Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

CüMHÜllÎTET 6 Bvlül 1968 SAHİFE ÜÇ Romanya mecburi askerlik larda da, askerlik eğitimi yaptınlmasım duşünduğü haber verilmektedir. Komünist kaynaklanndan abnan bilgiye göre, hükümetin önünde çıkanlmasını Sn gfiraydan 26 aya bulunan bn pâln, mecburi askerlik hizmeti sfiresinin 14 mektedır. Bu tedbır, Romanvanın Rusya ve dığer Varşova Paktı Ülkelerıyr vederal Alman Ba=hakanı le muhtemel bır çatışma tehlıkesi 1 J"Kiesinger'in vnrdnmuzgozonunde tutularak hazırlanmışj «f da bulnndngu şu gunlertır Okullarda askerlık eğıtımıne *^* de, Bonn ve Ankara'vı gelınce, lısenın 11 ve 12 sınıfıııda dogrudan doğruya ilgılendıren okuyan oğıencıler boyle btr eğlbir mesele vsr: Çekoslovakya' tıme tâbı tutulacaktır. nın işgalı ionanda değişen Avİyi haber alan bır kaynaktan 6ğ rnpa dengesinin varattıjı NAreraldığıne gore, Çekoslovakyanın TO'da füç yenıleme istefi !.. istılâ edıldiğı gunlerde askerlık NATO'da guç Tenileme ıstegihızmetlenni tamamlıyanlar henuz ne davanan dnrumn şoyle ozetterhıs edümemışlerdır tzınde bu leyebilirıı. lunan kurmay subaylar derhal gö Çekoslovak bnhranından önee, revleri başma çağınlmış ve butün Alman stratejık çızçısinın iki yanında verleşmiş bir denge \ar ızınler de, iptal edılmıştir. dı. Bu kesımi temınat altında Batılı çevrelerın tahmınlerlne bulunduran 24 NATO türoenine gore, son kararlar. Romanyanm karşıhk, Doğu Almanya'da 20, bır Sovyet askeri mudahalesıne Polonja'da 2 ve Macaristan'da sonuna kadar karşı koymaya ka4 tümen Sovvet askerının uslenrarlı olduğunu gostermektedır. mesı, terazinın oynamamasım öte yandan Bükreşe gelen haber taglıvordu. lere gore, Macar ve Rumen smır Çekoslovakya'nın işçali üzeridevriyelerl arasında, son günler i ne, bu terazi birdenbıre Varsoçınde iki ufak çatışma olmuştur va Paktının tarafına eğıliverdı. Bırınci çatışma, 20 Ağustosu izle Dogu Almanya'dakı 20 Sovyet yen gunlerde, ikıncısı ise geçen tttmenı Praç üzerine yüruyunce, cumartesi günü cereyan etmıştır. Batı Rasya'da bulunan 14 Sov Çatışmalarda, taraflann sadeee jet Tumeni meydana gelen boş yan otomatık sılâh kullandıklan lugu doldurmak ıçın bblgeye ve Rumen tarafmda yaralanan olkavdırıldılar. Boylçce, Varşova Bir intihar madığı bıldınlmektedır. Paktı ulkelerinın işgal sonraıında kendi ülkelerıne donecek olan sskerlerı dışında, Dogu Avrnpa'da. asağı ynkan 250 bin kişilik yenı bir Sovyet askerî (»alalığı ortaya çıkıyordn. Tani işgalden önce Batı Almanya'daki £10 bın Amerikan Mkerıne karşı, Dogu Almanya' da 20 tumen Sovyet askeri varken, şimdı buna 250 bin kişilik Çekoslovakya'daki Sovyet askerleri de katılıyordn. Üıtelik degışiklık sadece rakamda kalmıyordu. tkinci Dun(DIŞ HABERLER SERVtSt ya Savaşı sonundan berı biçbır BRAZAVİLLE 3 AğustOsta ıkSovyet birlıgının uslenmedıfi tidannı fulen orduya kaptıran Çekoslovakya'da. şimdi Orta Brazavılle Kongosu Başkanı Al Av rnpa dengesıni derınden ilphonse Massemba Debat, nihayet jılendiren bir kuvvet merkesi istifa zorunda kalmıştır. meydana gelmışti. Brazavılle radyosu, 47 yaşındaZaten ban ozmanlara göre, ki Cumhurbaşkanının «istifasının» Çek buhranına Moskova'yı iten ihtılâl konseyınce kabul edıldığıni başlıca tebeplerden bir tanesi belırtmıştır. de, bn yenı kuvvet merkezinin Beş yıl önce Cumhurbaşkanı oyaratılmasıdır. Son yıllarda AvWASHİNGTON. (a.a) lan Massemba Debat, geçen 3 Arupa'dan Uzak Doğu'ya kayan ğustosta, ordunun ıktıdan ele geAmerikan gjucünden açıkta kaemsılcıler Meclısındekı Alaçırmesınden sonra «bir gun için» lan yer, Moskova tarafından fırbama Cumhunvetçı temsılcı makamından uzaklaştınlmış, fası Wıllıam Dıckenson'ın a«attan istifade kapılmak istekat askeri lıderler, ülkeye onderçıkladığına gore Amerikan hanılmiş olabilirdi. lık edecek başka bır lıder bulaber alma gemısı «Pueblo» nun Avrupa'dan çekilen Amerikan madıklan için, ertesi gunü, tetc81 kışılık murettebatının Kuve tngilız Bırhklerının yanında, rardan «makamma iade edilmişti» zey Kore Cunxhur,ıyetının kurudegişen NATO stratejısı de, Moi Anc^lk. o gıınden sonr^. C4<mhur>lvnu ,ryıhfonumwofon 9 ^Hvluj'de kova'y» ba fırratı vermısti. başkani ile ihtılâl konseyi ve bu Kuzey Kore hukumetınce serMeydana çıkan yenı duruma konseyın başkanı eskı paraşutçü karşı alınacak tedbırler, şu an» best bırakılması muhtemeldır. bınbaşısı Marıen i^goubaı'nın arakadar çesitli tasarılar içinde şeTemsılcıler Meclısı Sılâhlı sı bır turlu duzelememıştır MasKuvvetler Komısyona üjesı okılleniyor. semba Debat ıle askeri lıderler alan Dıckenson, bu konuda guDun gelen bir habere göre, rasındaki goruş ayrılığı, ordu bırvenıhr çevrelerden bılgı aldıA.B.D. Başkanı Jounson, Amelıklermın geçen hafta bır gençlık ğını gazetecılere soylemış, fakat rıkan Milli Güvenlik Knruluna, kampını basması üzenne iyıden çevrelerın adını belırtmemıştır. NATO için bir plân teklif etiyıye su ustune çıkmış, Cumhurmıştir. başkanı radyodan yaptığı konuşBn plina gore; mada, her iki tarafı da, sılâhlannı 14 aydan 26 aya çılcartılacalc Değişen denge ve NATO BÜKREŞ, (a a ) | ( R R R omanya hükümetinin, mecburi askerlik süresini uzatmayı ve okul £c I I ^ ^ \ O f I 1^ I ^k I I I T^ ^k I I I I ^J ^ | | ^J ^J I I I I uzatmak istiyor Massambe Debat nihayet Kazey Kore devrildi Pueblo tescbbusiı Ingiltere'nin Afrika'daki son somurgesı Svaziland bağımsızlığına kavusııror MB\B\VE (Svaziland) (aj>. Radyolar) 2 ngıltere, Vıktorya ImparatorI luğunun son kahntısı olan ' Afrika'daki son somurgesını de bugun kavbedecek: Svaziland bağımsızlığına kavuşacak 400 000 kadar Svazı'je hukmeden «Kıral tkinci Sobhnza», 6 eyluîde «tngiliz Uluslar Toplnlnğu» ışlerıyle gorevlı Bakan George Thomson'un elınden, Svazıland'ın bağımsızlığına kavuştuğunu gosteren belge'erı alacak ve bu ulke «tngiliz Uluslar Toplolufu» uyesı olacaktır Bu şesıl, kuçuk ve sakın ulke, Portekız Mozambık'ı ıle Guney Afnka arasına sıkışıp kalmıştır. Üç eskı Ingılız hımaye bolgesı ıçınde en zengımdır. miiretfebatını 8 Eylülde bırakacakmış CENEVRE, (a.a.) rafık kazalan ile ılgilı ıstatıstiklermi Birleşmış Mılletlere gondermiş olan 27 ulkede 1966 >ılında yol kazalarında yaklaşık olarak 145.000 kışi olmüs, 3 milyona yakın ınsan yaKanıma gore, yukardakı değerlendırme, çok buyuk bir devlet ralanmıstır. Trafik kazalan 15 ile kuçuk bır ulke arasındakı ılıskılerde bır dereceye kadar doğru>ıl içinde filkelere gore iki, üç, dur Gene kanıma gore, uluslararası ılıçkılerde temel gerçeklerden hattâ dört katına çıkmıstır. bırı Woodrow Wılson'dan berı açıkça soylenmemıştır Bu gerçek de Dunva Sağlık Teskılâtının va : i şudur Çok ıruclü bır devletın vörünıresind* yasıvan bir filke, smıryınlanan raporunda belırtılrfığı ; j sız bağımsızhğa sahip olamaz. Bu ulke, canının her istediŞini vapane gore, yol kazalarında olenle » mıyacağı gibi, baska bir guclu ülkeden gelecek olan askerî yardıma rın orta'ama olarak uçte bın ya da güvenemez. Çeko'lovak^alılar hberal bır top'um kurmak amayalardır. Yol kazalarında en fazcı ıl» çok çaba harcamıslardır. Fakat başlangıçtan berı kendılenne la olum oranına 27 ulke arasınne NATO'nun ve ne de Amerıkanın yardım edemıyeceğım bıhyorda Polonya'da rastlanmaktadır. lardı 1966 vıhnda, Polonya'da mejdaWashıngton'a gore bız nufuz bolgelerını kabul etmevız. Fakat na gelen her 100 trafık kazasıngerek Prag'a, gerekse on ıkı yıl once Budapeşte'je japtığımız yarda ortalama 11 kısı olmus, 93 kıdımlar, bır suru kuru sozden ılerı gıdememıştır. şı de yaralanmıştır. Irlanda'da aynı yıldakı oran 9 ölu, 130 yaralıdır Bu oran Fınroblemın baçka sçıdan vorum'anmasına gelınce : Buvuk bir dev'andıya'da 9 olu, 129 yaralı, îslete kendı nufuz bolgesınde askeri bakımctan mevdan okumak veçte 7 olu 130 yaralı, Avustralımkânsızdır Bununla bırlıkte, kendı nufuz bolgesının dışında, va ve tspanva'da 6 olu 139 yaralı, Fransa'da 6 olu 137 yaralı, Ma hıçbır zaman avnı bıçımde guclu ve tehlıkelı değıldır. örneğm, Vietnam, hem Amenkan hem de Rus kuvvet yorungelerınm dısıncanstan'da 6 olu 126 yaralı, Norveç'te 6 olu 117 yaralı, Isvıçre dadır. Gerçı, Sovvetler Vıetnam'a yardım etmışlerse de, bu yardım kesın sonuçlu olmamış, ote vanda, Amerıka da savaşı bır tıirlü kad e 5 olu ve 125 yaralıdır zanamamıstır Rusva ıle Amerıka, Vietnam buhranında uzaktan döğuşen ıkı boksoru anchrmaktadır. Netıcede, savaş uzamış ve sonuç alınamamıştır. Yırmmcı asnn onde gelen sorunlarından bin şu olmuştur: Büyuk devletlerle, o devletlerın yorungesmde bulunan kuçük ulkeler arastndakı ılışkıler daha msanî ve rahat bir biçıme nasıl sokulabıCENEVRE, (a.».) lır' Buyuk bır devletın kendı nufuz bolgesınde hayati çıkarlan olınalleşmiş Batılı Ülkeler Gru duğu gerçeğını ınkâr ettığımız an, bu sorunun cevabını veremeyız. pu, Ticaret Konseyinın topÇunku, Karaıblerde olup bıtenler Amenka içm, Orta Avrupadakı lantısmda Bırleşmış Mılletler gelışmeler Rusya için ve Doğu Asyadakı olusumlar da Çın için haTicaret ve Kalkınma Konferansı, yati onemı olan konulardır Temel sornn, büviik devletin küçük ülTeskılâtının yapısında reform mekeye ne kadar bafımsızlık tanıvacağı, <vi komsulnk politikasımn, selesıni «77 ler» ce hazırlanmış ohangi dıizeyde emperyalist politikanın verini alacağıdır. Çekoslolan ve dun yayımlanan belgeye da vakja dramınm acı tarafı, Rus devletınm, kendı guven'ıği bakımınyanarak «77 ler» ıle gorüşmeye dan çok onemlı olan Doğu Avrupada hberahzasyon akımına ızın vekarar vermıştır Bununla bırlıkte, remıyeceğını tum dunjava gostermış olmasıdır. zengın ulkeler, goruşmelenn başlamasından once bu konuda baa açıklamalar yapılmasını istemekuvuk bır devletın vorungesmde daıma tahammul ıls tahammulsuzluğün tedırler tstenılen açıklama elde bırbırıne karıştığı bır alaca karanlık bulunur Bunun için bız, Castroedıldıkten sonra «Batüılar» ile nun Kubasına tahammul ettık Guatemala ve Domınık Cumhuriyetın«71» ler bu reformun gerçekleştide ıse boyle bır rıski goze almadık Ruslar Tıto ve belki Romanyayı hoş rılmesı için gerekli yollan bırlılcgormeyi oğrendıler. Fakat Dubçek'ın bulaşıcı lıberalızasyon'u onlara çok te incelıyeceklerdır. 1967 yılında 27 üikedeki frofik kazalarında 145 bin kişi öldü T Waller LİPPMANN Kabul etmemiz gereken gerçekler ragdaki Rus tanklan hepimizin üstünde çok olumsuz etki \aptı, çünkü çoğumuz artık bu t\ır askerî müdahalelerin olrnı\aca^ma kendimizı inandırmıştık. Hillcr \c Siaîin blılüler Kremlindeki yöneticilerin ise bir ülkenin tanklarla yönetilemiyeceçini öğrendikleri tahmin etlüiyordu. Ovsa, şimdi kendi kendimize şu surulan soruyoruz: Acaba hic birşey dcğişmedi mi? Kuvvetli her zaman haklı nııdır?. hâdiseler arasında Derbeder seyyahlar.. Umlyorum ne kadar evveldi.. Şu Bitnik ve Hlppnerin Türkiyeye Ok geldikleri »ıralar idi.. tstanbnl •okaklannda görduk.. tiksindik ve Irkildik. Çünkü bu k»dar iğrenç ve sefil insanlann bir şehirde nIn orta dolaşması halkın zevk ve hislerine hürmetsizUk oluyordu. O zaman böyle perişan, setil ve sefih kimselenn hudut kapüanndan içeri sokulmamasmı tavsiye ettik.. Bunlann hallerinden uyuşturucu madde tirvakisi oldukları da gdnilüvordu. Hattâ o sıralarda Türkiyede reçetesiz satılan bir öksürük şurubunu eczaneden alıp keyf için içtiklerini de galiba ilâve etmiştik. Memlekett bhden tyi seven, biıden iyi tanıyan ve medenî adap ve ahlâkın da yürütüculerinden olan kimseler bize cevap verdiler: Seyyah böyle olur; 6nce böy le başlar, sonra düzelir.. gibi tebminler yürüttüler.. Zaten ben badutte durup da bu klrli tnristlerin yakasma yapışacak degildim. Ben hudutlanmızda bu gibilerin sıhhî ve malî bahanelerle içeri sokulmamasını tavsiye etmlştim. Konv şularımız bövle yapıyordu. Bunlann bir çoğunu meselâ Ynnanistan almıyordu. Biı ise Balkanlarda bile ıskartaya çıkanlmış bir giiruhu içeri alıyorduk.. Bunlar, halleri de gösteriyordu H her türlü âr ve haya hislerinden, ahlâk ve âdet kaygılanndan uzak «tortu» lar idi. Bnnlann memleket içinde bu kötü iptüâlanm halkımıza bulastıracaklart da şüphesiz idi. Eroin bnnlarda, esrar bunlarda, LSD bunlarda; fubuş, hırsızbk ve sapıklık bunlarda... Ve bu tutumlan hoş gören aşın ideolojiler bahanesl bunlarda idi. Bunlar başka şehirleri bilmem tstanbulda âdeta yerlestiler.. Sultanahmet ve Sirked dvan bunlann «semt» i oldu. Her gun bizim yokuşu (Babıâllyi) inip çıkarken bunlardan el ele bir kaç çiftini göruruz. tçlerinde o kadar yapıskan ve bulaşık olanlar var ki insan göıünü ayıra B P İKİ B0KS6R P 771er ile zenginler karşı karşıya S m KOMŞU R T «BESLENME YETERSİZDİR, a) Bdtun NATO ülkeleri, Avrnpa'daki knvvetlerini azaltmayacaklarını taabbut edeceklerdır. b) 1969 başında Batı Almanya' da yapılacak NATO manevralarından istifade edılerek, bolgeye 35 bin Amerikan askeri daha gonderilecektir. Johnson'm plânına paralel bir karar alan NATO Savunma Plânlama Komitesi de, Bruksel'deki dünku toplantısı sonunda, «NATO'daki azaltmaların sona ermesi» ve «Dengcnın yenıden saglanması» noktalarına sanlmıştır. Dünyanın geleceğinde, askeri paktların yeri olmayacağina inanıyoruz. Ve Turkiye'nın NATO' ya verdiklerinin, NATO'dan aldıklanndan çok oldnğnnn da bilıyoruz. Ne var ki. nznn vadeli millî bir stratejı yoklağnnun bulundağn şu ganlerde, resmî polıtıkamız «NATO'nun ıçınde bulunmak» biçiminde cızılmistır. Avrnpa'da değisen denge bır gerçek oldnçuna ve bız de bu dengeye resmen katkıda bulunduğnmuza gore, sırtımıza 'enı yuklerin binecegi, acık ve seçik olarak görflnmektedir. Ba yuklerin ön habercısi olarak gelmek dnrnmnndakı Kıesinger'le yapılacak çoruşmelere ilişkin endışemızı yenıden belırt meyi gerekli bulnvnruz. bofuk harp yıllannda dfisnnmeden çirdifimiz katı blokçnluktan, 1968 yılında nzak kalmaiıvız.. Sayın fnönü'niin dedıfci gibı, dıs poiitikada, «Oıı<<man degıl, dost varatan ittıfaklara» gıdılmelidir. bırakmaya çagırmıştı • ISTİFA Ortadofn Haber Ajansının verdiğı bir habere %6re, Hasan El Emary baskanlığındaki Temen Hükumetı ıstifa etmis ve istifa Yemen Konseyi tarafından kabul edilmiştir. Konsev bundan baska, istifa eden ordn birlık kumandanlarının istifalannı da nygun bnlmnstnr. • TENİDEN HÎZ>IETE Amerika Birlesik Devletleri Hava Knrmay Baskanı McConnel, FIIIC tepkili nçaklarının Vietnam'da yeniden sa\a? hizmetine girmeye hazır oldnğnnn açıklamıstır. Massemba Debat'ın istıfasını açıklayan Brazavılle radyosu «Cumhurbaşkanı barış ve ulusal birliği gerçeklestinnekte iciz kaldı» demıstır. Radyova gore, Başbakan yuzbaşı Alfred Raoul, yeni bır Cumhurbaşkanı seçımıne kadar Cumhurbaşkanlığı makamına vekâlet edecektır. • TATFUN «Bess» atfı \erılen yenı bır tayfunun bolge\e gelmesı tehhkesıne karşı, Amerıkan Denız Kuvvetlenn e aıt uçakların Vıetnam'da, 19 uncu paralel'ın guneyındekı butun uçuş'arı oncekı gun iptal edılmıştir. Associated Metals And Minerals Gorp. New York 65 yaşına bastı 46 vıldan beri Türkive'den Krom, Bakır, Civa ve maden cevherleri alan, Türk Çelik Endustrisine Ferro Al yajlarını satan dünyanın bu buyiık maden ve metal firması yıldönümiinü Montro'de kutlayacak. Madencılık, metal, çelık ve kımya endustrılennın çeşıtlı saf halarında çalışan ve bır mılletlerarası şırketler şebekesınden ıbaret bulunan LISSAÜER grubu bu sene, 65 yıldonumu munase betıyle tsvıçre'nın Montro şehrınde mudurlenne mahsus uç gunluk bır konferans tertıp etmektedir. Montro Palas Otelır.de 6 • 9 Eylul tarıhlen arasında yapılacak bu konferansta, bu sa hada en genış ozel organızasyon olduğu anlaşılan ou grubun genel mudurü olan Pranz A. Lissauer'ın 50. doğum gunü de kutlanacaktır. Butun dünyanın muhtelıf gruplarından 150 den fazla müdür bu toplantılara ıştırak edecektır. Bay Lıssauer, «Bu mılletlerarası konferans munasebetıyle fıkır teatısı, çalıştığımız bırçok memlekettekı gelışmeler ve ıstıkbaldekı plân ve projelenmız hak. kmda fıkır edınmek fırsatı hasıl olacak» demektedır. «Mtıdurlerırruz arasında sıkı bır ışbırhğı temın etmek ve şahsl gayelerle şırket gavelermı tesbıt etmek mecburıyetını hıssedıyoruz. Muazzam şırketler çağı olan zamanımızda asü dâva, ozel şırketler bunyesının daha zıyade gelışmesuıi temın etmektır kı, kanaatımızce bunu muvaffakıyetle başarnMya üevam edeceğımızi umuyorum.» Lıssauer grubu 1903 yılında Franz A. Lissauer'ın babası Dr. Meno Lıssauer tarafından tesıs edılmıştır Gruba dahıl olan baş lıca şırketler meyanında Bırleşık Amerıka'da «Associated Metals and Minerals Corporatıon», Buyuk Brıtanya'da «Leopold Lazarus Ltd» Hollanda'da «N V. Oxyde Maatschappıj voor Ert sen en Metallen» ve Isvıçre'de «Metall und Rohstoff AG.» dahıldır. Grubun Turkıye mumessıh Bay Canıp Orhun'dur. (Cumhunyet: 10398) Mehmet BARLAS Kardeşımız Suphı YALIM'ın goz ameh\at\nı, sevgı ve maharetle yaparak, onu sağıık ve ı$ığa kavujturan sayın Prof. Dr. DKMİR BAŞAR'a Doç Dr Unal BENGISU ya, Dr Turan OZERDEN e, ve dıger Asıstan Doktorlara bakımında ıhtımam gns,!eren Capa Goz KllnıÛ Hemşırelen ve personelıne içten *eşekkurlerlmi bıldırmeyı odev sayarım Yalım aılesı adına Prof Dr. 7ekı Ragıp YALIM Cumhurıyet 10390 KA1IP Dev»m kameml k»ybettım Hukumsuzdur 4553 Celil KESKtN KİVİ İlftncılık: 848910395 Esasen bunlar, durumlan ve işledikleri fiiller sebebiyle 5682 sayılı Pasaport Kanununun 8 inci maddesinin (Fuhuş yapanlar, pejmürde kıyafette TÜTkiyeye gelenler, tedavi maksadı dışında hastalıklı olarak Türkiyeye gelen(DIS HABERLtR SERVtSt) ler, ber türhl zararlı faaliyette PARİS Pans'te Amerikan bulunanlar Türkiyeye sokulmazve Kuzey Vietnam heyetlerı arasında yapılmakta olan Barış Golar. Girdikleri takdirde de ikaruşmelerının 20 oturumu da, olmetlerine Izin venlmeyip sınır [DIŞ HABERLER SERVİSt] dugu gıbı, karşılıklı «Gerive doğ dışı edilirler.) hükmünü ihlâl etNEW ÎORK Bırleşmış Mılletler Genel Sekreten UThant, nı tırmanma» konusu yuzunden mektedirler. Binaenaleyh Ugili Afnka Bırlığı Teskılatı ujesı ulkelerin ve Cezayır Hukumetının daçıkmaza gırmıştır. makamlardan bu gibi şahıslar vetı uzerıne «Afnka Birliği Teşkilâtı» devlet ve hukumet başkanAmenkan heyetı başkanı Avehakkında 8 inci maddenin istisnaları konferansının açı'ı^mda hazır bulunmak için pazartesı gunu rell Harrıman bu toplantıda bır sız tatbikini, yani bu kimselenn New York'tan Cezayır'e hareket edecektır. kere aaha; «Şajet bız bombar«Türkiyeye girmeleri memnu kim dımanları durdurursak, buna seler» telâkki edilerek işlem vaUThant, bundan önce Lıbya karşılık Kuzey Vietnam hukumepılmasım Önemle rica ediyorum.» Hukumetının davetlısı olarak tı ne vapacak?» dıye sormuş. AnLıbya'yı zıyaret edecek, donuşBakan böylece artık bu cemicak, Kuzey Vietnam heyetı başte de 16 eylul gunu, Pans'te ınyet tortulanmn Türkiyeden atıkanı Xuan Thuy'dan Amerıka' san haklan ıle ılgilı resmî ollacağını bildirmiştir. Naçizane teb nın bekledığı cevabı alamanıştır. mayan kuruluşlann duzenledıkrik ve takdir ederim. Rükumet Thu\, cevap olarak, Amerıkanın len konferansm açıhşmda hazır bu karan almakta, yani elindeki Vıetnam'a karşı gırışmış oldugu bulunduktan sonra New York a selâhiyeti kuUanmakta geç bile her çeşıt savaş hareketını durhareket edecektır. kalmıştır. Her gün Emmyet madurduktan sonra meseleye banşkamlan bu gibi adamlann peşinCEZATİR «Afrika Birliğı çı bır çozum bulunabılecegını TOKYO, (ajı.) de dolaşmaktan bıkmıştırlar. Her Cleveland (Ohio) ( a j ) Teşkilâtı» (A B T ) Bakanlar Konsoylemış ve Amenkalların bom• • Ç aydan beri Nihon Cnivertürlü kanşık işte bunlann cli bardımanların durdurulmasma seyi ll'ıncı toplantı donemı CeOperatorden meydana gelen I sıtesını ışgal altında tutan vardır. Bunlar sadeee maddeten karşılık olarak ıstecuklerı her bır ekıp, Cleveland da 25 ya zayır'e 30 kılometre uzak'ıktakı ofrenciler, polis tarafından pis kimseler değil, bugünkü cehançı bır tavızde bulunmamıştır. şındakı bır kadının kalbını Uluslar Sarayı'ncfa, Cezajır Başüniversiteden çıkanlmıştır. LO.NDRA «Tımes^ gazetesı ve bobreklerıni «Cleveland Klimiyet nizamını ve medenî ahlâk bakanı Huarı Bumedyen'ın bır Ünıversıteye gıren polısler 150 nın verdıgı habere gore, 27 ekım ve âdetleri hiçe sayan sapıklarnık» te uç hastava rak'etmıştır. konuşmasıyla açılmıstır. ısgalcı oğrencıyı üniversiteden tarıhınde yapıtaıası kararlaştırıdır. Bunlan hiç bir memleket fca Arkansas'h olan verıcı bayan lan • Vietnam savaşmı protesto çıkardıktan sonra yaptıklan abul etmemektedir. Bunlar hırsızBarbara Smıth bır otomobıl kamıtıngı» sırasında, aşın egılımlı lığı, her türlu cinsî temas ve sazasında olmuştur. Bavan Smıth' • TEKLÎF Nükleer sılâb ramada, oğrencılenn «cephane» grupların Londra'da devlet daıreolarak depo ettıklen uç kamyon pıklığı alenen yapmaktan kaçının organlannın uç lîastava naklara sahıp olmavan ülkeler konlen ıle bazı onemlı tesıslerı ele lıne kız kardeşı ızm veımıştır. feransında önceki gün, Meksıka dolusu taş, 3000 boş şışe ve 80 maz. arsız ve virtıklardır. Bunlageçırmeye hazırlandıkları tcspıt sopa bulmuşlardır. nn kendileri dahil. hiç kimseye Organlan değıstırılen hastaladelegesı Alfonso Garcıa Robles, edılrr'ştir Habere core, mıtıng rın durumları ıyıdır. Organ nak nükleer silâblardan arınmış bölfaydası dokunmaz, zaran ise beöğrencıler, unıversıtenın «desırasmda polıse Karşı kullanıllı amelıyatlan ıkıbuçuk saat sapsızdır. felerin genisletilmesini teklif etmokratlaştınlmasını» sağlamak mak uzere, «Molotof kokteylı» surmuştur. miştir. amacı ı'e ısgale başvurmuşlardı. tstatistiğin «ilmi zaruret» leri ımâl etmekte olan gızlı bır «sılah fabnkası» basılmıştır. • • • • • • • • • • • • • • » » • • • • • • • • • • • • • • • • • • dolayısiyle seyyah sayılan bu «pa• • • • • • • • • • • » • •»• • • • • • • • • » • • • • • » • • • razJt» ler, seyyah d e p birer cemiyet «kehlesi» dir. • Bunlann pek çofu açık kapaU fakat gayri meşru şekilde para VMIIIAil'ASA kazanırlar. Bunlann açıkça dilenenlen de vardır. I İ Y A i I! II \ II Geçen sene mi, evvelld sene mi bir gün Edirneye giderken bunLos Angeles, (a.a) lardan ikisinin (Biz turistleriz. an Tekot tarıkatı onderleTıirkleri severiz. Bize para verin) rınden Rahıp F.obert Thodiye pankartlarla dolaştıklannı bald ın kehanetıne gore, Ca(çörmüştüm. Ctanmadıktan sonra lıfornıa «Sodom ve Gomorrha» insan gul gibi geçinir™ gıbı jerle bır olacaktır. Hükumetin bu pek yerinde kaRahıbın tahmınlerıne gore, rarını alkışlarken Içişleri BakanıMarıjuana adlı ujuşturucu mad nın sözlerinde geçen «ıstisnasız» denın bol bol kullanndığı, Hıpkelimesine bütün makamlann py'lerın çok sayıda yaşadığı,, dikkatinı ben de çekerim. Yani çıplak goguslu kı^ların bcrlarmdsamahava luzum yok.. Ancak da hızmet ettıgı, zına 'e fuhuş\m alabıldıgıne arttığı Calıfor bazan yalın avak başı kabak.. fanıa, en geç 1970 yılına kadar şıd kat tertemiz gezen hattâ arabadttlı depremlerle yıkılacaktır. lı seyvahlar da var. Onları Felakete uğrajarak bu topda bu «*fil frıiruha katmamak lâ'•aklaıdan kaçan 3' kadar mufO zımdır. Sonra ayıp olur. Zaten pemın daha şımdıden Calıfornid'yı lenin yüzüne baksanız, yanına soterketmıştır. kulup koklasanız ne mal olduğunu gorursünüz. Aldanmaya unhân da yok! • KLRLLDU Hamıtl El Bakkus un başkanlığındakı LıbUmalım ki bundan sonra bu çiBıletler, KARACA Tiyatrosu'nda satışa çıkarılmıştıya kabınesımn ıstıfasından sonra, bl kimseler artık TürMye sınırlahukumetı kurmakla gorevlendiri» » • • » • » • • • » • • • • • • • • • » • • • • • • » • • • • • » nndan Kİrmesin ve biri tedlrfrin •• • •» •• » • •• • • • » • • » • •• • • » » » •• • • • • • len £1 Gazzavı'nın yeni kabintedemesin!» yı kurduğu ogremlmıştir. Cumhuriyet 10401 B. FELEK Vietnam devam ediyor ğörüşmeleri UMEA (tsveç), (a.a.j : ır Amenkalı profesor, «zeerı tedbirler almmadığı takdirde» ınsanlığın onumuzdekı 15 20 yıl ıçınde buyuk açlık tehlıkesıvle karşılaşacağı tahmınınde bulunmuştur Mıchıgan Ünıversıtesı profesorlennden Georg Borgstroem, «Halen dünyanın 3,5 milyar nfifusunnn 2 mılyardan fazlasının devamlı olarak yetersiz beslen 1 me ve yüz milyonlarcasının da * açlıkla karşı karşıya bnlnndnfnnn» soylemıştır. Dunya nufnsunun beslenme yetersızlığımn gıderılebılmesı ıçın mevcut yıyecek maddesı ıstıhsalının dort mıslıne çıkarılması gerektığıne değınen Profesor, dunya nufusunun onumuzdekı on yıl ıçınde bır mılyar o*aha artacağını, 2000 yılında ıse altı mıljara yukseleceğını belırtmıştır Altı mıharlık nüfusnn en aı dort mılyarının dünyanın fakir \e aç brilgelerinde yaşayacasına işaret eden Amerikalı profesor, bugünkü vardım projelerini tamamen yetersiz bnldnğnnn söylemıs ve açlık tehlikesıni bnlemek için zecri tedbirler alınmasını tavsive etraistir. z , B geldı îyi komşuluk pohükasmın işlemesi için, iki iyı komşuya ihtiyaç olduğunu bilıyoruz Meselâ, Kuba, Amerıkaya karşı bır askeri us olma tehükesını arzetmıye başladığı an, tahammul edılmez olmuştur. Kremlindeki sert tutum taraftarları, buyuk bır ıhtımalle Çekoslovakyanın Batı Almanyaya, NATO ve Amerika ıle zımnî bır ıttıfak yapma yolunda olduğunu düSunmuşlerdır Yaşadığunız çok kotu dunyada, kuzuların aslanların karşısıiHfe çök ıyı davranmaiarr ^rekfr Trfj »Sîanlar onWm yaniHajiıtda, yatnrayı kabul eUınler Kanıma gore, bu karamsar goruş açısını aşağıdakı gerçek bıraz pembelejtırmektedır Kuçuk ulke direndiği takdirde, buyuk devletin, kendi lsteğini lorla kabul ettirmesı imkansız olur. Kuçuk ve iyi silâhlanmamış ulkelerin, çaresız oldukları doğru değildir. Eğer bu ulkeler, tanklan ve oçaklan kar•ılamıya azmederlerse, buyuk devlet savaşı kazanamaz. Ruslar, bu gerçeğı Doğu Avrupada henuz öğrenmedıler, fakat öğrenmiye başladıklarını. sanıyorum ve umut edıyorum. Biz, bu dersı Doğu Asyada tam oiarak oğrenemedık, fakat en sert şahınlerın bıle, Çekoslovakya buhranına katılmayı reddetmesı, bızım de oğrenmiye başladıgımızı gosterir. Son gfinl«rde bunlann maddi ve mânevi zararlan o kadar arttı ki nihayet hükumet bunlar hakkında bir karar almak zorunda kaldı. tçişleri Bakanı Doktor Fanık Sükan Bey iki gun önce bu hususta hükumetin karannı bu hususu bildirmek için yaptıği basın toplantısında şu sözlerle bildirdi. «Bunlar maddi sıkıntı içinde olmalan, kayıtsız, düşüncesiz hayat sürmeleri ve özellikle umumt sıhhat ve asayişi ihlâl edici mahiyette faaliyette bulunmalan, nyuşturucu madde kullanmalan, payri ahlâkî davranışlan De ber türlü suçu işlemeye müsait ve m&ternarfl kiniseîerdir. Aynca bunlar yurdumuzda karanlık işlerle meşgul kimseler elinde de vasıta olabilirler. özet olarak O fili şubelerimiz tarafından yapılan tetkik ve tesbitlere göre bahsi geçen kişiler parasız, pejmurde, ser seri ve her türlü suçu işleyebilecek tdmselerdir. Bu itibarla yurdumuza girmek teşebbüsünde bulunan bu gibi şahıslara, vali ar> kadaşlanmın hususî dikkat ve itina gostermelerini rica ederim. U Thant, Afrikalılar zirvesine gidiyor Japon polisi. 3 aylık okul işgaline müdahale etti Ölen kadının kalbi ve böbrekleri üç hastaya takıldı 4 ü «Calitornia 1970'e kadar batacak !..» ANKARA MİTHATPAŞAf TİYATROSU P ANKARA'nm en güçlii tiyatrosu sunar KARACA TİYATROSUNDA isyancılar isyancılar D'un dkşamdan itibaren başladı Yazan: Recep BÎLGÎNER Yöneten: Ziya DEMlREL
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog