Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

SAHESER* ROHANLAJtn ALEV ALEV TmE KENYON Çeviren: T. Inglth ŞoM *fm>'on Sonot. Affc. M Içind» AU* At*v Yantp Tutufon Hayalı Romanda Bü*O» Hayacamyta Ken/ çıifc/ı OS Un umhuriyet KURUCUSU: ÜUNÜS NADÎ vıf c#vı#ı Telgraf »e raektttp «dred: Cumnuriyat İstanbul Poeta Kurusu: tstanbul No. 246 2 2 4 2 0 0 2 2 4 2 1 » 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 0 8 2 2 4 2 90 T e l e f o n l a r : Çorşamba 4 Eylü/ 19*8 Büyük RUB romî v raer en saşırtıcı * olan «Yeraltı NoÜan» tarafcndan doğrudak do dilimize ç.evrilmis, sında 4 lira fiyatla çn İlâncıhk/8451/10276 «SAKİN BÖLGE» OLARAK BtltJSEN BART1TS VE DEPREM TURKIYEYE KAYDI (IIIMAZ GÜMÜŞBAŞ BARllN'DAN BİLDİRİYOR) fran'da 20 bin klşinin ölümüne sebep olan deprem, dün de Türkiye'ye kayarak can kaybına yol açmış, Bartm ve Amasra'da 21 kişi ölmüş, 200 kişi de yaralanmıştır. Yurdumurun Batı Karaderuı. tç Anadolu v« Batı AnAdolu bölgel»rinde dün saat 10^1 den itibaren kendisini hissettiren yer sarsıntısı, geç saatlere kadar alınan haberlere göre yalnız, Bartın ve Amasrada can kaybına sebep olmuş, diğer illerde büyük ölçüde zarar tesbit edilmemiştir. Bartın ve Amasranın köyleriyle irtibat geç saatlere kadar sağlanamadığından ölü sayısının artmasından endişe edilmektedir. Henüz kesin sonuçlar alınmamakla beraber Bartmda 17 Amasrada bir, Çakraz'da 3 kisinin öldügü tesbit edilmiştir. ÇEVKESt SİDDETLE SARS1LD1 IÜRKİYE'ÛE DEPREM İlk haberlere göre 21 kişi öldü, 200 kişi yaralandı Deprem kuşağının dışında bulunan Bartında yer sarsıntısı, Bartınlılara ilk kez depremin acılannı gösterdi. İşte depremin acı bir görüntüsü. yıkılan evierinden çıkarabildikleri eşyaların başında çocuklariyle oturan kadın, tüm umutlannı yitirmişçesine, kocasının, yakınlan hakkında jetireceği haberleri tevekkülle bekliyor. Imar ve İskân Bakanlığı tarafından yapılan araştrrmalar sonunda şiddet derecelerine göre, TürKiye üç ayrı deprem bölgesine ayrümıştır. Deprem bölgelerı Bakanlıkça hazırlanan bir haritada aynntılı olarak gösterilmlştir. Haritada birinci bölge şiddetll, ikinci bölge orta, üçüncü bölge ise hafif şıddette deprem bölgesi olarak tespit edilmiştir. Şiddetli deprem öölgesi olarak tesbit edilen alanda şu iller bulunmaktadır: Balıkesir, Bursa, Çanakkale, tzmir, Manisa, Muğla, tsparta Denizli, Adapazan, Bolu, Çankın, Çorum, Amasya, Tokat, Sivas, Erzincan, Tunceli. Bingöl, Muş. Bitlis, Kars, Van, Maraş ve Hatay. Orta derecede deprem bölgesl olan sahadaki iller de şöyle sıralanmaktadır: Edirne. Kötahya, Esklsehir, Burdur, Kastamonu, Samsun. Gümüşhane, Kayseri, Malatya, Urfa. Hafil deprem bölgesi lçinde bulunan iller şıınlardır: İstanbul, Aydın, Lşak, Afvon, Tozgat, Adana, Elâzığ, Erzurum, Ağn ve Tokat,. BULGEIERİ Eğitim Şurası ugün Ankara'da Siyasal JBilgiler Fakültesi konP J ferans salonunda Türki^ ye Öğretnıenler Sendikası tarafından düzenienen Devrimci Eğitim Şurası toplanıyor. Yanılmıvorsak bu, bir ÖğTetmenler Kurulunun özcl girişimi ile yurdumuıda toplanan ilk Eğitim Şurası olacaktır. Şimdiye dek eğitim konulanna değgin Şuralar hiikumetçe düzenlenegelmekteydi. 1933 yılında çıkarılan bir kanun, her üç yılda bir olmak üzere MiIIi Eğitim Bakanlığını meslek sorunlariyle ilgili Suralar toplamakla görevlendirnıişti. Gelin görün ki, millî eğitim dâvasım öğretmen kıyıraı davasından ayırdedemiyen AP iktidarı bu konuda kimseye danışmayı gerekii saymadığı için Bakanlık uzun süredir Şura toplantılarına ara vermiş bulunuyordu. TÖS'iin önayak olduğu Devrimci Eğitim Şurası bir bakıma bir boşluğu doldurma amacı gütmektedir. Ama bir bakıma da geleneksel ve biirokratik toplantılardan farkh olması dolayısiyle ayrı bir önem tajımaktadır. Eskiden düzenlenen Şuralar, daha ziyade Bakanlık ileri gelenleri arasında bir çeşit sohbet toplantılan halinde gecer, bu toplantıların yurt ufuklarında her hangi bir yankısı duyulmazdı. Bağn yanık Tiirk öğretmeninin büyük ölcüde katılacağı bu seferki Şura. öyle umuyoruz ki dışarıya ses verecek ve bu sesler ulusal soyjnlanmızın ağırlık merkezlerindcn biri saydığımız eğitim dâvamızı dile getirecektir. Eğitim dâvası bugün bütün uygar Dünyayı yakından ilgilendiren bir konudur. Dcğişen yaşam koşullarına elverişli yeni bir eğitim sistemi gereği hemen her yerde duyulmakta, bunun nasıl başarılabileceği uzun boylu tartışılmakta, kimi yerde başgösteren aksamalar gençliği ve toplumu bunalıma sürüklemektcdir. Biz ise eğitim konusunda henüz geçen yüzyılm klâsik yöntemlerini uygulayabilmek gücünden yoksun bulunuyoruz. Baştakilerin umursamazlığı bir yandan, kimi polilikacıların kötü niyeti öte yandan. eğitimde bir süredir yerimizde say mak şöylc dursun, tersine, gerisin geriye kaymaktayızdır. Atatürk'ün getirdiği ve bize mal etmek istediği Eğitim Birliği ilkesini kendi elimizle bir köşeye itmişizdir. Kız çocuklarım okul dı}ina atmışizdır. Beş yıllık zorunlu ve lâik eğitim. artık yetmez olmuşken henüz beş yılhk lâik eğitimden bile geçiremediğimiz yavruların sayısı hâlâ milyonları bulmakta ve nüfusumuz bu tempo ile arttıkça cahiller sayısınuı da artacağı anlaşılmaktadır. Bir yanda lâik eğitim gorenler, bir yanda yobaz eğitimi görenler. bir yanda da hiç eğitim görmeyenlerle Türkiye'miz karmakarışık bir çelişkiler ülkesi haline gelmiştir. 68 yılda kişi öldü Yurdumuzda meydana gelen ve «küçük kıyamet» adı verılen büyük deprem 1507 de (hicri 915 yılı cemaziyülâhır) Istanbul'da olmuştur. Bu yer sarsıntısında 190 cami. mescit, bir çok medrese, hamam, kervansaray, han ve büyük çapta bina yıkılmış, be« bin kişi yıkıntı altında kalarak can vermiştir. Kabaran denizın sulan sokakları kaplamış, birçok kişi de dalgalarla sürükle' nerek kaybolmuştur. Bu arada Beyazıt camii kubbesı ile mınareleri yıkılmış, Fatih camiı kubbesi ve minareleri çarpılmış, sütunlar sakatlanmıştır. Ayrıca Ayasofya minareleri vıkılmış, sokaklarda açılan geniş catlaklar içine düşen bir çok insan telef (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) II Yeni bir çekirdek Kandilli Rasathanesi yetkililerl, Bartında meydana gelen deprem'in «Yeni bir deprem çekirdeğini ortaya çıkardığını» söylemişlerdir. Imar İskân Bakanlığımn yaptığı araştırmalara ve mevcut litaretüre göre, Bartın ve çevresl «Sâkin bölge» olarak kabul edilmektedir. Bakanlıkça hazırlanan ve deprem bölgelerini gösteren özel bir haritada, Bartın ve çevresi deprem kuşağının dışında bırakılmıştır. îstanbul Teknik Üniversitesi Arz, Fiziği Enstitüsünün yaptığı açıklamaya göre, Bartın'dakl depremin şiddeti Richter ölçülerine göre 6 dan küçüktür. Dış Politikada düşman yaratmayalım istanbul Haber Servisi Genel Başkaru tsn,et Inönü. Milll Mücadeleye katılırken gerelediği Kartal ın Dolayoba ve Kurna köylerine yaptığı ziyaret esnasında iç ve dıs politika sorunlarına değinen bir konuşma yapmıştır. Ismet Inönü, bu sırada Milli Mücadelenin ilk günlcrine ait anılarını da köylülerin isteği üzerine anlatmıştır. «Dış politikada mümkün oldnğu kadar düşman yaratmamaya çalışmalıyız. Düşmanlık üstüne politika yapmayalım. Bu tarz eğilimleri daima dikkatle takip edip sakınalım. Büyük çatışmalar ve felâketler olursa dostlukları ve ittifaklan tercih edelim» diyerek konuşmasına başlayan îsmet 1 nönü, dış politika ile ilgili sözlerine şöyle devam etmiştir: «Dış politikada memleKet idaresi emniyet esasına dayanır. Hiçbir memlekct, dost ve müttefik aramaktan vaz seçnıez ve yorulmaz. Talnız, dış politikada düşmanhklar ve dostluklar ebedi değildir. Bugün müttefikler var(Arkası a. 7, Sü. 2 de) İNONU. İKİ KOYDE KONU9TU 50,000 CHP Genel Başkanı Kurna ve Dolayoba köylülerine anılannı da anlattı Bartında saat 10.21 de meydana gelen ve 15 saniye devam eden depremde 17 kişi ölmüştür. Deprem kuşağının dışında bulunan Bartında. evlerinin çatırdadığını ya da çöktügünü gören halk şaşkınlıktan ne yapacağını saşırmış bir halde kaçışmıştır. Bartın ve çevresinde deprem sonucunda meydana gelen enkazın kaldınlma işi devam ederken bir yandan da ölenlerin klmliklerinin tesbitine çalışılmaktadır. Saat 20 ye kadar 17 ölüden ancak üçünün kimlikleri tesbit edilebilmiştir. Bunlar, Bartın ilçe merkezinden Reyhan Coşkun, Ali Korkmaz ve Mehmet Çeliktir. Henüz hüviyeti tesbit edilemeyen Hava Radar Üs Komutanlığı Astsubaylarından birinin oturduğu evin enkazından saat 18 sıralarında, astsubay'm eşinin, bir genç kızın ve 9 yaşlarında bir çocuğun cesetleri çıkarılmıştır. (Arkası Sa. 1. Sü. I de) Bartın'da BITMEYEH CILE BİTMEYEN HIRS ÖZGEN ACAR Sultanahmet'teki otellerde kalmakta olan 38 Hippy ve Beatnik dün polis tarafından yakalanarak nezaret altına alınraıştır. Resimde nezaret altına alınan hırpani kılıklı turistler görülüyor. Hippy ve Beatnikler toplanıyor Mali Polis Ekipieri dün akşam. Cağaloğlu ve Alemdardaki bazı otelleri basarak, 38 «Beatnik» ve «Hippy»yi nezaret altına almışlardır. Tapılan baskında. «Beatnik»lerin kaldığı Ca|alo|lu Palas ile GülhaneÇınar otellerindeki bazı odalarda bir miktar esrar ele feçirilmiştir. Emniyet Müdürlüğüne getirilen «Beatnik» ve «Hippy» ler, önceleri buraya hangi sebeple getirüdiklerini anlayamamışlar. daha sonra ise büyük bir umursamazlıkla (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) Daily Telegraph Gazetesine göre GAMAU HAÇTAN K/Z/L YILDIZ'A Çekoslovaklar Sovyet işgalini çok geç öği'endiler. 14 üneü kon gre, 20 Ağustos Salı gecesi toplantı halindeydi. Kürsüde Dub çek, şunları söylüyordu: c Ülkemizde işler iyi gitmiy'or. Vahim bir durumun içindeyiz. Sınırlarımızdan gelen haberler iyi değildir. Bu konuda Savunma Bakanı Dhuzur'un kongreyi aydınlatmasını rica ediyorum.» Bitkin bir durumda kürsüye gelen Dhuzur güçlükle şöyle konuşuyordu: « Saat 22'de Sovyet Zırhlı Bırlikleri binırlarımızı geçti. Saat 20'de Prag havaalanı Sovyet paıaşütçüleri tarafından işgal edildi. Bütün bu olanları ancak saat 23.30 da öğrendik... Kısacası olup bittikten sonra bilgi sahibi olduk. Daha önce öğrenmiş olsaydık bile herhsngi bir direniş, üstün düşman kuvvetleri karşısında, çileınhk vp intihar olurdu. (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Çekoslovakyayı işgalden önce Sovyeller Amerika'dan feminaf almış [DIŞ HABERLER SERVİSİ] LONDRA Ingüterenin gunluk gazetelerınden «Daily Telegrapb», dün yayınladığı ilgı çe kıcı bir makalede, «Sovyetler Birliğinin, Çekoslovakya'yı işgal etmeden önce, Birleşik A merika'ya bilgi verdiğini, ayrıca, bu ülkeden bir müdahale de bulnnmıyacağı yolunda teminat da aldığını» öne sürmü?tur Gazetenin maka'esinde. özet TMO Geneı Mct l a r ı m B a k a n h g ı n ı n buğday ithâl etmemiz gereküâinl lahmmJerının yanlıs olduğunu ve bildirdi GAZETELER NADtR NADİ (Arkası Sa. 7, Su. 6 da) BÜYÜK LOKMA TE.. BÜYTJK SÖZ SÖYLEME.. Bazı bazı Çck halkıiını ortasmda yalnız Rus askeıleriııe <? ı « rastlanıyordu. Bunlar ürkek ürkek etrafa bakıp. ellerindeki otomatik silâhları slkıyorlaıdı. Ama genellikle halkla bir siirtuşmeden kaçinıyorlardı. (Arkaaı Sa, V»tt. « da)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog