Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

BILGI YAYINEVI SON YTAYINLABI Mahpushaseden mektuplar (Nâzun Hıkmet) 15, TL. Kırvayı MiUıye (Nânm Hıkmet) 12,50 TL. YaMk Sevumek (Atfflâ fihaB) 5 , TL. Pamuk Ijçileri (B. Traren) 7,50 TL. Turk sinenıası (Nıjat Özön) 15. TL. Inkılâp ve Kadro (Ş«vket Sureyya) 10 TL. Devlet Aaa (Kema) Tahır) 20 TL. Cumhunyet 10345 umhuriyet 45. Vll SOVI 15843 F KURDCUSÜ: CTJNUS NADİ Telgrai re mektup «dresü Cumimriyet IstanbuJ Posta Kutusn: tstanbal No. 246 Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 B 7 2 2 « a u a 2 S 4 2 M well ın ?er taşır vinevı bu îâvelerınden dır, Fjyatı 2 ıne Caldbır dehk Ya1 hıakta O a r t a m h u C Pulül fOiCA ferşeiTIDe O C/IUI ITOÖ ÖLÜ SAYISI 2PA YÜKSELDİ PANÎĞE KAPILAN HALK GECEYİ AÇ1KTA GEÇlRDt Bartın'ın en >uksek bınası 4 katlı. Bu buvuk vapı bıle sıddetlı ver sarsıntısına davanamavarak bu\uk hasar görmüş. Havatlarında ılk kez deprem acısı ıle karşılasan BartınhUrdan bır kısmı haırelle yıkılan japı*» bakarken, dıger kısmı da enkazı temızlemeye çalışıyor Bartın'ın kenar mahallelerınden bınnın korkunç joruntusu Eski ve çnruk vapı depremın tesıri ile yerle bir olmu?. Bır zamanlar raııtlu ınsanların yaşadıjı bu yer, şımdı sahıpleri ıçın buyak bır acı unsuru (Fotoğrafiar. Mustafa İSTEMİ) Bazı köylerle hâlâ temas kuruiamadı (IIIMAZ GUMUŞBAŞ BİLDİRIYOR) BARTIN Bartın ve Amasrada meydana gclrn yer sarsıntısından ölenlerin sayısı dun 29"a.yukselmiştir. Araasra'nın 27 köyıi ilc, Bartîîiın bazı köy ve bucaklan ile irtibat sağlananıa'hğmrîan olu sayısının artmasmdan endişe ediftn**ktedir Jandnrma birlikleri, deprem felâketine uğnvan bolgeieri taramak icin dun sabahtan itibaren harekete geutruşlerdtr. Verilnı bügiye gore, Bartın'a bağlı 13 koyde 5* 0 ev, tamamen ve.» ya kısnıen yıkılmıştır. Devrimci Eğitim Şıırası toplandı Başpiskopos, Kıbns içia çözüra yolunun açıklığa kavıışacağını söyledi Amerikan Tarihinin ögretilmesi 5 milyona maloluyor Nokorios'o göre Enosis: "Gertek değil, hoyol ve arzu,, ATt\A (KofU DAPONTE bUdiriyor) Yunan hukumetıyle ıM gunluk goruşmeJerım tamamlıyan Makanos, Atınadan ayrümadan once «Kıbrıs problemının çozum çerçevesının genel hatlarının bır ıki aya kadar açıklıga tasuşacagını» soylemıştır Makanos, dân aynca, eskı sıyasi lıderlerden Papandreu ve Kanel lopulos'u görmek fırsatını bulmuş, Enosıs'i ıse «Gerçek degıl, hayal ve arzu» olarak mtelendırmıştır Makanos bu konuda «Enosis Adadakı Rum hiLc:nın arzusudur Fakat arzu edılînle gerçekleştırılebılen arasmda fark vardır Arzu, gerçek ve hayal arasında farK vardır » demıştır Makarios bu azada Kıral Konstantın'ın Kıbrıs'a Riunesınin bshıs konusu olm«dıgırn soyicyerek kendisıni dâvet ettıgi yolundalcı haberlerı yalanlamak ıçın tıtızlıic gostermıştır Kıral Konstantın ıle Papadopulos arasında arabu Içışlerı Bakanlığı Nufus Islerl luculuk yapmadugını da belırten Genel Muduru 5>evket Eker, Makanos, Yunan Kıralımn Atıoncekı gun du/enlenen bır naya donmesının bır takım şart basın toplantısında, Turk nulara bağlı olduğnnu ve bu şartlafus sıstemınde esaslı reform nn kendılığındec me>dana gelece lara gıdılecegıni soylemıştır. ğını eklemıştır Yenı kanunla, •Ilmuhaber» Başpiskopos hır soruva verdısıstemı kaldırılacak çocugu olan ğı cevapta da «Yunan Hukumeyurttaş, muhtardan ılmuhaber tının desteğının temınatını da bu almaksızın, Nutus ımemurluguna (Arkan S» 7. Sü I de) başvurarak, ıkı memuruD şahadetınde tutulacaic bır zabıtla nufus cuzdanı çıkarabi lecektır Bundan başka, kadın ve erkekler ıçın ayrı tıp ve renklerde nufut cuzdanı kullanılic3k, askerlıkle ılışkilerı clmamaları nedenıyle Kadm'Tip nufus cuzdanları adece bır ta\tYANA, (AP) Dogu Alnıtma kartı oıtelıgı taşıvamanya dan Bulgarıstan a gıtmekcaktır te olan Bulgar nava yoUarının lluvşın 18 tıpı b'r uçağı, oncekı NİKÂH İŞLEMLERİ gece Karadenız sahıhnde BurGenel Mudur Şevket Lker, nugaz şehrı yakınîarında dusmuşfus mudurlerının evlentur dırme memurluğu gorevının Bulgar haber ajansinın bıldırde nufus memuridnna verıledıgıne gore, uçaktakı 89 kısıden ceğını sovlemışlır 50'sı olmuştur. Bu arada, VıyaBucaklardakı nufus rnemurlukna'da yapılan ılk açıklamada kalannın kaldırılıp, bunlann yezadan kımsenın kurtulmadığı berıne gezıcı memurl&rın stalırtılmıştı nacağını belırten Şevket Eker, Turkıye'de. nufus ıslenyle ılgılı 2 mılyon gızlı vak'a olduğunu, bunlardan I mılvon 300 bın'ının son yıllarÖ3 tescı) edıldığtnı s">?lerıne eklemıştır m Beatnikler sımr edildi Fransız Jean Fıne bagınjordu «Yıne geleceğız» dıye. Bozguna ugramış bır ordudan arda kalan ve esır duşen askerlere benzıvordu Napoljonun Rusvi seierınden sonrakı korkunç bozgundan bır sahnej ı andınyodu Beatnıklerm donu^u A'man Manfred Welker ıse, polıs araba^ına bınmesı ıçın u>armada bulunan polıse, «Fasıst» dıye bagırdı Sus* mak bılmnordu Alman Tumu 29 kısı ıdıler Aralarındakı bır kız kaval çalnordu Bır baskası «ıgarasınrfan derın derın çektığı dumanın dı=arı çıkmama«ı ıçın nefe^ını tu'ujordu. «Turıst dovızı, dovız refahı getırir» sozunun onculen ıdı sozde bunlar Hefah degıl, sefalet, hastahk getırdıler Beatmkler Bu nun ıçın de polısın ge;ügı taarruz çok anı ve jıddeth o'du Sultanahmet cıvarındakı karargahları basılıverdı Beatmkler Emnhet'te hem hâdıse çıkgrdılar hem de faktabanhk Şiddetli yağışların tahribatı devam ediyor (YVBT HABERLERÎ SERVİSt) Yurtfun çeşıth verlennde sıddetlı vagışlann tahnbatı devam etmektedır Batman'dan îskenderun Korfezıne ham petro.' akıtan hattın Dortvoldakı Termınal bınasındakı lanklarına oncekı gece dusen vıldınm >angın çıkraasına sebep olmuştur Yangın saat 24 de sondurulebılmıştır Öte yandan Adana'nın Solakh kovunde Azız încefıdan ıle oğlu Ahmet, yağmurdan sığındıklan ağâca duşen yıldınm sonucunda \anarak olmuslertfır Izraıt'te şiddetli vağıs oncekı gece Hereke cıvarındakı bır dereyı tasırmıs, sular demıryolunu tahrıp etmısMr Bartına bağlı 120 hanelık Kıllık koyu onceki günku şiddetli sarsın tılar sonucunda yerle bir olmuştur Enkaz altında kalan olü ve yaralılarını toplavan koyluler, bannacak yerlen bulunmadığı Içın çadır temın etmek amacıyla on ceki gece yardım istemek üzere Bartına gelmışlerdır Ancak az mıktarda bulunan çadırlann daba onceden dağıtılması yüzunden, sa baha kadar yağmur altında llçenın sokaklannda beklemek zorun da kairruşlardır. ANK4RA, (Cumhurnet Buroso) îurkıye öğretmenler SendıkaM (TÖS) tarafndan duzenlenen «Devrimci Eğıtım Şurası» dun Sıvasal Bılgıler Fakultesı konferans salonunda çalışmalarına başlamıstır Açılış konuşmasını yapan TOS Genel Başkanı Fakır Bavkurt. «öğretmen çofvınlaftlnnn, e^ıtımin vonu \e vonetımı konusnnda, resmı otorıtelerle mu tabakat balınde olmadı^ını» be ırterek, «Turk toplumunnn drmokratık vollarla, toplamcu bır duzene ve toplumca bır eğıtıme kavnsması gerektı|ını, bu amacın demokratık vollardan sa^lanabılece^ını» sov lemı^ «Mıi Ifdmızın vcni ıhtılâllere suruklenmesmi dojru bnlmuvornz» ^ura'va, Mılli Eğıtım Bakanı î hamı Ertem de bır temsılcı jolamış ve başan dıleğınde bulunrıustur Oğleden sonra Şura'ya sunu?an ve Talıp Apavdın ıle Dursun Akçam tarafından hazırlanan tebJığtfe ı<e, okullarda «Mıssissıppı Nrhrının nzunlnğunun \e 4mazon Nehrının genıslığının oğretılmesı ıçın bır railyon, Asor Devletinın karnlnsa v e yıkıhsı içm 8 mılvon, Amenka tanhının oğretılmrsı ırın ıse 5 mıhon lıra sarfedıldiği» belırtılmıştır BAYKLRT'L.N KOMJŞMAS1 TÖS Genel Başkanı Baykurt, toplantm açıs konuşmasında Turkıjede eğıtım sorunlarmın dığer toplum sorunlanyla bırlıkte ole alınması gerektığını, Mıllî Eğıtım Bakanlığının dolap(Arkaaı Sa. 1. Sü. 1 de) Nikâhtarı nüfus memurlon kıyacak Halkın morali bozuk Hukuraet yetkılılenyle buradaıd yonetıcılerın «Halkın her turlu ıhtiyaçlan karşılanmıştır» demele rıne ragmen, ortada gozle gorulur bır tedbırm bulunmaması geceyı yağmur altında geçıren Bartınlıla rın moralmi tamamen bozmustur Halk, Beledıye bınasının onunde toplana'ak kendıİP'ine gereken ıl gının gosterılmesını ıstemıştır. Bulgaristan'daki uçak kazasında 50 kişi ö/dü Uakanıar ilgisiz Bartmda bulunan Imar ve Iskân Bakam Haldun Menteşeoğlu ile Devlet Bakanı Sadık Tekın Muf tuoglunun Beledıvede kısa bır süre çalıştıktan sonra ortadan kaybolmalan ve ^.un sabah saat 9 a kadar ortada gorunmemelen uzun ; tuye yol açmı^> halk «Sabıpsıziz, bue lcim aabjp çıkacak?» dıye dert yanmıştır Bır kısım Bar , tınlı ve Amasrah da çadırları ol : madığı ıçın geceyı bazı taşıtların ıçınde geçırmıslerojr Öncekl gece başlıyan yağmuT, butun gece ve dun de devam et rrnş, halkın bır kısmı sabaha kadar sokaklarda dolaşmışlardır. Sözde üncüler Lcuz Kenl, uvusturucu maddelerın kolajlıkıa lenıın edılebıldifi ver olarak kabuj ettıklerı tstanbul'dan syrıımaK Beatnık'lerı hayli ofkelendırdı. Resımde, hâdıse cıkaran bir Beatnik gorüluvor En ucuz yer <Bız aç kalacağız. Bızı bır vere gondermeyın. Turkıye ıvı. Turkıve ucnz» dı\e bagırıvorlardı Fakat artık «Beatnık ıgtilâsı» aurdurulmu^tu Oncekı gece baslavan harekat(') sırasında besı kadın 29 kışı adeta esır edılmışlerdı Bir savcının 4 organı, dörf hastaya takıldı (DIŞ HABERLER SERVISI) SAO PAULO (Brezilva) Ge çen Pazartesı gunu ıntıhar eden kamu savcısı 39 va«ındakı Ageu Alve'ln kalbı, ıkı bobreğı ve pankreası «Das Clınıcas» hastanesınde dort hastaya aktarılmıştır Geçırdıgı bır sınır rahatsızlığı sonunda ıntıhar eden «avcının organlarının, ıhtıvaç sahıbı ha«talara aktarılmasmdan once, Ageu .Alv.es ın aılesını ıkna guç olmustur Bobreklerden bırının takıldığı hasta olmuş, dığer 3 kışının durumlarının «Memnunluk \erıcı» o'duğu açıklanmışfır BITMEYEH ÇIIE BİTMETEN HIRS Ö3CCEN ACAR Pıavda yazan, pozarhğı iddıasına sinirlendi MOSKOVA faa) Dunyanm Sovyetler Bırlığı ıle Amerıka arasmda paylaşılması konusunda bır Sovyet Amerikan ortak dekleras >onu mevcut bulunduğunu ılerı suren Amenkan kaynaklı haben, •Pravda» gazetesının dış sıvaset yorumcusu Yurı Jukov, «korkunç bır ıftira» ve «jeni bir empcrjalıst vc Çınlı sıjası oyalaması» oia rak nıtelejerek şıddetle takbıh etmıştır ABD S.S.C.B. Kayınakam haşlayan Bakan îmar ve İskân Bakanı Haldun Menteşeoğlu, dun gece yaptığı açıklama dışmda bilgı vermek ıstı yen Bartın Kaymakamı Muammer Ayatay'ı «Benım bıiçim dışında açıkiama yapamazsın» dıye azarlamıştır. Son yapılan tesbıtlere gore, K 1 hk koyunde 80 Akpınarda 100, ügurlarda 100, Etçılerde 130 Ş., tende 11, Kayadıbınde 126, Kaman da 30, Okçularda 45, Karaınlerde 60, Gozrrende 45 ev çokmuş, Ça yır ve Terkeller koylermdekı bu tun bınalar tamamen yıkılmış ve(4rka<ı »a J Sü I de> PerUatı insanlar Alkol, u\u«turucu madde morfın e«rar v e afjondan kendılerınden geçm s olan Beatnıklerın ılk partısı, Emnıjet Mudurluğunden çıkarılıs'arı sırasında hep bırden a\ak.'andılar «Gıtmevız» dı\e tutturdular Pohslere hakaret ettıler Korıdorlarda toplananlara bağırdılar «Bız mavmuıı mu>uz» dıve sık, sık tekrarladılar Kojun poituna burun musler eteklerı kalça'arına kadar çıkmı« kızlar Saka'ları uzamıs, saçları bellerınde cınsıyetlerı ajırt edılemeven Beatmkler (Arkasi Sa. 7, Su. 4 de) Hasar gören köyler ÇOK ÖZ&UtLUK IÇIN "Rusları korkutan, Çeklerin hızlı gidişidir" lıdır, gecelerını sızınle paylaşmaları ıçın. Irı yapılıdırlar. Çogu sarışın ya da kumraldırHerhangı bır plâkçı dukkânında kı mağaza devletındır Tom Jonesun en son plaklarını bulabılırsınız Favorıh bır genç gordum plak seçıyordM Kılığıvla, kı\»fetıvle bızdekı kolejlı gençlerı andırıyordu.. Dubçck Moskovada nıı? PARİS Fransız Komunıst Partısının organı Humanıte, Prag muhabırıne daj anarak Çekoslovak Komunıst Partısı lıderı Dubçek'ın Çekoslovakja'jı ıstı la eden ulkeler lıderlennın katılacağı bır zırve toplantısınm hazırlıkları ıçın MoskovaHa gıtr = olrfuğunu ılerı surmektedır. Prag istasyonundan Türk Büyıikelçiliğine giderken, go7ume ilk çarpan, tank'ardan once Cek kızlannm mini etekleri olmuştu. Di\ebılirim ki, en kısa mini etekler Prag'dadır. Mini değil. minnacık.. En uzun saçlı erkek hıppıler Çek hıppılerıdır Bov lesıne Sultanahmette bı'e rastlanamaz™ Duvdukları ıle, gorduklerı ıle Batılı hıppılenn ozentısı ıcındedırler. Hatta onlardan bıle ılerı Çek ktzları, cın«ıvet knnvi'unda t«\eç kızlanna tas çıkartırlar Gozlerı tutarsa bır bakış >eter ATATÜRKÇÜLÜK C) Amenkan fıltrelı sıgaralannı, Iskoç vıskılerını her mağazada bulaoılırsınu, fıyatı bıraz pahalı da olsa Yohanna 20 yaşında bır Çek kızı Voleybolcu Kennedy suıkastınden sonra çıkartılmış hâtıra gumıi! ellı ^entlığı m?dol(Arkası »a 7, Sü 2 de) ÇELİŞMELER ÜLİCESİ Kiesinger bugün geliyor ANKARA, (Cumhuri)et Burosu) Federal Almanya Başbakam Kurt Kiesinger, Hukumetın dâvet lısı olarak, bugun uçakla Ankara>a gelecektır Başkentte kaldığı sure ıçınde, Basbakan Suleyman Demırel'le ko nuk Basbakan arasmda, çeşıtlı dunya sorunları ve ıkılı ılışkıler uzermde goruşmeler yapılacak v» taraf)<r bırbırlen şereflenne nyafetler vereceklerdır. GÜZEL BIR KIZ Prag'ı ı^gal ed«n Rus askerlennı. Çek kızları, attıkları Molotof kokteylleri kadar juzellikleriy le de kahredip durdular (Fotoğraf Özgen ACAR)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog