Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

Son ma^luhîyetler üzerine ıdare Heyeti antrenör Çiriç ile bir .ıırııııııu 1 görüşme yapma^a karar verdi. Ve... So'bek Aydm'm öyuidan atıhşından sonra gençlerimiz çözüıdü | dikkoli çekiliyor ~ ~ 2 = Z ~ ;• E E 3 = Ş E ESKİSEHİRSPOR, BESÎKT4S MAÇI IÇİN KAMP* GtRDl ESKtSEHİR Şekerspor'u oze" maçta fark'ı mağlup eden Eskı«ehırspor Be^ıktaş maçı ıçın kampa gırmıstır. Lıg oncesınde son buvuk pro\a olarak kabul ettıklerı Be«ıktas maçına Kırmi7i Sıvahlılar, Isnaıl ve Ender harıcınde en kuvvetlı kadroları ıle çıkacaklardır Eskışehırspor antrenoru Abdullah Gegıç Şekerspor karsısında alınan açık farklı galıbıvete ragmen kaçırılan fırsatlardan şıkavet etmıştır Gegıç bu konuda cÇocnklar gÜ7el ovnadılar, fakat attıkları çoller kadar fırsat kaçırdılar» demıştır Eskışehırspor Besıktaş maçı ıçm bugun tstanbul'a hareket edecektır. I Yusuf İle Huımon'ın •fceşıktaş'ın Olımpıyakos'a kotu bır oyundan sonra 10 mağlup olması Besıktaş ca•Cmıasını uzmuştur Gayet kotu bır oyun çıkaran ve ustuste gol kaçıran futbolcula™ n n bu hareketlerı daha sonra sevırcı'erın prote^tosu ile son bulmuş ve Beşıktaşhlar maçtan sonra stadı terkederlerken sıddetle protesto edılmışlertfır Dunku maçtan sonra ıdarecıler antrenor Çırıç ıle bır gorusme yapmağa karar vermı^lerdır Besıktaş Kulubu sozcusu tskender Yakak bu konuda «unları so\lemı«tır «Beşıktas ılk maçta 4 2 mağlnp olmasına rafmen daha ıvi ovnamıştı Buradakı maçta fuibolcular nedense bır turlu maça kendılerını veremedıler Bunun mnhtelıf sebeplerı var muhakkak. Fakat surası da bir gerçek kı, Sanlı, Faruk \edat çıbı forvet ve ovun kurucu o\nncnlarımız yok. \ncak Yusnf'nn lâübalı taalı ve Kozman'ın da luznmsuz ıtırazları \e konnsmalan dıkkatımızi çektı. Bız de onların dıkkatını çekeceğız ve ıcabederse daha başka tedbırler de alacağız.» Beşıktas antrenoru Çırıç ıse maç hakkında konuşmamış \e sadece «Takımın iskeletı bellı, fakat bazı mevkılerın adamlarını henüz bnlmuş degilıra. Adama gore ver defcıl vere gore adam bulmak lâzım» demıştır Umit Takımımız Bulgaristan'a 4Omağlupoldu Hakemler: Petrıcıannu (Romen), Pazsropnlos (Ynnan), K. Alig (Yunan). BULGARİST4N: Gromesı Gavdarov, t\anov Alaçov, Vasınov, Nıkodinov Vasılev, Stefanov (Veselinov), Svetkov, Mıhaılov, Panov. TÜRKİYE: Nıhat Ekrem. Ismaıl. Yılmaz, Aydın Hayrettın, Sanlı, \edat Mesut, Faruk, Ender. SELÂ.MK ( ö z e l ) mit Mıllı Takımımız Balkan Şampıyonasmın ıkmcı gununde, Karşıla«manın ılk devre«ının 40 dakıkasına kadar davanan favon Bulgarıstan a açık farkla mağlup olmuştur 4 0 Turk Takımı. Avdının bır Bulgar ovuncusunu tekmelemesı uzerıne oyundan çıkarılmasından sonra 40 41 \ e 44 dakıkalarda Vasılev ın ajagından pe^pese uç gol jemıstır Bır ihtilâf "tatlı son,, ile kapanırken DOV SCHOLLANDER (Efsaneleşen kulaç) Olimpiyat devleri yüziicü ve atlet kadrolarını tesbit ettiler AJansUr ve Radyolar f. Bahçeli kaleci Ali ile Molnar banştı Fakat Manchester'e gidecek olan idareciier konusunda Yönetim Kurulu karıştı... ı enerbahçe ıdare heyeti dun 1 gece geç vakte kadar devam eden bır toplantı japmış ve bu toplantıya Hılmı Atakul hârıç butun ıdare heyeti ujelerı katılmıştır Idare he\eü ılk once teknık yönetıcılerden şıkâvetı olan kaleci Alı Fılıbelıvı dmlemıştır Fılıbelı ıdare hejetınde kendı mudafaasını vapmış ve futboldan ekmek ye dıgını ve mesleğını korletmek ıstemedığını ıfade etmış, ıdare heyeti de kendısıne hak vermntır. Bu arada teknık dırektor Molnar dan da konuşmalarının yanlış ak settırıldığını soyleven ve ozur dıleyen Alı Fılıbelı ıle Molnar barışmıs ve bo\lece Alı meoelesi de tatlı bır son ıle kapatılmıştır MANCHESTER CtTY KADROSU Manchestere gidecek kafılenın tesbıtınde de ılk once futbolcu kadrosu konuşulmuş ve İS futbol cunun kafıle\e konulma'i ıttıfak la kabul edılmıştır Kafıle henuz tesbit edılmemekle beraber, Can Bartu ı!e kaleci Alı Fılıbelının de kadroda oldukları sızan haberler *ra«ındadır Kafılede »vrıca Molnar ve Ba«rı Dırımhlı ıle doktor Reşat Dermanverın de yer almaları kararlaştırıldıktan sonra gidecek 3 ıdarecının kımler olacagı konusu tar tışmaya vol açmıştır Idare heyetınde bulunan ve toplantı lara da gelmevı ıhmal eden bazı ıdarecıle rın Manchester kadrosuna gırmek tekı ısrarları herhangı bır anlaş mayı mumkun kılmamıştır Kafıle Başkanı olarak Faruk llgazın gıtmesı hemen henıen kesınleşmış genel sekreter ve kulup sozcusu Eşref Avdın ıse ısteklılenn fazla ısrarı karşısuıda Istanbuldakı ışlerıni bahane ederek kadro 3a alınmamasını teklıf etmıstır Kulup sozcüsunun bu 3estı karşi'inda dığer ıdarecıler de bır an lasmava varamamışiar ve kesın kararı almak ıçın cumartesı gunu toplanmaya karar vermışlerdır. U İKtNCl DEVRE Netıceden memnun gorunen Bulgarlar ikıncı yanda da baskılarını devam ettırmıslerdır Ancak gol aramak ıçın 86 dakıka\ı beklemek mecbumetınde kaldılar İkıncı >anda oyuna gıren Vesılenof, 86 dakıkada attığı golle maçın netıcesını tayın ettı Ve karsı'aşma da Umit Mıllı Takımımızın 40 gıbı açık farkla maglubı>etıyle son buldu Turk takımınd'a, Ismaıl ve Sanlı en ıyı oyuncular olarak gorunmu^lerdır ROMANYA 3 2 GALtP Bundan once ovnanan Roman\a Yunanntan karşılaşmasını, Romanva 3 2 kazanmıstır Romenlerın uç golunu de Selceasku atmıstır F S ovyetler Bırliğiıun Meksıka Olimpiyat Oyunlarına gondereceğı 50 kışılık atletızm ekıpı tesbit edılmıştır. Meksıkada dısk harıç bu tün aüetızm yanşmalarına katüacak olan Rusya, kafılesinde 1964 Tokyo Olimpıyatlarına lştırak etmış 12 sporcu bulunmaktadır EN İYÎLER... Kafilede bulunan en iyl sporcular şunlardır Aleksl Kolopotnov ve Nikolaı Ivanov (100 M Her ıkısının de en ıyı derecesı 101 dır) VIK tor Kudınskı (3000 M engellı), Sapaya ve Ivanov (200 M. derecele'i 20 5 sanıyedir), Skvortsov ve Valentma Gavrılov (Yuksek atlama En iyı dereceleri sırasıyle 2.21 ve 2.20 M. dır), Viktor Sanevey <3 adım derecest 16 8,7) . Şu durum karşısmda Dejjlasmafllı Ttlrkiye BasketDol LijJ bu DOGU AtMAfîYA yıl da 15 takun araainda oynanaBu yılkı oyunlara Batı Almanyacaktır. dan ayn bır ekıple katılacak olan Doğu Almanyanın, Meksıko ka 'fılesmde 249 kışi bulunmaktadır. Meksıko'da en büyuk umıtleri 10 000 metre Avrupa Şampıyonu Juergen Haase, Avrupa sırıkla atlama şampıyonu Wolfgang Nordwıg ve bayanlar dısk atma eski dunya şampıyonu Christina Spiel berg'dır ITALYA TAKIM1 178 KlŞt İtalyanın Meksıka oyunlarına 178 kışılık bır ekıple katılacagı açıklanmıştır. İtalyan atletızm takımında 1960 Roma Olımpıyatlannın unlu atletl Lıvıo Berrutı de bulunmaktadır. . VE AMERİKA Zencı sporculannın Meksikoyu boykottan vazgeçmeleri •uzerıne Amenka, oyunlara tam takımlan ıle katılacaklardır Atletızmden başka yüzme dalında da buyuk ıddıa taşıyan Amerıkan kafılesınde yenl dunya rekorlannın sahıplerı Charles Hıckcook, Don Schollander, Mark Spitz, Mıke Burton ve Ken Walsh bulunmak tadır OLIMPtYAT MEŞALESt ATLETLERI YARALIYOR Halen tspanyada bulunan Ohm pıyat meşalesının sık sık parlama sı altı atletın yaralanmasına sebep olmuştur. Meksıkalılann yap tıgı meşale yenı bır kımjevı mad LIVIO BRUTTİ (8 yıl oncekı jampıyon) de sayesınde 200 metrelık blr mesafeyı yanarak katetmekte, fakat meydana gelen sıcaklık atletın eImı yakmaktadır Deplasmanlı Turkıye Basketbol Lıgı'nde kume duşen Kurtu luş kulubunun Turkıye Basketbol Federasyonu aleyhıne Danıştay'a açtığı dava netıcelenmış ve Danıştay bu konuda evvelce vermış olduğu tehın ıcra karannı kaldırarak Kurtulus'un ıtirazının reddıne karar vermıştır. Dnnıştoy, Kurtulus'un itirazını reddettl IMIT TAKIMIMIZ Dun gece Bulgarıstan'a 4 0 mağlup olan Lmıt Milli Takımımız Yunanistan Mılli maçından önce Selânık Kaftancıoglu Stadı'nda goruluyor Soldan itibaren (ayaktakilcr) Levent, Faruk, İ.sraaıl, Avdın, Nıhat, Yılmaz, (oturanlar) Ender, Mesut, Vedat, Sanlı Te BKınii. ' CEMİL ERKÖK'ÜN MEKSİKA'YA GİDEBİLMESİ İÇİN BAŞBAKANDAN İZİN İSTENDİ GENÇ MILLİ SERBEST GUREŞ T4KIMIM1Z Bu MI ılk defa olarak Romanva'nın Kostence şehrınde yapılaeak olan Balkan Gençler Serbest ve Greko Romen Gureş Şampıyonasına katılan Genç Mılli Serbest Gnres Takımımız kaldıkları otelın »nunde gorulfryor. Türk atletleri serilerinde eleüdiler. Şükrü Saban ise yarışı terketti.. A\'K4RA, (Cumhurıvet Büro«n> Gureş Federasjonu Başkanı Ce mı. Erkok halen gorevde bulundu ğu Seker Şırketınden ıstıfa etmek ıstemektedır Meksıka Olimpiyat lar "na katılacak Turk Mılli Gureş Taiimları ıle b'rhkte Olımpıyatla ra gıtmesı gereken Erkok'e Şeker Faorıkaları Şırketı ızın vermemetı tedar Bu durumda mustakıl bır teşkı lat olarak bu yetkıvı elınde bulun duran Şeker Şırketı'ne ne şekılde tesır edılecegı ve 2 aylık ızının na sıl koparılacagı merak konusudur «Gıtmezsem ıstıfa ederım» dıyen Eriok u bu guç durumdan ancak Başbakanın curtarabıleceğı \e onun ıçın de Demıre''den ozel ızın ısteneceeı scAİenmekted'r Balkan Gençler Güreş Şampiyonası bugün Köstence'de başlıyor KOSTENCE Balkan Gençler Serbest ve Grekoromen Şampiyonası bugun saat 18 00 de Kostenct Spor Sarajında başlayacaktır • Organızasyon Komıtesmın hazırladıgı statuye gore, sadece 20 yaşma kadar sporcuların katılabılecegı bu şampıjona>a Turkıye, Bulganstan, Roman>a vç Yugoslavya tam takım halınde ıştırak edecektır Yunanıstan, Romanya Gureş Federasyonuna son anda gonderdığı bır mektupla, şampıvonaya katılamıyacagını bıldırmıştır Ev sahıbı Romenlerın hazırladı63 KİLO Ibrahım Aslan gı program geregınce hem serbest 70 KILO Cumalı Balçıkanlı ve hem de Grekoromen gureşler 78 KILO Tevfık Aydenız a\nı gun ayrı ayrı mınderlerde ya 87 KİLO Ahmet Bozman pılacak Yıne bu programa gore, 97 KİLO Zıver Tura ılk tur gureşlerı bugun saat 18 00 AĞIR Cepgız Dalgıç de başlayacak İkıncı ve uçuncu tur gureşlerı ıse cumartesı gunu juıe >VrtLLİ T\Kr\IIMIZ ÇALIŞT1 aynı saatte yapılaeak domıfınal ve Romen gazetelerı tarafından fafınal musabaka'an ıse pazar gunu \orı gosterılen gençlerimiz şampısaat 17 OO'de başlayacak jonanın yapılacağı Spor Sarayında devamlı Idman japmaktadır Gu 64 gureşçmın katılacagı bu şampıjonada Turkıjeyı şu genç gureş reşçılerımızı gerek ıdmanda, geçıler temsıl edecek rekse de boş vakıtlerınde Roman>a'U Turkler bır dakıka olsun yal SERBEST TAKIM: nız bırakmamaktadırlar 52 KILO. Seyfettın Turkmen 27. Balkan Atletizm Şampiyonası başladı A ^ ^ ğ (ATİNA Kosta DAPONTE Bildlriyor) Balkan Atletızm Yanşmalan dun Atma Karaıskakı Stadyomunda başlamıştır Beş ulkeye mensup atletlerin ıştırakıyle başla* yan dun gecekı musabakalarda Turk atletleri serilerinde elenmışlerdır 10 bın metrede ıse, Şukru Şaban yanşı terketmıştır. Dunku yarışmalarda şu netıceler alınmıştu. 20 BİN METRE YURÜYtŞ 1 Kara Yusufoğlu (Romanya) 136 262 ÇEKJÇ ATMA 1 İzmir yüzme havuzu bugün acılıvor IZMtR, (Çetln Gürel) Tılrkıye Gençler ve Buyukler yuzme bırıncıhklerı bugun venı yuzme havuzunda başlayacaktır Çok çekışmelı geçmesı beklenen sampıyonaya Aydm, Ankara, Adana, Istanbul, tzmır, Içel, Bursa ve Urfa bolgelenne mensup yuzucu ler katılmaktadır Yuzme Federasyonu dun 17 de musabakalarda gorev alacak hakemlerle bır toplantı yapmıştır. 1 Kostacu (Romanya) 63 54 100 METRE1 Traykof (Bulgar) 10 6/10 800 Metre 1 Zlatı (Bulgar) l « 8 a o 400 Metre Engelli: 1 Mıhaescu (Romanya) 51 5/10 100 Metre (Kadınlar): 1 Goth (Romanya) 12 DISK (KADINLAR): 1 Manolıu (Romanya) 59J2 (Balkan Rekoru) UZU\ ATLAMA (K WINLAR): 1 Vısckopoleanu (Romanya) 630 Musabakalara bugun ve yarın da devam edılecektır j ^ W Mar»chester City «Lig» de 19. LONDRA inglUere blnnci lıgınde, son maçta lpsj.ıch ıle 1 1 berabere kalan Manchester Cıty, lıgte 7 maç, 1 galıbıyet, 3 berabere, 3 mağlubıyetle sondan beşmcı ve 19 uncu Jurumdadır Manchester Cıty, 7 maçta 6 gol atrmş, 13 gol yemıştır. 57 KİLO Zıyaettın Yıldırım 63 KtLO Seyıt Mısırlı 70 KİLO Hayrettm Gulaçtı 78 KILO Asım Bulbul 87 KILO Tutan Sahın 97 KILO Lutfı Özdemır AĞIR Dursun Oruç GREKOROMEN TAKIMI 52 KİLO Ahmet Goçer 57 KİLO Ismaıl Muırlı •••••••••••••••••••• Ordu Atış Takımı Fransa'ya gitti Fransa'nın Fontame Eleu şeh nnde 514 eylul tarıhleri ara&ın da yapılaeak olan Dunya Ordulararası atış şampıyonasına katılacak olan Ordu Atıcılık ekıbı uçakla Ankara'dan Istanbul a gel mış ve aynı uçakla saat 10 05 de Pans'e hareket etmışîır Genel Kurmay Ordu Spor Kulubu Asbaşkanı Jandarma Albayı Kazım Tuna'nın baskanlıgındakı kafilede b'r tabanca antrenoru, bır tufek antrenoru ıle be şer kışılık ıkı ekıp halınde taban ca ve tufek takımı bulunmaktadır Kafıle başkanı \lbay Kazım Tuna, hareketlennden once şunları soylemıştır. «15 ülkenin katılacagı «ampıvonara takımımız geçen yıllara oranla çck daha ıvı bı» durumda gittnektedir Iji blr sonuçla vurd ft4ıtıtri nmııjnmın.» KUTAHYALILARI COŞTUBAN ŞEREF M1SAFIRI AM1GO ORHAN TRİBUNDE İŞ BAŞLNDA GOZTEPE'NIN B U S E N i a a ONBIRI Göztepe Marsilya'ya, Altay da Lyn Oslo maçma hazırlanıyor IZMtR önumuzdekı çarşamba gecesı Marsılya ıle ojnayacak olan Goztepe, dun gece Çeşme'den Izmır'e gelerek Alsancak Stadında bır gece antrenmanı yapmıştır Takımda şu anda herhangı bır sakat futbolcu bulunmamaktadır. Yonetım Kurulu, Marsıba maçının gahbıyet pnmjnı 2000 lıra olarak tesbit etmış ve futbolculara bıldırmıştır Goztepe takımı, maç gece oynanacağından, bundan «onrakı ıdmanları da gece yapacaktır. öte yandan Kupa Galıplerı Turnuvasının ılk turunda Lyn Oslo ıle karşüaçacak olan Altay'hltr, bu maç ıçın ozel hazırlıfa baslamışlardır Turkıje'M en ıyı şekılde temsıl edecefclenne ınandıklarını bıldıren Umumı Kaptan Rıdvan Burteçın, bu konuda soyle demıştır : « Oslo'nun knvvetını takdır edıyor ve bnna göre hazırlanıyornz. ivı derece elde etmek ve Turk fntbolnnn en iyi şekılde temsıle çalışaca|ızj» Dığer taraftan O«lo karşılasmasının ılk hazırlık rnaçını pazar gunu Nazılhde \apacak olan S n a h Be>ızlı1ar çalışmalarına arahksız olarak devam etmektedırler. Eskişehirsporlu Amigo Orhan KÜTAHY4 (Sacıt Yücelen) Hacettepeyı 7 1 gıbı farklı bır onuçla mağlup eden Kutahyasporlular bu ışın nedenını Eskısehır=porlu Amıgo Orhan'a bağlamışlardır Kutahjasporiu ıdarecılenn geçen hafta davet ettıklen Amıgo Orhan bu maça gıtmış v e tnbunlerdekı Kutahjasporluları costurmuş ve Kutahvasporlular da coşatak Hacettepeve 7 tane gol atmışlardır Şımdı Kutahjada herkes Amıgo Orhan dan bahsetmekte ve Kutahyasporlular Orhan'ı «Kütahva'oın 1 numaralı feref mısafırı» ı an etmışlerdır Amıgo Orhan bundan bo\le Kutahya'ya gıderken ve Kutahya dan avrılırken Bsndo ıle ksrjılanacak ve uğurlanacaktır. tkıncı Lışde ıkı haftada dokuz gol atarak, geçen yıl oldugu gıbi, >ıne en golcu takım oldugunu gosteren Kutahyaspor, ılk deplasmana 2000 Jaraftarı ıle bırlıkte çıkacaktır. >a!nız bırakmamak baslamışlardır • Pazar gunu Kocaelıspor ıle Izmıt'te karşılaşacak Kutahvaspor'u ıçın taraftarlar daha sımdıden Izmıfe gıtmeve «Maçımıs nerede olurs» olfnn, jayemız ıkl Hedefın şampıyonluk o^lduğunu soyleyen Başkan tbrahım Germıyanoğlu, pavandır. Izmit'e de galıbıvet içın ;idi>oruz» demıştır. Kütahya'nıti 1 numaralı şeref miscrfiri
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog