Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

OımfîuriVet * * BASIN AHLAK TASASI>« ÜYMAY1 TAAHHflT EDKB SaMMt NA2İMB NAD1 • GeneJ Yayın MtMflıfl BCVCT İslerl Mudttrü: Oktay KUHTBÖKI • Sorumlu Yazı Basan n Y«y«n CUMHURİYrr MATBAACUJK »• GaaetaeUlk T. A. 5. Cağaloğlu Halkevl «kak No. 3841 tLLERÎ: &f«7d*nı Edirn» Banı ADANA Taletoo «990 * ANKARA Atatflrk Bulvarl Y«aar Ap. • YenlfeMr Telefon 0020130086120544 17 n IS C tZİÜR: Fevzipasa Bulvarı, Ishanı 104105 Tel: S1J30 2470B BÜROLAR A BO NE Saaellk a lylık S «jlılc ve TOrtöy» «•00 23.00 75.00 İ L  N Harld 198.00 09.00 49.30 Ba$lık (MaJrtu) 2 3 4 9 tztd sahtfelertte (ontlml) 8 1 o d nhlfeler Nîşan. NUcâtt. Evlenroe, Dogum (Maktu) ölum Mevlit Tejekküı T» fcayıp aıama I a n Öiüm. Mevlit. TeseKtcıtr (7.3 eü> 5 cro 239 U n S0 * 43 • 89 • 100 • 150 • SAYIS1 25 KURÜŞ DIŞ TİCARET SEMİNERt (Bastarab 1. Sahifede) Moldava diye coğrafya kitaplannda okuduğumuz nehirdi bu.. Ağırlaşan adımlanma dikkatsizliğim de eklenmişti.. On onbeş adım sonra birden bire dona kaldun.. Palatzki köprüsündeki tanklar. Karel köprüsünde arabaları kontrol eden otomatik tabancah Rus asker leri yok olmuştu... Büyük bir caddede alış veriş sırasmda, çocuğunu kaybeden anaya dönmüştüm, telas tan.. Her gün geçtiğim bu köprüde herhangi bir işgalci kalmamıstı.. Sağa kostum, sola koştum.. İmkânsızdı. bir gün öncesine kadar ahştığım zırhhlan, uçaksavarlan, köşebaşılarını tıkamış, kırmızı bereli Rus komandolarını görcbilmek.. Sanki nehir yutmuştu hepsini.. Şehrin va roşlarına çekildiklerini öğrendiğim zaman Çeklerin hesabına dahi sevi nemedim, telâşundan.. Çünkü çok ahşmıştım, onlara.. Kısmet olur bir daha gidersem işgalsiz, özgür Prag'a belki yadırgayacağun, sokakları... asker, «kendisini oraya yüzbaşısınm getirdiğini» biliyordu.. Bir bajkası da <Çekoslovakya'yı faşistlerden kahramanca kurtarmays» gelmişti. Daha 18 yaşında bile yoktu.. Gögsünde altı tane madalya vardı. Herhalde yedincisini umuyordu.. Gençlik pravdası adlı gazetenin dağıtılış saatını iple çekiyordu, Rus askeri... Yabancı bir diyarda alınan en güzel mektup. en değerli bir hediyeydi, onun için.. Yolda bir zırhlı araç hızla gidiyordu, arkasındaki remorküyle.. Remorkü, sey>*ar aşocağıydı.. Ç^ 1 " ler bunun güzel bir karikatürünü yapmıslardı duvara.. AHındaki yazı şöyleydi: •Sovyet turizmi» Bir arabayla uzaktan izledim, bu ıırhhyı.. Saat 15.30'a geliyordu. Bir binanm önündeki askerlere önce çavdar ekmeği ve sonra da çorba dağıttılar.. Binanm duvarında iki afiş dikkatimi çekti: «Dikkat! Lâğım kapaklarını kapatınız.. Rus askerleri aç..> Diğeri ise şöyleydi: • Rus sirki Prag'da. Lutfen hayvanlara yiyecek atmayınız..» Sabah tuvaleti Yoluma devam ettim.. Birkaç kayık görüyordum, ileride nehrin kı yısında. Yanlarmda da 56 kadar bahkçı.. Yaklaştıkça bunlarm Prag h balıkcılar değil. civardaki bir binada görevli Rus askerleri olduğunu anladım. Sabah tuvaleti yapıyorlardı.. Biri traş oluyordu. Biri yüzünü yıkıyordu. bir diğeri de pantolonunun düğmelerini ilikliyordu. Uzaktan teleobjektifîmle teFbite çahştım bu manzarayı.. îlk geldiğim gün arabavla geçtiğim Manes köprüsüne doğru yönel dım.. Arabanın arkasındaki bavul larımızı aramıştı o gün bir Rus onbaşısı. Kordiplomatik bile tanımamıştı verilen görevini yaparken.. O ânı hatırladun.. Köprünün hemen önünde açılan büyük tünele doğru yürüdüm, Büyük Elçiliğimize gitmek için. Kiev'li Boris'i gördüm.. Beş günden berl ayağından çıkar ' madığı çorabını yıkıyordu, bir çej ' m başında.. Pevnoste sokağmdaki Türk Büyük Elçiliğinin az altmda Soyyeflerin resmi ajansı TASS'ın bürosu vardır. Büyük Elçiliğe vardığım za man, o güne kadar mevzilendikleri yerden on kadar tankın çıktığını ve Büyük Elçilik binamızın önünde konvoy teşkil ettiğinl artık garipsemedim.. Konvoyun önü ana caddeye, arkası ise bizim Büyük Elçiliğin kapısma dayanmıştı.. Rontgenci Starominyeskey alanmda bir asker, dürbünle kızların mini eteklerinin açıkta bıraktığı gürbüz bacak larını seyrediyorduTASS ajansı gazetelere Rus askerlerine ait fotoğraflar dağıttı. uluslar arası haber ajansları aracılığı ile.. Satranç oynayan, balalayka çalan, akrobasi numaraları yapan Rus askerlerinin fotoğraflarını.. Ben sadece Çek Komünist Partisi binası önündeki bir zırhlı araçta ma kinah tüfek yanında akordiyon çalan İgor'u dinledim, biraz ötesinde Melodisi hüzünîüydü.. Özlem doluydu.. Prag neresi. Moskova neresiydi.. Bir afij anlatıyordu bu gerçeği ; «Moskova 1800 km ve bir yön gösteren ok.» Bu arada deprem ve yağmur, gece ve dün de aralıklarla devam etmiştir. Bu yüzden, evlerinde hafif hasar olan vatandaşDPT tktlsadî Plânlama Dailar bile konutlarına girmeye ceresi eski başkanlanndan Doç. saret edememis ve geceyı sokakDr. Baran Tuncer «1980 yılı yata geçirmeyî tercih etmişlercfir. kınlannda dahi Türkiye'nin Organizasyon bozukluğu yüdış finansmana ihtiyacı olacağızünden depremin üstünden iki nı söylemiştir. gün geçmiş olmasına rağmen hâ«En iyimser tahminlerle bile lâ çadır alamıyan felâketzede1975 yılı çevresinde Türkiye'nin ler de ya bahçelerde sabahlamıs dış finansman ihtiyacı 200 milveya şans eseri bir çadır bulabilyon dolan aşacaktır. Bo ihtiyamiş va da komsulannda konuk cın vâde ve faiz vönlerinde paolmuşlardır. halı dış kredilerle karşılanması, ölü ve yaralı sayısında şimdiTürkiye ekonomisinin karşılaşlik bir değişiklik yoktur. Ancak, mış olduğu güçlükleri hızla artıbazı yaralüarın durumlannın rabilir.» agır olduğu belirtilmektedir. Tartışmaya katılan delegeler, Öte yandan, halen Bartın Devdıç yardımlann gittikçe azalmaklet nastahanesinde bulunan ve ta olduğunu, yardım veren ülkebel kemikleri kmldığı için buralerden çoğumm, bir takım özel da tedavileri mümkün olınayan şartlar ilen sürmeye başladıklabazı hastalarm Ankaraya nakli rıru. bu yüzden yardımın etkisidüşünülürken ilglsiılik yüzunden nin azalmakta olduğunu ileri sürbu yapılamamıştır. Hastahane per müşler ve Türkiyeye verilen yardımlarm yansına yakın bir kıs soneli sabahlara kadar uyku uyumayarak bunların hiç değilse ısmının faiz ve borç odemeleri şek linde geri döndügünü söylemiş • tıraplannı gidermeye çalışmaktadırlar. öncekı sabah hastahaneye lerdlr. giden gazeteciler, basta hastahaDoç. Dr. Baran Tuncer, yanenin başhekimı olmak üzere hebancı sermayeye fazla bel bağlamen bütün hastahane personelinl manın dogru olmadığını, yabancı salonda sandalyeler üstünde uyur sermayenin yaraftıgı ve varataken bulmuşlardır. cagı güçlüklerin hayli hüyük olduğunu belirterek sözlerini tar mamlamıştır. Daha sonra söz alan Prot. Beslm Üstiinel ise, dış ticaretteki başansızlığın hükümetin yanlış polıtikasından doğdugunu söylemiştir. Doç. Tuncer: «Dış yardım ihiiyacı 1980'e kadar devam edecek» Yardım malzemesini satmak (Bastarafı I savfada) rulan bir komisyona verılmiştir. Kiesinger (Bastarafı 1. Savfarta) protokola daır zevatı takdim ettikten sonra iki Ulkenin ulusal marşlan çalmmış ve bu arada Kiesinger, seref kıtasını denetlemiştir. Şeref salonu önünde hazırlanan özel bir kürsüde bir konuşma yapan Demirel, iki ülke arasmdaki dostluğu ele almış «M!Iletlerimiz, tarihin önemli devirlerinde birbirleriyle yakın olmanın hâtırasını daima taze olarak gönüllerinde yaşatmaktadırlar. Konuk $ansölye, Demirel'in konuşmasına verdiği cevapta, ortak konularda faydalı görüşmelerin yapılacağına inandığını söylemiş, geleneksel dostluğu övmüş, sıklaşan iktisadî ve siyasa) ilişkilerden duyduğu sevinci belirtmistir. Konuk Başbakan, iki ülke arasında son zamanlarda ortaya çıkan iş hayatı üişkilerine de değinmis ve «Türk işçilcri itimada savandır, halkımız tarafuıdan sevilmektedir» demiştir. Türk • Alman dostluğunun NATO bakımından da önemi bulunduğuna değinen Federal Almanya Başbakam «Almanyanm en eski ve en sadık dostu Türkiye'nin konuğu olmaktan sevinçliyim» diyerek konuşmasına son vermiştir. Demirel, konuk Başbakan onu runa verdiği akşam yemeğinde yaptığı bır konuşmada. iki ülke arasındakl iliskılerı «Hiçbir anlasmazlığın gölgelemediğinı» belirtmis ve dünya sorunlarına değmerek özel'ikle Çekoslovakya olaylan hakkında şunları söylemiştir: «Son haftalar zarfında Avrupada vukua gelen üzücü olayların, uzun süredir doğu ile batı arasında gerginliklerin aıalması istikametinde sarfedilmiş olan gayretlerin yarattığı nisbeten müsait havayı bozucu bir istikamete yöneldiğini görmemeğe imkân yoktur^» Almanyanın bir'.esmesı konusunda Türkiyenin «Alman milletinin, kendi serbest iradesini kul lanarak tekrar birlesmesi eerektifcini daima destekledigini» belirten Demirel. daha sonra Kıbrıs sorunu, Ortadoğu olaylan, ortak pazar üzerinde durmus, Türk isçilerinin Türkiye ile Almanva arasında bir köprü kurd\ıSunu söyliyerek sözlerine son vermiştir. Deprem ve yağış devam ediyor Köylerdeki enkaz tam olarak temizlenmediğinden buradan yeni ölü çıkıp çıkmayacağı bilinmemektedir. Ancak, dün köylerinden Bartın'a gelen bazı köylüler, ağır yaralılarrn bulundu|unu, fakat yağmur ve yolsuzluk yüzunden bunların nakıl imkânı bulunmadığını soylemişlerdir. tlgililerin de bu konuda herhangi bir tedbir aldıklanna rastlanmamıştır. tlçedeki enkazın temizlenmesine iki günden beri devam edilmektedir. Su ana kadar yıkıntılar altmdan korkulduğu gibi ceset çıkmamıştır. Ancak, halen ilçede tehlike arzeden bazı durumlar vardır. Örneğin, tepelerinden çatlayan ve bazı taşlan kayan iki minare öylece durmakta ve orta kuvvette bir sarsmtı sonunda bunların yıkılabıleceği söylenmektedir. tlgililerin bu konuda aldıklan tek tedbir ise. sadece bu bölgelere dikllen nöbetcilerle lıalkın minarelerln yakınından geçmemesini sağlamak olmuştur. Çok Aeı Bir Kayıp Ali Fuat Çopuroğlu'nun sevgili eşi Jâle'nin vefakâr annesi, Rabia, Sermet, Süleyman, Burhan Çopuroğlu'nun gelinleri, Bedriye, Ali Demirtaş'ın biricik kızı, Kürşat, Halim, Sevda, Güven ve Mehtap'ın ablaları, Celâl, Kemal, Nevzat, Reşat Demirtas'lann yeğenleri SEVGİ ÇOPUROĞLU çok genç yaşmda vefat etmiş ve dün Ankarada toprağa verilmiştir. Merhumeye Tanrıdan mağfiret. kederli ailesine, akraba ve yakınlarına başsağlığı dileriz. (Heriş: 2428) 10402 GİRESUN VAIİLİGINDEN Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri Reisliğinden 1 Giresun ili Bulancak ilçesi Merkez Sağlık Ocağı binası tadili yapım inşaatı 2490 sayılı kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 2 Keşif bedeli 45.95237 liradır. 3 Eksiltme Giresun Bayındırlık îhale Komisyonunda 20.9.1968 cuma günü saat 15.00 de yapılacaktır. 4 Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Giresun Bayındırlık MQ dürlüğünde görülebilir. 5 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin, A) 3.446.43 liralık gecici teminatını B) 1968 yılına ait Ticaret Odası belgesini O Müracaat düekçeleri ile birlikte verecekleri eksiltme şarmame. sinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan plân teçhizat beyannamesini teknik personel beyannamesini. taahhüt beyannamesini sermave ve kredi imkânlannı bildiren mali durum bildirisi ile keşif bedelinin yarısı kadar ış bitirme belgesini ibrazı suretile Bayındırlık Müdürlüeü Belge Komisyonundan alacaklan yeterlik belgesini teklif mektuplan ile birlikte zarfa koymalan lâzımdır. 6 Istekliler teklif mektuplannı 20.9.1968 cuma günü saat 14.00'e kadar makbuz karşılığı thale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir 7 Yeterlik belgesi almması için son müracaat tarihi 17.9.1968 salı gün'i mesai saati sonuna kadardır. Telgrafla müracaatlar ve postada vâki gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. Ilalk kızgın Beklenen âcil yardımm daha dep remin ilk gününde Bartm'a ulaştığı yolundaki haberlerin uzerinden pek cok zaman geçmis olmasına rağmen bunlardan hâlâ yararlanamıyan ve bu yüzden kaderleriyle basbaşa kalan bazı kazazedelerin içine düştükleri moral bozukluçu önceki geceden itibaren kızgınlığa dönüşmüs. Belediyede toplanan ve yardım bekleyen bir kısım halk yetkililere bağırıp çağırmışlardır. Bunların iddiası gelen yardımlann âdil şek i lde ve ihtiyaca göre dağıtılmadığı yolundadır. Meıihli Yabancı c îzdırasti» yâni «merhaba» dedim, sohbet eden askerlere.. Sajırdılar.. Sanki Merih'ten gelmis bir yabancı gibi bakıştılar bana, bön bön.. Aradan birkaç saniye geçtikten sonra içlerinden biri karjılık verdi gülerek: • Izdırasti» Arkadan basladı Rusça konusma ya.. Hemen bir «nieb yâni «hayır» kelimesini bastırdım, Rusça bilra» diğimi anlatmak için. Aleksey admdaki bir çavuş, ortaokulda öğrendiği üç beş kelimelik Fransızcasıyla halimi habrımı sordu.. Bir Amerikan sigarası uzat tım, kendisine. Arkadaşlarına baktı.. Tereddütü açıktı.. Diğerleri, kendilerine de sigara verebilirim ümidiyle gülürasediler. Aleksey'e gülüşleri, ümit vermijti.. Çeyrek paket oracıkta bitti... îsareüerle, birkaç keVımelik Fran sızcayla, benim birkaç kelimelik Rusçamla yârenliğe başladık.. Erkekler bir araya gelir de, kadından kızdan söz ederler de, yârenlik tatlı lasmaz mı? Bizimki de öyle oldu.. Üstelik, üç aydır tank üzerinde her türlü olanektan uzak olunca.. Biri «Gençlik Pravdası» adlı gazeteyi verdi.. Bir diğeri de şapkasındaki «kızıl yıldız içinde orak çekiç> bulunan kokartını.. Aynlırken Zazdarovge dedim.. Katıldılar gülmek ten. Çavuş anlatü. «Nazdravya» şe refe demekmiş, ben oradan ayrıldı ğım için •Allahaısmariadık» karşılığı •Dasvidanye> demem, gerekirmiş. Bizim de Rusçamız bu kadar Ondan sonra Büyük Elçiliğe her gidişimde Amerikan sigarası ile Rus sigarası değiştiriyorduk.. Hattâ biri on ruble ile Çek parasını dahi değiştirmek îstedi.. Komutanları görür, beni belki karaborsacı 1 sanır diye kabu etmedim! Üstelik, askerlerle bu kadar senli benli olup da nasü konuştuğuma hâlâ şa şarım.. Madalya Enflâsyonu llk günün dışında, hiç kimse ken dileri ile konuşmadığı. ilgılenmediği için beni sevmişlerdi, Büyük Elçilik önündeki son Rus tankının askerleri.. İlk gün, tanklara çıkmıf tı Çek gençleri, «geldiğiniz yere dÖ nün» demek arnacıyla.. Habersizdi askerler nerede ve neden bulunduklarindan.. Karlova alanmda bir Çek kızının aracıt^ı ile konuştuğum bir Rus Atatürk Kız Lisesinin, Devlet Güzel Sanatlar Akademisine devredilmesl fcaran üzerine dün gece öğrenci velileri ile Akademili öğLeniıı ağlıyordu renciler arasında olaylar çıkmışANKARA, (Cumhuriyet Bütır. öğrenci velileri, AkademiMeOtele dönerken Yindiska cadderosu) Adli yılın başlaması re, su sıkarak, tas atmışlardır. ginde Lenin'i gördüm.. Ağlıyordu.. münasebetiyle her vıl Hukuk VelUer dün sabah Lise binasınBinlerce paletin kalbura çevirFakültesi salonunda yapılnıakta da toplanmışlar, Valilikçe göndediği Prag caddelerini. halefleri yüolan tören, bu defa TBMM törilen «Boşaltma» emrini protesto zünden bejyüz bin torununun Çeren salonunda düzenlenmiştir. etmişlerdir. Bu arada Atatürk Kız koslovakya'da nasıl lânetlendiğini, Bugün saat 11.00 de vapılacak tükürük yağmuruna tutulduğunu Lisesi öğrenci velileri ile Akadetören'in dâvetiyeleri Adalet Bagörmemek için gözleri kapalı ağlımili öğrenciler arasında yer • yer kanı Hasan Dinçer imzasıyla il ' yordu.. Yanaklannda dört gözyaşı mUnakaşa ve çatışmalar olmuştur. gılilere gönderilmiştir. saydım, irili ufaklı.. Dün gece saat 22 sıralannda, öğYargıtay Baskanı tmran ökPrag'hlann istekleri olmuşru.. renciler, Akademi Ue Atatürk Kız tem. bugün yapacagı konuşmaLenin uyanmış ve Brejnev'in çılLisesinin arasındakl duvara çıkıp nm metnini hazırladığını bilgınlıklarını görmüştü.. taşlara kazmayı vurduklan sıradirmistir da, öğrenci velileri «İsgal basladı» diyerek bir taraftan duvardakileri taşlamaya, bir taraftan da hortumla su sıkmaya başiamışlardır. Gece yansından sonraya kadar II devam eden karşılıkh çatışmalardan sonra durum polise bildirilABANA Abana'nm yenimiştir. Polis, olaylara karışmamış, den ilçelige kavuçması üzere İZMİR, (Cumhuriyet Ege Bürosabahın olmasını beklemiştir. CHP llçe Merkezi hemen kurul su» T.M.T.F. ye bağlı öğrenci »EBEP mus, yapılan tprende koniMan Jcnruluşlanmn düzenlediği «Ne ^j ,t'nce CrTr*^5e*ner Sekfeter YErdırtBısı Rusya, ne Anıerika. tam bajhmsız vefîlen bllglJM gore, son oğrenci Muammer Erten «AbanalıTar, Türkiye mitingi» nin ikincisi, yaboykotları sırasında, Akademi 1969 da CHP iktidarına hazır n n saat 16.30 da Cumhuriyet alaöğrencilerinin isteklerinden olan olnnaz» demiştir. nında yapılacaktır. «Lise binasının Akademiye devErten Parti ıçi konulara da tstanbul, Ankara. tzmir YUksek ri». Milli Eğitim Bakanlığınra değinmis, 4. Ola^anüstü Kurulöğrenim gençliğmin katılacağı mlLise idaresine duyurulduğu ^atayında, «fnönüniin devrimcilitingte, polis, çıkması muhtemel oman, Lise ve Akademi arasında t i n e ayak nydnramavanların* laylan önlRhek amacıyla sıkı gübir protokol imzaianmıştır. Bu tasfiye edildiklerini. CHP nln venlik tedbirleri alacaktır. öğrenprotokole göre de, Lisenin Se«imdi «Tam bir birlik ve beraci kuruluşlan liderlerl ise, dün rencebey'de yaptırı'.acak olan berlik (çinde bulundatun»» yaptıklan ortak toplantıda amaçyeni binasının biteceği 19701971 »öylemiştir. larının, «Tam bagımsız TUrkıye» ders yılı sonuna kadar şimdikı ülküsü olduğunu bir kez daha abinanın Akademiye "tvri erteçıklamışlardır. lenmıştir. Oysa, tstanbul Valiliğınce Lise MüdürlüSürıe gönderilen bir emirle, okul binasının ı. bır' kısmı boşalttınlmış, iki bitında üıracatın mümkün olamıya nayı birbirinden ayıran duvar cagını, ancak 1969 dan sonra 10 yıkılmıştır. Valilik, Atatürk Kız milyon dönüm arazlde ekirn yaLisesi orta kısmının, Ortakoy, pıldığı takdirde lyl hasat yülannKılıç Ali îlkokuluna t?sınmasıda lhracatm gerçekleşebilecegiııi nı istemektedir. Buna karşılık M. EREGLÎSt 8 eylul Cu1leri sürmüştür. Lise ilgilileri, Atatürk Kız Limartesl günü Marmara Ereğlısesinde 14 yıldır başarıyla vygu sinde yapılacak Belediye seçimleSanora ve pamuk lanan, değisik dğretim sistemiri 8rıfesinde AP ve CHP adaylanın, bu bölünmeyle sekteye ugn arasındakl sinırli hava tanslSanora buğdayının pamuk ürerayacağını, geçici bir taşınma yonu oldukça yükseltaıiştlr. tlmini durdurdugu şeklindekl idzorunlu ise. bunun Akademıce AP lı Belediye Baskanının, 11 diaları cevaplandıran Dağdaş, bu yapılmasının daha az sakıncalı yıl başkanlık yaptığı devrede okonu hakkında şu bilgiyi verolduğunu belirtmıslerdır. İumlu sonuçlar alınmadığı yolunmiştir: da konuşmalar yapan Salih Kut«Bu bnSdaydan sonra pamuk ve bay'ın sözleri AP liler tarafınondan sonra da yağlı bitkiler, ödan tepki ile karşılanmıştır. zellikle yer fıstıfı ekimi yapılmaAP lilerın şikâyeti üzerine Kutsı gerekmektedir. Bu konuda 5bay tevkif edilmıştir. (Bastarafı 1. Sahifede) zel bir pamuk tohumu bulduk. Bu i tstanbul Üniversitesi Senatosu tohumdan geçen yıl 150 ton itha! dün geç saatlere sadar devam ettik. 350 ton da ver fıstıgı tobu eden toplantısmda, kitap yönetmu saflıyacatiı. Pamuk üretiminmenliğinin yanında, geçen yıl kude bir düşme defil, bir artış olarulan Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin caktır.» İZMİR, (Cumhuriyet Ege Büroyönetmenliğini görüşmüş ve kısDağdaş, «Tflrldyenin ambarlarısu) Başbakan Süleyman Demirmen kabul etmiştir. Cerrahpaşa nın boş olduğn 10 Mayıs • 15 Ha Tıp Fakültesi yönetmenliğinin göel, «önemli bir engel çıkmazsa» riran dönetninde Efe bOlgesinde rüsülemiyen bölümleri Senatonun dokuz Eylülde şehrimize gelecek bu buğdaydan 1.5 milyon ton ha ve üç gün kalacaktır. gelecek oturumunda karar altına gat kaldınldığını» açıklamış ve alınacaktır. «Bu dönemdeki üretim bizim için bir emniyet olmaktadır» demiştir. Adli yıl açılış töreni bu yıl TBMM'ne alındı Akademi öğrencileri ile Atatürk Kız Lisesi velileri çalıştı 80 Beatnik kendiliğinden Istanbul'u terketti önceki gece Edirr.e sınınna götürülen ve oradan yurt dışına çıkanlan 29 kişıden sonra dün de Akdenız seferine çıkan 80 Beatnik kendi istekleri ile Istanbulu terketmişlerdir. Gemi ile tstanbuldan ayrılan 80 kişil.ik kafile, güverteye çıkar çıkmaz battaniyelerini, koyun postlarını yere serip, soyunmuşlar ve günes bfanyosu yapmağa başiamışlardır. Bcatnikler. «Bix Istanbulu çok seviyorduk, bizi buradan kovmasaiar iyi olurdu» demişlerdir. (Basın: 23660/10386) TÜRK HAVA YOUARI ANONİN ORTAKUGINDAN 1 Ortaklığımız Teknik Müdürlük motor atölyesi ihtiyacı için kapalı zarfla v e teklif alma usulü ile bir adet torna tezgâhı satın alınacaktır. 2 Muhammen bedeli C2.500 TL. olup kat; teminatı 6250 TL. dır. 3 Şartnamesi Türk Hava Yolları Teknik İkmâl M ü dürlüğünden, ve Törk Hava Yollan Şişhane Tenninalinde Bölge Satış Müdürlüğünden temin edilebilir. 4 İsteklilerin teklif mektuplannı Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı Teknik Müdürlüğünde İhale Komisyonu Başkanlığma 21.9968 tarih ve saat 15.00 e kadar tevdi etmeleri gerekmektedir. Postada vâki g e rikmeler kabul edilmez. 5 OrtakliRimız 2490 sayılı arürma v e ekrilbne kanununa tâbi bulunmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. Erfen "Abonalılar CHP ikVdanna hazır olunuz,, dedi NA7O (Bastarafı I Incl Sahifede) "Tam Bağımsu Türkiye Mitingi yann yapılıyor NATO Kuvvetlerinin durumu p«wden çeçiriliyor BRÜKSEL Batılı müttefikler, Çekoslovakva'nın işgali dolajnsiy le Avrupa'daki askeri kuvvetlerinin gücü ve yerleşme durumunu yeniden plânlamaya karar verdiklerini açiJtlamışlardır. Kuzey Atlantik Paktı Teşkilâtı (NATO) Savunma Plânlama Komitesinin dünkü toplantiTindan son j ra yapılan açıklamada •Cekoslovak ya'daki KeUşmelerin endişe ile «zlendiğini ve bu pelişmelerln. öıel likle askerî kuvvetlerln yerleşme durumu ve genellikle Ittifakın savunma siyaseti üzeHndeki etkilerinin gözden geçirildiği» kaydedilmektedir. NATO'nun bir SÖZCÜTÜ. «Savunma KomMesinta. NATO İle V»rsova Paktı kuvvetlerl arasında denpenin korunması tüzumu üzerinde durduçunu» sövlemis ve komitenin «NATO Kuvvetlerinde herhangi bir azaltmaya başvurulmamasına karar verdiğinl» açıklamıştır. Sözcü, Sovyetlerin Çekoslovakya'yı işgal etmeleri ile «NATO ve Varşova Paktı Kuvvetlerinin dengeli bir şekilde azaltılması hususunda karşılıklı îörüsme ümidinin zayıfladıjını ve komitenin bu durumu iiriintü ile karşıladığmı» ifade etmiştir. İkinci «Sabıkalılar Koogresh de basıldı Polisin «Yıldınm ve Yıldırma> baskınlarından kurtulmanm yollarını tesbit etmek için ikinci toplantılaruu yapan sabıkalılar, önceki gece Tophane Serçe sokaktaki bir kahvede yine baskına uğramıslardır. Bir önceki toplantıda yakalanan «Konfrre» Uyelerınden bazılannın da bulunduğu ikinci toplantıda, sabıkalılar, kendilerini savunacak Wr veya birkaç avukat tutmak için harekete geçilmesi likrini ortaya at mışlardır. Avukatlara verilecek paranın nereden temin edilecegi konusu görüşülürken ekipler kapıda belirmiş ve •Kongreyi» bir kez d&ha basmıslardır. Sabıkalılar, tekrar basılınca. «Artık hepimizin kendi başının çaresine bakmaktan başka çıkar yolu kalmadı» şeklinde konuşmuşlardır. (Basın: 24087/10378) İsfanbııl 9, İcra Memnrluğnndan: GAYRİMENKUL SATIŞ İLÂNI 968/214 Beşiktaş Mecidiye mahallesinin Tarçın sokağında 993 kütük, 31 pafta, 226 ada, 11 parsel sayılı 40.80 M2. sahalı ahsap evin iza* lei şüyu suretiyle satılmasına karar verilmiştir. tMAR DURUMU: Dosyasında mevcut imar krokisine nazaran: iskân sahasında, bitişik nizam 9.50 metre bina yüksekliğinde ve 9 metre bina cterinliğinde, krokide taranan kısımda inşaat yapılacağı anlaşılmaktadır. EVSAF1: Gayrimenkul Ortaköy içerisinde Dereboyu Caddesi civarında Tarçın «ok&ğında 6 taj kapı No. lı bahçeli evdir. Üç katlıdır Altında bodrumu vardır, çatı beton terastır. ZEMÎN KAT: Sokaktan tek kanatlı demir kapı ile girilen zemini karo mozaik döşeli antreden kapı ile geçilen zemini karo holde bir oda, arkada setli bir mutfak, bir helâ, arkada bahçe vardır. İçinde kuyu bulunmaktadır. Holden mozaik basamakla bodruma inilmektedir. Burası odunluk olarak kullanılmaktadır. 1. KAT: Antreden mozaik basamaklı merdivenle çıkılmakta, sahanlıktan hole girilmektedir. Sokak üstünde bir oda ve arkada helâ, setlı mutfak mevcuttur. Su tesisatı vardır. Hissedarlann i%galinde olduğu anlaşılmıştır. Hududu ve sahası: Tapu kaydı ve kadastro çapı gibi olup 31.50 metrekarelik kısmına bina inşa edilmistir TAKDtR OLUNAN K1YMETİ: 45 000,00 liradır. thaleye istırak için takdir olunan kıymetin %10'u nispetinde teminat verilmesi lâzımdır thale pulu, tellâliye resmi, tapu harç ve masrafları ile tahliye masraflan alıcıva aıt olacaktır. tlk açık artırması 8/10/1968 salı günü saat 11 den 12 ye kadar Ntanbul Sultanahmet'te Adalet Sariyı 9 tcra Daıresinde yapılacaktır. Açık artırma şartnamesi tlân tarihinden itibaren açık bulundurulacaktır. tlk açık artırmada teklif edilen bedel muhammen kıymetinin Vo75 inl bulmadığı takdirde en çok artıranın taahhüdü bakı katmak sartiyle artırma on gün uzatılarak onuncu 18/10/1968 euma günü aynı yer ve saatte yapılacak ikinci açık artırmada en çok artırana ihale edilecektir tpotek sahibi alacaklılarla diger ilgililerin ve irtifak hakkı «ahiplerinin haklannı, faiz ve masrafa dair olan itfdialannı dayandıgı belgelerle 15 gün İçinde tcra Dairesine bildirme.!eri icabeder Aksi halde hakları Tapu sicilli ile sabit olmadıkça satıs bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Talep edıldigı ve 100 krş. posta pulu yollandığında çartnamenin bir örneğı gönderilebilir. Daha fazla bilgi almak isteyenlerin 968/214 dosya No.'sı ile Memuriyetimize müracaatlan ilân olunur 23/8/968 (Basın: 6050/10369) Dağdaş Seçim aretesinde M. EreğHsinde hava gergin 6. Filo (Basterafı t. SayrBda) ramiral Rlchardson, burada gazetecilerin sorulannı cevaplandırmış ve «6. Filo NATO'nun destek kuvvetidir» demiştir. Richardson, Akdenızde bulunan Rus donanmasıyla sık, sık karşılaştıklannı belirttlkten sonra, 6. Filonun gücü üzerinde durrnuş ve şunları söylemiştir: «Bufrfin NATO'nun destek knvveti olan 6. Filo, Ruslann domuıması yamnda daha frfiçlüdür. Ben daha önceki yıllarda Türkiye'vi ziyaret ettim. Daha önceki görevim NATO'nun Napoli kararçâhındaydı. Türklerl çok iyi tanınm, misaflrperverdirler.» tzmire esiyle berabeT gelen Richardson, 9 eylul pazartesi gü • nü şehrimizden aynlacaktır. OnlversiU «Pravda»nm Nato'ya hücumu MOSKOVA «Pravda» gazetesi j dünkü makalesinde, «5 müttefik • sosyalist ülke tarafmdan alman ta ' mamen askeri nitelikteki tedbirlerin NATO yöneticilerini şaşkına çevirdigini» yazmaktadır. Sovyet gazetesinin ileri sürdüğüne göre, Atlantik Teşkilfttı, bir yandan Doğu ile Batı arasında bir köprü kurulmasından ve NATO'ya yeni şekll verilmesinden bahsederken, bir yandan da «Önemli bir askeri ve siyasî harek&ta» hazır lanmaktaydı . Pravda'nın yazısı şöyle sona ermektedir: .NATO yöneticilerinin plânlarından vazgeçmiyeceklerini unutmamak lâzımdır. Ayni yöneticiler şimdi yeni duruma uymakta acele etmektedir. Sosyalist ülkeler son derece uyanık bulunmalıdırlar.» Demirel izmir'e gidecek Emekliye (Baftarafı I. sayfada) ye sevkedilen amiraller junlardır: Tümamiral Pikri Baran, Tümaml ral Şemsi Tanm, Tuğamiral Sait Kurcokan, Tuğamiral Mehmet Gökengin. Tuğamiral Haluk Samyeli, Tuğamiral Dr. Mehmet Ali HEKTAŞ'ın AÇIKLAMASI Ruslar Çemik'i VEFAT Kiymetli Büyüğümüz, Babamız 5.9.1968 günü Hakkın rahmetine kavuşmUş r Otop, 6.9.1968 Cüma ,< günü AiflSray Valde Cköüinde kıhnacak ögle.na» raazındân sonra aıle kabristanına defne^ıfcoeğioi dost ve. î l teessürle âuyu İSMAİL MtK ' • J . a\<»: Kuvvetlerinde *.«.<« Ku^vetlerinden 6 General Hektaş Ticaret T.A.Ş. dün yazılı olarak yaptığı bir açıklamada, Doç. Osman Nuri Koçtürk' Un, bundan bir süre önce, basın toplanüaı yolu İle, tanm ilâçlan konusunda Ueri sürdüğü iddiaların yersiz olduğunu bildirmiştir Açıklamada, şirketin, en modern tesis ve usullerle çalıştığı belirtilmektedır. 4*len generaUer şunlardır: .X îuğgene'ial Fikrel Yüksel. Tümgeneral M.Nâmık Özatag. Tuğgenerat Zübtii Gimdoğdu, Tuğgeneo".V: ^ ral Nurl Erkan. Tuğgeneıal Sevik blunfay. ı Akay. Dr. 1*uğgeneral.İzzetrin Ar(Cumhurryef: 103M1 f man. ALTIN Cumhtm\et Rejat Bamit Aziz Napolyon C4 a\ar 11S.0O H3.2S 1S3.0* 184.00 134.90 135.00 120.00 121.00 132 «0 133.00 17 08 17.10 (Bastarafi I. savfada) öte yandan, B. Almanya ile Çekoslovakya arasındakl Uç sınır fcapısından biri önceki gece kapanmıştır. Purtheim Wald sınır kapısının neden kapandığı anlaşılamamıştır. Bu arada Prag'da dün öğleden sonra bazı patlamalar duyulmuş, bunların bazı manevralarda atılan toplara ait olduğu belirtilmiştir. BİR KONFERANS LtMA Buradaki Çek Konsolosluğu. Çekoslovakya'nın Lima'da toplanacak olsn, Dünya Parlâmentolar Birligi Konferan sına Jiatılmıyacağını, ilgililere bildirmıştir. * i L A N ÎSTA.NBUL İCRA • HÂKİMLIGI 5 nci TETKtK MERCtt.NDEN Konkordato Dosya No: 1968/606 Istanbul Mecıdiyeköy, Büyükdere caddesi No: 44/4 de icraı ticaret eden Belr Müessesesı sahıbı Tahır Bel vekilı Avukat Enls Tıına'nm vakl konkordato mühlet talebi Hâkimliğimizce kabul edilerek 2.9.1968 tarihınden itibaren başlamak üzere merci'in 1968/606 esas, 968/448 karar sayılı ilâmı ile icra ve iflâs kanunun 285 ve 286 ncı maddelerine göre ÎKÎ AYLIK muhlet verilmiştir. 7 gün içinde ıtiraz olunabileceği ilân olunur. 3.9.1^68 Zenci ve beyaz denizcı/er İzmir'de dövüştüler İZMİR. (Cumhuriyet Eçe Bölgesi) Limanda bulunan Amerikan 6. Filosu s^vaş gemilerine mensup zenci ve hevaz rienİ2 ciler arasında, önceki gece geç saatlerde büyük' bir kavga çıkmış, iki beya7 denizci yaralan'mıştır. Büyük Efes Oteli karçısında. Amerikalılara ait e*lence veri (ESO) önünde çıkan kavgada, hepsi sarhoş olan zenci ve beyaz Amerikalı denİ7ci!er hirbirleriyle dövü$müşler, bu arada bir taksiyi de hasira ugratmıçlardır. Bir ırk tartışmssı yüzunden çıktıSı sanılan kav?ada. iki bevaz rfienizci varslaiTv,15 v e hasar gören taksive de 20 dolar tazminat ödenmistir. Varşova Paktı üyeleri yeni bir Zirve Top'anüsı yapacak BONN Pederal Almanya'da yayınlanan «Bild Zeitungıtun dün açıkladığına göre, Varşova Pakfı üyesi ülkeler 10 11 Eylul tarihlerinde Doğu Almanya'nın Dresden şehrinde bir zirve toplantısı yapacaklardır. Gazetenin iyi haber alan kaynaklara dayanarak verdiği habere göre, bu yeni zirve konferansının esas konusu 14 Sovyet tümeninin devamlı olarak Çekoslovakya'yı Federal Almanya'dan ayıran sınır üzerinde bulunması olacaktır. KAYIP Balıkesir Burhaniye Nüfus Memur'uğundan aldığımız Nüfus Cüzdanımızı kaybettik. Hükümsüzdür. Şükrii Cesur, Huri Cesur t ' . , Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 1 Deniz Kuvvetleri Komutanlı&ı ihtiyaeı için asaSıda cins ve mlktan yazıh 2 kalem naylon halat özel ve teknik şartnameleri dahilinde v.ır* dışmdan teklif almak sııretivle 'îatın alınacaktır 2 Gerekli döviz KomutarHgımızca temin edilecektir. 3 Bu alıma ait teknik ve özel sartnameler Deniz Kuvvetlerl Komutanlıgı tknıal Daircsi Başkanlıgından 20 Eylul 1968 günü saat 17.00'ye kadar bedel?İ7 olarak »lmabilir. 4 Sartname'» r posta ile gönderilmez ve bu nev'iden talepler cevaplandırı'maz 5 Teklifler Tı'r:"« vrva tneilizce olarak 15 Fkîm 19ÇS günü saat 1" Ofl'ye kadar Deniz Kuvvrtieri Komutanhgi İkmal Dairesi Başkanhğmca kabn! edilfcektir. 6 Teklif zarflan "Terir.e NAYLON HALAT ALIMTNA AİTTtR ibaresı yazılacaktı • 7 Krmutar.lık b':nlq r diledigi kadar noksan veya fazla almakta veya hiç p'mamakta »erbesttir 8 P.vrtarİT • ? i gecikme kabul edilmez ve teklif verme süresi de•k ğiştirilemez. 9 Yetkili "ahısların şartnpmeleri alırken dilekçe ile müracaatları, hüviyet göstermeleri ve firma mümessilliklerini tevsik eden belgevi ibrazı mecburidir. ALrNACAK NAYLON HALATIN BCEGATAS1 3 , RODA ADEDt 10 20 BEHER RODANIN UZCNLUttU AĞIRLIGI 350 Metre 113 Kg. 350 Metre 231 Kg. YATÂK YAST1K $ MlNDER tabaka SÜNGE» ve benzeri l hHrhetinizdeyiz E V L ° L E K İ M K A S I M aylarında notiBr tıuzuruod» 2 ş»r gun bedava sattş (tafsilât mağazada) K SUNGER II Büro işleri vapabilecek. daktilo bilir Orta veya Lise mezunu Sunar Sineması karşısı No. 34 Reklâmcüık: 3417/10404 BAYAN NENUR ARANIYOR Taliplerin tstanbul Posta Kutusu 89 tstanbul müracaatları Cumhuriyet 10391 (Baaın: flOo^/10367) (Basın: 23569/10376)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog