Bugünden 1930'a 5,447,902 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 28 EyJuI 196S SAHÎFE BEŞ MAVÎ YÖLCULUK Orhatı Gezmek ne demek? Mavi Yolculuk. Yıllardır Sabahattin Eyupoğlu tarafından duzenlenîyor. Mavi Yolculuğun amacı: Çeşitli zengınlıkler, el değmemış tarihî kalıntılar, baş dondurucü doğal guzellıkleri ıle riolu GuneyBatı Anadolu kıvılarını denizden giderek gezmek, buralan daha iyi tanımak. Kırkbeş bin kişinin yurt dışına çıkmaları yasaklandı Selâhattin GÜLER Son ikl yü lçinde 45 bin 627 kisinin çeşıtll nedenlerle Türkıye'den çıkmalan yasaklannvştır. Yasak karan, Emniyet Mudürlüklerı Pasaport Şubeleri ile sınır kapılarına gonderilmiştir. Pasaport Şubeleri, venlen listeler gereğince işlem yapmağ» baslamışlardır. Yurt dışına çıkmalan yasaklanan şahıslardan çogunun vergı bor cu bulunduğunu belirten iîgılıier, «Maliye ve Defterdarlıktan gelen yazılar gereğince vergi borçlarraı zamamnda ödemeyen mükellefIere pasaport verilmemektedir. Tahdit karan kalkmadığı sürece de vergUerini ödemeyenler Türkiyeden aynJamamaktadırlar» demislerdir. «MİT» ve Siyast Polis servislerinin düzenledikleri dosyalara göre, yurt dışına çıkmalan yasaklanan sahıslann sayısı da 4 000 civarındadır. Bu gruptakl yurt dışına çıkmalan yasaklananlar ıkı grupa ayrılmaktadır: fî) Mahkeme karan İle Türkiyeden nynlmaları yasaklananlar, (5) «MİT» ve Sıyasî Polıs şubelerınin soruşturma sonucu düzenledikleri gızli raporlara gore, yurt dışına çıkmalan yasaklananlar. Askerlık işlemleri sonuçlanmayan; yoklama ve asker kaçaklarına da pasaport verilmemektedır. Istanbul Emniyet Müdurlüğune askerlık şubelerinden göndenlen yazılardan 2.700 klşır.in durumlarını düzeltmedikleri sürece, sırur dışına çıkamayacalîlarına daır kayıtlar konulmuştur "Havada lavada geçinebiliyoruz,, «Geçinebiliyor musunuz?» anketimizc çeşitli il ve ilçelerdeki okuyuculannıızın mektupla gönderdikleri cevaplarla devam ediyoruz: • SÜLETMAN ÖZKAN (Polu memuru İstanbul) Memurlar, her ne kanun çıkarsa çıksın bu günkü koşullar içınde, aldıkları maaşlan ıle geçınmelerinın dar olacağı kanaatındeyim. Bunun yanında 12 saat vazife görenlerse, bambaşka zorluklarla karşı karşıva kaldıklan ve nefes almakta zorluk çektıklerı goruluyor.» • OSMAN I. SARI (SSK Neçrlyat Mudürluğunde ressam • Ankara) «6 nüfuslu bır aılenın reisıyım. Tıyatro v« sinemamız kırada, oturduğum evdır. Gezılerimızi de arasıra duşlerımızde düzenlerız. Evın badanası, boyası, ayakkabıların tamırı ve boyası, hattâ pantolonumun tamiri işi bana aıttır. Buna karşılık maaşım engeç ayın 10 unda biter. Bundan sonra ha vada kapıp tavada yemek suretiyle veya borçla geçımimıze biçım vermeye çalışırım. Bu yüzden biçimimi çok erkenden kaybettim.» • METİN ÖZTEZCAN (Belediye Zabıtası Komıser Mv. İstanbul) «857 lira para almaktayım. Üç çocugum, esim ve ben insanca yaşamak çabasından ümidi kesmıs durumdayız. Çocuklarımızın hıç olmazsa cemiyete faydalı olabılmes» için en az 1600 lira ücret alabilmeliyiz kanısındayım.» • ÎSMAlL KARATAŞ (ögıetmen Çorum) «Bakmaya zorunlu olduğum kimselere karçı gorevimi vapamadığım gibi, aldığım maaşla tek başıma da geçinemiyorum. Maaşlan hayst standar dına göre değil. yaçamak için gerekli olan herşeyın fiatını msaşa göre düzenlemek daha yararh olur kanımndayjm. Yoksa Personel Kanunun bizi kurtaracağını lanmıyorum.» • Nt'Rİ ALPAY (SSK Neşriyat Şefı Ankara) «Yılda 390 milyon lira ek ödenek a!an 1. 2. 3. ek görevlilerle babadan kalma servet snhibl olan lar hariç hiçbir memur bu gün aldıfiı maaşla ^eçinemiyor. Bundan ötürü de memur ların hemen hemcn tümünde ahlâki çöküntü baslamıştır.» Gezinin adı lar buzlukta yerleştiriliyor. Motorun ozel balıkçısı bulundugundan balık konusunda iikıntı yok. Yolcular gruplara ayrılarak yemek pışiriyor. Yolculuğun amacı İzlenen yol Bu yıl benim de katıldığıra mavi yolculuk, Antalya limanın dan basladı. Guneye dogru gidilerek Gelidonya burnu dola«ıldı. Finike, Demre. Kekova, Kaş, Yedi burun yoluyla Fethiyeye gelindi. Oradan hareketl» Marmarise girildi, devam edilerek Reşadiye yarımadası dolasıldı ve Kerme korfezi gezildi, yolculuk Bodrum'da son buidu. Bu arada yol boyunca gezilmesi, gorulmesi gerekli eski jehir kalıntıları, özellıği olan doğal güzelhkler zıyaret edıldi. Kullanılan araç «Hurriyet» adında Marrr.aris limanına bağlı, eskıden balıkçı teknesıyken sonra yr.lcu ta^ıyabılecek bazı desışıklıklere uğramış buyukçe bır motor. 20 yol cu alabilıyor. İzmir'de MAVİ YOLCITLAR GEMİDE bir takım var. Ben onları gerl demi'ler. «Gezmek ne demek? verdim.) Böylece haritasız yola Siz asıl maksadınuı löyleyin.» çıktık. Bodrum'a gideceğız. FırEyüpoglu, bu İlk gezl lçin juntına patladı Izmir'den çıkınca. lan anlatıyor: Bedrl, hemen karaya çıkalım, diyor. Kaptan, olmaz parçalanınz, «Bu İlk geziye t&ka İle çıktık. diye bağınyor. Bir tartışmadır Ne yüznumara var, ne bir şey. koptu. Sonuçta fırtına durdu ve Muayenede memurlar bızl tutyolumuza devam ettik. tular. Gezmeye gıdemezsıniz diye. Tartıştık. Ben de o zaman I Bu ilk yolculuk için bizi, blri«i (bir işler kanştıracaklar) diTalim Terbiye heyeti âzasıyım. ye Jurnal etmis. Kimseyi gezmeDaha sonra takanm kaptanmdan ye gittiğimize inandıramadık. can yeleği, harita ve vesaıre sorHakkımızdaki sorusturma ıse dular. Bunların hiçbirı yok. Kapüç yıl devam etti.» tan gitti, geldi ve Muayenedeki memurlara mukemmel bır hanta takımı, yeten kadar can yeleği gösterdi. Izmir'den çıkınca kaptandan görmek için haritalan it tedim. Kaptan (Ohhooo) dedı. (O haritalardan Izmir'de sadece Mavi yolculuk ilk böyle baslsmış iste.. Bugünkü duruma bakınca lnsan arada ne kadar bUyuk bir değişiklık meydana geldigıni daha iyi anüyor. Şimdı bu kıyılar turistlerle dolu. Eyüpoğlu'nun dostlarıyla birlikte düzenlediği mavi yolculuğa katılanlarm sayısı da yıldan yıla artarak gelmış. Artık bir yolculuk değıl, bırkaç yolculuk yapılıyor. Marmanstekl Hürriyet motoru yıllardır mavi yolculan taşıyor. Yolculuğa katılanlar, yolculuk sonunda yapılan hesapla adam basına düşen paylanm ödüyorlar. Adam başına 300 ilâ 500 lira ara smda bir masral düşüyor. Çoğunlukla gunduz yol alınıyor, geceleri bır kuytu, koy, liman ya da korJez bulunarak demır atıhyor ve yolcular guvertede ya şışme yataklarının ya da portatıf karyolalarının uzerınde uyuyarak geceyı geçırıyorlar. Yolculuk biçimi Gezmek ne demek? Sabahattin Eyupoğlu 1945 yıhnda ilk mavi yolculugu Izrrir' de bir taka tutmak suretiyle dd zenlemiş, ancak o zamarıki jetkililerle bu sebepten ba$ı derde girmiş. Izmir'de taka ile limandan çıkarken Muayene denilen yerde lıman yetkilileri, ilk mavi yolculara gormuslar: «Nereye?» Bunlar . evap venniş: «Gezmeye». Yetkililer inanmamıs kulaklarına: «Hadi canım» önemli limanlardan kumsnya ve kahplarla buz alınıyor. Bun Yiyecek konusu 0 zamandan bu zamana YARIN Yüzyülar boyunca yanan ateş. ORUHDIO MAVİ TOLCULARIX DOLAŞTIKLAM YÜZLERCE KO>DAN BİRİSİ CİHAN KOM. ORT. Soltanhamam Katıreıojlohtn kıtSİıtmbDİ EX BUYUK ENİYİSİNİ SEÇEBİLMEKTIR • • • • % SAMt ÜĞURLD (îcra memuru) «Allaha sükur nâmerde muhtaç değilız. öhıısek Belediye kaldırır ccnazemizi. Yeni çıkacak Personel Kanunu hakkında hıç bır bılgim yok.» • SAADETTİN SENdOLOÛ • LV (Imam) «470 lira alıyorum. Bu parayla geçım zor oluyor. Bızim ıçın havırlısı hangı tarafsa he rlıvecegız.» 0 NURTEN TARAKÇ1 (Giş« memuru) «450 lira kazanıyorum. Benim ıçm bu para normâl çünku evde babaıtın emeklı maa;ı. karde^ımın ma •sı da var. tyı vaşamam ıçın en azından 800 lira almalıyım. Tek «ıleyı bu ka7ancım ile geçmdırmek eib<"t zor.» 0 ÖMER KAPLAN ı Ürta Okul ögretmenı) «800 lira geçiyor elıme. Benim maasım kadar da karım alıyor. Yeni Personel Kanunu bızım ıçın bır değışıklık getırmıvor. Maasım 900 iıra olnıuş ne Çikar, 350 lira olan ev kırasını 450 yapacak.» • MUSTAFA ERSAN (İlk Okul öğretmeni) «Elıme 6;O hrt para geçiyor. Bu koşullar içinde geçınemiyoruz Her şey ateş pahası olan bir ülkede, memurun mıaşına zam olunca elbet gıda ve vıvecek maddelerıne de zam olacak » • TÜRKÂN ÜREL (Memur) «500 Rra maaş ^lıvorunı Pır kızkardeşım lısede okııvor, evımız kendımızın fakat babamın emeklı maaşı olmasa geçınmemız ımkânsız nlacak. Yenı Personel Kanununun, memurun vaşama s»"vı\e5ini du7elteceğıne 'naiTv. nııro » • AYTEN BAŞEĞMEZ (Memur) «Geçınemıvorum, geçınmem de ımkânsız 450 lira ıle. Ama, babam v e annem de çalışıyor. Evin kig bir ihtiyacına karışmariıeım halde yetmiyor bu para bana. Eğer 1000 lira feçerse elime ancak yetecek » • KÂMURAN TÜREKIJ (Memur) «955 lira alıvorum ayda. Fakat tstanbul'Ha Ünıversıte öîrenimını \apan ıki oğlura var. Yıllardır bnrç içinde yüzüyoruz. lnanır mısı nırT Ayın ikisinde beş kuruş kalmıyor elımde. Porsonel Kanunu da kurtaramıyacak bizleri.» t L ÂN r ukrrakBîrde a elma dkı Devlet Orman İşlelmesi Alanya Mudürlüğünden: 1 lşletmemiz Demirtas bölgesl Sedre asfalt kenan depop ^da 1968 yılı istihsali olup tamamen standardızasyona uygun bulunan Maba ormanı emvallerinden 2 partide 79.975 metreküp birincı smıf normal boy karaçam tomruğu beher metreküpü 450 liradan, 10 partide 577.501 metreküp ikinci sınıf normal boy karaçam tomruğu beher metreküpü 350 liradan, 9 partide 505531 metreküp üçüncu sıntf normal boy karaçam tomruğu beher metreküpü 300 Ûradan. 3 partide 138.907 metreküp üçüncü sınıf kısa boy karaçam tomruğu beher metreküpü 240 liradan, Merkez bölgesi Kızılalan ve Karanidere ormsn içi istıf yerlerinde iki partide 148 adede denk 24.9?3 M3 üçiır.c'J smıf normal boy kızılçam tomruğu beher metreküpü 195 liradan, 2 partide 44 031 M3. üçüncü smıf kısa boy kızılçam tomrukları behor metreküpü 145 liradan muhtelif orman içi istif yerlerinde 22 partı 732 21€ M3. kızılçam sanayi odıınu beher M3. 120 liradan oimak üzere 11/10/968 Cuma günü saat 14 te Alany» Devlet Orman Isletmesi Müdürlüğü binasında toplanacak komisyon huzurunda açık arttırma suretıyle ve peşin bedelle satış yapılacaktır 2 Taliplerin satış günu olan H/10'1968 Cuma günü saat 12 ye kadar almak istedikleri partilere «it temirnt makbuzlannı satıs komisyonun^ vermelerini. 3 Teminat mektubu vereceklerin mektuplar^ın müddetsiz olması ve îşletme adı ile ihale tarihi emvalin cins ve nev'inı belirtmeleri sarttır. 4 Satışa ait şartname ve parti listeleri ile her partinin teminat mıktarmı gösterir tevhid cetveli Orman Genel Müdürlüfünde, Antalya Orman Başmüdürlüğünde, Antalya, Ankara. istanbul. tzmir, Afyon, Kütahya Isparta. Burdur, Mersin. Adana Îşletme Müdürlukleri ile Konya, Nkenderun Gaziantep. Malatya Orman Brilge Şefhklerinde. Ankara, İstanbul. tzmir. Antalya. Afyon. Mers.n: Adana: Gaziantep Ticaret ve Sanayi Odaları ile lsletmemizde görulebilir . 5 Sanayi odunu satışına iştirak edeceklerin kapasite bel^elerinin 196t yılma aıt olmak üzere komisyona ibraz etme'eri şarttır (Ba^ın 2530611409) Saldombaç'm eîmosı sızdıri Şimdiden lEkimSalı günüoç üincıdcııı mcüuuın ko. 26150 lira muhammen bedelli bir adet CtmkurtarM» Otosuna Ambulans Kansörü yapımı işi 9 Ekim 1968 çarşamba günü saat 15 de ihalesi Hükumet Konağmdâa II Daimî Encıimenınde icra olunmak üzere kapalı «arf u«ulüyle eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme p\Takı her gün Encümec Kaleminde g8rttl«bileceği gibi Saçhk Mudürlüğünden bedelsiz olarak «lıaabüir. İsteklilerLn 2490 sayılı kanunun hükmune ve |«rtnamedeki tarifata ujgun olarak (1961/25 liralık ilk teminat belgesini. bu yıla aıt Ticaret Odası veya ilgili Dernek belgesini ve esas teklife ait mektubu muhtevi, talip çirket i»« mezkur kanunun 3. maddesmdekl belgeleri de muhtavi) hazırlanacak kap<>h zarflannı en geç ihale saatinden bir saat öncesine kadar makbuz karşılığmda Encümen Bajkanhğına vermeleri ilân olunur. (Basın: A. 1271625028/11389) Zonguldak Vaüliğinden PA A A D I K A YSLR A İ ELECTRICA MAMULLERİ AD1YLA MARUF KARA NAKİL VASITALARINA MAHSUS 3 Kalem Çam azmanı alınacak T.C. Devlet Dentiryolları İstanbul Alım veSatım Komisyonu Reisliğinden: 1 3 kalemden ibaret ve muhtelif ölçüde 241 «det ç«n> azmanı 10 Ekim 1968 perşembe günü saat 15. d« Sirkeci'deki Komisyon binaaında kapab «arf umılü ile satm almacaktır. Tekliflerin en geç o gün l u t 14.30 a kadar Komisyona verilml? vey« gelmiş olmaıl şarttır. 2 Gecid teminat tekllf edilen bedelln yuzde btfi dup fATtnuneler Koz&İjyoodAn bcdslsis t1^^şh^^yr I TCDD. öıaleyi ympıp ympmamatt» T»V» kum«o y*pmâjcta •• tcrcuı ettijl t&libt Tspmakts tmmTHCP MP~ bestir. (BMSB: SS980/U41t) ELEKTRİKAESIMI "Made In Germany" ibaresi mamullerimizin üstün kalitesini garanti eder: Modern, zarif ve sağlam yapılış Kusursuz ve arızasız çalışma Rakipsiz fiatlar SÜMERBANK Ateş Tî':'ası Sanayii Müessesesi 1 Müessesemize ait TarlasSzı îsletmesi icin Amasrs'dan a!ınacak elektrik enenisi yük^ek gerilim havaî hattının insası icin »çılan eksiltme, şartname esa^lan dahiünde ve birim fiatı esasına göre 810.1968 Salı günü saat 15 nfl te Filyos'taki müesse«« merkezinde yapılacaktır 2 l^teklilerin buna ait teklif mpktUDİannı en eeç 81(11968 srünö saat 14 00 fe Miıessesemizde buluidıırulacak şfkılde gdnHerm»len gerekmek'cdir. 3 t=:n kesif bedelî 80 13(1 TL. olup muvakkat teminst 4000 üradir 4 Bu işe sit çartnarrıp Müe«sesemiz Ticaret Sefiğinden mesai saatlen dahiünde temin edüebilir. 5 tlgih resımler Müesses» M»kin» ve Enerji Şefliiinde ?6rülebilir. 6 Müessesemiz ihaleyi yapıp y»pm»makta veya dilediğin» yapmakta serbesttir. SÜMERBAKR ATfŞ TlTftT,A«H SAV4TH f t L T O «i (Smta: 207111411) İTHALATÇILAR İÇİN LİSANS VETRANSFER KOLAYLIĞirELYERÎŞLl TESLİM ŞARTLARI Ihracafçıst Türkiye Mümessili : TRAMSPORTHfAICHIMEM EXPORTIMPORT DIUTSCNIR I M M I M U M O AUSSEMNAMOIL • DR 1 O « I I R 1 I N Dmmukrat Almtn Cumhurifti N. ve Y. FRESKO Koll. Şti. Şair Ziya Paşa Caddesi Doğ Han 30/9 Karaköy İstanbul Telefon : 44 96 89 491124 P. K. 125 Karaköy
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog