Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

SON YAYTNLAR1 Mahpushaneden mektuplar (Nâzun Hikmet) Kuvayi Milliye (Nâzım Hikmet) Yasak Sevısmek (AtUlâ İüıan) Pamuk İsçilen (B. Traven) Türk stneması (Nijat Özön) InJulâp ve Kadro (Şevket Sureyya) Devlet Ana (Kemal Tahir) Cumhurıyet BILGİ YAYINEVI 15, TL. 12,50 TL. 5, TL. 7,50 TL. 15. TL. 10 TL. 20. TL 10231 45. yıl soyı 1S841 umhuriYet KURUCUSTJ: YUNTJS NADÎ Telgrai rt methıp adreai: Cumburtyet tstanbul Posta Kutusu: tstantral No. 240 Telefonlar 22 4 2 8 0 2 3 42 86 2 2 42 »7 2 2 4 2 9 8 2 1 4 2 90 ikâyeleri sr 2 bUmediğtmiz oiyatını ve modem bir RomanyaTİa çok ( ılm hik&ye sana\» vardı: başından bu'f" ' geniş bir çeşi çekmiştir. Yaşar "î^abi e yazarlarından 17 hiKS^e seç: mire çevirmiştir. Çok Btğenec ^ kitep Varlık Yayınlan Vaslnda fiyatla çıkmıştlr. I Salı 3 Eylül 1968 Sağnak} mal ve can kaybına sebep oldu; yüzlerce ev ve vasıta su altında kaldı Iran'da 100 bin kişi evsîz kaldr, 50 bin kişi yaratandt ız ıhtısasa sa> çılıyızdır. kalecni aldıgiindenberi, fırsat düştükçe, devlet s«rumlularını da aynı saygıya davet etmeyi görev bilmişizdir. Zira, ugradığımız başarısızlıklar dan çoğunnn altında ihtisası hiçe saymak egilîminin yattıjına inanmaktayızdır. Geçen gün bnrada Bogaı köprüsü üzerine yaymlanan yazımın n ana teması da «ihtisasa savjrı» ilkesıne dayanmakta idi. Mimarlar Odası, köprü konnsnna detîin bir brosür bastırmıs ve çesitli bilim dallarımızda otorite sahihi profesorlerimizin katıldıjı bir açık oturumun özetıni kamo oyuna sunmuştu. Açık oturumda, varılan sonnea gbre hoçünkü kosullar altında Boğaziçine lstanbul'un iki yakasını bir araya getirecek bir köprü kondurmak, bırçok bakımlardan «akıncalı. zararlı bir girisim olacak, gerçeklestiği takdirde ileride düzeltilrtıesi irakânsız sosyal re ekonomik hatalar» yol »çacaktır. ÎSTANBUL'U Sağcının YER Koprusu YER Bir gaat de\am eden siddetli saçnak, şehrin Kadıköy semtini ınlar altında bıraktı, caddeler teçilmez hale geldi Depremde olu sayısı 20 bini aştı (DIŞ HABERLER SERVİSİ) SEL B ASTI | BARIŞ IÇINDE Sağııak halindeki jağışiar dün yurdun muhtelif illerinde can ve mal kaybın sebep olmuştur. Kızılcahamamda 4 ev yıkılmış, ÇauakKale'de de bir kişi yıldırımdan ölmüştür. Istanbnrda ise, önce \nadolu yakasında akşam ü/eri de Rumeli yakasında hirer saat kadar dcvam eden sağnak yÜ7.ünden yürlerce evi sular basrcuştır. TAHRAN Son yılların «En korkunç» depremlerinden biri olarak nıtelener. ve Iran'ın Kuzey Doğusunu «Bir atom bombası atılmışcasına yok eden» riepremde o'.enlenn sausı enkaz kaldırıldıkça artmaktadır. Tahran'da japılan resmi açıklamada, can kaybının 8222 olduğu açıklanırken, resmi olmayan kaynaklar da, bu rakamın 20 bıru aştığını büdırrruşlerdır. Yaralılann da 50 bını aşkın olduğu behrtılmıştır. Cumartesı gunünden bu yana devam eden depremlerın ılkl, Kuzeydoğu Iran'da vuzlerce koyu kapsayan 3200 kılometre fcarelık bir sahada tas u*tunde taş bırakmıyacak kadar etkılı olmus ve bınlerce kuı hayatlarıru kaybetmışlerdır îran Kızılaslan Derneğı, depremde evsız kalanların savısının da 100 bin oldugunu açıklamıştır. Deprem bolgesınde havaların çok soguk olması, evsız kalanların lağhklaTim tehhkeye sokmakta, kurtarma ıslemini guçleştırmektedır. Deprem bölgesındekı Horosan da çalısmalara nezaret edan tran i?ahı Rıza Pevlevî, 'lun oğleden ıtıbaren ulke çapında 24 saathk yas ılan etmıştır tran Başbakanı Huveyda da beribprıncteki beç Bnkanla felâket vprınrle bulunmaktadır Huveyda, bütun tran'lılara çağrıda bulunarak. «Hangı voldan olursa olsun» kur tarma faalıyetlenne katılınması nı ve kan verılmesını ıstemıstır. 3 bin kadar tranlı genç, Basbakanın çağrısına derhil uynıu»tur. Bblgeye yenıden 750 doktor (Arkası Sa 7 Sü 6 da) 100 bîn evsiz Biz o yazıtnızda Mimarlar Odasının brosüründe ileri sürülen düsüncelere kısaca deginirken •MI *B .upktaya jannak basujak istedik: Bofcaz köpriisünün yapımına karar veren A.P. iktidarı. bu karara varmadan önce mrmleket gerçekleri açısından konuvu incelememis, Türk azmanlarına, Türk bilim ve ssnat otoritelerine danısraava lüzum görmemis, sadece yabancıların teklif ve projeleri üzerinde durmakla vetinmişti. Oysa, Türkiye'nin Ihtiyaçlannı ve içinde yasadıfı şartları degerlendirmek bakımından yabancıların bizi bizim kadar bilemiyecekleri bir yana, yfiz milyonlarca dolarlık portesl olan bir iç söz konusu edildi tni. bnnlar elbette Türkiye'den önce kendi çıkarlannı gözönüne alacaklar, plân ve projelerini o açıdan hazırhyacaklar, tekliflerini o hesapla gerçekleştirmcye çalışacaklardı. Bövlesine önemli bir konuda milli ihtisas kurullarımızdan taiç bırine sriz hakkı \erilmemesi, hattâ Devlet Karayolları Genel Müdürlüğünün kendıliğinden hazırladı£ı köprü yapımını sakıncalı gören bir etüdünün saklı tntulması. üstelik etüdü vapanların cezalandırılmaları ister istemez zihinlerde kuskular uyandırmaktadır. Ne demek jani? Aslında yurt ekonomisıni. tstanbul imarını, Isianbul <rafiçini çok vakından ilîilendiren \e bu fakir milletin dovizle ödeveceği muazzam bir >atırım göze alınırken bütün nedenler açık seçik ortava konacak yerde, sanki politik bir sır söz konusu imiscesine gizli kapaklı davranıslara, ihtisasa afcız açtırma^an acele •kararlara basvurulursa. bunu halkın gerçek menfaatlerivle ilisiksiz bir takım he^ap ovunlarından baska neyle izah edebiliriz? tki yıl öncesine eelıncevedek Bnzaz köprüsüne karsı oldutu halde son zamanlarda birden kopriicü oluveren bir vazar. Mimarlar Odasının elestirisini beğenmemıs. Ne diyor, bıliyor mus\ınoz: Mimarlar Odası solcuların elinde imis. Bövle olduğu için de bunlar köprü yapımını rnçellemeje çalısırlarmıs! Hayret doğrusu! Solcnlnğu ve ca&cılığı Istanbul köprüsü gibi politikaya en uzak tntulması gereken bir konunun da içine karıstınrsak, çözüm beklîven yurt sorunlarını elceğizimizle Arap saçına benzetti|imizi övünerek »öyiivebiliriz, de|il mi? Mimarlar Odası sayın fiyele rinden kaçı ne derecey e kadar lolcudur, bunu belki demokrssiyi tek boyutlu düsünce sistemi halinde anlayan sayın ideologlarımız ölçebilir. Ama solculukl» Boğaz köprüsü arasında nası) bir ilinti bulundngnnu anlamaya imfcân yoktur. Bir uzmanlar kurulu nun görüsünü elestirirken «siz solcnsunuz, onun için yanlıs düşünüyorsunuz» gibi bir sözü ise mantık kurallariyle bağdastırmak için, daha önce tüm mantıgı rafa kaldırmak eerekir. EmekUye sevkedilen 5 general ve bir amiral do/ra beili oldu ANKARA (Cumhuriyet Biiro»u) Turk Sılâhh Kuvvetlerınde emekh oiaaların yerlerıne yenılerı atanmıstır. 30 Ağustos gunünden ıtibaren emeklıye sevkedilenler arasında bulunan general ve amıraller den bazılan şunlardır: Milli Savunma Bakanlığı Musteşar denız yardımcısı Tumamıral Şemsı Tarın. Mıllî Savunma BakanAığı Sağlık Daıresı Başkanı Tumgeneral Dr. Hikmet Şahın. Kara Kuvvetlerı Komutanlığı personel başkanı vaTdımcısı Tuggeneral Alâettın trteş Genel Kurmay Başkanlığı saglık muşavırı Dr. Tuğgeneral Nedstn Caner. İstanbul'da Anadolu yakasında bir 'aat ıçıncfe metrekareve 53 kılo su bırakan şıddetlı sağnak vuzunden vuzlerce evı sular basmış, yollann gol halıne gelmesı vuzunden de trafık bir sure tamameri durmuştur KadıkovBostancı ara<iindakı kesımde daha alçak olduğu ıçın sağnaktan en fa7İa etkılenen yer ler Bağdat Caddesi çevr^'eri olmustur. Goztepe ile Erenkby taraflarından, Tutuncu Mehmet Efendı ve Etem Efendı caddelerının bırer dere halıne gelme«ı, sularm Bağdat Caddesını kaplamasına yol açmıştır. Plajvolu, Yenıvol ve Şaskınbakkal arasındakı bolümde toplanan sular vu zunden taşıt araçları ısle\ememıs bu arada pek çok araç motor'erı durduğundan sellerın arasında kalmıstır Seller, vol kenarlarında bulunan sergılerdekı karpuz ve kavunları da onune katarak suruklemıstır. Fazla yağış yuzunden damlardakı oluklar da kıfayetsız kaldığından evlerdekı hasar sadece alt katlattn sular altında kalması ıle kalmamıs, akan cfam(Arkası Sa 7 Sii 5 de) BjTMEYEH CILE BİTMEYEH HJRS KANLI YAŞAMA Yazacaklarım, «Çileli Çeko» ların, «Mazlum Slovak» ların öyküsüdür.. Anlatacaklanm. «Dev let üstü devlet» lerin sonu gelmeyen hırslandır.. Gorduklenm. ellı vıllık tarhı «îaşıst çızmelen» ıle, «Sovyet tan's lan ıle yol geçen hanına donmuş ıkı küçuk ulusun acüı yaşantılarıdır. Potogranarını çektiklertm «ba nş ıçuıde kanlı yaşama» Ukesinın uygulamalarıdır. Çekoslovakya tariM 1918 de başlar.. Bırıncl Dünya Savaşıdır «Çeko» larla «Slovak» Un bir bayraJt altında toplayan. (Arkası 8a. 7. Su. Z de) " DAKIKA: > , Tavuk mu? yumuriamı? TANK PERDESI Ilk beş gün Prag sokaklarınd* bir köşebaşını döndüğünüz zaman bir Rus tankı ile burun bunına gelmemeniz, olanak dışı şeydir. Birisi lşçilerine neye bu kadar az para veriyorsnn? Hayat pahahliğıntn (arkınds değil misin? Patron Farkında olmasına, elbette, farkındayım. Ama, böyle çalışmaya bu kadar para çok bile. Biris) Oglum, ne diye doğra dürüst çalışmıyorson? Niçin senden beklenen randımanı vermiyorsun? Isçl Aldıgim parava bn kadar çalışmam çok bile. Oevletten özel sektöre dek bövle bn. Halbukı, Tiirk ekonomisintn geleceğı, bu «kör düğiim» an çözülmesine bağlı gibi görttnfiyor. Dış ve iç bütün piyasalann kaderi bunda. Sürüp giden bn anlasmazlıfın bir çaresini bulmah! D..N. «ÇEKO»LARIN GÖZYAŞI «anseslas caddesindeki St. VVanseslas da «Çeko»lann Zafer Anıtıdır. Ölenlerin ardından sa.tgi duruşu yapılmaktadır şimdi orada... Asgari işçi ücret/erinin fesbitınde görüş aynhklan belirdi Rusy a. Koıııaıtya için johnson ile Kosigin'in Uviçrede görüşecekleri söyleniyor BONN, (a.a.) Başkan Johnson ıle Sovyetler Bırlıği Başbakanı Aleksı Kosigin'in Eylul ayı sonunda Cenevre'de goruşmelerının soz konusu olduğu ılgıh çevrelerce ıfade edümektedır. A'man Sosval Demokrat Partı basın servıslerı Dışışlen Bakanı Wıllv Brandt'ın bu hususun Cenevre'de toplanmakta olan nukleer olmayan ulkeler konieransmda soz konusu edılmekte oldugunu sbyledığınıfbıldırmıstır Aynı çevreler, dolaşan soylentılere dayanarak, Johnson ıle Kosıgm goruşmesının amacımn, dunya banşının korunması ıle ılgılı bir bıldırının yayınlanması olduğuna da dıkkatı çekmektedırler. Asgari ışçi ucretlerının yeniden duzenlenmesı ıçın yapılan on çalısmalar bıtmiştır. Isveren Sendıkaları Konfederasyonu, Turkıye Işçı Sendıkaları Konfederasyonu, Çalışma Bakanlığı ve dığer ılgıii kuruluş temsılcilermden teşekkül eden «Merkezî Asgari Ucret Komisyonu» bugun toplanarak prensıpler üzerinde müzakerelere başlayacaktır. Ancak, daha ilk temaslarda, asgari ücretlenn ne şekılde tesbıt edıleceğı konusunda. işçı ve ışveren temsılcüen arasmda derin göruş ayrüıklannın belırdiği öğrenllmıştır. Öğrendiğimize göre, işverenler bu konuda asgari öcretlerin iş knluna göre ve tek işçi esasına davanmasını. Türk • İş ise ulusal sevivede ve ailevi de kapsa\an bir görüs içinde ele alınması gerektigini savunmaktadır. Plânlama teşkılâtı ise Türk tş'in göruşunun «amaç» olduğu ve fakat uvgulama ırakânının bulunmadıgı gorüşündedir. (Arkası Sa 7 Sü. 7 de) teminat verdi (DIŞ HABERLER SERVİSİ) WASHINGTON Başkan Johnson'ın dünya bansı ıle ilgili çağrısından sonra, Sovyetler Birliği'nin YVashington Büyükelçileri aracılığı>la, Amerika Dısişleri Bakanı Dean Rusk'a «Romanya'yı istilâ gibi bir niyetleri olmadıginı* bildirdikleri öğrenilmistir. Buradakı ıyi haber alan kaynaklar, Sovyetlerın Washıngton Buyukelçısı Dobrinın'ın, geçen cuma gecesi, Dışişlerı Bakanı Dean Rusk'ı makaımnda zıyaret ederek, «Hükumetinin Romanya' ya karşı askerî bir tedbir almayı düşünmediğini» soyledığıru, basına sızdırmışlardır (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) NOT Amerika'nın A\rupa ve NATO'yla ılçili görüşüne ait geniş haberimiz 3. sahifemizdedir. Trenotobüs çarpışmasmda 5 kişi öldü, 20 kişi ağır yaralandı StVAS Yıldızeli ilçesi Mente»e istasyonuna 3 km. mesafede açık bir arazi üzerindeki geçitte dün meydanat gelen tren otobu» Ç»rpışmasmda, otobüs yolculanndan 5 kışı olmuş, 20 kişi de ağır jekıld» yaralanmıstır. Samsun ısükametinden gelmekte olan 45029 numaralı posta treni, Sıvas'a 45 kilometre mesafedeki Menteşe ıstasyon geçidinde, tren yolundan geçmekte olan bir yolcu otobusune sur'atle çarparak 250 metre surul'lemıştır Carpıtm' so(Arkası Sa. 7, Sii. 4 de) I Sultanahmet Otelini dolduran Bitnik'lerden bir grup... Bitnik ve Hippi'ler yurt dışına atılıyor Içişleri Bakanı Dr. I'dtuk Sukan «Bitniklerle, Hippilerin yurt dışma çvkanlacağuu ve bundan böyle de Türkiye"ye çirmelerine müsaade edümeyeceğini» söylemiştir. Emnij rt Mudürtuğunde duzenlediği basın toplantısında bu koouya geniş şekilde değinen Sükan sunları söylemiştir: Turistik maksaUarla sevahat ettiklerini belirterek vurdumuza gelen turistler arasında. kendilerine Bitnik. Hippi gibi isimler takan pe] murde kiiıklı kimseler oldukça (Arkası S» 7 Sü. 3 le) Makarios Atina'da gazetecilerle konuşturulmadı Dubçek ve arkadaşları andiçtiler PRAG Yenı Prezıdyurn Uys lerırun seçıldiğı Çek Komunıst Partısı merkez komıtesimn onceki günkü toplantısı ıle ilgıü resmî nıldjri yayınlanmış ve komıtenın, kalkuima hamlesmın müsbet degerlennın Dütün s:nırlamalara ragmen muhafazasına andıçtıklen açıklanmıştır. Bildırıde aynca. «Komıinistler, Ocak ayı öncesi duruma dönülmemesi konusundaki kararlarını bir daha teyid etmişlerdir» denmektedlr (Arkau 8a. 1, Stt. I de) Balkan Tıp Kongresine katılan doktorlar arasında en fazla Ugi toplayan «Gençlik Aşısı»m bulan Anna Aslan'dı (ortada) BALKAN TIP KONGRESl ÇALIŞMALARINA BAŞLADI NADİR NADİ ATİNA, (KosUDAPONTE BUdirivor) I 'nadopulos yönetimi ıls goruşmek ıızere ılk defa olarak dün Atina\a gelen Makarios, basın mensur'an ıle temas ettinlmermş ve havaalanmdan adetA kaçırılmıştır. Ha\aalanında eskıden olduğu gıbı, Makanos lehmde =eveı gosterılerı \apan heThanRi bır ?rupun bulunmımııı gozden kaçmamııUr. Kalb ve damar hastalıklan görüşülüyor S. Balkan Tıp Kongresi, 6M'den fazla delegenin iştiraki ile dun Fen Fakultesi Konferans Salonunda başlamıstır. 6 Balkan ve 8 Balksn dıçı ülkeden kongreye featılan tıbhın çeşıth dallannda ısım Vdpmıj 600 doktor arasında rransız Cerah Fonten, Fransız Dahılıvecı (Arkası Sa. 7. Sü. 6 dal
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog