Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURtYET 28 Eyîöl 1968 SAHtFE ÜÇ BUGUH Müdahale bolluğu on haftalarda yeniden ortaya çıkan «Müdahale Hakkı» kavramının, spekülâtif bir tartışma içinde eriyeceği anlaşılmış bulunuyor. Bu kavramı, önce Moskova ortaya atmıştı. Moskova, Batı Almanya'nın tekrar diinya barışını tehdit eder hale geldigini ileri sürüyor, B. Milletler Yasasının 107 ve 53 üncü maddelerinin bu durumda müdahale hakkı verdiğini belirtiyordu. Ikinci Dünya Savaşınm «Düşman Devletleri» bansı tehdit edince, müttefiklere, yani Rusva'ya da müdahale hakkı dofardı. Şimdi yeni bir haber var... Dofu Almanva'nın Çekoslovakya Işgaline fiilen katılması üzerine Batılılar da, Dofcu Almanya'ya müdahale hakkının varlıfeinı hatırlatacaklar. Cünkü Doeu Almanya da Pünya Savasındaki «diişmanlar» dan bir tanesidir ve o da harış için tehditkâr durun a gelmiştir. Bu arada Pravda bir yorumunda. «Moskova, düzeni hozacak bütün âsi sosyalistlere müdahale edebilir» görüşünü ileri sürmektedir. Dominik ve G. Vietnam'a müdahale eden Amerika' nın bu hakkı da bir kenardadır. Bütün mesele, kitnin kime müdahale edemiyece£ine kalmıştır ki, bunu da biz biliyoruz : Ne Ankara Washington'a, ne de Praç Moskova'ya müdahale edebilir. .. Merak ettiğimiz şey, bu gün Bonn'a giden De Gaulle'ün neye ve kime müdahale edecegidir?.. Bu ziyaretin Dogu Batı ilişkilerinden ziyade, Ortak Pazar fngiltere meselesini ön plâna çıkartacagı biliniyordu. Hatırlanacagı gibi De Gaulle. veto hakkını kullanarak, tngiltere'nin Ortak Pazar'a girmesine müdahale etmi.ştir ve etmektedir. Fransa dısındâki bütün Ortak Pazarcıların kabulüne razı oldukları tngiltere'ye De Gaulle, Bonn'da «evet» derse, dünyadaki müdahalelerden bir tanesi böylece yok olacaktır. Orta Avrupa, Güney Dogu Asya, OrtaDoğu, Lâtin Amerika ve geriye kalan diğer bölgelerdeki bütün anaşmazlıkların çözümünün, söz konusu müdahale hakkının varlığına dayandıği anlaşılmıştır. UThant'ın teklif ettiği dört büyükler zirvesi toplanır ve sadece müdahale hakkını hâllederse bu bile büyük hizmet olacaktır. Pasifik Okyanusunda deprem.., C Dean Rusk, Humphrey'nin Viefnam'a B. Milletler kuvveti gitmesi fikrine karşı Meksika'daki kurbanlar artıyor S PASADE.NA (California) (a.a.) alifornia Teknoloji Enstitüsü sismografı, merkezinin Pasifik Okyanusunun güneyindekı Tonga adalarında bulunduğu tahmin edüen şidd'etli bir deprem kaydetmistir. Depremin şiddeti Richter cetveline göre 7 olmuştur. Enstitünün bir temsileisi, sarsıntının zarara, ya da denizin yükselmesine yol açması ihtimali bulunmadığını, zira Okyanusun derinliklerinde meydana geldiğini belirtmiştir. MEXtCO Perşembe günü Chiapas bölgesini harabeye çeviren deprem sırasında yıkılan evlerin enkazı altından 15 ceset daha çıkanlmıştır. ••> Ayın çevresinde dolaşıp dünyava donen ve Hint Okyanusuna inen Sovyet uzay aracı Zond5. 3 Ekimde bir genıiyle Bombay'a getirilecek ve oradan urakla Rusya'ya gönderilecektir. Zond5 in yolculuğu yukarıdaki diagramda gorirüyor: 1 Geçici görüngeye giriş, 2 Aya doğru yöneliş, 3 İlk rota düzehmesi, 4 Ayın çevresinde, 5 İkinci rota düzeltrne'i. 6 Ayırıcı cihazın (erki; 7 Uzaydaki balistik ayrılma, 8 Kendiliğinden rota düzeltiliyor. UMUHAİA (Biafra), (a^.) n iafra Devleti Başkanı Albay " Ojukvvu, Biafra Danışma Mec lisi ile Umuhaia Ihtiyarlan ve Şefleri Meclisinin topiantısmda Biafralıların tesüm olmıyacağını ve sürgünde bir hükumet kurmıyacaklannı belirtmiştir. Biafra Devlet Başkanı konusmasına devamla şöyle demiştir: « Bu savaşın başındanberi gücsüzlüğümüziin farkında olarak çarpıştık. Mücadeleyi terk etseydik feda ettiğimiz can ve malzeme boşuna harcanmış olacaktı. özgürliik volundaki mücadeleler daima şüç nlmnçtur. Fakat sebat eden her zaman xaferi kazanmıştır.» Biofra teslim olmoyocokl BflSINOAN Moskova ve Bonn atı Almanya ordusu gizlice çok tahripkâr silâhlarla donanıyor..» «Bonn, dünya banşına karşı bir ihanet ağı örüyor..» «Ren intikamcılan, Avrupa haritasını değiştirmeyi tasarlıyorlar.» Bugünlerde, yukardaki türde suç lamalara, Sovyet basını ve televizyonunda sık sık rastlamak mümkün. Rusların bu saldınlan karşısında, Batı Alman liderleri de, Amerika ile olan ilişkilerine endişe ile gittikçe daha çok önem veriyorlar. Almanya'yı suçlama, Sovyet propagandacıların birkaç yıldan beri uyguladıkları bir metottu. Ruslarm Batı Alrnanya'ya yönelttikleri bazı ithamlar sık sık ve aym deyimler kullanılarak yapıldığından, kimi alaycı BatıU gözlemciler, Rus gazete sekreterlerinin bu deyimleri mütettiphanede bir kere dizdirip, sonra hjç bozmadjklannı ve zamanı geldikçe, aynı tâbirleri gazetede bastıklarını öne sürmektedirler. Fakat Çekoslovakya'nın işgalinden sonra, Almanya'ya yöneltilen Rus suçlamalan İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana, en yüksek düzeye ulaşmıştır. Üstelik, bu saldırıların sebebl de değişmiştir. Ruslar bir dereceye kadar, Batı Almanya ile uğraşmakla, dünyanın dikkatinl Çekoslovakya'dan D PORTEKIZ'İN YENl BAŞBAKANININ YOLU LİZBON, (a.a. • Radyolar) i ortekiz Cumhurbaşkam Amiral Marico Thomaz, Başbakanlık gi>' revine Doktor Marcello Jose Das Navas Caetano'nun atandığım belirten karaıname metnini gece radyoda okumuştur. Yeni Başbakan, dün Mil.'.i Meelis'te yaptıgı konuşmada, «l zun süreden beri ülke, bir dahî tarafından yönetilmeye alışmıştı. Şimdi ise, difer bütün insanlara benzeyen kimselerden kurulu bir hükümete alışması Portekiz'in yeni Basbakanı gerekiyor» demiştir. Prof. Marcelo Caetano, jiyasî göz'.emcilere göre, eski BaşbaSalazar'ın halefi, rejimin dekan Salazar'dan da sağcı bir povamını sağlayacağım belirtmeklitikacıdır. le beraber, «önceden kabul edilDüne kadar Lizbon Üniversimis ve bugüne kadar uygnlanatesi Hukuk Fakültesinin Dekagelmiş çözümlere inatla baglı nı olan Caetano, 1962 yıhnda, kalmanın ve ülkenin hareketsizLizbon Üniversitesi Rektörlülik içinde yaşamasmın söz konu ğünden istifa etmiştir. Bu istifa, su olmadığını» saylemiş. «SiyaCaetano ile Salazar'ın görüşsetin ana hatlarını muhafaza etlerinin çeliştiği tek hâdişedir. mek, ( hükumeti ferektiginde ihCaetano'nun istifasına, Polisin, tiyaç duvulan reformları yapmak bir öğrenci mitingini dağıtmak tan alakoymıvacaktır» demiştir. üzere üniversite sitesine girmeCaetano, «Kinleri ve mutsuzsi yol açmıştır. lukları ortadan kaldırmaya yarCaetano'nun sağcılığı, Portedım etmek üzere ülkede fikirlekiz'in günlük yaşantısında kökre müsamaha gösterilmesi prenlu d'eğişiklik.'ere karşı olan assibinin yeniden uvgulanmasını keri ve sivil liderlerin büyük arzu ediyorum» dedıkten hemen sempatisini kazanmıştır. Caetasonıa, Komünizmin kanun dışı no'nun ordu kendisini desteklesayılmaya devam edeceğini ve diği müddetçe, Salazar'ın ızinden kamu düzenini hozanlara merhagideceği anlaşılmaktadır. met edilmiyeceğini soylemiştir. (iiniiıııı. Salazar'ııı verııiB A WASHİNGTON, (a.a) merıkan Dısişleri Bîkanı Dean Rusk, Başkan Yarriımcısı Hubert Humphrey'nin, serbest seçimleri hazırlamak ve yabancı birliklerin çckilmesine nezaret etmek üzere Vietnarn'a bir Birleşmiş Milletler kuvveti gönderilebilecegi volundaki fık nni hiçbir şekilde paylaşmariığı nı açıklamıştır. Dean Ru.'k sözlerine devamla, «Birlesmis Milletlerin, savaşın sona erme$inden önce Vietnam'a Kuvvet eön derecegini sanmam, faUat barif imzalanınca orada Milletlerarası bir kuvvet bulundurnlması yerinde olur» demiştir. Çuebec Başbakanınm cenazesi zirveye yol açıyor MONTREAL, (ajı. Radyolar) Ekim'de Fransa'ya gideceğini açıklayan Quebec eyaleti başbakam Johnson'ın önceki gün ölmesi, Kanada'da günün konusudur. Fransızca konuşan Kanadalılann eyaleti olan Quebec'in De Gaulle tarafından bağımsızhğımn istenmesi, bilindiji gibi Kanada Fransa üişkilerini zedelemişti. Pazartesi günü yapılacak cenaze törenine De Gaulle'ün yahut Fransız Başbakam Cou J ve de Murville'in gelmesi halin ı de, yüksek seviyede Fransız Ka j nada görüşmeleri yapılması ümit I edilmektedir. j GÜNAY ŞİIVIŞEK'in İKİZ çocuğu oldu Gazetemiz Eçe Bürosu Şefi Günay Şimşek'in eşi Ecmel Şimşek, Buca Sosval Sigortalar Hastanesinde biri kız. diğeri erkek ikiz çocuk dünyava getirmiştir. Şimşek ai'e?ini tebrik eder, yavrulara uzun ömürler dileriz. n SA1ILIK 10,5 ayak pembe renkte • : Arçelik buzdolabı ve çamaşır makinesi. Mfîracaat: 48 63 U (Cumhuriyet 11434) KAYIP Mühürümü kaybettim. Hükümsüzdür. Sıdıka Tozcan Cumhuriyet 11427 Ball istifa ettî; yerine bir gazeteci atandı WASHÎNGTON, ( u . ) aşkan Johnson, Amerika'nm Birleşmiş Milletlerdeki Baştemsilcisi George Ball'un istifa ettiğini ve yerine «Washington Post» gazetesi yazarlarından Russel Wiggins'in atandığım «çıklamıştır. tstifası Başkan Johnson tar«fından açıklandıgı sırada, GeorEe Ball başka bir basın toplantı^mria konuşmakta idi. George Ball'un i«tifasının, iç politika ile ve ozellikle Hubert Humphrey' nin Başkanlık adayhğı ile ilgili olduçu belirtilmıştir. 65 yaşında olan Wiggin5. 1960 yılından beri «Washington Post» Gazptcsi ldare Meclisi Başkanj ve yazarı bulunmaktadır. B 8 ay hapse mahkum edilen Kızıl Danny'nin cezası tecil olundu FRANKFURT, (14.) Kitap sergisiyle ilgili bir öd'ülü almak için St Paul Katedraline gelen Senegat Cumhurbaşkanı Leopold Senghor aleyhinde yapılan gösterilerde rolü bulunduğu iddıasiyle yargı'.anan öğrenci lideri Daniel Cohn Bendit (Kızıl Danny), dün 8 aya mahkum edilmıs, fakat ceza, tecil olunmustur. Duruşma sırasında tutuklu öğrenciler ayağa kalkmayınca Savcı, bunların iki gün hapisle cezalandırılmalarını istemiştir. An cak yargıç. gençlerin, tanıklar yemin ederken yerlerinden ka'k mamayı mahkemeye hakaret olarak düşünmediklerini ve tabii saydıklarını belirterek, savcının isteğini reddetmiştir. KiVi İlâncılık: 8489 11422 Birmanya Açıkb/oni'Z. • . SaMornboç'ın eİTnalı günâ, lEkrmSalıciır. Ogün, ^aklanıbaç'tuiı rıolarakbirde Lva elma alacaksıni'z.Te'krarlıvDru'z • . Saklambaç'ın elması pardsızdırl 5nndiden tedbir dhıv 1 Eklm Salı günü o güzelim eltnadan mahıumkaİTîiayın'! Manajans: 2810/11401 çekmeyl ümit etmektedirler. Aynca, «Alman tehdidi» temasını işlemekle, Çekoslovakya'yı işgallerini haklı göstermiye çabala • maktadjrlar. Fakat esas amaçlan, Bonn'un Doğu Avrupa ülkeleri ile daha sıkı iktisadl ve diplomatik ilişkilere girmesine engel olmaktadır. Gayeleri ne olursa ol"un, Rusların. bu amaçlara alafmalt için büyük çaba harcadıkiarı bir ger çektir. Nitekim üç hafta önce, Moskova, Almanyaya k.ırşı askeri müdahaleds bulunabileceğıni bile öne sürmüş'ür. (Sov ' yetler, Birleşmiş Millctler Yasa sının. «Eski DUşmana» müdahale hakkını veren, 53 ve 1(17 nci Mad. rini ileri sürmüşlerdir.) Dünya Başkentlerinin çoğunda, Rusların hu tehdidi ciddiye alınmamıştı. fakat Bonn'da, bu tehdide çok daha fazla önem verilmiştir. Başbakan Kurt Kıesinger, iki temsilcisini derhâl Vashingtona göndererek Amerikanın Sovyet tehdidini covaplan dırmasmı istemiştir. Bunun üzerine, eeçen hafta, Alman baskısı altında, Amerika pek istemiyerek, harekete geçti. Dışişleri Bakanhği îdzcüsti Robert J. Mc Closkey, gazetecilere verdiği bir beyanatta, Birleşmiş Milletler Yasasımn, Ruslara Batı Almanyaya müdahale hakkını vermediğini açıkladı. Mc Closkey, Ruslar böyle bir teşebbüste bulundukları takdirde, NATO Kuvvetlerinin derhâl harekete geçeceğini de sözlerine ekledi. Bir kaç gün sonra, Pravda'nın Batı Almanya'ya karşı hücumlarını tekrarlamast üzerine, Mc Closkey sert bir bi çimde şöyle konuştu: «Pravda, Batı Alman militarizmi ile nğraşacajhna, Çekosiovakyanın işgaline katılan Doğn Almanyanın militarizmine parmak bassa daha iyi eder.» Fakat Mc Closkey'in bu sözieri de. Bonn'u tatmin etmedi. AImanlar, Çekoslovakyanın lçgali karşısında, Washingtonun neden, Sovyetlerin bir kusak önce Alman saldırısı karsısında gösterdikleri tepkiyi göstermediğini, merak etmektedirler. «Newsweek» hadiseler arasında {Yıllık izninin bir kısmını yuri dışında geçiren yazarımız Burhan FELEK, önümüzdeki gün< lerde fıkralanna yeniden başlayacaktır.] Mehnıet BARLAS Komünist Partisi Başkanı öldürüldü RANGUN (a.a.) aung Mva adında âsi bir komünist asker, akşam gazetecilere. Birmanya Komünist Partisi Başkanı Tekin Taa Tun'un 24 Eylulde, saat l î de öldürüldüğünü açıklamıştır. Parti Başkamnı öldürenin kendisi olduğunu övünerek bildiren Mva, "haşkanı bir kurşunla delikdeşik ettiğini» soylemiştir. M Kısaca. Bilmek hakkınızdır... Son para yatırma tariM • TAKBtH Avrupa Konseyi, Yunanistan askerî idaresini, ülkede demokrasiye dönülmemif olmasından ötürü takbih ederek, önümüzdeki ocak ayında, Yunanistan ın Konseyden çıkarüması meselesinj görüşmeyi kararlastırmıstır. • KATILMIYOR Tunus'da yaymlanan resml bir bildiride belirtildiğine göre, Tunus, hangl kademede olursa olsun, Arap birliği teşkilâtının toplantılanna katılmamağa karar vermlştir. • 3.5 MILYAR YIL Amerikan Uim adamlanndan Prof. Dott tngel, 30 yıl güren ıalışmalardan •onra Afrika'rm çüneyinde dünyada mevcut en eski «Fosil»i bulmayı haşardığını bildirmiştir. • PEYNtR Başkan Johnson. Tarım Bakarunm tarsiyesi Uzerine Avrupa'dan ithal edilen peynirin kısıtlanması için acela tedbir alınmasıru ve derhal harekete geçilmesml istemlştir. 4 Milyon liralık ikinci çekilişin bu çekilişimiz ikiricidir* diyoruz. Çunku ü tunu fevkalâde konforlu apartman dairelerinî 5 Ekimde sona erecek olan yf GÜZİN ÖZKATNAK (Üntürk) ZAFER ÖZKATNAK ; Evlendiler "•, 27.9.1968 Ankar» ' ucuncu büyük cekilisimiz •• takip edecektir, ihtiva eden , i Cumhuriyet 11428 ve YALÇIN ORAL Evlendiler Balin Otelt • Ankars w TURKIYE CUMHURIYETI (Herij: 2«72)11429 AKB AN K Üâncüık: 8849/U418 Dr. Nesrin özpir Dr. Mümtaı Mabnnteğln ZİRAATBANKASI (T»JUı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog