Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

Kâtîp Çelebiden Seçmeler Hazvlayan: Orhan Şaik Gokyay Mıllî Eğıtım Bakanlığınca. Büyiık Türk Yazarlan ve Şaırlen Komisyonunun 1 No. lu yaymı olarak yayınalanmiştır. Luks karton kapak ıçerisinde çıkan bu kıtap Mıllî Eğıtım Bakanhğı Yayınevlenyle butun kıtapçılarda 25. lir a fıvatla satılmaktadır. (Basın: 24125/10365) umhuriYe! KURUCUSU: YUNÜS NADİ HTİLALI yıl eliıncl yılını gıdısınde; uluslararası iıkleı n tvdana bjyıık oıavı getıren; \ ı !e aleybte vok sajılan bu clai? iep j f sonuçsoylendi: yazıldı hu bularıyle yaıcından bıigınm, yık ırtıltlln tarılııl h TıryakıMarcel Lıebman'ın est: lyınları araağlu dılimıze cevırdı; smda çıktı. Fiaıı 10 1 lhl doldurdu 45. yıl soyı T5844 Telgraf * • m e k h ı p tdreaL' C u t n h u r t y r t k t a n b u l Posta K u t u s u : t s t a a b n l N o 24« Telefonlar: 2 2 «2 0 0 2 2 «2 9 6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 90 Cuma 6 Eyfü/ 1968 tâncılık: 845110393 NATO, bozulan denge için faaliyete geçti İKİ BAŞBAKAN Hukumetin konuğu olarak dun Ankara'ya gelen Fcderal AJman>a Başbakanı Kiesinger, Başbakan Sıüe\Tnan Demirel ile birlikte goruluyor. TİİMB4 Johnson Avrupo'ya 35 bin ABD eri daha gönderecek Kiesinger Ankara'da ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) f ederal Almanya Başbakam Kurt Kiesinger ve eşı, dun saat 14 de Ankara'ya gelmış, Başbakan Suleyman Demırel ve eşı tarafından askeri torenle karşılanmıştır Yağışlı bir havada Esenboğa Havaalamna lnen ozel uçakla 2l'ı resmi yetkılı olmak uzere ellı kadar .gorevli de gelmıştır. Bunlar arasında basın ve televızyon mensuplan da buyuk yer tutmaktadır. Demirel, konuk Eaşbakana, (Arkası Sa. 7. 8ü 6 da) Emekliye sevkedileıt yeneral amiraller belli oldıı Buğday ihracı 1969'a kaldı Dagdaş: Sözlerim anlaşıldı,, Çekoslovakya'nın ısgalı iızerine, Avrupa'dakı bloklararası denge, Varsova Paktı lehine bozulmustur. Moskova, Rusva ıçınde üslenen 60 tdmen askerınden 14 unu Çekoslovakya'va gondermış ve boylece sadece Çekoslovakva'da 250 bin Sovvft askeri üslenmistir. Amerika ıse Batı Almanva'da 210 bin asker bulundurmaktadır. Varsova Paktı iıvelerının, uslenmıs Sovyet askerleri dısındakı guclerı şovledır: Dogn Almanya 6 tdmen, Polon>a İS tümen. Çekoslovakya 14 tumen, Macaristan 6 tümen, Romanya 9 ve Bulgaristan 12 tümen . ANKARA, (Cnmhuriyet Bürosıı) Yüksek As• Tarım Bakanı üretikeri Şurada bir ust rütbejc terfi ettirilmeyen, bu semin 19B8 vılında doniım bcple Gerıel Kurmay Başkanlığınca ıesen emekliye başına ortalama 400 kUosevkedilen, Kara, Deniz ve Hava Kuvvctlerinde göya çıktığını söyledi. revli General ve Amirullerin isiraleri belli olmuştur. Genel Kurmay Baskan)ığ»nca her üc Kuvvetten ANKAKA, (Cumhuriyet Bürosu) Tarım Bakanı Bahri Dagdaş, emekliye sevkedilen General ve ArairaUerin miktan Sonora bugdayı üe ılgılı olarak 28 dir. düzenledığı bır basın toplantısmda tenkıdleri cevaplandırmış, doKara Kuvvetlerinde Ruslar Çernik'i elleri duvara dayalı bir saal avakta bekletmisler PRAG Çekoslovakva d« hayatın ıvıce normale donduğu şu gunlerde. «Çek Komünıst Partisi», en ufak kuru'uslara kadar, ışgalın ılk gunlennde, vonetıcılerın nasıl levkıf edıldıklennı anlatan haberler gonderroektedır Bu haberlere gore, Çek lıderlerı, Rus askerlerınden çok kotu muamele gormu'İT, bır çoğunun saatlerı nlınmış ve hırpalanmışlardır Başbakan Çernık elleri bır duvara davalı olarak bır saat a\akta btkİEtjimıs, Dubçek ve Krısgel dovulmuv tur Tevkıf edilen hderler, ılk gunlerı Karpat daŞUrındakı ufak bır kovde geçırnvslerdır (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) DIŞ HABERLER SF.RVİSI WASHINGTON Çekoslovakya'nın ışgalı sonunda değışen NATO Varşova Paktı dengesı uzerıne, NATO'yu guçlendırmek mak sadıyla çalışmalar başlamıştır Bu arada oncekı gun Amenka Mıllî Guvenlık Kurulunu topla>an Başkan Johnson, Kurula NATO ıçın bir deklarasyon tasarısı sunmuştur Bu tasarıda Amenka da dahıl olmak uzere butun Atlantık Paktı uyelennın Avrupa'daki kuvvetlerını mevcut scvıyelennde tutmalarını taahhut euneleri ongorulmektedır. Aynı tasarıya gore, Amerıka'nın Sovyctlerın Çekoslovakya'ya mudahalesının bozduğu dengeyı duzel tebılmek uzere gelecek yıl Alman ya'ya askeri bir manevra vesılesı ıle geçıcı olarak 35 000 kışı gondermeyı tasarladığı sanılmaktadır. 35 000 kışılık bu bırlık, Amerıka'ya kısım kısım gen alınmakta, fakat NATO emrınde bulunmaktaydı. (Arkası Sa. ?. Sü. ( da) • Kara Kuvvetlerınden 16 general emeklı olmuş ve gorevlerınden ayrılmışlardır. Kara Kuvv etlerinden emekliye sevkedilen generaller şunlardır Orgeneral Refik Tulga, Korgeneral Nuzhet Bulca, Tumgeneral Se\âmi Pekun, Tumgeneral Enver Eralp, Dr. Tumgeneral Hikmet Sahin, Tumgeneral Ibrahim Ersan, Tuğgeneral Haşmet Alptekin. Tuf general Yusuf Erten. Tuğgeneral Sacid Gurunlu, Tuğgeneral Tevfik Gulcir, Tuğgeneral Alâeddin trtes, Tuğgenera] Dr. Muzaffer Kadiroğlu. Tuğgeneral Dr. Nedim Canar, Tuğgeneral Fuat Inal, Tuğgeneral Hikmet Akıncı, Tuğgeneral Remzi Tetik. num başına ortalama olarak 400 küo ürun elde edıldığıni belirte rek «Çalışkan Türk çiftçlsi misli görülmcmiş bir projeyi uygulamıs ve misli görülciemis bir basan ka zanmıstır» demıştır Tarım Bakanı, geçen yıl 1,7 milyon donume 22 bin ton bu tohuradan ekıldıgını, 40 bin çıftçi tarafından bu buğdayın Ege, Marmara ve Orta Anadolunun sulak bölgelennde kullanıldıgmı belirttiktea sonra uretımın Beykozda 1350 kılo. en kbtü yamaçlarda 250 kilo oldugunu söylemış ve bu yamaç lardaki yerll tohumdan elde edilen ürünün 50 kilo oldugunu *• çıklamıştır. Dcniz Kuvvetlerinde Denız Kuvvetlerınden emekliye sevkedilen amırallerm mıktarı ıse 6 dır Ancak Yuksek Askeri Şura uyesı Haydar Olcaynoyan'ın emeklıve sevkedıldığı rnayet edılmekte dır. Denız Kuvvetleruıden emeklı (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) İhracat şimdilik rnümkün değil Buğday Ihracatı yapılacağına dalr sozunun yanlış anlaşıldığuu söy lıyen Dagdaş. 80 mılyon donümluk arazıden ancak 1 7 mılyon donümunun ekıldıgını, bu şartlar al(Arkası s a 7. Sü. 2 de) «0. fîto, Rus donanmasından daha giiclü tZMlR, (Cumhuriyet Ege Bürosu) Amenkan 6 Fılosu Komutanı Koramıral D. C. Rıchardson, dun şehnmıze gelmış, Guney Denız Saha Komutanı Tumamıral tsmaıl Sankey, \ alı Namık Kemal Şenturk, Belediye Başkanı Osman Kıbar ve NATO Komutanlıgını zıyaret etmıştır. Gece Rıchardson onuruna Orduevınde kokteyl verılmıştır Sıkı guvenlık tedbın altında sa at 9 55 de Valı Namık Kemal Şenturk 'un makamına gelen Ko(Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) ünün Sil boştan hu Anavasa duzenını elbırlıgıyle raf» kaldırabilsek herhalde rahata ereceğız. Insanların daha fazla özgürlük için çaba gösierdıgi, vurustuçn, aç kalmavı goze aldığı, ber şcyi yapabilme imkânlarının bunalımları artırdığı donemde bizim saglı sollu, ortalı, faşizm özlemımız ganp bir şeydır. Kımımız kara gömleklileriyle, S.S.'len, S^A.'larıyl e düpedüz Ikincı Dünya Savası öncesinin faşist düzenini isteriz. Kimımiıin özlemı daha geıilerdedir; bir din devleti kurulsun der, seriat islesin. hilâfet gelsın der ve tslâmlıkta lâiklik ilkesinin uvgnlanamıyacagını savanur dnrnruz. Kimimiz ilerde toplumcu, aslında Marksist Leninist düzen'in kunılması ugnına faşizmı, geçılmesi mukadder bir dar bogaz kabul ederiz. Bn hengâme ara«ında hazurn ve sukunn otokratik yönetimde aravanlann sayısı, hellı bir sıyası amacı olmayan aydın, jarı aydın çevrelerde de gittikçe çogalır. Sokaktaki soför T» da vaja, trafık keşmekesinin ancak bir demir yurarukla düzelebilecegi inancındadır. Mini etek modasının veya bitli tnrist akınının tek sebebı bıle, Anavasada sınırları geniş tutnlan, özgürlük ilkesinde aranır. Dahası var: Işleri kesat giden esnaf, kotası çıkmayan itbalâtçı, dala\eresini çeviremeven mStcahbit tek kurtujus yolunn sırmalı jıldızlı apoletlerde görür. Hele Türkiveyi yerinden oynatan (!) su bğrenci gösterileri yokmu? veledleri cizme atanda ezivermek, onlan jıidocn mavi g6mleklilerle dize getirivermek insanlarımızı huzura kavusturacak, döviz rezervlerimizi artıracak, kalkınma hızımızı viızde \ediden yüzde yüze taemen çıkaraeaktır. Bir noktada kolavca birlesen bu özlemler ve eylemler, süphesiz orta ve vukarı tabakalara özçüdürler. Ama dinî inançlar, düzene karsı zaten mevcut olan ilkel tepki hisleri »ylesine gıciklanmaktadır ki, cahıl \atandas da, pasifliğine ra«men, aynı özlemi dnvmakta \ e karnı aç da olsa, demir pençenin altında büyfik cemaatle her sabah namaz kılacagını, ya da falan yerdeki gecekondnsundan Nişantasındaki ısıklı apartmana tasınacagım düsünmektedir. Universite kitaplan yüzde 40 ucuzlayacak Dun toplanan tstanbul Unıversıtesı Senatosu, kıtap yonetmenhğınde yapüacak değijiklıklerı goruşmuş ve ders kıtaplarının 0o40 oranında ucuzlatılmasını ongören tasarıyı kabul etmıştır Senatonun onayından geçen yonetmenlık ">>40 oramndakı ucuzlamanın butçeden yapılacak katkılar ve kısmen de oğretım uyelennın alacağı telıf ücretlerınin azaltılmasıyla sağlanmasını ongormektedır. (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) A Bartın'daki depremde bazı hınaların bir kısmı tamamen yıkıidı. Evlenn, ozellikle yalntz vaıı taraflannın yıkılması can kaybınuı azalmasının başlıca nedenivdi. Fotoğrafta, yıkık binayı uzuntuvle izleyen Bartmlılar goruluvor. (Fotoğrai: Mustafa İSTEMI) r DAKIKA: ^ Tardım malzemesini satmak isteyen Bartın Belediye Başkanı Kaymakamla tartıştı Yılmaz GÜMÜŞBAŞ bildiriyor BARTIN Bartın ve çevresındekı depremın acı ızlerı henuz devam ederken, dun de bazı olaylar burada tartısmalara yolaçmıstır Bolge\e yapılan vardımların halka dağıtıhşında Imar \e Iskan Bakanı Haldun Menteşeoğlu ıle Bagımsız Belediye Başkanı Kemal Samancıoflu arasında goruş ayrılığı çıkmıştır İddıaya gore, cıvar ıl ve ılçelerden Bartm'a gelen yardımın ozellikle ekmeklerın halka para karşıDIS HABERLER SERVİSİ lıgında verılmesını savunan BeleB4KIJ Tanmmış Turk yazar dıye Başkanmın bu goruşu, Balarından Sabiha Zekerıya Sertel 2 kan tarafından bemmsenmemış Eylul Pazartesı gunu Akcığer kan ve yardım halka beaelsız olarak sennden burada tedau edılme^e dagıtılmıştır. Tartışmaya, bir ara olduğu hastanede vefat etmıştır. Kaymakam da katılmış ve Baka Sabiha Zekerıya Sertel, eşı ıle nın goruşunu savunmuştur. Yarbırhkte 1952 yılında Turkıye'dtm dımlann halka aktarılması konuayrılmış, bır sure Roma'da yaşa su, ılçede tartışmadan sonra ku dıktan sonra Baku'ye yerleşmış (Arkası Sa. 7, Su. 4 de) bulunmaktaydı. Mecbur ediyorlar ve kızışıyor Dikkat ediyor musunuz? Türkirede «devrimci» kuruluslar çoğalmaya başladı. Devrimci öğrenciler, derrimcl sendikalar. devrimci öfrettnenler, devrimci gıiç • birlikçüer, filân... Sevinilecek bir şey diyeceksin'z ama, doğrusu, ben pek öyle diyemiyorum. Çönkü. bunun bir mânası da, devrim düşmanlannın artmakta olmasıdır. öyle ya, voksa, ne lüzum vardı, durup dururken, bu kadar çok devrimci kuruhısa? D. N. şimdi Buyuk cemaatle kılınan sabah namazlarından, bazı gazetelerin aleyhınde camılerde venlen vaazlardan sonra, bır takun orgutler şımdı de uç buyuk gazeteye Cumhurıyet, Mıllıyet ve Akşama karşı tel'ın toplantıları tertiplemek çabasına gınşmışlerdir Bu arada T K. M D ıle M. T T B nın onayak ol duğu yarınkı toplantı için binlerca lıra sarf edilerek afışler bashrılmış ve Istanbulda duvarlara dükkânlara asılmıştır Yukandaki fotoğraf asılan afışlerden bırıni gostermektedır Ayrıca dun yapılan basın toplantısında bıldınldığıne gore >7 eylul solcu basını tel'ın toplantısına memleketımızın en tanınmış, en sevılen fıkır adamlan, yazarlar ve Parlâmento üyeleri katılacaklardır > En tanmmış, en sevılen fıkır adamlan ve yazarlar katarımn başını ıse unlu supermurşıt çekecektır. Başyazarımız Avusturya'ya gidiyor Avrupa Konseyi tarafından haberleşme araçlan ıle ılgılı olarak Salzburg'da bir toplantı duzenlenmıştır. însan haklan açısmdan basın, Tadyo ve lelevızyon muesseselerı ıle devlet arasındakı ılışkıleri ınceleyecek olan bu toplantıya Başyazarımız Nadır Nadı de davet edılmıştır. Nadır Naaı, bugun uçakla Avusturya'ya gıdecek, donuşunde toplantıda varüan sonuçlan ve ızlenımlerını kamu oyuna anlatacaktır. ••• Tesil sarık pesinde kosanlara ya da Hitler'in «Kavçam» ını ezberleyenlere sözümüz yok. Fakat akıllarının basında oldnğnnn, mantıklarınm tersine islemediğini sandıgımız kimi aydınlarımıza ne demeli? Özgürlük düzeni, totaliter bir düzene dönüsünce, bütün aksaklıklar ortadan kalkacak, her şey yolnna girecekmis. önce nasıl ve hangı tılsımlı asâ sahibi yapacak bn işi? Ya da hangi kadro yürütecek devlet gemisinı? Sayın Madanoğlu'nun 27 Mayısın ertesi günü söylediğini hatırlatmak isteriz; «Gemı dnrdu» demisti General. Gerçekten de durmuştu. Evet, ünlü bilim adamlarımızın Ankaraya kosmalanna, o gune kadar tutumlarını, sbzlerını hepimizin hayranlıkla izlediği kişılerın akıl hocahğına baslaraalarına ragmen dnrmnstn. Sonnnda he>amolalarla ısledi, ama iste o kadar isledi. Arkadan ülkenin en unlu kisilerinden, iddiacılarından Meclis knrduk, kabineler kurduk. Daha sonra da partilerın de\let adamı depoları açıldı, bircr bırer raarifetler gösterildı ve bngüne vardık. Şımdi, gelmesi özlenen kara knvvet ise yerdigınm bu kadroları, henfiz filiz veren kadroları bir vana itecek, kendi basına buyruk bir ydnetim tarzını deneyecektir. Sadece kana, silâha, yumrnga ve sadece «kannn benım» anlayısına dayanan bir yönetimdir bu. Sanır mısınız kı, boyle bir diızen, en kotü dediğimiz karmakansık özgürluk düzeninden daha i\i olacak, ve sanır mısınız ki, dogmatik kara kovvet vurgunları önieyecek, kısacası Türkiyeyi nygarlık dizeyine getirtip otnrtacak? Dıyelım ki, fasızm bir asamadır. Fakat acaba bilinçlesmenin bir noktada kesildiği, meseleleri yeni ö|renen aydınların, yarı avdınların baska biçimde sartlandırıldığı bir toplumda ne kadar sürer bu geçiş donemı? İste tspan>a, iste Portekiz ve işte özgürlük \e uysarlık alıskanlığı binlerce vıl dncesine kadar giden Ynnanistan.. Bırbuçnk vıl dnce Yunan euntası isbasına geldiği zaman, hepimız, omrüniın pek kısa olacağına hükmetmistik. Oysa albaylar ekibı o çundenberi ıktıdardadır \e sol oyların yuzde 6O'ı geçtigi Yunanislan hâlâ bir «venı fasizm» vönetimini sürdürmektedir. Hiç suphe edılmemelı; Türkıjede uzun, hem de çok nznn siirebıiir bbyle bir karanlık donem. Ve biz, asama sayılan ya da hnzur ve »ükunun geleeeği tahmin edilen kamçılı yönetirade 1961 Anayasasıvie elde ettiklerimizi geri verecegimiz gibi, ÜKO'tan da çok gerilere gideceğlzdir. Sabiha Sertel vefal etti BITMEYEN CILE BİTMEYEN HIRS ABO TAfTı'Hi LÎNKPLN vıtRı/ıtı/ m.^.TL.iir Rus Sirki Pragdo, hoyvanlora yiyecek atmayın,, Bulutlu bir Prag sabahında Opletkova Caddesınde yuruyordum . Bır yazı ılıştı gozume Turkçesı şoyle: •Lenın' oğretılmesi 6eş Gazeteler A B D tarıtunin miljona maloluvor ECVET GÜREStN VATANDAŞ VALLAHİ ÇOK UCÜZ!. Uyan, Brejnev çıldırdı » Bır sure sonra Vıltava nehrı boyunca ılerhvordum ağır ağır Vıltava nehrı durgun akıyordu Bır atnator balıkçı »vlnnıyordu Bızım (Arkan »a. 1. Sü. 1 de) ŞAH MAT Can «.ıkıntı^ınrian ne vapılır? Kımse sizinle konuşmavınca. j u z vermevince ne yaparsınız? Tabiı bu şartlar tank Uzerindeki Rus « s k n l e n için ıoz konusu Ya lilah elde bekleniniı ya «>a sana kıs deraink. CFotogTaf: ö ı g e n ACAR)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog