Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

Cumtıurlyel BASIN AHLAK YASASINA IHMAY1 TAAHHÜT EDEH «ahfM t. * * NAZ&IE NADÎ # Genel Yayın MudürO ECVT5T GÜRESÎN Sorumlu V:JI İjleri MüdürU: OĞUZ SEREN Baun v* Yayan CUMBURIYET MATBAACILIK V OazetedUlc T. A. S Cagaloğlu Halkevi «okak No. 3941 BÜROLAR Twer Ap. YesüjehİT Teiefon: 12 09 20 • 12 09 64 12 93 44 17 57 U A tZMİR: Fevzipaşa Bulvarl. Afşaroglu 104105. Tel: 31230 24709 Mf.JHm Edırne Hanı rtDANA Telefoı 43S0 • ANKARA Ataturk Bulvın ABONE SenelOt 8 aylık S aylılc ve TUrtiy» 75.00 40.00 22.00 İLÂN Harid 198 00 99.00 49 50 Bajlık (MakUı) *2S Lln 2 3 4 9 lncl tthlfelerde (»antiml) 50 t 6 1 ncl »ahileler 45 • Nlsan, Nikah, Evienme, Doğum (Maktu) 84 • ölum, Mevlit. Teşekkur ve kayıp arvna 8 em 100 > Ölum. Mevlit, Teşekktiı (2S cü) S cm 150 » SAYIS1 KURüS (Baştarafı 1. »»yl»d») termemesi» dileğmde bulunmuştur. Derairel, Doğu gezisi sırasında 10 bin dilek ve şikâyet mektubu aldığını açıklamış ve buniann içinde Bsayışsiılikten çikâyet eden tek mektubun dahi bulunmadığını ifade ettıkten sonra, «33 milyonluk bir memlekette çıt çıkmamasına irokân yoktur. Her devirde ?ekavet olayları olrauştnr. Asıl olan, olayların tâkip ediltnesi ve fa> illerinin yakalanmasıdır* demiştır. Soru: Avrupa'daki gerginlik hakkmda Türk Hükumetinin dütüncesi ntdir? Cevap: Gerginlışjin nasıl mey dana geldiğini biliyorsunuz, Avrupa'da gerginlik daha çok Doğu Bloku içindedir. Ve bu da bugün Sovyet Rusya'nın Çekoslovakya'yı işgali iie halledilmi?tir. Artık gerginlik yoktur Çün kü kopmuşluk vardır. Bur.dan Avrupa'nın diğer memlrketleri kuşkulandılar. Bugünlerde 3 üncü Dünya Savaşı spekülasyonları yapıhyor. Bizim memlekette H bunun f > münakaşaları , vardır. Nükleer denge, bir Üçüncü Dünya Savaşının çıkmasını çok güçleştirmişür. Valnız, Bavaş dediğimiz şey, hesaba, kitaba sığmaz. Dünya idarecileri evvelâ kendılerini, sonra başkaları içın akh jelimlermi kaybetmezlerse, 2 inci Dünya Savaşından bu yana devam eden durumun bir düddet daha devam edegitmesını söyletnek yanlış bir şey olrnaz. Soru: NATO'nnn takviyesi tçin kuvvetlerin arttınlmasından baska ne gibi tedbirleı düşünülebilir? Cevap NATO. koüektif bir müdafaa sistemidir. Bir seferberlik halinde üye devletlerin güçlerini ortaya koymaları NATO'nun potansiyel gücünü teşkil eder. Seferberliğe geçmek bugün için çok kolay bir işür. Bugün hür dünya, ekonomisi ile sosyal meseleleri ile müdafaasını beraber düşünmek zorundadır. Onun içindir ki ekonomisini altüst etmiyecek, müdafaasını zaafa uğratmıyacak tedbirlerın her memleket ayrı ayrı gereğini düşünür. Bir pakt içinde bulunan devletler beraberce müdafaalarmı yapmak için gereken koordinasyonu yapmalıdırlar. Soru B. M. Genel Sekreterinln Kıbrıstaki harıs gücünün devamının güçlüğü konusundakl raporu hakkında Türk hükumetinin föriişü nedir? Cevap: Kıbns meselesinin nihat bir çözüme ulaşmcaya kadar Birleçmiş Milletlerin deruhte ettikleri mes'uliyetten aksi bir tesiri olacak tutuma girmiyeceklerinl tahmin etmek yanlış olmaz. As kerlerin azaltılması mevzuu babsolabilir. Bu iş paraya bağlıdır. Atüacak adımlann bunca yıldtr gayret gösterilen ve meseleyi kötiiye göttlrecek vüs*atte olmasım düsünnifye uokân. yok.tjw# Başbakan Demirel, Doğu gezlsinin izlenimleri ile ilgili sorulara cevap olarak, gezisi t rcsmda vatandaşların kendisine 10 bin dilek ve şikâyet mektubu verdiklerini iki yıl içinde Doğunun bütün ilçelerinin yaz kışulaşun olanaklarına kavuşacağını belirtmiş ve «Bu bölgenin eski dururau hakkında Cumhuriyet gazetesi yaran Fikret Otyam'ın ilgi çekici kitapları bulunduğunu», ancak son zamanlarda bölgede önemli değişiklikler olduğunu ileri sürmüştür. Demirel, Doğu bölgesinde asayişsizliğin bulunmadığuıı «Olay ların takipsiz kalmasının ?ikâyet konusu olabileceğini belirtmij v» «Asıl olan mesele, failleri bul • maktır. Hükumet olarak fallleriıı cebimizde olacağı iddiasında değiliz» demijtir. Demitel Batı da Doğu Almanya'ya (Baştarafı 1. Sahifede) alrmş fakat bir »onuea varamamıştır. Türkiye ve Ispanya'daki Amerikan üslerinin önemini artıran durum, Akdeniz'deki Sovyet donanmasında son yıliarda rastlanan fazlahktır. NATO istihbarat servislerirıin elde ettiği bilgilere göre, şimdtye kadar Sovyetlerin Akdeniz'deki kuvvetleri, içlerinde füze atan bir kruvazör, üç hatif kruvazör, bir atom denizaltısı ve altı denizaltı da bulunan 46 parça gemiden ibarettir. 1967 içinde Akdeniz'e toplanan bu So^et kuvveti, ancak. limanlan kapamak ve küçük deniz hareketlerini başaracak eüç te bir tehlike idi. Sovyetlerin p.yrıca Kuzey Alrika da hava ve kara ku\rveti olarak asker ve teknisyen sayısınm în.nno'e yaklaşnfı hesaplanmakta idi. Sovyetler son olarak Akdeniz'e bir kruvazör ve iki destroyer daha göndermiş bulunmaktadırlar. Gazete, söyle devam etmektedir: «Sovyetler Birligi'nin komşuları ile iliskıleri, eşitlik, devletlerin tçemeııliğine saygı ve her iki taraf için de çıkarlı İktisadî temaslar esasına dayanmaktadırj ; fşçi katilesi ! 1 j 1 (Baştarafı 1. Sahifede) tralya'ya yerleşebileceklerlni» söylemiştir. Türk basınına ilk deîa demeç veren Avustralya'mn Ankara Büyükelçisi Sir McNicoll, «Türklere karşı ülkesinde büyük hayranbk duyulduğunu ve cesur Türk askerinden takdirle söîedildlğini» beUrttikten sonra «A\ustralya'y» jidecek işçilerin iki ülke arasında önemli bir yakınlaşmaya yobv çscağını* ifade etmiştir. Büyükelçi, Türkiye'den Avustralya'ya gidecek işçiler hakkmda ise şöyle konuşmuştur: «Hedefimiz 1969 Haziranın» kadar 2000 işçiyi göndermektir. Gidenler en az iki yd kalmak I O rundadırlar. Arzu edenler, bu süreden sonra göçmen olarak Avustralya'ya yerleşebilirler. Kendilerinin kabulü bizim İçin blı seref olacaktır.» «Artık gerginlik yoktur» Orta Doğu'da çatışma: 3 İsrail askeri öldü KUDÜS, îsrall yetkililerl, \ gece Gazze yakınlanndaki bir ça ; tışma sırasmda üç İsrail'll aske j rin öldüğünü ve iki askerin yar»landığını açıklamışlardır. İsrail'll yetkililerin açıklathası, hükumetin kademeli bir banş sağlanması için çaba harcamak isteyen Sov>et liderlerinin tekllfini reddettiği bir sıraya raslamıstır. PERMASHARP tıraş bıçağını kullanıpta memnun kalmıyanların tspanya'nm itirazı Bu arada yetkili bir îspanyol kaynağından öğrenildiğine göre, tspanya hükümcti, anlaşmanın yenilenmesi ile ilgili şartları kabul edilmediği takdirde, 26 Mart 1%9 tarihinden itibaren toprakla. nndaki Amerikan tspanyol ortak askerî üslerinden Amerika'yı cıkaracaktır. Üslerin kurulması ile Ugill olarak 1953 tarihinde Amenka ile Ispanya arasında imzalanan «Savunma ve lktisjıdi yardım anlaşması»mn süresi 26 eylül 1968 günil sona ermiş ve anlaşmanın yenilenmesi konusunda Amerika'da îspanya Dışişlerl Balcanı Fernando Maria Castiella Ue Dean Rusk arasında cereyan eden görüşmeler sonuç vermemiştir. Blündiğl gibl, tspanya NATO tiyesi değlldlr ve Amerika'ya toprak klralamaktadır. Anlaşmanın yenilenmesi için 26 mart 1969 tarihlne kadar uzlaşılmadıjı takdirde. tspanya. Amerik»'yı fislerden cıkaracaktır. Anlasma süresinin sana ermesinden önce anlaşmanın otomatik olarak yenilenmesine karşı koyan îspanya HUkumeti, anlaşmanm lmzalandığı 1953 yıh ile bugünün şartlan arasında büyük degişilclikler olduğunu ileri sürmektedir. Yerli ve yabancı halk sanatları sergisi açılıyor Kuruluşundan beri sadece Resim ve Heykel gibi plâstik sanatlara tahsis edilmiş olan Beşiktaş'taki Resim ve Heykel Müzesl son yUlarda Çağdaş Türk Seramıkleri ve Türk Halk Sanatlan gibi bölümlerle Benginleştirilmls bulunmaktadır. Eserlerin değeri ve çeşidl bakımından memleketimizin en zengin halk sanatlan kolekslyonunu teşkil eden bu bölüm, bugün saat 16 da dâvetlilere, ertesi günden itibaren de halka açılacaktır. (Jumhuriyet Re?at Hamit Aziz Napolyon U âyar külçe 119. 193. 13«. 122. 134. 17.60 119.30 195. 137. 123. 135. 17.65 PARALARI Türkiyede ilk defa uzun ömürlü paslanmaz çelikten imal edilen PERMASHARP en üstün Avrupa ve Amerikan tıraş bıçaklan ayarında« hatta onlardan daha üstündür., Okşar gibi traş eder. PERMA SH ARP ^defalarca kullanılabilir, dolayısıyla daha ucuza gelir ve daima ilk günkü keskinliğini tnuhafaza eder. Kalitemize güveniyoruz ve iddialıyız:v 28 Eylul Recep 5 1U i V. 1 5.51112.05 15.26 17.58 19.28 4.15 1 E. 1 H.52 6.05' 9.26'12.0O 1.3110.U NATO'nun takviyesi VEFAT Hatlce Horulu'nun sevgill eşi, Avukat Hüseyin Horulu, Kemâl Horulu. Muzafier Sefkatlioğlunun sevgili babaları, Inan, Sinan, Cem'in sevgili dedeleri, Trabzon ve Ankaralılara uzun yıllar nâdide »an'atı ile hizmet etmis olan Kafkaslı Kuyumcu v # tnücevheratçı 27.9.1968 günü hakkm rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün öğl» namazını mütaakip 5işli Camiinden kaldırılarak Zincirlikuyu Asri Mezarlığındaki Aile Kabristanına defnedilecektir. Allah rahroet eylesin. Çelenk gönderilmemesi, arzu edenlerin Şişli Lape Fran »ız Hastanesine teberruda bulunmaları rica olunur. K ı n n , Ojtalları, Kızı. Torunlan Yıldlz 579 • 11433 Ertem (BasUrafi 1. layfada) Bakan, bazı meslek odalannın özel okul mezunlannı üye kaydetmemek Konusundoki kararları ile ilgili olarak eöyle demiştir: «MeselS, Mimarlar Odaıının aldı^ı karar bukuka aykırıdır. Odalar diploma yetkisini tartışamaz, bn yetki Bskanlıi» aittir.» Yeni ders yıh için 23 özel yüksek okulun açılış izni i^tediğini, bu durumda özel yüksek okul sayısının 43'ü bulacağını ve buralara ahnacak yeni öğrenci sayısının 20 bin olacağını açıklayan Bakan, tek ders için sınav hakkı verilmesinin bir gelenek haline getirildiğini, bu bakımdan kaldırılmasının nıümkün olmıyacağını söylemiştir. tbrahim HORULU Değişiklikler tlgililer, tspanya'nın Batı DUnyasından yana kalarak ortak savunma slstemine katkıda bulunmak lstediğini, ancak üslerin durumunda bazı degişiklikler yapılmasını şart koştuğunu Işaret etmektedirler. Meselâ. Madrid vatnnlnnndaki Torejon hava üssü, üç ınilvon nüfnslu başkent için büyük bir tehlike sayılmaktadır. Îspanya Hükumeti, 15 yıl önce, Sovyetlerin, harp başlıklı füze fırlatabilecek durumda olmadığını, hllbuki bujün bunun mümkün olduğunu belirtmektedir. Bir yeflciH, «Csler Içı'n fiat te» Wt ctnıcdlk, fakst *'*'gövenHPwlfe İçin daha sajlam teminat istemek en tabii hakkımızdır» demiştir. Müzakerelerde ihtilâf konusu olan başlıca üssün, Cebelütank yakınındaki l o t a deniz üssü olduğu sanılmaktadır. Polaris füzest taşıyan nükleer denizaltılar İçin bir ikmâl üssil hâline getirilen Eota tesisi üzerinde tspanya'nm bazı şartlar ileri sürdüğu haber verilmektedir. PERMASHARP ı bir an evvel deneyınu... Pıyasada mevcut paslanmaz çelikten Avrupa tıraş bi(,aklarına kıyasla PERMASHARP'ın kalitesini düşük bulduğunuz takdirde bir zarfa koyarak Fabrikamıza postalayınız. Tıraş bıgağının bedeli, zarf, kâğıt ve posta [iıa$ratınızla bırlıkte avnen adreainue huvale edilecektir. DİKKATt PERMA SHARP kullaruldıktan sonra kurulanmaz. Keskin tarafına el değdirilmez. tyl netice almak içtn bu 2 hususa "Fabrika: Güderici Sokak 9/11, Kazlıçeşmeîstanbut bilhassa finem veriniz. VEFAT Nerime Aka'nın sevgili eşi, Adliye Müfeü.işj îlhan £k& ve Ayhan /tTtun r*b«JallBV S»vinç ve HSle AİE&'nitı kajanpederleri, Suat Aka'nın dedesi, Em. Top. Alb. Burhan Aka'nın ağabeysi, Emekli Vali 26 Eylül 1968 günü vefat etmiştir. Cenazesi 28 Eylül 1968 Cumartesi günü öğle namazını müteakip Şişli Camiinden kaldmlarak Zinoirlikuyu asrl mezarlığına defnedilecektir. Mevlâ rahmet eyleye. AİLESt (Cumhuriyet: 11424) Yeni Ajans: 5280/11396 Failler ve cop.. (BasUrafı l. naMfede) DENİZCtLERİN MEZARI Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Cemal Süer, •Deniı Kuvvetleri günü> münasebetiyle şeref defterine junları yazmıj tır: •Deniz, denizcilerin mezan, deBizcilerin servet memhaıjır. Denizi sevon ve denizi tanıyan devlct. rcfah ve saadete erişmij detnektir.» YATTL1 Preveze laferi SADRİAKA Aniakya jandarma Satınalma KomisyonBaşkanhğından • Garnizon birliklerinin lhtiyacı olan aşajjıda cinı, tesllm edlleceğı yer ve mıktarı yazılı madde, bızasında gösterilen gün ve taatte kapalı zarf usulü tle thale edilecektir. Teklif mektuplannın ihale saatinden bir «aat evvel Komisyona verilmesl şarttır. Postada gecıkmeler muteber degildtr Evsaf ve »artnatnesl Komisyonda ve ANKARA • tSTANBUL GAZİANTEP J. Satınalma Komisyon Başkanlıklannda görülebillr. Miktarı Tesllm M. Bedeli G. Teminat) İ h a l e Cinsi Kilo Yerl Llra Kr. Lira Kr. Günü Saatl Patates 40000 Kg. Alay kilert 38000,00 2850,00 2 Ekim 1908 10.00 Kâzıro TEKİN J. Varbay Gar. Sat. Al. Kom. Bsk. (Basın: A. 1203624328/11391) İMALÂT PLÂNLAMA ve KONTROLU mevzuunda tecrübeli MAKİNA MÜHENDİSİ aranmaktadır. Montaj ve mümasili imalât »ahalarmda tecriibe ve iyi İngilirc* bilgiii tercih «ebebi olacaktır. Müracaatlann yan İle v«pılması rica olunur. GENERAL OTOMOTİV SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİBKETİ Fabrika Müdürlüğü: Ankara asfalü, Kozyatağı tstanbul. GENOTO Batı'nın isteği PARİS «Le Monde» gazetesinin bildirdiglne göre, Rusya'nın Batı Almanya'ya müdahale hakkıru hatırlatmasına mukabil; Amerika, tngiltere ve Fra.nsa da Doğu Almanya'ya karşı müdahale haklarının bulunduğunu ileri süreceklerdir. Amerika Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Robert Mccloskey'nin açıkladıgma göre, üç müttefik, Çekoslovakya'daki Dogn Alman birlikleri konusunda Rus'ya'ya nota vermek için görüş teatisinde bulunmuşlardır. Le Monde'a göre Ruslarm, Batı Almanya'da militarizmin hort ladığını ve Almanya'ya müdahale etmeğe hakları olduğunu Birleşmiş Milletler yasasmın 107 ve 53 üncü maddelerine dayanarak iddia etmelerine karşılık, Batüı lar da Rusyanın, Çekoslovakya ya karşı Doğu Alman birliklerini kullanarak Potsdam anlaşmasmı çiğnçdiklerini ileri sürebileceklerdır. t , ÖZEL RÜYAM ANA OKUtU Bakırkoy Bahçeııeviet Tel: 71 66 88 ın • tâncüık: 8864/11428 Satılık Trascavatör (Yükleyici) 955 K. tipi Caterpiller 1967 de ithal edilmiş. Çok temiz. TEL: 27 92 33 Cumhuriyet 11394 (Bajtarah 1 lnel Sahifede) daylar arasından seçilecek bir Genel Müdür tarafından yönetilecektir. Tasanda, Kurumun yspacağı hizmetler söyle eıralanmaktadır: 1) Sürekli üyelerine, konut yapımı için ençok 20 yıl vâdeli ve düşük faızlı kredıler açacaktır. 2) Sürekli üyelere konut yapımı ıçın arsalar alacak, bu arsalar üzerınde evler yapacak ve bunları yıne 20 yıl vâdeli olmak üzere üyelerıne satacaktır. 3) Öğretmen pazarlan, ö{retmen evlen, gazınolar, sağl.k tesıslerı, öğrencı yurtları açaca«, üyelerının ve süelerinin her türlü sosyal ve «ağhk ihtiyaçlarını karşılamak ivin gerek lı teşebbüslerde bulunacaktır. 4) Özel okullar açacak ve BÜrekli üyelerın oerenım çağındakl çocuklarının öğreniınlerini sağlamak ıçın yurt ıçl ve dıjı ıtaj burslan verecektir. 5) Sürekli ve geçici üyelerine borç para vermek için bir lon kuracaktır. 6) Emekli Sandığı yardımlan na ek olarak. malüllük, emeklilik ve aılelerine ölüm yardımlan üyenın son aylıklarının 12 mislı olacaktır. Eğıtimcı MUletvekili ve Senatörlerı de kapsamına alan tasarıya gore. Kurum hizmetlerinden istifade edecek olanlar, asil üye ıseler maaşiarmın •• 5'i ora / nında, geçici üye iseler maaşlarının °o 3'ü oranında aidat ödi/ yeceklerdir. Öğretmenler İlâncıhk 891711425 Utanbul Sular İdaresi Untum Müdürttiğünden Tebliğ Edilmiştir Anadolu Yakasındaki Sayın Abonelerimiie Birbuçuk yıldan beri Kadıköy, Moda Cad. Damga sokak 2/1 No. lu kiralık binada faaliyette bulunan Kadıköy Şebeke Âmirliği ile Kadıköy, Moda Cad. 141 No. lu kiralık binada faaliyette bulunan Kadıköy Müracaat Servisi 305.1968 Pazartesi gününden itibaren Kadıköy Mühürdar Caddesi 78 No. lu yeni binamızda faaüyetine devaro edeceklerdir. Sayın abonelerimirin bilgilerine arzolunur. (Basın: 25384/11430) V \ Güzlde ERKUMAN ile Akman GCLEGEN nisanlandılar 27.9.1968 BEBEK Cumhuriyet: 11432 J VEFAT Bankamız Taksim mürakıbı Bay Şubesi 26.9.1968 tarihinde vefat ettiğini teessürle bildirir, ailesi efradına ve mensuplanmıza başsağlığı dileriz. OSMANLI BANKASI A.Ş. Imum Müdürlük (Sedef Reklâm: 1204/11436) Tiran'm isteği HONG KONG Pekin ile temas halind'e olan diplomatik çevra'.ere göre, Arnavutluk hükumeti ; Rusya ve Varşova Paktı ülkelerinin muhtemel bir dış saldırılarına karşı Komünist Çin'den resmi bir savunma garantisi istemektedir. Bununla beraber Pekin'in Arnavultluk ile resmi bir anlasmaya girişmekte mütereddit olduğu görülmektedir. Çin'in, Arnavutluk ile resmi bir dostluk antlaşması vardır. Çin, aynca zaman zaman, Arnavutluk'u her bakımdan desteklediğini ve destek'.emeye devam edeceğini de belirtmekten geri kalmamaktarlır. SÜLEY1VIAN SEFA TULUNAY'ın 1 Ekimden itibaren Ta Beni Öpersin Komedl 3 perde Bol bol gülüp, neşeli bir gece geçirmek isteyenlere tavsiye olunur. Oynayanlar: Seyir ve Hidrograft Dairesi Başkanhğından bildirilmvşUr. DENİZCİLERE VE HAVACILARA 105 SAYIL1 BİLDİRİ 8 il? 11 Ekim 1968 tarihlerinde 08.00 ile 17.00 saatleri arasında aşağıdaki noktalan birleştiren saha İçinde seyretme, demirleme, avlanma ve bu sahanm 11.000 metreye kadar olan yüksekliği can ve mal emniyeti bakımından tehlikelidir. AKOENİZ tSKENDEBUN KÖRFEZİ DÖRTYOL 1 üıci nokta: E. 5912 No. lu îskenderun fenerinden 024 derece ve 6 mil mesafede enlemi 38 derece 41 dakika Kuzey, boylamı 36 derece 12 dakika Doğu. 2 ncl nokta: Enlemi 36 derece 41 dakika Kuzey Boylamı 36 derece 02 dakika Doğu 3 üncü nokta: Enlemi 36 derece 48 dakika Kuzey Boylamı 36 derece 02 dakika Doğu 4 üncü nokta: Enlemi 36 derece 48 dakika Kuzey Boylamı 36 derece 12 dakika Doğu. DFNtZCtLERE VE HAVACILARA ÖNEMLE DUYURULUR. (Baaın: 25079/11388) Deniz Kuvvetleri Komutanlıtjı Çifteler Harası Müdiirlüğünden: (Safkan Arap (16) Baş Koşu Tayı Saiılaeaktır) 1 Haramız yetiştirmesi Angajmanlı koşulara kayıtlı 1966 doğumlu (16) Şaş Safkan Arap Tay 14 Ekim 1968 Pazartesi günü saat (10.00) da Ankara Hipodromunda teker teker açık artırma ve pazarlık suretiyle satılacakür. 2 Satışa ait Şartname Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana Hipodrom Müdürlukleri ile Hara Müdürlüğünde görülebilir. (Basın: 25089 E. 523/11412) AGI B!R KAYIP Kıymetll bUyüğümUz, Ordu tüccarlanndan, SEZER SEZİN ÜNER İLSEVER Ist. Dz. Tek. Mlz. Sat. Al. Koms. Başkanlığından: 1 Kapalı zarf usulü ile tstanbul Deniz Hastanesi Strililasyon mahalli elevatör onarımı yaptınlacaktır. Keşif bedeli 28500 lira olup geçici teminatı 213î.5ğ TL. 2 Keşü ve şartnameler, Komisyonumuzda, K.KJC. Ankara ve İzmir Lv. Â mirliklerinde bedelsiz görülebilir. 3 İhaîesi 17 Ekim 1968 günii saat 11.00 de Kasımpajadaki Komisyonumuzda yapılacaktır. 4 İsteklilerin 2490 sayıh kanun hükümleri dahilinde hazırlayacaklan tekif mektuplarlnı ihale günü saat 10.00 a kadar Komisyonumuza vermeleri. HACI HALİM ÇELtK 27/9/1968 Cuma gunü HaJtkın Rahmetine kavuşmuştur. Aziz nâaşımn 28/9/968 Cumartesi günü ikindi namazını müteakip Şisli Camiinden alınarak Zincirlikuyu aile mezarlığmdaki ebedi istirahatgâhına tevdi edileceğini en derin teessürlerimizle bildiririz. Eşi ve evlâtlan (Cumhuriyet: 11438) Oe Gaul/e (Baştarafı 1. sayfada) (î) Avrupa'daki genel durura ve Çekoslovakya olayından sonra ortaya çıkan geleceğe ait meseleler (Bu konulardaki görüşlerini belirten De Gaulle ve Kiesinger, uyanık bulunulması noktasında birleşmislerdir.) (î) Fransa .ile Almanya arasında nzelliklc iktisadî alandaki işbirliğinin gclistirilmesi. Fransu Alnıan Dostluk ve Işbırlığı Antlaşması gereğince iki ülke arasında yılda iki defa yapılan yüksek kademe görüşmelerı içın Bonn'a gelen Cumhurbaşkanı De Gaulle ile görüşmelere. bugün de devam edilecektir. MOSKOVA Hükümet oreanı «tzvestia» gazetesi, dünkü sayısmda, Sovyetler Birliği ile komşusu olan ülkeler; özellikie Türkiye, Iran, ve Afganistan ile arasmda iyi ilişkiler bulunduğu [ nu yazrnaktadır. Moskova: «Türkiye ile ilişkilerimiz iyi» S«mra Sava? • Turgut Sava? Kezih Tuncay. Pazartesi hariç her akşam 21.30 da. Çarşamba Cumartesi • Pazar 17.00 de Kostümler Faize Se^m Moda Salonu tarafından hazırlanmıştır. Biletler, tiyatro gişesinde satışa çıkarılmıştır. (ilâncıhk: 8916/11423) Açıkbyoru'Z, elinalı gürıâ, lEkim5alı3Tx. Ogün, Saklambaç'tan olarak bir de eltna alacafeınıs.Tekrarlıyoru'Z • . Sak'lambaç'm elması parasızdır! ŞimdidentedDirdhn, 1 Elcnn Salı günü o gü'zdiın elmadan mdhtumkaİTnayınl 2810. İİ40J ç (Basın: 25178/11387) ÖLÜM Ispartah, merhum Hacı Mehmet ve Sıdıka Türkmen'in oğiu, merhum Mustafa ve Prof. Abdullah Türkmen'in kardeşi, Hüseyin Türkmen'in ağabeyi, Cem, Can ve Sıdıka Türkmen'in babası, Yaşar Türkmen'in eşi, 27.9.1968 günü Ankara'da vefat etmiştir. Cenazesi 28.9. 1968 günü öğle namazında Isparta'da kaldırılacaktır. Tanrıdan rahmec dileriz. AtLESt (Cumhuriyet: 11437) İzmir Belediye Başkanlığuıdan: Fen îşleri Müdürlüğü sürekli onarım isçilerine kışlık elbise yaptınlmak üzere (1260) metre kumaj satın almması kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. Tamamınln muhammen bedeli (35280..) lira ve geçici teminatı (2646.) lira olup, ihalesi 9/10/1968 Çarşamba günü saat (15.00) dedir. Nümune kumaş ve sartnameleri mesal günleri »aat (9.0012.00 araslnda Encümen Kaleminde görülebilir. İsteklilerin (2490) sayılı kanunun tarifatı dairesinde hazırlıyacaklan tekîif mektuplanm ihale ?ünQ engeç saat (14.00) e kadar Encümen Başkanhğına vermeleri üân olunur. (Basıa: t 448025076/11385) TEŞEKKUR Çok sevgili aile büvüğümüz nın vefatı dolayısiyle cenazesine iştirak, ziyaret, mektup ve telgrafla kederimizi paylaşan sayın yakmlarımıza candan teşekkürlerimizi arzederiz. AILESI Cumhuriye' 11435 ı İHSAN SOKULLU AHMET TÜRKJVIEN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog