Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

OSMAN P4ZAMI Din Psikolojisi Osman Pazarb, bu son eserinde çağımızın en önemli konularından biri olan din ve din juurunu açıklamaktadır. Bu kitapta din olayırun bireysel re sosyal yönleriyle bir kültur olayı olarak incelenmesini bulacaksınız. F. 10 TL. REMZİ KİTABEVİ Üâncılık: 8453,11484 umhuriYel KURUCTJSÜ: TUNÜS NADt 45. yıl sayi 15867 Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: fs+anbul No. 248 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Altı Fransız profes heyet tarafmdan kaleme< ORAMMAİRE LAROUS SİtCLE in tercümesidir. derece genişlikle ve bütün inc öğreten bir kitap şimdiye kadar ye'de yayınlamnamıştır. 480 Sahife 15 Lira. Genel Dağıtım: İNKILÂP ve AKA KİTABEVİ. 3 Aleyhte konuşan 5 kişi yakalandı Cunta'nm Anayasası oylamyor Basın toplantısında Pipinellis, Kıbrıs konusuna da değindi Korta DAPONTE BtTÜN ATİNAYI KAPLAYAN «EVET» (NAt) AFİŞLERİNDEN BİRİ.. De Gaulle, NATO'ya karşı tutumlarmın Bonn'dan tarklı olduimnu tekrarladı Devrik Endonezya Başkanı, komplo ve Komünistlerle işbirliğinden sanık Fronsa da B. Almanya'ya müdahale halinde leminat verdi NATO'lu generaller, Avrııpa'daki askerî dengenin NATO aleyhine bozulduğu 8onucuna vardılar (DIŞ HABERLER SERVİSİ) BONN Öd gündür Batı Almanya'yı ziyaret eden De GauUe, Kiesinger'e Bonn'un NATO'nun kuvvetlendirilmesi yolundaki isteklerıni anlayısla karşıladığını hildirmiştir. Ancak, De Gaulle, Fraıv sa'nın NATO konusunda Airaanya'dan çok farklı görüs ve ciuruma sahip olduğunu da hatırlatmıştır. Bu arada, De Gaulle, Komünist kamptaki catışmaların Batı Avrupa'ya sıçraması halinde Fransa'nın, her hâl ve kârda Batı Almanya'nın yanında olacagına dair Kiesinger'e kesin bir vaadde bulonduktan sonra, dün Bonn dan ayrılmıştır. Önceki gece, De Gaulle şere[ine verilen bir ziyafette General ve Kiesinger, Çekoslovakya olaylanna ragmen Avrupa'rla yumuşak bir siyaset izleme ısteğınde olduklannı tekrarlamışlardır. tki lider aynca, ilerde Avrupa 'devleUerinın birleçmesı temennisinde bulunrnuşlardır Kı«sınper, «Avrupayı Avrupalıtann yaratması gerektiğine karar verdik. Çünkü bugün Avrupa dive bir kavram yoktur» demıs. Oe Gaulle ise Fransızlarla AlmMiların çatışmaktan «Ebediyen» vai geçmiş olduklarını belirtmiştir. Çekoslovakya olaylanna d?gindiği açık olan General Oe Gaulle, şöyle devam etmıştir: «Bn olaydan sonra, Avrupa'da doğrudan doğruya Batı Almanyayı etfeıleyen bir durum ortaya çıkmıştır. Kaydedilen son olaylar ne kadar yakışıksız olursa olsun. gözlerimizi barışın hüküm »ürmesi (Arkası Sa. 7, Su. 4 de) Tevkif edilen Sukarno, üç gün sorguya çekildi DIŞ HABERLER SERVİSİ CAKARTA Endonezya'nm eski Devlet Başkam Sukarno, tutuklanarak sorguya çekilmiştir. Devrik Cumhurbaşkanının rejime karşı hazırladığı bir komplonun zamanmda meydana çıkanldığı bildirilmektedir. Ecevit'in Karadeniz gezisi sona erdi: 68 yaşındaki Sukarno, Endonezya'nın baskentı Cakarta'da, bilinmeyen bir yerde tutuklu bu lunmakta ve 3 gündür devamlı olarak sorguya çekilmektedir. Endonezya Devlet Başkanı Suharto, dün yaptığı açıklamada, olayı doğrulamıs, ancak nedenlerini belirtmemiştir. ATİNA, Bes milyon kadar Yunan seçmenl bugün sandık başma giderek (Papadopulos Anayasasına) «Evet» veya «Hayır» diyecektir. Anayasa referandumu ile ilgili bütün hazırlıklar Hükumetin elindekj vasıtalarla hazırlanmış, şimdiye kadar da önemli hiç bir tepki görülmemiştir. En yakm üıtimalle halk oylaması sonucunun Anayasa'nın sahiplerl lehine çıkacagı anlaşılmaktadır. Siyasl çevrelerde bu konuda yapılan tahminlerle sızdınlan rakkamlar referanduma birkaç gün ugün Yunan halkının okala hep V 7274 civarında kal» nayına «unulacak olan mıştır. Anayasa tasansı hakPapadopulos Yönetimi de retekında »imdiye dck çok randumun kendi lehine sonuçlalevler yazıldı. Düny» hukukçunacağından şüphesi olmadığıru ları bu Anayasanın demokratik • ftZEN gizlememektedir. Yöneticiler «Mil haklarla bir ilışiği bulunmadığı. Berk'in let bizi ve Anayasayı onayladığını asıl amaeının bir takıın kelime obabası göstermiştir, şimdi sadece bunun yunlan ardında eunta rejiminl Diş hekitni resml formalitesini tamamlayacameşrulastırmak olduğu hususunEkrem Berk: ğız» şeklinde konuşmaktadırlaı. da fikir blrliü hallndedirler. «Özen Buradakl gözlemciler referankız'dı ama Albaylar hnkumetl bugün bn dumdan bir sürpriz bile bekleamaca varmak için bir kurmay şimıli memektedirler. Rejime muhalefet titizliğl üe bütün tedbitleri alerkek» edenler ise Anayasaya karşı ciddl mıştır. En ücra köylere kadar hafdiyor. bir tepki gösterememişlerdir. Butalardır Anayasaya «evet» denmegüne kadar sadece eski Dışişlerl si ııRruna yoğun bir propaganda >» >, Bakanlarandan Averof'un Anayasafaaliyeti sürdürülmüs, rüdümlü yı ve yöneticilerinl eleştiren bir Yunan basmı ve radyoları da bu makalesi çıknuşür. Dijjer eski popropaganday» katjlmışburdır. Bulitikacılar, çoğunlukla daha diine na karşıhk Anayasanın gerçek İZMİB (Hikmet Çetinkava bilkadar tutuklu olduklarından, lehniteliğini ortaya koyup halkı udiriyor) 11 yıl önce Izrnir Ameyarma irakânlan fiilen yok edU te ya da alethte bir beyanda burikan Kız Kolejini pek iyi derece lunmamışlardır. Bu tutumlan ile mistir. Hükumet darbesindenberi ile bitiren, daha sonra OrtaDoğu gerek Papadopulos Hükumetini, »aten başı koparıldığı için YunaTeknik Üniversitesi mimari bölünistan'da bugün örgütlü ve ciddî gerekse Anayasasmı boykot etmemünden mezun olan genç ve gübir muhalefetten söz edilemez. zel bir kız, ihtisas için gittiği Aği tercih etmişlerdir. Bu kosullar altında özgürlükten merika'dan nişanlı bir erkek ola(Arkası S». 7, Stt. 1 de) yana ve cuntaya karşı olan 1 u rak dönmüştür. iıan seçmenlnin yapabileceği tek Eski D.P. li Bakanlardan Medeşey sandık başına gitmeyip relenî Berk'in yeğe'ni olan Özen MECLÎS VE SENATO, landumu labote etmekten ibaret Berk'in erkek olduğunu duyan YARIN TOPLANIYOR olabilirdl. Zira, tasnif işlemlerikız arkadaşlan «Zaten o, okulda nin ne dereceye kadar düriist geerkek gibi bir şeydi, saçlarını kıçeceği ve «red» oylanndan ne kasa kestirir, beden eğitüni dersledarının «kabul e çevrileceği hürinde bizün yapamadığımız harekumctin takdirine kaldığı bilinketleri kolaylıkla yapardı» şeklinmektedir. Bu itibarla iştirak ode konuşmuslardır. ranuıı mümkün mertcbe düşürmek, böylelikle cuntanın meşruKızlarda yüksek laşma çabalannı baltalamak, muhalifler hesabına en akıllıca atlama şampiyonu bir davramş sayılabilirdi. Ne var 1953 yılında Izmir'de Alsancak k) cuntacı kurmaylar bu tehlikestadında yapılan kızlararası at yi önlemenin de yolunu bulmuşANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) letizm yanşmalannda yüksek atlar ve geçerli bir mazereti olmakMillet Meclisi ve Cumhulamada Türkiye rekorunu kıran sızın referanduma katılımyacak oriyet Senatosn, yarın açılave kızlararası tenis şampiyona lanları para ve hapis cezalannın caktır. Millet Meclisi, 5 Tem '4. smda ise çeşitli dereceler alan Ötehdidi altına sokmuşlardır. Bu mnz'da ar» verdiği ikinci dözen Berk'in ailesi «Kızınızm er itibarla bugünkü referandumdan nem üçüncü toplantı yılı ç»kek olduğu haberi doğru mu?» cuntanın yenik. başarısız. battâ az lısmalarına devam edecek, sorusunu ilkönce saklanuşlar, fabaşarüı çıkması ihtimali pek zadördüncü toplantı yılı çalışkat devamlı ısrar karşısında «E yıftır. maları ise, 1 Kasım'da başvet. kızmıız erkek oldu: Hem de layacaktır. nişanlı bir erkek» cevabını verSon hattaiaruı dış politika o mişlerdir. layları da Yunan halkın? teredÂvans Kanunu başta düdc düşürmüş. Çekoslovakyanın Kız arkadaşı yoktu Millet Meclisinin yarın saat işgalinden sonra Yunanistan'ın 15 de başlayacak birleşiminin kuzey sınırları dolaylarında iş>Özen Berk'in, Amerikan Kız gündeminde, 228 konu bulunmaktilmeye haşlanan honıurtular dikKollejinde okuduğu yıllarda ise ta ve bunlar içinde kanun, tasakatleri başka yöne cevirmiştir. hiçbir kız ile arkadaşlık yapma rı ve teklifleri, dokunulmazlık Cunta hükumeti bu fırsatı da kadığı, aynı devreden mezun olan dosyalan yer almaktadır. Kanun çırmamış, Balkanlara inen sojuk arkadaşlan tarafından belirtilmiştasarı ve tekliflerinin başında ise havadan kendi propagandası hetir. Sadece kız öğrencilerin ahniktisadî devlet teşekkülleri ve sabına iyice yararlanmıştır. Birdığı Amerikan Kız Kolejine 1951 (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) kat; srün önce Yunanistan'ı topluyılında giren Özen'in birkaç yıl ca ve şatafatlı bir biçimde ziyaiçinde değiştiği ve yine arkadaş# ÖZEN Berk, kızken arkadaşbuıyla bir arada (okla işaretlı) ret eden NATO Komutanlar helannın ifadelerine göre, o yıllar yeti ayrıca cuntanın propasanda tuhaf hareketlerde bulunduğu çalışmalarına yandan destek olsöylenmektedir. Öğrenciliği sürenuştur. since pantalon giyen ve hiç makyaj yapmayan Özen Berk ile ayBütün bunlara rağmen. demokYurdumuzun Ege, Trakya bölnı yatakhanede üç yıl beraber yatatik niteliği düııya hukuk bilgingeleri ile İstanbul çevresinde dün 5 tan bir kız arkadaşı «Özen Berk leri tarafından pek olumsuz karsabaha karşı yeniden kısa süreli erkek oldu» denildiğinde hiç uîilanan yeni Yunan Anayasası zararsız depremler kaydedilmİ4fmursamamış ve «Biz ondan şüpcuntayı düşündürmektedir. Anatir. heleniyorduk zaten. Bacakları çok yasa şimdiki rejimi meştulaştır Sabaha karşı tstanbul iki defa kıllıydı ve o nedenle sîyah çorap mak amaciyle A.B.D. nin tavsiyesarsılmıştır. Depremlerden ilki, giyerdi. Hattâ bir gün benim yagi, hattâ baskısı üzerine hazırlansaat 02.54'te, orta şiddette, ikinnağımı okşamıştı. Saşınp kalmışmıştır. Bugün bu Anayasanın ocisi ise saat 05'i 25 dakika 31 satım. Gidip müdüre hanıma söylinaylanması beklenmekte. bu uğurMevlitli toplantıda uzun bir koniye geçe çiddetli oîarak kayADANA (Cumhuriyet Bürosu) (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) da çaba harcanmaktadır. Böynuşma yapan Sivas Merkez vâizi dedilmiştir. Regaip Kandili münasebetiyle le olduğu halde cunta hükumeti Hüseyin Kumaş, mini etek üzeribir çay bahçesinde düzenlenen (Arkası 8a 7 Sü 4 de) onaylandıktan sonra Anayasayı ne •İslâmî seferberlik açılman» ne zaman uygulıyacağını, hanpri m istemiştir. Sü.eyman Bey «Yurt içinde, Doğuda isayij olduğundan ve Avrupa'da tarihte secimlere gideceğini ilân Haremlik selâmhk şeklinde deKerginlik olmadığından» dem vurd u Gazeteler etmemiş. bu hususta karar vervam eden toplantıda, Sivaslı vâme yetkisini sıkı sıkıya elinde iz, medenî hukukla şeriat hukututmaya önem vernıiştir. Yani bu ku arasında da bir karşılaştırma gün Yunan Anayasası halkın oyaparak özetle sunları söylemişnayından geçse de ki öyle oltir: maş» gerekir cunta hükumeti (Arkası Sa. 7, Stt. 4 de) şimdiki durumu süresiz olarak. keyfi istediği kadar yürütebilecektir. Bu da gösterivor ki. farzı nıuhal. Anayasanın halk taıafından reddi halinde cunta evleviyetle yerinden kıpırdamıyacak, belki halkın beğeneceği bir başka Anayafa hazırlamak gerekcesi ile uzun bir süre daha A.B.D. nin kanatları altında memlekrte hükTUrk Devrim Ocaklarının Gemetmenin rahatiığını bulacaktır. nel Merkeı temsilcileri ile AnaAma dünya kamuoyu bunu yutdolu ocak temsilcileri dün ortak miyarakmış. ama, İskandinav devbir toplantı yaparak 1 9 kasım letleri cuntaya yan bakacak, tarihleri arasında düzenlenmesi tsveç Liman Işçileri Sendikası kararlaştınlan «Lâiklik haftası» Yunan gemilerine boykot ilin programını tespit etmişlerdir. Toplantıdan sonra yayınlanan bil edecekml;! Halkın 8zğiirlii|ün« diride. hürriyetlerüı törpülene bof verenler, elbet daha pek çok törpülene. ««dece lrtica hUrriyeieyler» d* bof vermeılnl bllİTİer. Uols buiundugu blı durumt t*TURTTA STJLH... CÎHANDA Yunanistan'da Bngün Bir zamanlar kızlar arası yüksek atlama şampiyonu idi.. Cumhurbaşkanı: «Niçin açıkbyalım?» diyor BAYAH MİMAR, Sukarno'nun tutuklanıp sorguya çekümesinin ana deneninin, yonetici kad'emelerdeki komünist unsurlarla işbirliği yapması olduğu bildirilmiştır. Cumhurbaşkanı Sukarno'nun sorgusuna ait habeflerin halktan niçin gizlendiğini soran gazetecilere, «Niçin açıklıyalım ki? Bir cebep göremiyorum» cevabını vermiştir. "AMAÇ BEKÇIYİ DOVMBK DEGiL UZÜM YEMEK.. HOPA CHP Genel Sekr». ten Biılent Ecevıt, E.at*nenız sahillerı propaganda gezısını tamamladı. £cevıt yol boyunca partılılere hıtabetti. Sade vatandaşlarla, fiğretmenlerle konustu ve kendîsıne yine yol boyu gızli ve açık fşsîz'.ıkten, yoksulluktan çikâyetler oldu Karısının rolü Bu arada, Sukarno'nun ikinci karısı Hartıni'nin, kocasının hazırladığı gizli mesajları, hâlâ yüksek mevkiler işga,l eden bazı dostlarına gönderdiği haber verilmektedir. v llgüiler, çok yakmda geniş ölçüde tevkifler yspılacağını «öylemişlerdir. OLUP NİŞANIANDI İnciler Yol boyu «ortanın solu' için» sloganlar ' yarattı vatandaşlar.. lşte bunlardan bırkaçı : • Midesı hiir olmayanın kafası da nür olmaz.». «Eşkiya, aea znlmüne tahammül edemedi|i için daga çıkar.», «Bir işgal devletinin işgal edilen devlet? reva gördüiü muameteden farksızdır baskı vapmak. Haysiyetli bir halk baskıya tahammül etmez..», «Baskılarla alınan oy baram oydnr, haram olsun onlara.», «Ortanın solu Türk halkının .refah yolu», «Partizantık yapanlann partizanlıklarını yanlarına bırakmıyacat«z.» (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de.) İmzasız biidiri için Asal, «GHP leriibi kendi içinde aramalıdır» dedî ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) CHP Teşkilâtına dağıtüan imzasız biidiri konusunda CHP yöneticilerinin iktidarı suçlaması üzerine AP Genel Başkan Yardımcısı Talât Asal, bır açıklama yapmış ve «Her tertibi ve oyunu CHP kendi içinde aramalıdır» demiştir. Asal'ın açıklaması şöyledir: «CHP nin tanıamen kendi iç bünyesine taalluk eden bir tamim, bu partinin idarecileri tarafından AP ye karşı yeni bir iftira vesilesi olarak kullamlmak istenilmiştir. Bundan bir müddet önce bir başka belge de aynı usullerle CHP idarecileri tarafmdan bir iftira vasıtası olarak kullanılmak istenilmiş ve fakat bu vesikanın da kendi bünyeleri içinde hazırlanıp dağıtıldığı yine kendileri tarafından, sonradan, açıklannuştı. Her tertibi ve oyunu CHP kendi içinde aramalıdırj» «Avans tasansı» gundemîn başında Teknik Üniversite'de erfelenen sınavlar 22 Ekim'de yapılacak • TIP ÖĞRENCİLERİ, GENEL KURULUN TOPLANTILARINA KATILABİLECEK İstenbul Teknik Üniversitesi Rektörü Bedri Karafakioğlu, Danıştayın durdurma kararı dolayısiyle ertelenen Teknik Üniversite giriş sınavlarınm 2223 ekim tarihlerinde saat 14'te yapılacağını açıklatnıştır. Bu sınavlara 12 ağustos 2 eylul tarihleri arasında Teknik Üniversiteye müracaat edenlerin hepsinin almacağını belirten Rektör, •Bu sınavlara girebilmek için İS ekime kadar aday kayıt karnelerinin alınması ve sınava katılma ücretinin yatırılması gerekir» demiştir. CHP Aftvin kongresinde kavga çıktı ARTVİN CHP Genel Sekreteri Ecevit'in de katıldıgı Artvin İl Kongresinde dün kavga çıkmıs, şimdiki İl Başkanı Avukat Naci Budak ile tl Baş kanlığına adaylığını koyan Babür Ardahan taraftarları tekme tokat ve yumrukla birbirlerine girmişlerdir. Olay.'.ar, Genel Merkezden Muammer Erten imza?ıyla gönderilen ve «Babür Ardaha'n'ın CHP üyesi bulunmadıjı için tl Başkanlıgına seçilmemesi gerektiğia yolundaki telgratla başlamıştır. Ankara Kızılay Merkezinde memur olan Babür Ardahan, söz istemiş, verilmeyince de ortalık bir anda karışmıstır. Duruma, kongreyi izlemekle oan Ecevit müdahale etmek zorunda kalmış ve Ardahana, «Yardımcısı Erten'in istihbaratına uymak zorunda olduğunu» bildirmiştir. Kongre salonundaki şiddetli söz düellosu ve kovgaya, Naci Budak'ı destekleyen ve Ece(Arkası sa 7. Sfi 1 de) Trakya ve Egedej zararsız deprem\ «Kennedy Oteli» cinayetinin faili Halep'te yakalandı Onbir ay önce Taksim deki Kennedy Otelinde Gaziantep'li fıstık tüccarı Şevket Çil'jn öldürülmesiyle sonuçlanan cinayetin üçüncü ve başfaili Metin Kahraman, Halep'te yakalanmıştır. Çil'in ağabeysinin ihbarı üzerine silâhh bir çarpışma* sonucunda ele geçirilen Kahraman, önümüzdeki hafta yurdumuza getirtilecektir. Bir vaiz mini etek için İslâmî seferberlik açılmasını istedi TIP FAKULTESİ GENEL KURULUNUN KARARLARI İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Kurulunun, dün Dekan Vekili Prof. Samim Mostar'ın başkanlığmda yapılan toplantısında, asistan ve öğrencilerin kendiAerini ilgilendiren konular görüşüldüğü sırada, oy (Arkası Ss. 7. Sü. 2 de) «Lâiklik Hattası» düzenlendı KALDIRIMDA DEfiS «öBülltU», eoeokUra NAOtR NAD1 la, i. •«. ı *•) cSrcn Düuyanın en büyuk sehri New York'un öğretmenleri, grev yapınca, şehrin yüzbinlerce öğrencisi sokaklara dökülmü;tür. Bu arada baa '• batlamıslardıı. tjte, Manhattan'ıa bir caddesinde dert (Telefoto: AP)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog