Bugünden 1930'a 5,447,902 adet makaleKatalog


«
»

SAHÎFF ALTI M Kjylnl HW CÜMHUBIYBT OtoMis ve ağır yük lâstikleri HAFTANIN FİLÎMLERt FTl Gumhuriyet 28 Eylüi 1929 tarihli Cıımhuriyet'ten Harpte ne yaphn ? Atillâ DORSAY '(What did you do in the war, daddy?) Yönetmen: Blake EDWARDS Oyuncular: James Coburn Dick Shawn Sergio Fantoni Giovanna Ralli. Renkli United Artists filmi (Y. Melek, Kent) uygusal komedilerle işe başlayıp sofistike salon komedilerine geçen Blake Edwards, son fîlmlerinde komedinin çeşitli öğelerini bir arada kullanan «kokteyl>ler yapmağa girişti. Zengin bir güldürü ge'.eneğine sahip olan Amerikan sinemasınm geçmişi, Edwardsa yeterü malzemeyi sağJamakta büyjk ölçüde yardım ediyor tabii. . Edwards. «Harpte Ne Yaptın» ın hikâyesini. çoğunlukla işbirüği yaptığı hikâyeci Maurice Richlin'le birlikte hazırlamış. 1943 lerin Sicilyasındayız. Italya'ya Amerikan çıkarması başlamış. Stratejik açıdan önemli bir köyün 1talyanlann elinden aJınnıası görevi. bir >Tİzbaşının (Dick Shawn) emrindeki bir birliğe veriliyor. flfc kez aldığı önemli bir görevi Komedi kokteyli D Birleşmiş Milletler toplantısına iştirak eden Iran Hariciye Xa zın Fürugi Han, birkaç güne kadar şehrimize gelecektir. iran Ticaret Ataşesi Mirza Vahap Han. diln kendisiyle görüşen bir muhabirimize şunlan söylemiştir: « Fürugi Han, îran'ın Ankara Sefareti mevki ve selâhiyetini muhafaza etmektedir. Fürugi Han, îstanbu'a geldikten sonra Ankaraya da gidecektir. Iran'm Birleşmiş Milletlerdeki çalışması iyi bir tesir bırakmıştır. Tahrandaki siyasi durum da iyi c!üzene doğru gitmektedir. Türkiye Iran arasındaki ticari ve iktisadi münasebeti yakın bir gelecekte tam ve kâmil bir inkişafa mazhar olacağı anlaşılmaktadır. Türkiye iJe ficari münasebetimiz daha ziyade transit muamelesi üzorindedir.» Türkiye ve Iran fesör, «Türkiye ile Çin arasında» ki tarihi ilişküeri anlatmış, Çinlilerin, Türkler hakkındaki samimi duygu beslediklerini söylemistir. Konferansçı Çin'in nasıl yabancı fikirienn tesirleri altmda kaldığını, tarihi ve sosyal teşekkülâtını. Amerika ve Sovyetlere ait siyasî ve sosyal meslek ve sis temlerın Ç:nde uyandırdıgı tesirleri izah etmiştir. Çinli profesnr bundan sonra Çin kadınlanmn asaklan sıkı kunduralar içinda sıkışmıs, uzun saçlı maîıluklar suretınde telâkki edildiğini, halbuki bu telâkkinin yanlış oldujunu, Çinde uyanılc bir kadiniıJc bulundugunu, birçok Çin mekteplerinin Çinli kadm öğretmenler tara/ından idare edildiğini» sözlerine eklemiştir. Yunanlıların maskeieri Ankara. 27 (Telefonla Yu. nanlılann Birleşmiş MiUeter» baş\urduklan haberi burada hiç te hayret uyandırmamıştır. YunanlıJar bu hareketleriyle nihayet maskelerini yüzlerinden atmışlar dır. Bahis konusu olan cihet muahedelerin yürürlükte oluşudur. Mubadele Komisyonunun yeter derecede yetkili olduğunu geçen toplantıda söyledik. Bu fikrimizde israr edeceğiz. Vatandaşlanmızın hukukunu temin için baa tedbirler alacağımız tabiidir. Çindeki siyast ve sosyal durum Geçenlerde şehrimize gelmiş buJunan Çin gazetecüerinden Sor bon Üniversitesi Profesörlerinden Şang Çang tarafından dün Türk Ocağında Fransızca bir konferans verilmiştir. Kalabalık bir dinleyici kitlesinin bulunduğu bu konleransta Çinli edip pro «Harbte Ne Yaptın?» filminin bir sahnesinde, Dick Shawn ve James Coburn... yerine getirmek flzere heveşle yola çıkan yüzbaşıyı beklemediği bir durum karşıhyor: köydeki Italyan birliğinin savaşmaya filân niyeti yoktur. Teslim olmaya ha&ırdırlar. Tek bir şartla: köyün geleneksel yıllık festivali, o gece yapılsın.. Disiplinci yüzbaşının bütün direnmesine rağmen, festival yapılır... ve, şenlik de böylece başiar. Edwards, esas komik öğeyi, disiplinci, kaü Amerikalı yüzbaşı ile, îtalyanlann savaş sevmez, disiplin tanımaz tutıımlannm çatışmasından almıştır. Ne var ki, bu çok bilinen bir temadır. ve îtalyanlann «antimüiter» karakteri, başta kendileri tarafından yapılanlar, bir çok filme konu olmuştur. Anlatım yönünden ise, Edwards, karakter komedisinden burlesk'e, fars'tan salon komedisine, türlü çeşitli tarzları bir arada kullanmaktadır.. Amaç, seyirciyi güldürmektir, her ne pahasına olursa olsun.. Ve Edwards, yer yer amacı<ıa ulaşmakta, savaşı, savaşta insan ilişkilerini, îtalyanlan, Amerikahian yer yer kesinlikle taîlamakta, ama sonunda çok fazla (•yi karıstırması yüzünden fi!ml temposunu kaybetmekte, giderek yoruculaşmaktadır. îkinci plânda kalan «James Cobum'un yan> Rra, yeni komedyen Dick Shawn'm kompozisyonu ilgiye değer. İlâncılık: 8489 11421 * HEPSİNDEH YUMUSAKTIR * SAĞUM ve DAYANIKLIDİR * UZUN ÖMÜRIÜDÜR ' * SÜRAT SAĞIAR * HERIÜRIÜ YOIA UYAR * EKONOMIKTİR * MFAURCASIRI6ECİRİIE8İLİR PİRELLİ de darbe mukavemetini ve kontoro Düyük ölçööe arttıran" NEVA NYION „ PİRELLİ de yumuşaklık ve ozun umür sajjlayan ÖZEL STEREO • POLİMER kauçuğo 8u vasıflarıyla PİRELLİ motorlu vasıta sahiD ve şöförlerinin ideal lâstığidir. u a. HEPGUtER MÜZflFFER HEPGÜLER (Oraloglu Tiyatrosunda) 1 23cim Salı Akşamından ttibaren TIYATRO Kiralık Metres Reklâmcdık; 3697/11400 Falma Girik ve Tugay Toksöz «EZO GELİN» de, Ezo Gelin Turhan Kotnedi S Perde Yacan T« Sahnoy» Koyan: Ahmet ÜSTKL Paartesi hariç her akşam 21JL5 de Çarjamba, Cumarteai, Pazar 15 da matina Çarjamba 15 d» Perşemb* 21J5 d« tenzilgtlı halk günleri. Gi;« açılmıçtır. Tel: 49 75 83 GÜRKAN T URk IIRELLI Reklâmcılık: 3413/11399 Açıkîıyoru'2,, Cumnunyet 1/EKİM '1968'DEN İTtBAREN ' UYGULANACAK İLÂN TARİFESİ TL. Başhk ( m a k t u ) 250,3 üncü sayfa (santimi) 60, 2 ve 7 nci sayfa » 55, 4, 5 ve 6. sayfa » 50,Eğlence yerlerl : 2, 3 ve 7. sayfa » 35, 4, 5 ve fi. sayfa » 25,N'işan, N'ikâh, Evlenme, Doğum ( m a k t u ) 85, Nişan. Nikâh, Evlenme, 100,Do2um (lüks) ö l ü m , Mevlit, Teşekkür, Kayıp a r a m a 2 ve 3 üncü sayfalar '5 cm.'e k a d a r ) 150, ö l ü m , Mevlit, Teşekkür, Kayıp a r a m a 4567 nci »ayfalar (5 cm.'e kadar) 100Yayın Hayatı (Kelimesi) J, Kayıp » 1. Yönetmen Senaryo: Orhan Elnıas. Görüntü yönetmeni: Cahit Engin. Oynayanlar: Fatma Girik, Tugay Toksöz, Cenk Er, Âtıf Kaptan, Bilâl İnci, Sır rı Eliaçık. Nezihe Eröz, Ahmet Tıırgutlu, Hakkı Haktan, Gülten Ceylân. Selâhi İçsel. «Uğur Film» yaptmı. (Lâle'de) «afabeyıiııin kansına göz diken bir ahiâksu» gözüyle bakıhyor. Madem ki bu gelenek ve göreneklere göre olmuştur. o zaman köylünün de buna karşı çıkmaması, benimsemesi gerekirdi. Neden «Kore Savaşı» konmuş Ezo Gelin>? Binlerce roman ve filme konu o)an savaşta ölü sanılıp da sonradan çıkagelenlerin dramı, halkm özünden gelen Ezo'nua yapısına aykırı düşüyor. Ezo, kendisine sarkıntılık eden zengin ağa oğlunu bir eliyle tuttuğu gibi atın üstünden yere alıp, bıçağını avucunun içine saplıyacak kadar güçlü ve karşısmdaki her türlü kötülüğü yapabilecek yetenekteki adam her zaman maskara haline sokulan bir pısınk kisi. Köylü kadınların bıçakla doiaştığı Sicilya mı. Korsika mı burası? Özenti halinde fetişizme de düşülmüş filmde. Hikâye kahramanları mezoist kişüer. Önce Fatma Girik, Tugay Toksöz'itn çıplak ayakiarını sevip okşuyor, yüzüne gdzüne sürüp öpüyor. Kadın kendini tavana astıktan sonra da erkek gelip, bu kez onun ayaklaruu öpüp koklamıya başlıyor. îpi kesi• lip, sun'i teneffüs yaptıracağı yer• " de... Ali'nin savaşta ölüşüne ailenin kişileri o kadar ağlamıyor da, nedense döndükten sonra bol bol gözyaşı akıtıyor. Orhan Elmas iyiniyetle yola çıkmış. Filmi Kiiis'te yerli dekor ve aksesuvarla çekmesi, kostümlerin köylünün sırtından ahnmış olması, konuşmalarda Giiney Doğu ağzının ahnışı, başarıh kamera oyunlan, hikâyenin tersliğini örtemiyor. Ezo'nun dua edişi, döğünüşü, y«J tutuju Alevî kadınlanndan esintiler getiriyor ama, bur«daki gelenek ve görenekler Alevilerden oldukça uzak düşüyor. Sık *ık pan yaparak minarenin gösteriliji, eıan »esleri de her halde filmin tecimsel yönüyl» ilgili olsa «erek. sehir tiyatrosu üsküdar da musohipzoda CELAL İSTAHBUL BElEDİyESt A7NAR02 KAPISI komedi 3 bölüm recep BİLGİNEF i EKiM'den ttîbarsn elınah. gunâ, lEkm6dIx3ır. Ogun, ra elma alacntemız!Tekrarlıyoruz. Soklambaç 'uı • ehnası pora* srzdır! Şimdid.en.tedbirdhn, lEkim Sdh. gCnui ogüzefon tanbaç'm 6 dTnadaıı mafiınmkcumayml Manajan»: 2810/11404 Devlet Orman İşletmesi Mudurnu Müdürlüğünden Partf Adedi 1 3 15 2 1 11 12 1 1 1 üney Doğu bölgelerinde bümediğimiz garip gelenek ve „ görenekler yaşıyor. Askerden ölü haberi gelen bir delikanlınm güze! karısı. ona göz koyan evli ve zengin ağa oğluna gitmesin diye kaymbabası tarafından küçük oğluyla evlendirüiyor. Bu bir!eşmeye zorla razı olan talihsiz gelinle, gönlü başkasında olan küçük oğul, evliliği bir formalite olarak sürdürüp, birbirlerine el sür müyor, kardeş gibi yaşıyorlar. Günün birinde öidü diye bilmin asıl koca çıkagelince trajedi başlıyor. Acı gerçeği babasınm ağzmdan öğrenen delikanlı köyde barınam;yacağını anhyor. Gerçeği haykırdığı halde gelenek ve görenek yüzünden artık birleşmeleri imkânsız sayılan Ezo da, kendini a»arak facianm perdesini kapatıyor. Orhan Elmas'm 1955 te bir kez daha çevirdiği Ezo Gelin'le, Gaziantep'te zamanında yaşami} ve adma türküler yakılmış destansal «Ezo Gelin» arasında hiç bir bağ olmasa gerek... Sadece adı ve türküleri alıaan Ezo Gelin'le sanki bir folklor kahramanı yok edilmeğe çalısılmif, Gelenek ve göreneklere gör» kayınla gelinin »ohradaa evlendirüiji olayı köyd* hoş ksrjılanmıyor. Küçük oğul* • • • • • ••• fatihde UTANC «rilliam oyun 3 bölüm DÜNYAS1 i EKiivı'den itibaren tepebaşı'nda SHAKESPEARE ••1 s EKiM' den ROMEO 7ULIET trajedi 2 bölüm ahmet kutsi TTCER •••• n EKiM' den itibaren harbîye'de KÖŞEBAŞI oyun 3 bölüm ttibaren FATÎH TEPEBAS1 gişeieri 23 Eylül, HARBİYE gişesl (ORDCTEVÎ kaı^ıaı) 5 Ekünden itibaren herçün 1 2 18 arası açıktır ÜSKÜDAR gigesi FATtH TEPEBAŞI HARBÎYE D < p 0 s n • Taşkesti Taşkesti Merkez Taşkesti Merkez Taşkesti Taşkestı Abant , Vasfı Şos« Clns re n e r i I.S.N.B. Çam Tom. 2.S.N.B. • 3.S.N.B. ı 3.S.K.B. . • I.S.N.B. Göİ!E. 2.S.N.B. 3.S.N.B. ı 3.S.K.B. Çam Tomruk 3.S. Çam maden direk Mnn. MI k t s r ı Bedeli Adet M3J>m3. Lira K r 60.873 123 616 275.198 4471 1602.324 424 87.381 199 119.703 2041 1161.272 3451 1278.624 84 17.019 143 58.134 310 39.307 11859 4699.635 400,00 310,00 250,00 130,00 370,00 316,00 270,00 170,00 310,00 160,00 Soym kırlusiyeeiler.« öğrmcilera gOvsnle vereblieceğlnlz muhtellf renklerdekl uğlam, ucuz v* zarif oi y\ 47O5 78 (Basm: 25329/11407 1 Taşkesti » » USKUDARLILAR görülmemiş fiatlarla YATAK YASTIK MİNDERtabaka SÜNGER ve benzerî mamullerimizle hizmetinizdeyiz. • • Y ek u n 1 îşîetmemiz 1968 yıh istıhsalinden yukanda beyanı ya2ilı emval açık artırma »uretiyle »•tışa çikarılmıştır. 2 Satış 7/10/1968 tarihine raslayan Pazartesi günu «aat 14.00 t« Mudurnu Satu Salonund» toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. 3 Satış bedelı üzerinden hesap edilecek vergi ve regfmîer alıcıya ait olup mal bedeli ll« birlikte ayrıca tahsıl olunur. 4 Bu satışa aıt şartname ve eb'at listeleri Bolu Orman Başmüdürlüğünde, Bolu, Düzce, Adapazan, Geyve, Kızılcahamam, Ankara, tstanbul ve Göynük Işletme Müdürlük'.erinde görülebilir. 5 îsteklilerin belirli gun ve saatte teminat makbuzlanyla blrlikte Kon>isyona müracaatlan llln olunur D O L M A KALEMLERİ satrşa arzedilmiştir PMRTİK •ANAYİI EYLÜLEKİMKASIM aylarında noter huzurunda 2 şer gün bedava satış (tafsilat mağazada) Sunar Slneması karşısı No. 3 4
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog