Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

rŞAHESER ROMANLAR, En Büyük Yaıarlann En Güıel Eserleri Yazan: KENYON ALEV ALEV 14 Llrı Ç^rrrerr V. Giütekin Ingilh Şoiri Byron'ufi Soaot Afk, IhHras İçinde Alev Abv Yonıp Turuşon Hoyoti Bu Romondo Bütun H*y«conıyl* Antottkmjfır. umhuriyel KURUCUSU: YUNUS NADİ OUVEN V A V I M f V t 45. yıl sayı 15868 Telgrsi ve meMup adresı: Cıımhurivet Tstanbul Posta Kutusu: îs+anbu] No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Pazartesi 30 Eylül 1968 Yazan: O. Kemal (K 4 Ekimden itibaren gene HALDUN GÖZLERİMI KAP VAZİFEVIİ YAPAB Şarkılı ibret 28 Tablo Gişemiz açıktır Tel : 49 84 YALOVA KA Balkanlarda izlenen huzur Yunrnı politikasına devam edilecek halkı Anayasayo Bulgaristan, hiçbir devletten "EVEI» toprak talebi dedi olmadığını açıkladı (Dış Haberler Servisi) Inönü: "Ortanm solu itibar gördü,, MP'HAtaman'a göre Demirel ve Bakanları oy £ New York Times'a göre Cunta'nın Referandumu sahtekârlık ATİN'A, (Kosta DA"ON"TE Bildiriyor) 17 aylık Papadupulos yonetımının dün yeni Anayasa tasansı ıçın düzenledıği referandumda gazetemiz baskıya verildıği ana kadar ahnan sonuçlara gore r o9O'nın üstunde bir «evet» oraIU goze çarpmaktacUr. Kat'ı sonuçlann bugun oğrenıleceği sanümaktadır. İlk açıklanan sonuçlarda goze çarpan, ozellikle taşrada katılmayan seçraen oranının °°20 üzerinde olmasıdır. Oysa başkent ve dığer buyuk şehirlerde ıştirak genış olmuştur. Taşradaki bu fark, iki şekilde ızah edilmektedır: (T) Çoğunlukla Yunanistan'm kuzeyindeki bolgelerden nüfusun büyuk kısmı işçı olarak dış ulkelere göç etmıştır. (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) SOFYA Bulgaristan, yaymladığı bir büdiride, hiçbir ülkeden toprak talebi olmadığını, Balkanlarda izlediği huzur politikasına devamda kararlı bulunduğunu açıklamıştır. Bulgar Telgraf Ajansı aracılığıyla yayımlanan bildınde, Bulgans • tan'ın ne Yugoslavyadaan, ve ne de herhangı diğer bir ulkeden toprak talebi olmadığı belirtilmekte, bu konudaki ıddialann hiçbir e sasa dayanmadıgı ifade edilmek • tedir. Bulgaristan'ın bu husustaki tutumunun şimdiye kadar çeşıtli uluslararası belgelerle açıklanmış olduğuna dikkati çeken Ajans, 1 • kinci Dunya Savaşındana sonra tespıt edilmiş olan sınırlann ıhlâl edilmezliği prensıbine Bulgaristan'ın uyduğunu ve bunu izledi gi barışçı sıyaset ile ispat ettiğini ileri sürmüştür. Ajans bu bildınyi bir süredenberı, Bulgaristanm Yugoslavya'dan toprak talebî olduğuna dair Yugoslav basınında yer alan yazılar uzerıne yaptnıştır. Mrksı<ı Sa. 7. Sü. 2 de) Mubalefet sözcüleri iktidarı suçladı avcılığmıt bayraktarlık yapıyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Tiirkiye Büyük Millet Meclisinin yeni bir çalışma dönemine gireceği günün arifesinde, dün muhalefet partisi lider ve temsilcileri, yurdun çeşitli yerlerinde yaptıkları konuşmalarda, Türkiye'nin içinde bulunduğu iç ve dış durumu eleştirmişler ve AP iktidannın bir çok konulardaki tutumunu yermişlerdir. Karşılık paralar fonu'nda 300 milyon lira açık bekleniyor ANKARA, lCumhuriyet Bürosu) Malıye Bakanlığı yetkilüerıne gore «Amcrikan yardımlarımn dev let bütcesindeki karşılıkları olan (karşılık paralar fonu) bu yıl öngorülcn oranda» gerçekleşmıyecek tır. Karşılık paralar fonunda 250300 milyon liralık bir açık beklemektedir. 1967 yılında bütçede öngörüien 1 milyar 445 milyon liralık karşıhk paralar fonu, 130 milyon !ıra eksık gerçekleşmişti. Bu yıl öngorülen mıktsr ise 1 milyar 587 milyon liradır. Geçen yılın ilk dört ayftfc~ttö nemir.de bu fonda S08 milyon lira sağlandığı halde. 1968'in aynı doneminde 499 milyon lira gerçekleşmiştir. Geçen yıl 130 milyon liralık bir açıkla kapanmasına rağmen bu yıl ongörülen mıktarda 152 milyon liralık fazla bir tahmin yapılmıştır. Bu fazla tahmine karşıhk, dört aylık uygulamada geçen yıla nazaran daha düşuk olçüde para kullanılmıştır. Bu iki unsur birleşince 1968 yılında öngorülen 1 milyon 597 mil yon hralık tahminin gerçekleşmiyeceği anlaşılmaktadır. Malıye Bakanlığının bir yetkılisi «1968 yılı karşılık paralar fonunda 250300 milyon liralık bir acık bek lendiğini, bu açığın bütçe uygnlamasına olumsuz yönde etkiler yapacağmı» soylemiştir. Ortanın solu itibar görmüştür CHP Genel Başkanı tsmet tnönü, dün yapılan Erzurum il kongresıne bir mesaj gondermis ve •Bütün mcmlckette ortanın solu politikamız. iftiralara ve yanlış yorumlara rağmen itibar görmüştür. A>dın ge cinen politika esnafından ziyade, sade vatandas. sade koylü vatandaş. sosyal ve ekonomik düsüncelerimizi çok iyi anlıyorlar> demiştir. CHP'nin sosyal konulara öncelik tanıdığını, bunu uygulayabilmek için vatandasın kendilerini destek lemeleri gerektiğini belirten Inönü, şunları soylemiştir: Adalei Partisi.vle sosyal ve ekonomik mesclelerde. hem esaslarda, hem uygulamada tamamiyle ayrıyız. Memlekette siyasi huzur ve emniyetin korunmasında Adalet Partisi iktidannın usu!leri>Je. sid det arzulan ve müsamaha konularıyla tartıjma halindeyiz. Adalet Pnrtisinin tasiri »ltına girroi» siya•etçiler de. Adalet Parrlsine yaran mak İçin tabiatıyla daha gayretlidirler.» Ecevit, Doğu kalkınması için devletçiliği zorunlu görüyor Said A. Terzioğlu ERZURUM CHP Erzurum ü kongresinde dün konuşan Genel Sekreter Bülent Ecevıt «Bugünkd şartlar içinde Doğunun sanayileşmesinde en büyük ödev devlete düşmektedir» demişti'. Başbakan Dernirel'ın gezısi sırasındaki konuşmalan tla yer yer çleştlren Ecevit, ozellikle Doğunun meseleleri ve kalkınması konusu (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) «Kısır çekişmeler» Yunan reejüninin ku\vetl< adamı sandık başında.. Papadopulos. Patakos birlikte Kimisi çanşıyor Kimisi dileniyor Dag daja benzemez. tnsan insana benzemez. Rır sakat da öbnr sakata benzemez. tste kimisi dileniyor, kimisi ise yaşamaktan umudunu kesmeden, baskalarına yük olmadan insanca bir çaba içinde geçinmet * çalışıyor. Ayakkabı boyuyor. Böylesi avuç ıçmaktan daha iyi değil mi? (Fotoğraf: Mustafa İSTEMİ) unün Meclis ve avans tasarısı TUTA\AK DERGİSİSDE ACAKLA*Dl Çofuntuk sağlanırsa parlâmento bu gün açılacak. Ankara'dan Terilen haberlere göre gündemde 228 konu varmıs ve bunların büyük kısnunı kanun tasarı ve ttklifleri dolduruyormuş. Ayrıca göndem, gensorular, sözltt sorular, Meclis araştırması istekleri ile yüklü. Meselâ tasanlardan biri ile tekliflerin çogu Iktisadi Devlet Teşekkülleri. özel ldare ve belediye memurlarına, katma bütçeli dairelerden maas alanlar çibi, avans verilmesi hakkındadır. Yürürlükte bulunan Personel Kanunundaki sınıflandırma ve katsavı hükümlerinin uygulanamamasındanberi memurlar terfih edilmiş olsunlar dive, yüzde 15 oranında fark alırlar. Farkın pek rarip bir ismi vardır : Avans. lani devlet, Personel Kanunu değistifi zamın mahsup edilmek üzere memjırlanna avans verir ve birkaç yıldır bn acaviplik devam eder. Tasarmf bonoları nasıl görünüste mecburi iç istikraz, fakat aslında geriye alınması haval olan bir vergi ise, «Avans» da ilerde sadece mabsnbn yapılacak bir maas zammıdır. Ancak lam. devlet ile katma biitçeve dahil memurlara uygulanır da ötekiler bandan mahrum edilir. Sebep? Sebep, ikinciler'in avrı kanunlara ba|lı olmaları, ve bn ieşekkül bütcelerinin devletle ilgili bulunmamasıdır. Meseleye bütçecilik. kamu gelir ı e çiderleri acısından baktıfcımız zaman iki personel çrnpunon birbirinden arn tntolması ranlıs degildir. Ne var ki, Türkivede devletle Iktisadi Devlet Tesekküllerinin. tl özel fdare ve Beledivelerin bajlantıları övlesinedir ki. bu kurnluslar bütçelerini serçekte tam bir öıerkük içinde dnzenleyemezler. Alınız tktisadr Devlet Tesekküllerini : 27 Mayıstan sonra kamu iktUadî tesebbüslerinin kârlılık esasına çöre çalısmaları öngörüldü. Reorganizasron komisyonlan toplandı. tncelemeler. raporlar birbirini kovaladı. Ama tesekküller ne veniden organize edilebildiler. dolavısiyle ne de verimlilise kavDsturolabrldiİer. Ivi çalısanlan, iyi diizenlenmis olanlan yok de£il. Fakat çofu vetersiz \e verimsirdir. Çünkü ço|u hesapsız kurulmnstur. Devlet kapitalizmine ve tekel anlayısına davanarak kendi kendilerini yenıleyememisler, eskimislerdir. Partizanlık yiiliinden kadrolar «adama is» esaçma çöre doldurulmnstur ve buçiin de partizanlıktan kurtulamamaktadırlar. Çofunan basındakiler kpndilerini orava çetiren partive baslıdırlar, onun emrindedirler. Yönetim knrulları politikacı eskilerinin va da parti yârânınm arpalıgı halindfdir. Üstelik 3659 savılı Kanun, kurulusların elini koiiinu ba»]amıs. ücretleri dondurmustur. Bir vüksek mühendise. bir isletmefiye özel sektör 5 bin. 10 bin lira verir; avnı seviyedeki uzman ise tkti«adi Devlet Tesekküliinde 10001500 lira ücret alafcilir. Bövlece o uzman, ya fırsatını bulursa dısarıya kaçar, ya da mecburi hizmet süresinin dolaoaîı günü âdeta iple çeker. tküsadî Devlet Tesekküllerinin devletle, hükfimetle olan bailantısı beledivelerde de baska biçimde devam etmektedir. Önce belediveler gelir sağlama bakımından baçımlıdırlar ve bu baîımlılık kontrol anlavısıııa detil, daha çok oy hesabına «öre sürdürülür. Meselâ tstanbul Beledivesi «ördüiü hizmetlerin karsılığını sehirliden alamaz. Gecekondu böleesinin kanalizasyonu, yolu, suyn velhasıl bütün hizmetleri görnlör, ama hizmetlerin karsılıfı ödenmez. rtdetmek isteseniz. ya partizan bir Meclis, seçim endisesiyle teklifleri reddeder. >a da Beledive Meclisi kabul etse bile hükumet «eri çevirir. tstelik belediveler de tıpkı lktisadî Devlet Teşekküllcri gibi partizanların yiyim yeridirler. sömürüldükçe sömürülürler. Mekanizmanın bozuklufu yüzünden hesapsız, kitapsız ve verimsiz çalısan, geliri engellenen, sömürülen, sömürtülen bu iktisadi kurumlarda, beledivelerde, özel idarelerde 140 bin memur ve bizmetli çalısmaktadır buırün. 140 bin kisiden ancak yüzde 8, 9anun ayhjı 945 liradan yukarıdır. Geri kalan yüzde 91.11 derece derece asası iner. Tüm sayının yüzde 12'si 400 liradan daba az aylık alır. Yüzde 74.4'ünün aylık geliri 400 lira ile 540 lira arasında oynar ve 945 lirayı bulabilenlerin yüzdesi ise 35'u ancak tutar. hte Meclis göndeminin 1 inci maddesinde kayıtlı tasarı ve tcklifler, nasıl yasadıkları gerçekten merak konnsu olan bn insanlara bir miktar zam getirecektir. Tabii parlâmento toplanabilirse ve tabi! gerçekçilik, katı bütçe anlayışı, katı ksnnn mantıfına galip. gelebilirse özkan yurd dışındaki doktorların geri döneceğini açıkladı Amerıka ve Avrupa'da çalısan Turk doktorlarıyla yaptığı temaslardan sonra dün yurda dönen Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Vedat Âlı Özkan. «Tam bir fikir mntabakatı içindeyiz. önümüzdeki 6 avdan itibaren yurt dısında calısan doktorlsrımız yurda dönmeye baslıyacaklardır» demıstır. A.B.D.'d'e yapılan «Sosyal refah hizmetleri» toplantısma katılmak uzere bir ay once Amerıka'ya gıden ve orada çesitlı incelemelerde bulunan Dr. Özkan. Yeşılkov hava lmıanında gazetecılere «unları soylemıstır • «Yurt dısında çalısan doktorlarımız Türkive'nin sartlarından habersizdirler. Kendilerine buçünkü durumu ve bürokrasi^i kırdığımızı anlattım. Bugiin için büyük imkânlar içinde çalısıvorlar. Ancak. büyük sehirlerde açaca^ımız büyük hastanelerle kendilerine uvgun yerlerin bulunacagını söyledim. Sosyalizasyon dâvamızı onlara anlattım. Bunnn (Arkası Sa. 7. Sü. 2 d») Millî Eğitim Bakanlığı bazı yaymlara 1967'de 688 bin lira ödedi İki aydan beri Istanbulda bulunan CHP Genel Başkanı îsmet înö nü dün karayolu ile Ankaraya hareketinden önce Kartal llçe Kongre sine de gönderdiği mesajda. «Parti içinde kısır çekişmelerle vitirileeek zamanımız kalmamıştır. Bir an önce memleketi kalkmdırmak. ilerletmek, yoksula ümit vermek zorun davız» demiştir. Îsmet Inönü mesajında özetle şunları söylemiştir' «Her yerde olduğu gibf Kartalda da anlasılmıştır ki, Türkiyenin dertlerinin çöznm volu. Ortanın Solu politikasının yoludur. Devlet idaresinde hesaplı ve israfsız olmak, memieket ihtiyaçlannuı doğ(Arka«ı Sa 1 Sü. 4 de) ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Demirel, ek gübre tesislerüıi hizmete açtı Millî Eğitim Bakanuğı biitçesinden 1967 malî yılı içinde «Bakanlığa bağlı okul ve müesseslere dağıtılmak üzere» abone olunan dergilere 688 bin 398 lira harcanmış, bu dergilerin adları, yayuılayan kişiler ödenen abone bedelleri, Millî Eğitim Bakanı İlhami Ertem tarafından Denizli Senatörü Hüseyin Atmaca (CHP) nın bir yazıu soru önergesine verdiği cevapta açıklanmıştır. Bakanın cevabı Cumhuriyet Senatosu Tutanak Dergisinde yayinlanmıştır. Bakanın açıklamasından anlaşıldığına göre, 6P8 bin 398 lira • nın 392 bin 347 lirası bırinci altı aylık, 296 bm 051 lirası ikinci altı aylık abone için sarfedılmıştır. (Arkasi Sa. 7. Sü 5 de) "Hep fukara olacağımıza, hep zengin o/o/fftt,, dedi Orhan DURU BAYAN KÜTAHYA Başbakan Suleyman Demirel, dün karayoluyla Kü tahyaya gelerek Azot Sanayiinin 500 milyon liraya malolan ek gübre tesislerini işletmeye açmıştır. Demirel, yolda gelirken Eskişehir ve Kütahyada askeri torenlerle karşılanmıştır. Başbakan, Kütahyada yaptığı ko nusmada. «Fukarayı istismar etmek. zenglne düşman etmek çok kolay. Fukarayı, zengine düşman ederek fukaralıktan kurtaramayız. Hep fukara olacağımıza. hep zengin olalım. İstediğimiz budur» demıştir. ÇAGLAYANGtL Ressam Çaglayangil Dısişleri Bakanı Ihsan Sabri Çaflayjngil'in eşı f'irnzande Çaglayangil, kendisıyle roportaj yapan Anadolu Ajansı muhabirine «Yemek pı«!irmeyı» de (Ark3«ı Sa. 7. Sü. ü de) Eskişehir'de Başbakan Demirel. Eskişehirde yaptığı konuşmada şunları soylemiştir: •Yurdumu7u yeni baştan yapıyo cek değil. Evi olmayana ev. işi nlmayana iş. doktoru olmavana dnk(Arkajı Sa. 7. Sü. 3 de) ruz. Yapma işi kısa zamanda bite Oeğ/şt/rme Birliği Kıbns'o hareket etti İSKENDERUN Kıbrıs Tüık Değıştırme Birhği, dun yapılan. iki ayıı tmenle Kıbrıs'a uğurlanmıçtır. Yapılan törenlerde, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Nazmi Karakoç, 6. Kolordu Komutam Korgeneral Behçet Ozdemır ve diğer yüksek rutbeli subaylarla mülki erkân ha zır bulunmuşlardır. Torende bir konuşma yapan 2. Oıdu Komutam Orgeneral Nazmi Karakoç, şunları soylemiştir: •Genç askerler. sizleri yavru vatan Kıbrıs'a uğurlarken, millet olarak, ordu olarak kalblerimiz setgi \f muhabbetlerinizle dolu bulunmaktadır. Kıbrıs'ta görev yaparken, büyük milletimize \e onun Si lâhlı Kuvvetlerine olan mensubi\etinizi daıma hatırlayınız. Millet ler. tarihleriyle yasarlar, nni'ntı ö(Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) Hamido Hükumetin şerefini düsündüğü için dağa çıkmış! Belpctije Persoııeli SerıtiikaM Kongresinde konusan bir üye... UZUM? ŞIIRflP ve EFENDİ... Ycnon: Belediyecilere avans verilmemesi yerildi İstanbul Belediye Personelı Sendıkasınm dun yapılan kongresinde, bir kidm memur ve hızmetlılere yu2;de 15 avans venlırken, kendilerine bu avansın uygulanılmamasından sıkâyet e dılmıç ve «Bu meseleyi defalarca Htikumete gntürdük, her defasında atlatıldık. Hattâ belediye personeli ne\miş dije. bir ne\i ıstiskale muhatap olduk» dennıışrır. Içlerinde «Ekmeklerini suva batırıp viyen kiallerin bulundufunu da» belirten beledıyecller, (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) ECVET GÜREStN StÎRT, (Salih Kılıççıoğlu bildiriyor) YSE Müdürlüğunde T00 lıra maasla çalışırken, Mehmet Emin Özbay çetesinin köylulere yaptığı ışkenceler yüzün den yenıden silâhlanan şakî Hamido (Hamit Aldemır), dün ikıncı olarak mahallî basın men suplarına gonderdığı mektubun da. «Ben Türk hükumetinin serefini düsünerek ölüra saçan Mehmet Emin özbay çetesini takibe çıktım. Ben saki değil, Hü kumetin fedaisiyim. Hükumetimin bir jandarma vazifesini üzerime almak «nretiyle mu•ımdan vtzfeçerek sadece milletimf koromaya çalıttım» demijtır ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu, ikinci dönem üçüncü toplant] yılı çalışmaianna devam etmek üzere bugün açılacaktır. 2 ay 23 günlük bir aradan sonra Millet Meclisi ve Senato Genel Kurulları, bugüıı saat 15 de ayrı ayn toplanacaklardır. Millet Meclisi'nin gündemınde 228 ayn konu, Senatonun gündemınde ise, tatilden önce kalan 5 kanun tssansı ve tekltfi tle, tatil gırasmd» verilen İS vazılı ve «ozlü soru bnerîteij İjulunmaktadır. Meclis ve Senato burün loplanıyor HIKMET CETÎNKAYA YARIN CUMHURIYET'TE
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog