvvetie karfilandı. bir emrkli Jaadsrma (Fotoğraf: Selçuk AYBATAR) Azalan ABD yardımından doğan boşluğu Almanya'nın doldurması talep edildi Federal Almanya Başbakanı Sunay'ı Almanya'ya dâvet etti ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Federal Almanya Başbakanı Kurt Kleslnger üe TUrkiye Başbakanı Sulevman Demıreı «.rasınns vspuan ?oruşmeıenn agırlık noktasını, «Çekoslovakva ülavlHrınrlan «nnra Avruuantn etivenüü* Korm«tı teskü "Terin toplantısı,,na karşı tepki: Son günlerde şeriof istiyenlerin sesi yükseliyor,, ii £ Bir milyar lira tutarında 401 bin senet protesto edildi Yargıtay Baskanı öktem, Yargıtay'a v e yüksek hâkimlerin kisiliklerine basında yöneltilen sataşmalara değinerek «Asîl Tfirk milleti, bnnları oknrken yeterl kadar tiksinraiştir» demiştir. «Anayasa rejitni karsısında b«rün hiçbir toplalak, hiçbir ınrare, hiçbir kimse (Tfirk milleti benim) d i y e m e » sözleriyle konuşmasına devam eden ö k t e m şunları söylemiştir : «Hâkimi teminattan yoksun kılmak, teminatı zedeliyecek, bağımsızhğı giderecek hükümler getirmek, teminatı ve bağımsızlığı kötüye kullanan tek tük hâkimin mevcudiyetine katlanmaktan çok daha sakıncalı ve hattâ tehlikelidir.» Öktem, bu konusmanm kendisinin yaptığı son «adli yılı açı? konuşması» olduğunu belirtmiş, daha sonra basın mensuplannın soruları üzerine önümüzdeki açış yılına kadar emekliye ayrılacağını bildirmiştir. Atatürk düşmanı bir gazeteyi yırtan emekli Assubayı döğenler, muhabirimize de saldırdılar Gazeleciler Sendikası ve Cemiyeti görevlileri uyardı Atatürk Kız Lısesı binasının bır kısmının Devlet Güzel Sanatlar Akademisine devredilmesı üzerine Kız Lisesi velileri ile Akademi öğrencilerı arasında çıkan olaylar dün de devam etmis, ancak idareeilerin Vilâyette yaptıkiarı toplantı sonunda şartlı olarak bir anlaşmaya vanlabılmistir. Taraflar anlaşmaya uydukları takdirde Kız Lisesi bina«ının orta katının Akademıye bakan kısmını, Akademi idaresi kullanabilecek, buna karşılık yemekhane ve helâlann bulundu£u alt kat Atatürk Kız Lisesine bırakılacaktır. Okulun Akademiye verilmesl gereken kısmını işgal eden öğrenci velileri dün de yerlerinden ayrılmamıştar, bu arada çeşitli kararlar almışlardır. Havanın gittikçe gerginleşmesi üzerine Vilâyette taraf yöneticilerinin katıldığı bir toplantı yapılmıstır. Vilâyetteki toplantıdan sonra Atatürk Kız Lisesi yöneticileri öğrenci velileriyle görüsmüşler ve durumu anlatmışlardır. Birkaç saat süren karşı'.ıklı telefon konuşmaları ve aynntılarla ilgili birtakım şartların görüşülmesinden sonra, dün öğleden sonra anîaşmaya vaniabilmiş ve Atatürk Kız Lisesi tarafından bir anlaşma çelengi hazırlanmıştır. rtDEKAL A L M A M A BAŞBAKA.M Kl'RT G. KİEStNGER, SUNAY ÎLE etmiştir. tki ülkeyl ilgilendlren sorunların başında İse, Türkiye'nin kalkmmasuida Amenkadan boşalan yere Almanya'nın girmesi konusu gelmektedir. Kiesinger, dün sabah saat 10'da Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay tarafmdan kabul edilmiş ve Federal Almanya Başbakanı, Cumhurbaşkarumızı Federal Almanya'ya resml bir ziyarette bulunmaya dâvet etmiştir. önceki akşam başlayan gorüşmelere dün sabah Başbakanlıkta devam edilmiştir. tki Başbakan ve diğer siyasl yetkihler bir yanda Dünya sorunlannı görüşürlerken, diğer yanda da teknisyenler iki ülkeyl ilgilendiren iktisadl, çalışma ve kültürel hayatla ilgili İZMİR, (Cumhuriyet Ege Bürosu) konulan ele almışlardır. TMTF*ye baglı öğrenci kuruluşÇekoslovakya olaylarından sonlarının düzenledikleri «Ne Amerira Avrupa'daJd güvenligin ve blok ka, ne Rusya, tam bağımsız Türlar arasındaki yakınlaşmanın sarkiye» mitingi dün sağcı bir grusıldıgı taraflarca ortak bir göriiş pun tahriklerine rağmen olaysız olarak belirtilmiştîr. Türkiye'nin geçmiştir. Almanya'nın birleşmesini deste'sYürüyüş sırasında gençlere, şolediğini açıklayan Demirel'e karförler korna çalarak, halk da alşılık Kiesinger, Kıbns sorunu ile kışlayarak tezahürat yapmışlardır. ilgili olarak şunlan söylemiştir: Basmane 9 Eylul meydamndan «Biz Almanlar, Kıbns sorunuellerinde dövizler ve pankartlarla nun çözümü için sarfedilen bütün yürüyüşe geçen gençleri, bindirilçabalan ilçi ile izliyoruz. Ada'da miş polis kuvvetleri ile yaya polisyaşayan iki cemaat temsilcileriler yol boyunca takip etmiştir. Elnin bir süre nnce baslamış oldnklerindeki çiçeği tzmir'in işgali sıları görüşmelerin safahatı ile yarasında şehit olan gazeteci Hasan kınrn jlgilenmekteyiz. timit ve Tahsin'in büstüne bırakmak istetemenni ederiz ki, bu kadar yapıyen gençlere, polis gümrük önüncı bir ruh ile başlanan eörüşmede mâni olmuş, münakaşalar soler bütün ilçililerin meşru hak ve nunda, çiçek taşıyan üç genç anımenfaatlanm tanıyacak ve Adata gitmek üzere serbest bıralolya özlenen banşı getirecek neticemıştır. lere erişsin.» Mitingin başlamasmdan kısa bir Siyasî görüşmelerde Orta • Dosüre sonra Cumhuriyet Meydanlğu, Vietnam gibi sorunlar da ele Diıı sol köşesine toplanan gerici alınmıştır. Bu görüşmelerden son bîr grup, «Satılmışlsr Mosbovara Demirel. görüşmelerden memya» diye bağırmışlar ve bir arahk nun olduğunu bildirmiştir «AUahü ekber» diye tekbir getjrTeknisyenler arasında vapılan mişlerdir. Polis ve aske" inzibat(Arkası Sa. 7., Sü. 1 de) ların çok sıkı emniyet tedbirlerl aldıklan Cumhuriyet Meydanmda megafonla idare edilen tahrikçiler meydana sahte bomba ataralc bir kaç öğrenci ile bir inzibat erinin elbiselerinin yer yer yanmasına sebep olmuşlardır. BARTIN Bartın dün de dört Gençler, daha sonra toplu halde defa sallanmış, vatandaşlar yine yürüyüşe geçmişler ve Gazı Osbirkaç defa ev ve işyerlerinden so (Arkası <a 7, 8ü. i de) kaklara kaçışmışlardır. n Tam Bağımsız Türkiye,, mıfingi olaysız geçti Yargıtay ve Yüksek Hâkimlere hücumlar Devlet Bakanı Seyfi Öztürk. Adalet Bakanı Hasan Dinçer, Çalışma Bakanı Ali Naili Erdem, Gümrük Bakanı İbrahim Tekin'in bazı parti ileri gelenlerinin, yüksek dereceli hâkimlerin ve kalabahk bir dinleyici kitlesinin bulunduğu törende konuşan Yargıtay Başkam Öktem, geçen dönem içinde Yargıtaya ve hâkimlere yapılan hücumlara ve yayınlara değinmiş, •Türk milletinin bunları okurken tiksindiğini» söylemiş ve şöyle devam etmiştir: «Bunlar bize, Anayasa ilkelerinin ve yirminci yüzyıl demokrasisinin bazı kişiler tarafından henüz gereği gibi kavranamadığını, millî demokratik. lâik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetinde Anayasa kuruluşlannın Yüksek Mahkemelerin fonksiyonlarınm iyi anlaşılmadığını belirtmektedir.» «Solcu basın'ı tel'in» g,(lıy!a bugün yapılacak toplantı arefesinde olaylar meydana gelmiş, Valide camiindeki ağaçlardan birine asılan Atatürk düşmanı bir gazete yüzünden emekli jandarma Assubay Turan Göksu bazı şahıslar tarafından dövülmüştür. Bu sırada olay'ı izleyen gazetemiz foto muhabiri Selçuk Aybatar da hücuma uğrayarak hırpalanmıştır. «Solcu basm'ı tel'in» adıyla ya pılacak topîantı için şehrin muhtelif yerlerine, tel'in edilecek gaze teleıin islmlerinin de yazünaası üzerine Gazeteciler Cemiyeti ile Türkiye Gazeteciler Sendikası ay n ayn birer bildiri yayınlayarak bu gibi harelcetlerin anayasamız'ın öngördüğü tfildr ve yayın özgü1" lüğüne» aykın olduğunu ileri sür müşlerdir. Cuma namazı sirasında Aksaray Valide Camiindeki ağaçlardan birine asılan Atatürk düşmanı bir ırazete yüzünden çıkan olavlarda emekli Jandarma Assubayı Turan Göksu dövülmüştür. Bu sırada olayı izleyen (jazetemizin (Arkası Sa. 7. Sfi. 5 de) tstanbul Barosu Başkam Av. Ferruh Dereli, Adlî yılın başlaması dolayısiyle, lstanbul Barosu ta rafından düzenlenen törende yaptıih konuşmada, gerici akımlara işa ret ederek. «42 yıl önce yürürlüğe giren Medeni Kanan. asrın sosyal, hattâ ahlâki anlayısina uvmayan bir kısım an'anelerin kökünden kaldınlmasını gaye edüıdiği halde, son zamanlarda yine de şeriat i«teyenlerin sesi yiikselmektHir. Hukukumuzun yeniden dini nizam içer sine sokulması için, memleketin şurasında, burasında göriilen kıpırdantslar üzerinde dikkaflc ve titizlikle durulmazsa. Tiirkiye'nin geleceğini kösteklemek isteycnlere fırsat verilmiş olacağiDi belirtmeyi kaçınılmaz bir meslek ve *memleket görevi sayıyornm» demiştir. lstanbul adliyesinin geçtiğimiz yıl içindeki faaliyetleri hakkında bilgi veren Ferruh Dereli. icra iflâs dâvaları ve pretostalara değinerek şu açıklamayı yapmıştır: «1967 yılında 1.054.856.1SS lira kar •ılığında 491.808 adet senet protesto edilmistir. Bnna göre protesto edilen senet sayısinda *> 42 oranında bir artma olmnştur. (Arkası Sa. 7. Sfi. 4 de) Kurdaş, kambiyo politikasıni tenkid etti «Dış Ticaret Seminerisnin dünku oturumunda «Kambiyo Kurıı Politikası ve Türkiye'nin Iktisadi Gelişmesi» konulu bir tebliğ sunan Orta • Dofu Teknik Üniversitesi Rektörü Prol. Kemal Kurdaş, son 20 yudır uygulanmakta olan kambiyo kuru poliütosınm, ekonomimiz üzerinde çok olumsuz etküerde bulunduğunu belirtmiştir. Kurdaş, bu politika yüzünden bir grup ithalâtçı, aracı ve nüfus çıkarcılanna hizmet eden bir düzenin kurulduğunu da söylemıstir. Son 20 yıldır, gerçek değerinln çok üstünde Oir değer gösterilerek «fazla deçerlendirilmiş kur politikası» adı verilen tutum dolayısiyle, Türkiye'de ihracatın gelişemediğini ve bu sahada bir ÇOK az gelişmiş ülkelerden dalj geri kahndığını belirtmiştir. Mütecavizlerin elinden güçlükle kurtulan Turan Göksu BartJn'da deprem devam ediyor Edepli ve terbiyeli olınak İnıran Öktem özetle jöyle devam etmiştir: •Anayasa rejimi karşısında mıgün hiç bir topluıuk hiç bir zümre, (Arkası Sa 7 Sfi 2 de) Dar boğa; elde edilecek gelirler 400 milyon doları bulamamaktadir. Dolayısiyle 5 yılda 1250, yilda ise 250 milyon dolârlık dış finansnıana muhtacızdır. Şu halde aradaki açıği nasıl karsılayacağız?. thracatımızın artış temposu, plân daki iyimserliğe rağmen. ilerisi için fazla ürait verici değlldir. Turizm gplirleri henüz lehte fark yaratacak seviyeye bile gelememiştir. Bizden emek talep eden sanayi ülkelerinin konjonktürü, işçi gelirlerinde biiyük artışlar olabileceğiııi göstermemektedir. Bütün bunların yanında Amerika dış yardımlarını mütemadiyen kı«maktadır. Hatlâ bir iktidar değişikliğinde yardim faslı bü'biitün kapanacak gibidir. A.B.D. dısındaki Konsor«iyom üyeleri ise «on vıdarda ygrdımdan çok, bsrçlarımızı ertelerr. tıtc bunlar<i»n h«; OLAYLARIN ARDINDAKİ Johnson, bozulan denge için Avrupaya 35,00(1 Amerikan askeri (jönderivor. j Gueıeier Tiirkiyenln ckonomik bakımdan bir dar boğaza doğru gittiğini uzmanlar açık açık söylüyorlar. İçer deki hayu huy arasında bu gidiş'in çoğumuz farkında değiliz hattâ piyasadaki durgunluğu. ona rağmen fiat artışlarının hızlanmasın* sokak oatışmalarına. NATO gösterilerine bağlayıp geçenlerimiz çoğunlukta. Oysa bugünlerde tertiplenen dış ticaret seminerinde koııuşulanlar ortaya koymaktadır ki. ekonomideki anormallik aslında bünyevf hastalığın belirtileridir ve tedavî imkânları da giin geçtikçe daralmaktadır. Hastalık evvelemirde dış finansman kaynaklarımn azalmasından doğuyor. 19«* 1972 yılları için hesaplanan dı; finansman Uıtiyacı 1.5 milyar Hnlârdan fazladır. Bnna karşılık. öztl yabsmcı »ermave «•»nsferleriylf b«İpİ5)e ithalitian ka vcya hunlara bağlı çeşitli etkenlrrin bir araya toplanıjı Türklyenin dış finansman durumunu karanlık bir tablo hâline getinnektedir. *** Döriz sıkıntısının ve dış finansman eksikliğinin gelecek baknnından tehlikeli yanı şüphesi/ yabrımların azalmasıdır. Üretim artı* şı ve diğer Caktörler kalkmma hızını belki bir süre irin yüksek seviyede tutabilirler. Ama yafırım mal (Arkam Sa. 7. Sö 4 4e) Önceki g>"n saat 20.16 da meydana gelen deprem 5 saniye kadar devam etmis, halkm büyük çoğun luğu yine evlerine girrnemişierdir. Son deprem özellikle Bartın ve Amasra köylerinde büyük hasara yol açmış, hemen hempn kövlerde güvenilerek oturulacak tek yer kalmamıştır. Yaşmurun aralıklı olarak yağması deprem felâketine ufrayan vatandaşları müşkül durvrnda bı*'.'Trisk»=ıdır. Imar İskân Bakanı Menteşeoğlu dün Belediye hoparlöründen bit konuşma yaparak, vatandaşların her türlü ihtiyacının karsılanaca ğını söylemiş, bugüne kadar 3.700 çadırın daeıtıldıfını. 10 bin vatandaşa da aşı yapıldığını bîldirmiştir. ÖZGEN ACAR'ın BİR r DAKÎKH: " örnekler meydanda Dünyaca meşhur «Kndret ilâcı» nı icad eden Romanyalı doktor Bayan Anna Aslan, Istanbul'a çeldi. Rilmem kacıncı Balkan Tıp Kongresine katıldı. 71 yaşında ve bekâr olan doktor Aslan, bir cazetecı arkadaşımıza «İyi ki evlenmedim. demis. şayet evlenseydim, belki de, bn ilâcı bnlamıyacaktım.» Elbak öyledir. Her ne kadar tecriibe etmemise benziyorsa da. neme lâzım. sayın bayan, dojrn konnşmuş. Baksanıza... Dünvamızds nice nice tktidarlar hükumet knrup iıbaşına eerlvorlar da böyle bir İlâcı. bir tflrlö Kfstrdemlyorlar. O. N. "Bitmeyen Çile Bitmeyen H rs., (Xao dizM 4. Myfamızda)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog