Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

SAHtPE ALTI 6 Eviül 19«8 CUMHURİTET Sonbahann getirdikleri Selmi ANDAK rTT CumhuriYel 1 M 6 Eylül 1929 tarihli Cumhuriyetten ^^^ ANKARA SANATTİYATROSUNDA « Küçük Burjuvalar » (Ojun 2 perde, 4 tablo) Yazan: Maksim Gorki. Türkçesi: Güner Siimer. Yöneten: Güner Sümer. Dekor kostiim: Yücel Tanyeri. Oynayaıılar: Tunca Yönder, Ülkü Toprak, Erhan Gökgüeii, Elif Türkân Çölok, Işık Toprak. Rana Cahbar, Celile Toyon, Gülşen Girginkoç, Ayberk Çölok. Aydoğan Ergecen Serap Kıran, Zeynep Senyilmaz, Mehmet Keskinoflu. Sahne: Dormen'de AST topluluğu. uruluşundan bu yana, günümüzün Türk Tiyatrosu'na devrimci, gerçekçi ve toplumsal açxdan bir ışık getirmış olan Ankara Sanat Tiyatrosu, şimdi tkinci îstanbul Turnesâ'nde gene bir «biiyük oyun.la seyircinin karşısına çıkmış bulunuyor... Maksim Gorki'nin «Küçük Burjuvalar»ma «büyük oyun. deyişimizin sadece «oyun. kelimesi bakımından nedeni: genellikle taşıdığı derinüğine niteüklerden önce bunun özü, biçimi ve anlamıyla «dbrt yam sağlam sahne yapıtı» oluşundandır. Ancak, «Küçük Burjuvalar» için daha doğru ve yerinde bir deyim kullanmak gereğine dayanarak onun «büyük oyun.la birlikte •büyük eser. niteliğini derhal belirtmeliyiz. Çünkü Maksim Gorki'nin bu eseri her şeyden önce edebiy At ' y e t ? y a t r o literatüründe «sosyo politik, ekonomik» yanlarıyla, güçlülüğünü kaybetmiyen bir «ölmezlik. taşımaktadır. Bu eserde, herbirinin karakterleri ayrı ayn buyük ustahkla çizilmiş «kişi.lerin gerek iç dünyaları, gerekse çevreleriyle ilgili «bunalım.Ian ve çelişkileri'ne dayanan «psikolojik» durumlar bile, temelleriyle ekonomik, sosyal ve politik faktörlerin doğurduğu katkı ve etkilenme lere dayanmaktadır. Böyle olunca Maksim Gorki'nin bu eseri de, «diğerleri gibi» üzerinde derinliğine düşünmeye ve oyunun .aksiyon» yönünü çıkarmaya seyirciyi zorlayan eserlerden biridir. Özetlemek grekirse, Gorki bu eserinde: .Rusya'da devrim öncesi «küçük burjuva» (orta tabaka) kışilerinin kendi kapah ve bencil iç dünyalarıyla birlikte bunalımlarını, çekişmelerini, kaygularuu bütün olumsuzlukları içınde belirtmektedir.» OYNAN1Ş AST'nun olumlu repertuan içindeki başanlı oyunlar arasında Ost çizgide bulunan «Küçük Burjuvalar» herkes tarafından önemle izlenmesi gereken bir eserdir. Kısaca nitelemek gerekirse: Güner Sümcr'in çok başanlı sahne5e koyuşu, karakterlerin uygun çizilişi ve oyunculann «tip»lere gö re yerinde secüisi, bzellikle «kollektif oyun» temposu'nun sağlanıfi ile birlikte Yücel Tanyeri'nin eseri derinliğine bir anlayışla tam atmosferindeki renk ve ışık Içinde dekor ve kostüm uygulayısı, bo oyunu anlamıyla etkili kıhyor. Ancak. Güner Sümer'in gerek esere, gerekse «tiyatro dili.ne uygun, çevirisini; sadece bazı oyunculann gene «tiyatro dili»ne aykın konuşma, diksiyon ve ses yetersizliği içinde sunuşlan ise, oyunu genel olarak; «toplu karakter» ve seviyesinden düşürmemesine rağmen, ne de olsa seyircinin kulağını zorlamamak bakımından düzeltilmesi gereken durumlardır! Özellikle, anlamlı cümleleri büsbütün etkili kılmak isteğiyle, «söyleyiş'te en ufak bir «mübalâğa», hem fikrin derinliğine gücünü bozarak •yapmacık»a götürür, hem de o sözü söyleyen aynı artistin o ândaki «hareket ve davranış ustahğı>na gölge düşürebilir. O oyuncu «yıldız« olsa bile kaçmılması gereken bir durumdur bu... önceki oyunlarında da alkışladığımız Elif Türkân Çölok bu oyunda da «Tatyana» rolünü tam tipine göre ve sahne alışkanlığı olan olgun bir aktris davranışlanyla ne derece başarılı kıhyorsa, sadece ses ve konuşma bakımından kayba uğruyor. Sesi, dinamizmi ve sahneye uygun hareketleriyle şimdiye kadar değerini izlediğimiz genç aktris Celile Toyon, «Polya» rolündeki başansını; ses tonuna ve uygun diksiyonuna rağmen, gündelikle hayatını kazanan «Polya»yı. (1. perdenin başmda), sanki sosyeteye mensup kızlar'm «yapmacıkh konusma> tarzı içinde tanıtıyor. Neyse ki oyun ilerledıkçe sadelik ve içtenlik taşıyan konuşmaya yöneliyor. Rana Cabbar'ın kompozisyonu mükemmel. Kuş satıcısı ihtiyar «Pertçkin.i hareketleriyle ne kadar etkili kılıyorsa, bazı konuşmalarında, zaten sadelik içinde anlam taşıyan «kelime»lere^ biraz «komik» unsur katmak çabası, gereksiz aşınlığa, hattâ sun'iliğe götürebilir. •Piotr» rolünde Erhan Gökgücü diksiyonu dışında başanlı tip çiziyor. Fiziği uygun Gülşen Girginkoç da ses ve konuşmasına dikkat eM^r'felkyjt^tHİh' kycası «BejBtaifnoyun başartfuu tM^jgg^j; lıyor. Tunca Yönder «Bessemenov» rolünde oyunun en başanlı oyuncularından sayılır. Ölçulü ve tempolu oynuyor. •Doktor» rolünde Mehmet Keskinoğlo sempatik, Aydoğan Ergezen, Serap Kıran ve Zeynep Şenyılmaz rollerini götürüyorlar. Ancak, bu oyunun «düşünce> ve «hareket» yönünü, eserin anlamına uygun biçimde seyirciye veren en başanlı sanatçılar, şüphcsiz «Teteryov» rolünde Ayberk Çölok ile «Nil» rolünde Isık Toprak'tır. Ayberk Çölok, kilise şarkıcısı rolünde eserin felsefi ve «teorik« yönünü belirtirken, Işık Toprak da makinist Nil rolünde, eserin «aksiyon» yönünü çiziyor. Ayberk Çölok'un ustaca oyunu yanmda sesi ve diksiyonu da düzgün. !••»••»•»•••••••••••••••»••' « • • • • •d •••••' K ı «ELMA BAŞ» MODASI «PENÇE» MEŞLER KORSE KEMERLER ÇORAP BOTLAR SİYAH PULLU PANTOLONLAR MAYO TUVALETLER ( !) AYNALARLA SÜSLÜ ELBİSELER Ingiltere ile münasebetimiz Londra Büyükelçimiz Ferit Bey, Hariciye Vekilı Tevfik Rüştü Beyle görüşmüş ve dün Ankara'dan şehrimize dönmüştür. Dün bir muhabirimize Ferit Bey şunları söylemıştir: Ingiltere ile Hükumetimiz arasmdaki münasebetler gavet dostanedir. Bugün iki hükumet arasında tartışması yapılan hiçbir mesele yoktur. Son günlerde Ingiltere ile aramızda bir ticaret muahedesi aktedilmistir. Bun dan baska bir de ikamet mukavelename1!!. hazırlanacak ve bu öteki devletlerle yapılacak ikamet muahedelerinin I'ki olacaktır. tnKİltere baska hiç bir devletle buna benzer bir muahede akdetmemistir. ması da vardır. Hümyettepesinden Mezbahaya kadar asfalt yol yapılması için d e 160 bin lira» nın harcanması karar altına ahnmıştır. . Yavuzun tamiri ! Yeni moda mevsimi Modacı Venet'nin bej rençi twedden knllanışlı bir tayyörü, Yün garnitürlerle süslü. Atına 4 (özel) Bahrıye Nazırı dün akşam gazetecilere Yunan bahrıyesınin durumu hakkında beyanatta bulunmuş vs demiştir kı: Yavuz zırhlısının tamirin • den dolayı hiçbir endişe hissetmiyoruz. Yunan hükumeti bu mesele ile hiçbir münasebeti olmıyan bir memleket müdafaa programına maliktir. Salamin zırhlısının da tamırı fen heyetinın gösterdiği lüzum üzerinedir. Yapılacak değisikliklerden sonra bu zırhh daha üstün bir ha* le gelecektir. • Pire'de veba vak'asma rast» lanmış, gereken tedbirler alınmıstır. • Yeni lcra ve Iflâs Kanu • nunun dünden itibaren yürürlüğe girmesi üzerine dün sabah Tevkifhanede bir tören yapıl mıs ve borç yüzünden tutuklu bulunan 54 erkek ve 2 kadın serbest bırakılmışlardır. Nini efek demode oluyor Neclâ SEYHUN Anahatlan ile 196869 sonbahar ve kış mocTası kullanışlı, sade ve aklı basında bir moda, «Mını» nm demode ılân edildiğı bu yenı modada rahat kı yafetler çoğunlukta. Normal omuzlar, takma kollar, vücuda yakın, ama cendere gibi sıkmıyan bir kesim, kolay adım atılabilecek, aşağı doğru parça veya pililerle hafifçe genışlıyen kullanışlı etekler, başı saran kü çük şapkalar, kalın topuklu, rahat ayakkabılar. Derlitoplu, ağırbaşlı bir sıluet. Ama modacılar her mevsim ol duğu gibi, bu sonbahar da koleksıyonlarına orijinal buluşlauf la bir renk ve canlılık katıyorlar. Modada altşılmışın dışında birşeyler, yenılikler arıyanlann gonlunce modellerle dolu 6869 modası. nca yanağa rfoğru uzayan üçlü «pençe perçemler» de pek moda. orijinal modeller bakımından çok zengin Esrarlı, yık ve orijinal bir rece kıyafeti. Paton'nnn bn modeli tepeden tırnajja siyah. Üstü baştan basa pnllarla islenmiş bir manto ve pantalon. Ayakta aiyah botlar. Belediyede Belediye Meclisi dün toplanarak bazı yardım işlerini görüşmüştür. Dün kararlaştırılan işler arasında şehrimizde bir kimsesİ7İer yurdu açılması, bu se neki fındık iyi mahsulü vermeyen Giresun Belediyesine bes bin, Galatasarayda açılan resım sergisinden yeni yetisen ressamların eser'.erinin «atın alınması için iki bin lira tahsisat ayrıl rQs birMğine vardılar. Bel, belırlı olacak bu yıl... Ama nasıl? Önemli olan kemenn biçimi. Her modacı kendi zevkinden bir seyler kaflyor kemerlere. Meselâ ünlü modacı Castillo, «korse kemerlem seçıyor. Gayet frapan ve zıt renk âhenkleri kuruyor kıyafetlen ile kemerleri arasında... Elbise ates ah yünlüdense, ke mer beyaz deriden. Son derece enli. Korse intibaını verıyor. Ay rıca önde bir fiyong şeklinde bağlanan ikincı ince sıyah bir kemer, bu beyaz kemerin üstune takılıyor. Modacı, kemere es kol kapaklannı da çok tutuyor bu mevsim. Modacının ayrıca son d'erece yumuşak beyaz deriden yapılmış uzun çorap • bot" lan da ilgi çeklyor. Açık Aıiırma Usulüyle Gayrimenkul Satışı Ultra modern tuvaletler Pantolonla etek arasmdaki »avaş bu mevsim de sürüyor. Sadece gündüz kıyafetlerinde değil, gece modellerınde de böy le bu .. Ve gecelerı gundüzün ak sıne savaşı pantolonlar kazan mış görunüvor. Çeşidi var gece pantalonlarının uzunu, kısası... Satenden, lâmeden, brokardan, muslinden, metalden yapılanlan. Ama içlerinde en çok ilgi çekenleri elbetteki Yves Saint Laurent'in siyah muslinden bol paçalı pantalonlan... Bunlann üstüne baskları, kalça hizasında sıyah devekuşu tüylerı ile bezelı sıyah muslin bluzlar giyilıyor. tçinde birşey olmadığından giyinikten çok »oyunuk tesırı yapan bu kıyafetlerin tek ışıltısı ayağa giyilen pırıl pırıl elmas taklidi taslarla süslü p«buçları... Ungaro'nun karnı açıkta bırakan ikı parçalı feza tuvaletlerl de yılın sürprızfcî? Sütyen ve pantalon şeklinde hazırlanan bu modeller metal parçacıkları, taşlar, boncuklar ve mini minnacık aynacıklarla işli. Hubert de Givenchy'nin bazı gece kıyafetlen d e gazino dansozlerinı hatırlatıyor. Uzun kollu sıyah bir mavodan ibaret olan bu ultra modern tuvaletler (!) belde satenden yapılmış renkli iri fiyong kemerlerle süslü. Gece pantalonlan için Lanvin, lâme veya brokardan yapılan bermudalan tercih ediyor. Üstte dik yakalı, uzun kollu bir süeter. Boyunda ucu paralı uzun bir kordon kolye... Ayakta çok koyu renk çoraplar ve alçak ökçeli, kapalı saö*e pabuçlar... Patou, esrara önem veriyor pantolonlu modellerinde. Tepeden tırnağa siyah kıyafetleri. Üstü siyah pul'.arla baştan basa işli bol paçalı bir pantolon ve bu pantolonun üzerine giyilen uzun kollu asker yakalı gene pullu tunik bir manto. Ayakta sıyah botlarla bu kıyafetlerin gerçekten çarpıcı ve değisik bir görünüsleri var. Yeni moda sadelikle cür'etin ve orijinalitenin birbirine kanştığı zevk.U bir karma. Istanbul Defterdarlığından 8.867. lira muhammen bedelli 666. lira teminath Beyoğlu Bülbül Mah. Taksün Çeşraesi Sokağında kâin 41 pafta, 586 ada, 19 parsel, eski: 27 yeni. taj: 29 kapı sayüı, 64.50 m2 sahah kârgir evin 9/64 payı 51513673 31)6 lira mi'hammen bedelli 293. lira teminath Eyüp Topçular Mah. Incirlik Sokağında kâin, eneski: 72. eski: 14 kapı sayılı, 66 pafta, eski: 244, yeni. 402 sda, 3 parsel nolu 285 m2 kârgir ahınn 1/24 payu 5171882 2.M0 lira muhammen bedelli 213. lira teminath Eyüp Kemerburg,** Köyü Köyıçi mevkiinde 61 pafta, 1976 parsel, vergiye gö re yeni: 50 kapı «ayılı 184 m2 ev ve bahçenin 1/3 payı. 5179109 9198. lira muhammen bedeli 690. lira teminath Fatih Balat Karabaş Mph. Murselpaşa Caddesinde kâin 517 pafta. 2859 ada 15 par sel eski: 149 yeni: 241, 243, 243/1 kapı saytlı, 113.50 m2 kârgir iki dükkânın 651/74X8 payı. 51812549 6.000. lir» muhsmmen bedelli 450. lira teminatlı Kadıköy Kflçükbakkaı köyü. Köyiçi mevkiinde kâin 13 pafta, 455 parsel, vergiyt gör« taj: 11 kapı «a»U 384.75 m2 avlulu kargir «vin tamamı. m " ^ ^ * 5194732 7.590. lira muhammen bedelli 570. lira teminath, Sarıyer Yenimahlle Mah. Avukat Reşit Efendi Sokağı, 99 pafta, 743 ada, 14 parsel, eneski: 15 mü. eski, yeni: 5 kapı sayılı, 71.80 m2 bahçeli ahşap evin tamamı. 5110200 8.892. üra muhammen bedelli 667. lira teminath Sanyer Yeniköy Mah. Köybaşı Caddesinde kâin 68 pafta, 316 ada, 8 parsel, eneski: 89, eski, yeni: 95 97 kapı sayılı 41.02 m2 dükkânlı ahşap evin 1/8 payı. 51105224 7.466. lira muhammen bedelli 560. lira teminatlı Sanyer Maden Mah. Nalbant Çeşmesi Sokağında kâin 112 pafta, 912 ada, 12 par sel, eneski: 116, yeni: 4 kapı sayüı, 3232 ml bahçeli ahşap evin 144/ 1536 payı. 51102129 1.450. lira muhammen bedelîi 109. lira teminath Üsküdar Solaksinan Mah. Azizlik sokağında kâin 41 pafta, 450 ada, 3 parsel, eski, yeni: 3 taj: 11 kapı sayılı 46 m2 bahçeli ansap evin 1/4 payı. 5111471 4.000. lira muhammen bedelli 300. lira temiaath Üsküdar Alemdar köyünde kâin toprak tevzi haritasma göre 74 ada 8 parsel, yeni: 154 kapı sayılı 1 dekar 150 m2 arsa ve evin tamamı. 511116582 11.750. lira muhammen bedelli 882. lira teminath Kartal Aşa ğı Mah. Özçin Sokağında kâin, 46 pafta, 549 ada, 11 parsel, eski: 55, yeni: 38 kapı sayılı 22.50 m2 ahşap evin tamamı. 511394 4.000. lira senelik kira bedelli 900. lira teminath Eyüp îlçesl . Pirincçi köyünde, Taşhdere Devlet Ormanı içerisinde, Pirinççi sosesi üzerinde dosyasmdaki krokide yeri işaretlenen 5000 m2 lik saha nın kum ocağı olarak işletilmek üzere 3 yıl müddetle kiraya verilmesi. 5179105 Yukanda yazılı gayrimenku 1lerin satışlan İle kum ocağınuı 3 sene müddetle kiraya verilmesinin ihalesi 20.9.1968 cuma günü saat 14.30 da Millî Emlâk Müdürlüğündeki komisyonda dosyalarındaki şartnameleri gereğince ayn ayn açık arttırma usulü ile yapılacaktır. tsteklilerin; arttırma başlayıncaya kadar geçici teminat yatırarak, teminat makbuzu ve ikâmetgâh senetleri ile birlikte Komisyona, fazla bilgi için sözü geçen Müdürlüğe başvurmalan. (Basın: 23390/10375) Korse kemerler Modacılar bu kıs başı kemerli modeller konusunda tam bir go Elma Baş Yaz modasının bukle bukle Shirley Temp'e kuofürlen ile, omuzlara doğru dıipedüz ınen saçlan gene modasını sürdürüyor. Ama yılın kesımi: «Elma baş.» Yuvarlacık, enseyi ve çok kere kulakları açıkta bırakan kısacık bir saç bu!... Bu biçim saçlar bazan arkada, ensede saç tan yapılmış bir halka, âdeta bir kulpla nihayet buluyor. Bazan da kâküller süslüyor elma başları. Ama son derece .ılgı çekıci, çok acemi bir elden çıkmış intibaını veren kırık kırpık kâkuller bunlar. Kötü bir makasla, becerıksızce kesilmişe benziyor. Süksesı de burada!... AyBoynn açıkta bırakan kısa, pratik ve eazip bir saç modası bu!. Tepe yuvarlak. Basa bir elma'nın yuvarlak RÖrünüşünü veriyor. Bu modada bazan kısa, gayrimuntazam kesilrnis bir kâkül ve yanağın üstüne do|rn uzayan pençe biçimi raesler var (saiida). Bazan da sımsıkı çekilip toplanan saçlar ensede saçtan yapılmış bir halka ile nihayet buluyor (solda). Enerji ye Tabiî Kaynaklar Bakanlığı DSİ. Genel MüdiHüğunden: 15 Kv. yüksek ve 0.4 Kv. alçak gerilim sebekeleri ile transformator merkezleri yaptırılacaktır. 1 İŞİN N E V İ : DSÎ. Genel Müdürlüğünce, Kor.ya IV Bölge Müdürlüğü mıntakasında bulunan, Niğde Mıslı ovasındaki yeraltı suyu pompaj tesislerı ıçın lüzumlu elektnk enerjısınt temın maksadı ile 15 Kv. ve 0.4 Kv. luk elektrifikasyon şebekesı ve direk tipı transformatör merkezleri ıhale suretıyle yaptırılacaktır. İhale, istelaüler arasmda aranılan şartlan haiz olanlardan, fiat ve teklif isteme sureti ile yapılacaktır. Bu tş ıçin ıdare tarafından döviz temin ecSlmiyeceği gibi, döviz temim için tavasfutta bulunulmıyacaktır. Tesisin tamamı bir bütün olarak mütalâa edilecek ve bir veya bırkaç kalem için verilecek teklifler nazan itibare alınmıyacaktır. 2 İHALE ÎERİ VE İHALE TARİHİ: İhale. DSİ Yeraltısulan Daıresı Etlik Ankara 27/9/1968 Cuma günü saat 15 00 te yapılacaktır. 3 MUVAKKAT TEMİNAT: Bu ış ıçın ıstenecek muvakkat teminat 140 000. TL. dir. 4 MÜRACAA1 ŞEKLİ: Ihaleye ıştırak etmek ıstıyenlerin asgari 5.000 000. TL. lık G gnıbu müteahhıtlık karnesı, teknık personel beyannamesı, teçhızat beyannamesı, hâlen ve evvelce yaptıklan mümasıl işleri gösterir belgelen havı bir dılekçe ile en geç 10 Eylul 1968 Salı günü saat 17.00 ye kadar DSİ Yeraltısulan Daıresi Başkanlığına (Etlık Ankara) müracaat ederek yeterlik belgesı ıstemelerı lâzımdır. 5 TEKLİF İSTENMESİ: Dördüncü maddede belırtılen sekilde müracaat eden müesseselerın durumları ldarece tetkık edılecektır. Talıpler 16 Eylul Pazartesı gunünden ıtıbaren, Yeraltısulan Daıresıne müracaat ile durumlarını öğrenecekler ve Itfarece durumlan uygun gorülmüş olanlar iki takım mukavele cvı o evrakını 100 TL. mukabılinde alacaklardır. (Basın: A. 1178424026/10382) T. a BAYINDIRLIK BAKANLIGI Yapı veİmar İşleri Reisliği YAPI tSLERl 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ<SDEN 1 Ankara Toprak, Gübre Enstitüsü Idare binası ve labaratuvar inşaatı işi 2490 sayıh Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur 2 Isin keşif bedeli (3.213.937.73"» liradır. 3 Eksiltme Ankara'da Yapı İşleri 5 Bölge Müdürlüğü Eksiltme Komisyonunda 25 9.1968 carsamba günü saat 16 00'da yapılacaktır 4 Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklan Yapı Işleri 5. Bölge Müdürlüğü Eksiltme Komisyonunda Rörülebilir. 5 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: A> aiO.170.00) liralık geçici teminatını. B) 1%8 yılma ait Ticaret Odası belgesini. C) Müracaat dilekçeleriyle birükte vereceklerl (eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmıs olan) plân ve teçhizat beyannamesı, sermaye ve kredi imkânlannı bildiren malî durum bildirisini, teknik personel beyannamesi, taahhüt beyannamesi, Baymdırlık Bakanhğmdan almıs olduklan (B) grubundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine prebileceklerini s;österir müteahhitlik kamesini ibraz suretiyle Yapı İşleri 5. Bölge Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacaklan yeterlik belgelerini teklif mektuplan ile birlikte zarfa koymalan lâzımdır. 6 Istekliler teklif mektuplarını 25 9.1968 çarşamba günu saat 15.00'e kadar makbuz mukabilinde Ihale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir.7 Yeterlik belgesinin son müracaat tarihi 21 J.1968 cumartesi günü mesai saatı sonuna kadardır. Telgrafla müracaatlar ve postada vâki gecikmeler kabul edilmez. Kejfiyet ilân olunur. (Basın: A. U497 23733/10383) Bn enteresan model Castillo'nnn bir kreasyonu. Kırmın yünlüden yapılan kıyafeti beyaı enli bir kemer ve manşetler tamamlıyor. Bunlan süsleyen siyah mgan fiyonçlar kıyafete bir 8zellik vermektedir, Ayakta yumusak beyaz deriden uzun çorap • botlar var. MUHASEBECt ARAVIYOR • Mesul Muhasıp ve Muhasel>e • • Memuru .'.lınacaktır. tsteklilenn el yazılartyle yazünuş dilekçeleriyle Kâgıth?na Cendere yoltı Uzerindeki Pabrikamiza şahsen muracaatlan. TOPEL Toprak Endflstrl limltod Ştrketi : • I • £ ! • i tLAN L ğ DEVLET ORMAN IŞLETMESİ YENİCE MÜDURLUĞÜND€N Bölgesi Satıot KJCaya Bakraz Bahkısık Dekovil Bakraz Dep«ga Camiyanı Bahkısık Camiyanı Ba ıkısık Uzunkurr Camiyanı Cins ve nevl Parti Adedi M 1 K T A R I Adet M3. DM3. •'24 • 5«3* Mah. Bed. Teminat TL. • 350 . ••6.720 . 4326 • 7360 .2442a . İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Dekanlığından Asisfan Adayları Alınaeaktır Fakültemizin II. Yapı Bilgisi, III. Bina Bilgisi, Şehircilik, Yapı Statiği ve Betonarme, Mimarlık Tarihi ve Rö . löve Kürsülerıne Asistan Adayları alınaeaktır. Adaylarır. gireceklen yabancı dili (Almanca, Fransızca, İngilizce) belirten dilekçelerini 26/9/1968 günü aaat 17.00 ye kadar Dekanlığa vermeleri gerekmektedir. Yabancı dil imtihanlan 2/10/1968 çarşamba günü saat 9.30 da Dekanhkta; Bilim imtihanlan 9/10/1968 çarşamba gunü saat 10.00 da ilgili kürsülerde yapılacaktır. (Basın: 24144/10371) . Hııtıs Yafılı Böige Okula Müdürlüğünden ?5070 00 Lira muharrnnen bedelle yirmidort kalem eeşitlı rmıtfak malzemesi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. ^ t Eksiltme 17.9.1Ö68 salı günü saat 1500 de Hınis Yabh Bölge Okulu MüdürlüSünde yapılacaktır. İsteklilerin 1880 25 liralık geçici teminat makbuzlan ile 1968 yıh Ticaret vesikalarmı teklil mektuplan ile birlikte ihale saatinden bir saat önce komisyon baskanlığına vermeleri şarttır. Şartnameler her gfjn mesai saatierinde okul kaleminde görülebilir. Postada vâki gedkmeler kabul •dÜmez. ''.•,* .' ( B u u 28762/103^8) K.Kaya Bakraz KayacSbi Bahkısık Camiyanı Kavadibi * e N ... ; II.S.Nb.Çam.Tom. II.S.Nb.Çam.Tom. III.S.Nb Çam.Tom. » II.S.Nb.Gök.Tem. J* II.SNb.G6k.Tom. III.S.Nb.GökTom. III.S.Nb.Gök.Tom. I.S.Nb,.Me$e Tom. II.S.Nb. Meşe Tom." n.S Nb Mese Tom. in.S.Nb.Meşe T. III.S.Nb.Meş* T. III.S.Nb. Mese T. III S.Ksb. Mese T. Standart dışı Kav.T. ıs 249 ^68 U84 610 "341 27 Î5 .6U 5Î3 193> '300 ...2.90 . î : •230^ •"' 7SÖ' '.. 2İ& 651 • 226 S31 Ü83 270 «29' .225, 276 . •1041* "556ü ' 150 '• 141 141 . »nr. 1*.52 V502 35 10211 6890. • • İ32U * ' 310. w • 3,00. j I : İUncılık: 8488/10394 Cumhuriyet 10389 N 1 isletmemizrUzunkum, Bahkısıkve. ,C*H»iyanı'isİif "yertndea (6Şi; pjırti vakanda ciHsı ve miktan oxman erara.liniu H/9/1968 .ÇjTsarnba gÜDÜ saat^l'430 da açık artırma «uretiyle ihale yapffacakttc. 2 Taliplerİn almak lıtedikleri 73 partl te«nlnatlannı aytıı gun"1 \haii gaaline k'ad*aı yatırmalari sarttır. • , 3 Bu sâtısa, ait »artname ve eb'ad llateîeri Zbnguldak Başmüdüriügfi. 1 T » Ankara, îstan1« bul, Bolu, Karabirk, Bartın ve Devrek Orman ls!etm»lerl ile tşetmemızae görülebılır 4 lsteVlilerin belirli gün ve taatte teroloa! makbuzlan ile birhkt». Kotnlsvona müracaatlan«il>n olıanur. . . ..,..., * E N t C E •»."< • •, " »J. .ı,. Örmsn tsletmesf Mfidflrlüfa » . ' • " •••;•"'• *** (Basın: 23551/10384)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog