Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

S\TitFE ÎKÎ 28 Fviui 1%8 CTJMHTJRİYET DEVRIMIÇİN E6ITİM ismet KÜR •yancı, btrlestfrict, onlara yrt gfaterld ntteükmillettn asü erlatlan, ey gerçekten te olan kararlar. bizi düşünen toplumcular, ey aydın so# Resml yönetfcileri ttyaneı, onlara yol nımluluğunu yüklenenler!.. tyi kulak verin .. joV'rici nitelikte olanlar. Biz ıssız toprak ve âciz, biz, doktorsuz, ilâç» sız, dertler düğümüyüz. Biz okullarda okuma A Gelecekteki Türkiye'nin ihtiyaçlannı karimkânianndan yoksunuz.. Biz ırgat olduK.. sılamak için bu günden yapılması gereken hazırçocuklarımı?ı bari okutuııuz, adam edin. Si» bi Iık çalışmaiarıyla ilgili olarak alınmıs kararlar. limniz, bizi ve çoban olmaja mahkum vavruBirine. bölük kararlann ilk denemesi Şurada lanmızı Mlah askına tezelden kurtann. Yetkili yapılmıştır denebilir. Sonraki uyjrulamaları da öikararlar alın. Ellerinizi öperiz. retmenlerin ve işbirliğine çağnlmış Bbür devrimci kuruluşlann çalışmalanna bağlı olduğu için, gerÇardak Ilçesi, Bozkurt tnceler kasabaaı çekleseceklerine inanmaJctavız. Şura bildirisinde ve Söğüt köyü adma Mahmut Çetin» bu kararlar söyle özetlenmiştir: «Devrimci eçitiYukarıva aldıjpmız bu yakınmalar, 1. DPTrimci Eğitim Şurası'na «Halk» tan gelen bir yı min ilk amacı halkın siyasal bilinçlenmesine yardımcı olmaktır. Çünkü devrimci bir yönetimin ğın telgraftan biridir. iktidara geunesi. ancak kitlelerin devrim için Devrimci Eğitim Şurası'nın en flginç yöntt df, kanımızca, «Halk» tan gördüğü bu ilgi, bn eğitilmesi ve bilinçjemnesl ile mümJriin olacaktır. işçi ve köylülerin siyasal hayata ve yönetibüyük çüven. Halk'tan aldığı bu destektir. me bilinçli bir şekilde ağırlıklannı koymaJannı Milli Eğitim Bakanlığı'nın şimdiyedek dfl\e kendi çıkarlarına yönelen bir düzen kurmatenlcdiçi Eğitim Şuralanna halkın böyle ilgi lannı sağlamak, eğitimin, yerine getirmek zoeösterd;ği hiç görülmemiştir.. Çünkn halk, nlrunda olduğu bir görevdir. Bu bakımdan işçi, öğlardır Milli Eğitim Bakanlığı'nın Şuralar aracıretmen ve öğrenci örfütlerinin bu yöndeki çalıjnla, ya da herhangi bir suretle halk çocukbalarını, dar anlamda, politik bir eylem değil; ları varanna bir karar almadığım bilmektedir. (incpliği olan kamu çörevi «aymak gerekir. BuÇünkü halk, ikide bir değiştirilerek, okuyanlan nu vapmnan kuruluşlar ve kişiler görevlerini da. okutanlan da şaşkına çeviren kararlardan; yerine getirmeyenlerin sornmluiuğunu taşırlar. yerine Ketirilmemiş vaitlerden bıkıp usanmıştir. Devrimci Eğitim Şurası'na katılmış olan işçi, öğÇünkü halk, yıllar boyunca Milli Eğitim Bakanrrtmen ve öğrenci kuruluslan ve aydınlar bu lığı'ndan ulusal bir nitelik taşıyan, derrimei bir yoldaki eylemlerinl isbirliği içinde düzenlemek kararın çıktığını görmemiştir. yönünde olumlu adımlar atmışlardır.» Oysa bu kez toplanan «Devrimci Eğitim», «Devrim İçin Eğitim» Şurası'ydı.. Türkiye öğtlçüncfi bölük kararlar, sonuçlan hemen aretmenler Sendikasıyla birlikte, devrimci gençbnmasına imkân olmıyan «uzun vadeli» kararlik kun'luşlannın sorunlannı yüreklerinde dulardır. Gene Şura Bildirisi'nden alacağımız bir yanlann toplantısıydı.. Halka dönük efitirai sakaç efimle ile bu kararlan daha açıklığa kavuşvunuyftrdu.. Türkiye'de herkesin okuması; her turmak mümkündür sanıyoruz: «Yurd sorunlankesin istedlği, ulaşabilecekl yere dek ulasntası ru aydınlatrnak, bunlann Uerdeki çozüm yollaiçin çareler anyordu.. rını aramak ve böylece ilerdeki uygulamaJar için hazırlıklı olmak, TUrkiye'nin geleceğinde sorumluluk payı olanların görevidir. Yol arama çabalarından ötede, eldekl olanaklarla bazı uygulamaiara da glnşmek yennde olacaktır.» T > \T toplantıda konuşulaniann gerçek olma• * gı, konuşanlann içtenlikleri, bu toplantınm • r t * * gereğince yararlı olması için yeterll değildir. Sof^\ ğrend örgütleri Danısms Kurulu» nun nınlan seçmek kadar önemli olan bir yön de, ^* Şur'adaki temsilcüeri, ŞuraVa sunduklabunlann yorumu, ele alınış ve işlenis biçimlen «Üniversite ve Yüksek Okullar» konulu bildiridir.. Ve daha da önemJisi, alınan kararlann gerçekçi olması, toplumun bugünkü ve ya rileri, başkanlık divanına sık sık verdtkleri önerfeler ve yaptıklan etkili konusmalarla toprınki kosullar içinde yaranna olması, Szellantıya; komlayonlarda vaptıkJan çaltşmalarla likle uygulanabilir olmasıdır. komisyon rapnrlanna ve. alınan kararlara daha Beş gün, sabahın 8,30 undan aksamuı ree da devrimei bir hava kattılar. saatlerine, hattâ bazan ertesi sabahın birine kaGenel kurulda zaman zaman, özellikle «dln» dar çalışan, beş yüzden fazla öğretmenin, gene flstüne yapılan tartışmalarda: «Sız burada bUkıısak temsilcilerinin, işçi delegelerin, finiverslyük kentlerin rahatlığı, sorumsuzluğu Içmde o if hocalanmn ve daha bir yığın aydının benimturup rahat rahat fetvalar veriyorsunuz; ama, seyerek izlediği, katıldığı bu Şura, bn saydiğıarkadaşlar, biz köyden gehyoruz ve de köye dömıx nitelikleri taşıvor mnydu? neceğiz.. Rica ederım, arkadaşlar dikkatli koDevrimci Eğitim Şurası'm bn esaslar içinnuşsunlar, bizi koylümüzUn yanında zor duruma de, tarafsızca eleştirip kamu oyuna duyurahildüşürmesinler..» dive telâşlanan «öğretmen» e n>ek için, toplantınm üstünden bir sjire jreçmeoranla hayli sJvri, fakat gerekli bir «uc» tular. «inl, vanl o günlerin heyecanından kurtulmayı özellikle, yayınlanan «Şura Bildirisi» nde bekledik. belirlenen fikfr ye kararlarda (tcnç kuşağın katönce, Şflra'nın çalışms biçimi Ostftnde blkıUn IrnçtiaHTinrrrlr giM defikUr. " JIV'» • ra» açıklama vapmafc Isteriz: Şura*ya her birl, değerli ve yetkili kJsil'r tarafından hazırlanmış 23 bildiri sunulmuş; bunlann her biri üstünde uzun ve ciddl tartışmalar yapılmıştır. Bir yanonoç olarak diyebfliris ki, Devrtmci Eğidan da on ayn komisyon kurulmaş: bu kotnistim Şurası'nda: yonlar üyeleri, kendl konularıyla ilgili olarak su# Yalnız öğrencilerin değfl, Tflrk toplumnnnn nulmuş bildirilerle, bnnlar üstünde yapılmış rerçek sonınlan ele aimmıstır. tartışma ve teklifleri inceliyerek birer rapor ha# Bu sorunlarm yornmlan, jerçekçi vt bitlmzırlamışlardır. Bu hazırlanan raporlar da gene sel metodlarla yapılmıstı. kıırula nretirilmis. gene iistlerinde Urtışılmı?; # Sorunlann çözüm yollan aranırken Törk nanlan olduğtı gibi, bazılan da değiştirmeler, halkının {oğunluğunun yararlan düşflnülçıkartmalar veya eklemelerle, genel kurul taramüştür. fından kabul edilmiştir. # Sadece, TOrkiye'nin bngfln içinde bulunduğu Bu 23 bildirinin her biri, sade böyuk kentçıkmazdan kurtulması yollannın aranmasıylenn değil. uzak kasabalann, adı duyulmamıs la yetinilmemls, devrim için eğitim yapılmatöylerin, kisaca bütün Türk ulusunun, akla *esı ve de devrfanler gerçekleştirildlkten «onlebilecek her çeşit sorununu gerçekçi bir gdrnşraM kuruluslann da plânlanması karara baflc ele .alntış, bunlar üstünde teklifler getirmis lanmıştır. olan değerli incelemelerdir. # Bundan sonraki çalışmalarda, devrimci jrüçBütün bildirilerde, Türk toplumonun muhlerin birlestirilmesi, bilinçli ve etkili bir plan taç bulunduğu bir «Devrimci Eğitim» in gerekiçinde amaca beraberce yürümeleri karan lerini, niteliklerini buluyoruz.. Hafta sonunda almmıştır. genel kurula sunulan komisyon raporlannds Ise, Alman kararlann önemi, Türkiye öğretmen«devrim için gerekli eğitim» üı ve gelecekteki ler Sendikası'nın, Devrimci Eğitim Şurası'm Türkiye'nin ihtiyaçlan plânlanıyor, karara bağtoptamakla çok olumlu bir başlangiç hazırlamıs lamyordu. olduğunun açık bir ifadesidir. 1 Üİİ :::: • • •<•• •»a •• • •• • *••• •••• *••• •••• •««• •••• •>••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• mmttm D. E. Şurası'nın öbür nitelikleri • ••• • ••• *••• • ••• • ••• • ••• • ••• Gençlerin katkıları •••• •••• ••>• •••• :::: • **• • PIB • •>• S •«•• :::: •••• >••• •••• •••• «••• •••• •••a •••a :::: • «•a aaaa • •«a • ••• *••« Kararlar ı evrimci Eğitim şürasında alınmış kararlan niteliklerine göre üç bölflme ayırarak değeriendirmek yerinde olur kanısmdayız. O Bugünün ihtiyacı olan «devrimci eğitim»! çerçeklestirerek, yannki Türkiye*yi hazırlamak için, öfretmenleri ve öbür devrimci kuruluslan ısacası, Devrimci Eğitim Şurası'nda bir' leşmiş olan devrimci güçler, «Halk» tan aldıkları güç ve güvenle, Türk halkının mutluluğu için, bilinçli, değerli ve plânlı bir çalışma devresine girmiş bulunmaktadır.. Ve halkımı/m fösterecefi anlanş ve destek oranında er ya da feç, amaca nlasılacaktır. aaaa :::: «a a* aaaa • •»• >>•« Üİİ aaaa aaaa «•a* aaaa aaaa a!aSnH9^ •' • ! • * • • • • • • • • • a»" *• • • • • • • • • • • • • • » » Yazımızın basındaki, Tılki'nin Karga'ya ovgülerinden iki mısradır. Kartra ıle Tilki hikâyesini kim bilmeı ki ! Karga'nm bulundnğu ağacın altına varıp ağzını açar kurnaz Tilki göklere çıkarır Karça'Ni".. över de över.. Alman Basbakanı Kiesinger'in kaynattığı hava daha dnrnlmadan Türkiye'ye NATO kumandanları geldiler. tki günden beri gazetelerde konusnyor sayın kumandanlar. Onlar konnstukça bix de «Karça ile Tilki» hikâyesini anıyomz. NATO knmandanlan asker gibi konusmuyorlar, kurnaz tilki gibi yağ yakıyorlar. îşte ılıe ra•etelerimizin baslıklarından birkaç örnek : «NATO Başkumandanı Lemnitzer, bir lerkalldellk anında Tflrkiyeye guvenıyorum, dedı » «Alman Genel Kurmay Başkam, Türk Orduıunun karftanda durulmaz, tfedı » «Italvan Genel Kurmsv Ba^kanı, Turk silâhlı kuvvetlerinin fl«tun eğıtımı NATO camıa^ının en buyuk teminatıdır, d»di.» eçtiğimiz haftanm hava olaylan mevsimine uygun düştü. Batı «Alman Ba«kumandanı, Turkler bızden üstün, dedı > bölgelerimizde görülen ve yer yer etkili olan sağanak yağışları Hepsi ivi ve hepsi hos . Türk askerinin kahramanlık Bvgfl^er' tahrninleri yanılttı. Doğu bölgelerimizdeki gece soğuması da kayda veni bir sev dejil; ama bn arada kavnavıp giden bir ecrçek dâv^ var ki, Lafonten'in hikâvesini daha çocuk vaslarında isitenler lçin değer oldu. Genel olarak sonbahar mevsimine uygun bir hafta taçok önemlidir. Gazetelerimizin vedinci sa\falarında kavbolnp eimamlanıvor. den birkaç satın dikkatlr okursak o dâvanın ne kadar önemll oldofunu anlarrz. Alman Genel Knrmav Baskanı, Alman gazetecileBekledijimir gunler için yapırinin yönelttiği bir soruya su cevabı vermistir : lan tahmmleri bolgelerimıze ayı« Gerçekten Türk askeri ce«ur ve dı^ıplmlıdir. ESitimi flsrarak ozethyecek olursak : tflndür. Ancak modern silâh ve teçhızattan busün için voksundur • Îşte Türkivenin NATO içindeki gerçek ycrini mimliven konnsma budur. Tiirkive NATO'nnn bir 'ileri karako'u, ucuz aîker depos'i.dur, ve cmodern «ılâh ve tpchızattan voksun» Türk askeri, Bahar mevsimlerinin belirtisiNATO'nnn «Esnek mukabele» stratejisi içinde harcanmak dumdir. Sağanak deviminin nereden mundadır. NATO Askeri Komite Daimî Baskanı Baron de Cugeldifi pek bilinmez ama, kısa mont'un Türkiyede verdiji bir demec üstüne dikkatlerimizi toplasüre içinde bol miktarda su^un malıyız. NATO Askerî Komite Baskanı demistir ki : düşmesi, anlamına çelse eerek. « NATO. bırdenbıre artan Rus askeri kuvvetiyle bir «ava? halinde kar<sılasırsa, ilk gün içinde nukleer silâhlannı kullanmak Sağanak seklinde düşen yağışzorunda kalır.» lann teknik izahından fazla basit Bu sözlerin ne demek olduğunn anlamak Için kurnaz tllkllerln tarifini vapmaya çalışacağım. % DOGU BÖLGESÎ : Yağışh tüm b'vgülerini hir yana itip, dengeli bir tahlil vapmak zorandaAktüalitesine ve okuyucu sorulave soğuk bolgeye gırıyor. Sağayır. Bu tahlili de su veriler üstüne oturtmak jerekir : nna da nygun düşecek... 1 Turk Ordnsu modern silâh VP teçhizattan yoksundur. Atmosfer, yani düntamızı sarnak yağışları, sökgürültüsu ve 2 Bir NATO harbinde sava«a gırıp gırmemek Türkiyenln • MARMARA BÖLGESt : Ev mış olan hava kitlesi içinde zayuchrım olavlan gbrülecektır. ıradesı riısındadır. / man zaman ve irili ufaklı desişvelısmden daha sıcak fakat daha Yağıvların yer yer etkili o'ması 3 Bir NATO harbinde ilk gün rükleer silâhlar kullanılacakmeler olur. Bu değişmeler günyağışh bir hafta tamamlanıyor. beklenmektedır. Yağıs ardmdan tır. Ink değişmeler ve mevsimlik deYağışlann dar bölgeler içinde r« 4 Turkiyecîe Amerikan atomik üsleri vardır. ve hafta sonunda «ıcaklığın hısğişmeler seklinde de avrılabilir. yer yer etki'i olması dikkati çekBu hale vp «e«nek mukabele» ^trateimne eöre bir NATO harGünlük değişmeler malum, giin sedilır derecede düsmesi de bekbinın nasıl geliseceğini, bu konuda çok yetkili bir kalemden, içindeki değişiklikleri mevdana ti. Yüksek sevıyelerde Marmara lenıjor. Yüksek sevıyelı yerlerde E. Amiral Sezai Orkunt'un kaleminden oknyalım. Diyor ki Sayın getiriyor. Mevsimlik değişmeBölgesıni içine almı? olan soğuk kar yağışı dahı gorulebıhr. Orkunt : leri Atmosfer içindeki büvük dehava kitîesi bölgede kararsız bir « Rusvanın veya Amerikanın birbirlerinin toprağına bir nükğişiklik olarak düşüneceğiz. Bühava kitlesi yaratıvor. Bu gün yük kitleler üzerindeki büviik leer bomba atmaları veva füze göndermeleri d?rhal bütün nükleer guolerın ku!lanı!ma<:ını intaç eder. Bu bahis konusu değı'dir. Bu değişiklik ofarak düsüneceeiz. den ıtjbaren yük''ektekı soğuk halde bir taraf diseri ve diBerleri ürerinde gücünü ispat etmek. Sonbahar mevsimi de bu büvük havanın daha doğuya kayması mukavemetleri kırmak veva bir noktada anlaçmaya zorlamak için deçişmelerden biridir. diser beklenmektedir. Hafta boyunca kendi'ine en az zarar tevlit edebilecek bir bölge veya hedef üzemevsimler gibi Vaz bo\nınca ısı ısınma ve az bulutlu bir hava kitrınde bir nukleer deneme vapabilir. Ama bu hedef, ne Rusva veya nan yüzey havası her zaman ollesi bölgeyi etkilıyecek ve bol ne o e Amerikada olmıyacaktır. Rusya Avrupada bir hedef seçerse * duğu jn'bi yüksplmekte ve atAmerika da Rusvanın peyklerinden birinin toprağında seçtiği hemosfere dağılmaktadır. Atmosgüneşli bir yaz sonu haftası godef üzerinde bu sılâh'an kullanacaktır. Bu takdırde NATO içinfer fçinde meydana eelen büvuk rülecektır. Marmara denız suvu de en has«as bölgeler tecrit edılmiş durumda olan kanatlardır. Budeğişiklik olan soğuma ise. «o«ıcaklığı 21 derece civannda kanu Türkıyeve tatbik eder<;ek manzara şu olur : fuk havanın daha aeır olması lacaktır. Adanada lncirlikte bir Amerikan stratejik hava flssfl vardır yönünden aşağıya doeru düsmek Ve Ru^lar bu üsten bir nükleer darbe tehdidıni o*airna bekler. O tedir. Yukarıdan asaâıva soiuk halde bu üs ideal bir nukleer hedeftır. Bu, tırmanma harbinde sehava düşüşü ve aşağıdan vukarı• GÜ.VEYDOGU BÖLGESÎ : çilmiş bir hedef olur. Buraya düsen bir füze veya bomba Adana'yı ya da sıcak hava yükseli«if. Ve Kuzey kesımlerınde sağanak yatazyik ve hararetle toz ve buhara çevirirken Amerika dahil diğer Oldu?.. Kanşım.. Hava kanşıgışları başlamıştır. Kuru geçen NATO üyeleri bu olayı biraz çekingen ve gergin bir halet ile uyor» Ve bu kanşma esnasında lerler Amerika da buna karşılık Doğu Avrupada' herhangi bir da dikine inkişaflı bulutlar mev yaz mevsımını geride bırakırcasıVarşova Paktı devletlerinden birinin topragında seçeceği askeri dana geliyor. Bu bulutlara bizim , na alınan bu yağışlar ardından hedefi imha edebilir. Bu şartlar altınrfa Türkivenin elleri böğründilde Cümülüs adı verilir ve en sıcaklık duşuşü de beklenmektede kalır ve Hırosima veya Nagazakl gibi karşılıksız bir ıstıraba önemlisi de vesilelerle bahsettidir. Hafta sonunda sıcaklık yükgomulur Buna lüzum var mıdır?» ğim Cümülonimhüs adı verileselışı tekrar hissedilecektir. Evet, biz de »imdi kamuovnna «0111701119 > nidir. tşte, sağanak yaçışlan da Buna lüznm var mıdır? bn tip bulutlardan meydana geEğer yoksa, kurnaz Tilkilerln «Szlerini bir yana Itlp ferçeği lir. Üstelik, havadaki kanşma escSrelim, ve ilk is olarak Türkivenin atomik Amerikan üslerinden nasında elektrik toplanması, çoarınmasını safbyalım. Mehmetçiğe ve Tflrk milletlne şu anda yağalması da meydana geldiğinden pılacak en büyük hizmet ancak bndar.' yıldınm. v» şimsak, gibi ışıklı »ımierinde gdrtilmekte ojfn sağaolaylar da görülür. nak yağıjları yavaş yavaş doğuya çekilecektır. Bu gün ve yarın Sağanak yağışlannı basit oladoğu kesimlercfe yer yer sağanak rak şu şekilde tanıtabiliriz: Faryağışı beklenmektedir. Haftanın zedelim ki, yüzeye paralel bulutkalan günlerinde hafif ısınma ile lar bir şehri tamamen kaplamış NOT : Bir gazetenin dedikodu «ayfasında, ne yanından bakarbirlikte az bulutlu bir hava kit olsun ve bu bulutlar falan ton •anız bakın, gulunç düsen birtakım isnatlann bana yöneltıldığını S lesi beklenmehdır. Gece soğumaağırlığında bulunsun. Şehrin üokudum. Bizim bu konularda usulümüz otecfen beri bellıdır: Bu S sı etkili olacaktır, dikkatli buluzerine bırakacaği yağış da belirli soy yazılara cevap vermeyiz, yazarını mahkemeye »eririz. Bu ya 3 nalım. Çukur bolgelerde daha olacak ve belki metr kareye bir fazla olmak uzere sıs olayı da • AKDENİZ SAHtLl : Yurd\ıgünlük sürekli yaev sonunda iki beklenmektedir. muzun en sıcak bolgesi oldu. Ax kiio su bırakacaktır. Ayni mikbulutlu bir haftaya başlıyor. Kutar bulutu vüzeye paralel değil zey kesımlerınde gorülen bulutde dikine olarak dü.şünsek. yani lanmadan etkılenmıyecektir. SıCümülüs tipli, tomurcuklu bucaklık yuksehşı beklenmektedir. lutlar olarak düşünsek ne olur? Golgede 29, 30 dereceye kadar Bu sefer şehrin üzerini paralPİ yukselebilecek sıcaklık ve az buolarak kaplamaz da küçiik bir lutlu gunlerle guzel bir yaz sonu saha üzerinde dikine olarak vıhaftasına daha hazırlanahm. Akğılır değil mi?. Ya bırakacajı denız sahıllerınde denız suyu sısu?.. O da, belki metre kare^e caklığı 25, 26 derece olup mevsı20 kilo ve yağış süresi çok daha mın en guzel gunlerını gosterkısa. r mektedır. Sağanak vağısı hudur okuyucularun. Gök gürültüsü, fimsek r ve yıldırım olavlan da fazlası.. Sağanak yaçıslarının ıpr ser zar • EGE BÖLGESl : Hafıf ısınrar vermesi de bu yüzden dir. ma ıçındedır. Az bulutlu olarak Dar bir sahava ol gn nn düşbasladığı haftayı yağışsjz ve az mesi, en mühimi kısa sure bulutlu olarak tamamlayacaktır. içinde duşmesı... Geçen haftadan daha sıcak bir Atmosfer içinde mevsimlik dehaftaya hazırianalım. Boige içinğişiklik göriilüvor. Yaz artığı de sıcaklık yükseliçi golgede 27, günlerden istifade edelim. Bol 28 dereceyi buJabıhr. Egede denız günesli giinler efendim. suyu sıcaklığı 23 derecesini koruyacaktır. ISINMA Tüyleriniz gibiyse sesinîz Sultonısınız bu ormanın... beklenivor 6 Sağanak yağışları ç elmalı'guniı, D OKT O R • Himbüs fTarıkZ. KIRBAKAN; • Deri. Saç ve Zührevt Hastalıklan Mutehassısı Istiklâl Cad. Parmakkapı No. 66 Tel: 44 10 73 ILAN • KARADENtZ SAHİLİ: Yağ.şla oa«la>an haftayı yağışla tamaraladı ve yağışlı gunlerı deManjans: 283 0 ' tO5 vam ediyor. Doğu Karadenızde • • • • • • • • • • • • •• • • • • • » • » çoreklenen yağışh hava kitlesi • • • • • • • • • • • • • » • • • • • • • • • haftamız sonuna kadar aralıklı • sağanak yafışları getirecektır. Batı Karadenızden başlıyacak o• • lan hafıf ısınma hafta boyu bütun sahıli etkıleyecektir. Büyük bir şirketin Almanca Türkçe Tercüme işlermi ya J pabilecek iyi Almanca bılen bir Tercüman aranmaktadır. • Yazılı muracaatların PK. 527 Beyoğluna yapılması rıca + olunur. Reklâmcıhk: 3679/11384 • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • a»» • • • • • • • • • • • » • • • • • • • •»» Ogün, 6aklambaçTun ayn olarak Btrde ^ ^ bedava elma:alacdksmız.Tekrarlıyoruz. 5aklaınbaç 'ın "eliııası^ parasızdıf! $lmdiden^tedDir alıri/ 1 Ekîın Sdlı günü o guzellm eknadan ırıafeumfccüniuvınl l Tercüman Aranıyor BayındırL'k Bakanhğı SCarayolları 16. Böle Müdürlüpnden SİYAS Malzemenln elnıi Miktan DENIZCIUK TA0. DAN: 1 LA N İ L N t hale Tshmtnf Geçfcf Tntan Teminatı Tarihi Saatl (TL.) (TL.) Bankamız Denizyolları İKİerrnesine ait ETRÜSK gemisinin 1 adet HUPJ3A KAZANI kapaUlmış zarfla teklif alma suretiyle satışa çıkarılmıştır. Son tekhf verme tarihi 11/10'1968 dir. Sartnamesi Malzeme Müdurluğü veznesuıden temirı edilır. (Basın: 25275/11410) Memur Alınacaktır İstanbul KandtlSi Rasathanesi Müdürlüğünden 1 Rasathanemi>de açık bulunan 350 lira kadro maa lı hazır!ayıcılı$a 657 savılı Devlet Personel Kanununun 48 ıncı maddçsındekı nıteliklerı haız Lise mezunu ve 450. kadro maaşb Ynnetım Memurluğuna Ortaokul (Tercihan Lıse> mezunu. askerlik hiznıetlerıni yapmış ve 35 er yajlarını geçmemış 2 memur alınacaktır. 2 Aranılan ssrtlan baiz isteklilerin bir dilekçe Ue Rasathane Mudırlüşune müracaat etmeleri ve 2/10/1968 çarşamba gunu saat 14.00 de' Müdürlüğümüz büıasında yapılacsk imtihanda hazır bulunmalan hususu ilaa olunur. (Basou 947SS/1UR) Ankara Belediye Başkanlığından 1 Belediye gubelerinde çalışan Toplu İs Sözleşmeaine tahi personele verümek için 1074 adet deri ceket 155.730 lira muhammen bedel ve 9036.50 lira muvakkat »eminatla kapalı zarf eksiltme suretiyle satın alınacaktır. 2 Nümunesi ve idarf sartnamesi L«vazım MüdürlüJünde görülebilir. 3 İhalesi 14.10.1968 pazartesi aaat 15J5 de Belediye Encümen salonunda yapılacaktır. 4 İhaleye iştirak edecekler 2490/23 ve 32 ind maddeleri uyannca hazırhyacakları teklif mektuplannı ihale aaatinden bir saat evvellne kadar Encümen Kalemine vermeleri jarttır. Poetadaki gecikmeler nazara alınmaz. Tiftik kar baslığı, tiftik eldiven, tiftik çorap 25OTakım 22.500,00 1.887,50 ll.10.19W 11.00 Kırılmamıı yakacak mese odunu 75 Ton 24.750,00 1858.2S 11.10.1968 15.00 1 Yukarda cmsi, mıktan, tahmm! tutan, geçıcl teminatı ve Ihale tarihi ıle saat'en behrtılen muhtelıf cıns malzemeler 2490 sayılı Kanunun 31. maddesıne gore kapalı zarf usulü ile eksıltmeye konmuştur 2 Bu malzemeierın sartnamelerl her gün mesal saatleri içinde Müdürlüğümüz Malzeme Ârnîrhginde ve Ankarada Karavolları GeneJ AludurJuğu Ma'?eme Şubesi Miidürlügürjde görülebılır. Aynca ıstenılen adrese de şartname gönderilir 3 tştırakçıler U'îulüne uvgun olarak hazırladıklan teklif mektuplannı en geç ıhale günü tiftik m^lzeme'er için saat 10 00 da, odun ıçın saat 14 00 te Komısvon BaşkanlıŞına vereceklerdır. 4 Posta ıle gdnrienlecek tekhf mektuplan «Karayollan İS. BBlge Müdürlüğü Satınalma Komısvonu Baskanlıgına» ibaresıni taşıyacaktır Postarfakı gecıknr'ler kabul edılmez. 5 Iştırakçıler ılgılı ışlprle ıştıga) ettıklenne dair 19S8 yıll Ticaret ve Sanayı Odasından aldıkları vesıkalan ibraz edeceklcrdır ÜBaaın; 24948 A. 12655/11390) GÜBRE F&£!:£U:RI T.A.Ş. UMUM MÜDÜRLÜCÜNDEN: Umum Müdürlüğümüz 1'10/1968 tarihinde Necatibey Caddes' ORYA HAN No 323 kat 45 Tophane adresine nakledilmiş bulunacâğından ticarî ıkam°«aâhımızın bu suretle vâki değişıkliğı üân olınıır Radar Reklânv 884'1141fi Gerrahpaşa Tıp Fakiiltasi Dskanhğjndan: Fakülemizin Enstitü ve Kliniklerindeki açık ve açılacak Asıstanlıklara isteklüerin yabancı dil imtihanlan 24 Ekım 1968 Persembe günü saat 9 da, bilim dalı imtihanlan da 31 Ekim 1968 Persembe günü saat 9 da Dekanlıkta yapılacaktır. İsteklilerin 23 EMra 1968 Çarşamba günü saat 17 ye kadar dörder resim ve dilekçe ile Dekanlığa müracaatîan. (Basın: 25367/11415)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog