Bugünden 1930'a 5,484,734 adet makaleKatalog


«
»

y URAZ TİYATROSU ARENADA 20 Eylülden ltlbarcn 15 fttn içtn Yaıan: O. Kemal (Komedl 3 P«rd«) < Ekiınden ltibar«n genel ıstek fizerin* HALDUN TANER'in GÖZLER1MI KAPARM VAZIFEMİ YAPARIM Şarkıh ibret 28 Tablo Gışemız açıktır Tel : 49 84 İS YALOVA KAYMAKAMI 45. yıl sayı umhuriYe RURUCUSU: ifUNUS NADÎ 22 « 9« 2242 SÖZLÜKLERİ Zijâ Sak uîZCE TÜRKÇE . tNGİLÎZCB Doktoı Baha Öngel rRANSIZCA TURKÇÎ TÜRKÇE FRANSIZCA Narullah Tilgen ALMANCA TÜRKÇE TÜRKÇE ALMANCA Plâstik kaplı, ayrı ayn 5'er Hra Birlıkte cıltlı 10 ar hra tNKILAP ve AKA KtTABEVl.ERt Turkçe \e yabancı dıllerde MÎMTK, CEP ve BUYÜK, çok çesıtlı sozluklenrm» vardır. tiâncıhk: 845211417 15866 Tdgraf *• mekttrp Telefonlar: 22 adreri: Cumhuriyet tstanbul Posta Kutusır Istsnbul No 246 97 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 . u iı 42 90 99 ^UITiartesl £0 HylUl Akdenizdeki ihlerinde de^işihlik ıstıyor kııvvet dengesini ileri süren İspanya, Amerikan DEMİREL'İM GÖRU^U CUMHURtYET BÜROSU usya'nın, Batı Almanya'ya mudahale hakkını hatırlatmasma mukabü; Amerıka, İngiltere ve Fransa da, Doğu Almanya'ya karşı mudahale haklarını ortaya atmış' bu arada İspanya' Akdenız'deki kuvvet dengesini ileri surerek, Amerikan uslermde değışıklik istemiştir. Öte yandan Amavutluk, muhtemefl. bir saldmya karşı Komünist Çin'den, resmen savunma garantisi talep etmıştir. Batı da Doğu Nmanya'Ya "MUDBHBLE,, hakkını ele aldı Ârnavutiuk, bir saldınya karşı Komünist Çin'den savunma garantisi talep etti DIŞ HABERLER SERVİSİ KARADENİZ'DEN AKDENİZE GEÇEN SOVYET HARB GEMİLERİNDEN İKİSİ, ÎSTANBÜL BOĞAZI'NDA... ANKARA Başbakan Suleyman Demırel, dun sabah gazetecilerle evinde yaptığı sohbet toplantısında, bır soruya cevap oiarak «Nükleer denge, bir üçüncü dün\a savaşınm çıkmasını çok guçleştirmiştir» demiştır. «Ar tık Avrupada gerginlik yoktur» diyen Demırel, bu sohbeti sırasmda Doğudaki gezi izlenımlerini anlatmış, asayissızlık, Avrupa'da gerginlik, NATO'nun guçlendirilmesi, Kıbns' taki Barış Gucünun azaltılması konulannda yoneltilen soi"ulan da cevaplandırmıştır. Başbakan, «NATO'nun gürlendirilmesinin, onun laafa nğrv taimaması, bolunmemesi ıle mıımkun olabıleceğini» soylemıs «Kıhrıs'taki Barıs gucünün »zaltılması işinin R.M.in anlasmazlığın basından ben dernhte ettigi gorevlere aksi etkıler gös(Arkası Sa. 7. Sfl. 1 de) Avrupa'da gerginlik yoktur,, PREVEIE ZAFERINI ^ HUTLADIK R ERTEM: «ÖZEL OKULLARIN DEYLETLEŞTIRILMESI ANAYASAYA AYKIRIDIR» DEDİ Şehrımızde özel Yuksek Okullar Bırhğı toplantısına katılan Mıllî Eğıtım Bakanı îlhamı Ertem. dun duzenledığı basın toplantısında, ozel yuksek okullann devletlestırılmesının Anayasaya aykırı olduğunu soylemış, «özel yuksek okullar bu memleketin ihtiyacına cevap veTiyor, sosyal biıraet japıynrlar; devletlestırilmesı bahis konusu degildır. Amacımız bu okalların çerçek eğıtim yapan muesseseler olmalandırs demıştır. (Arkası Sa. 7, Su. 3 de) Ispanyanın isteği «ASHİNGTON Turkıje'dekı Amerıkan us ve tesıslerının durumunu Dean Rusk'la goru?mesı beklenen Çağlayangıl'den baska. Ispaoya Dışj»ierj. Eakam Castıella da bu ulkedeki Amenkan uslerını Washıngton'da ele (Arkau Sa. 7, Sü. 2 de) GHP TEŞKILATINA SAHTE GENELGEYİ AP1İLER Y0LLAM1Ş ANKARV (Cumhurivet Bttrosu) CHP teşkılâtına ımzasız olarak gondenlen ve partımn sosyalıst yapılması gerektıEi gorusunu savunan bıldın ıle llsıh oiarak. CHP Merkez Yonetım Kurulu uyesi Gazıantep Mılletvekıh Alı thsan Guğuş, «tmzasız bıldırinin iktidar çevrelerınin gırıstı£ı netıcesiz gayretlerden bıri olduçnna şüphem yoktur» demıştır. Merkez Yone'ım Ku'ulu adına Bulent Ecevıt de teşkilftta yavınladığı bıldırıde Kurultay yaklaşırken bu tarz tertıplenn artışına dıkkatı çekmıstır CHP Genel Merkezmden açık landığına gore, 18 Ekımde vapılacak Kurultava, delegelenn eşlen de dınlejıcı oiarak çağırıl mıştır. Batı Almanya IUII Kara I'anter manevralarında, Roket İmha Birlikleri atış yapıyor Yeni İnfaz Sislemi, tabanca taşıyanların sayısını arttırdı Dun şehrımıze gelen Emnıyet Genel Muduru Havrettın Nakıboğlu, yaptığı sohbet toplantısında, yeni ınfaz sıstemı uygulanmaya başladıktan sonra tabanca taşıyanlann çoğaldığım soylemıştır. Ruhsatsız tabanca taşıyan vs asayış uzerınde etkıleyıcı olaylara yol açan kışılere karşı înfaz Kanununda bazı değışıklıkler yapılacağını bıldıren Nakıboğlu, «Istanbul'da asayişin nortnal olduğunu» da «o?lerıne eklemı^tır Emnıyet Genel Muduru, bu arada, trafüc kazalarma degmerek, bu konuda çeşıtlı vesılelerle açıklanan rakamlan tekrar behrtmıştlr. General De Gaulle Bonn'da , B. Amerlka, dörtlü toplantıyı reddediyor (DIŞ HABERLER SERVİSİ) WASHÎNGTON Amerikan Dısışlen Bakanlığı, UThant tarafından Amerıka, Rusja, Fransa ve Ingıltere dısışlen bakanları arasında bir dortlu toplantı yapılması konusunda ılerı sum'en teklıfı, dolavh oiarak, reddetmıstır Bakanhk bununla bırhkte, soz konusu bakanlar arasında ıkılı goruşmeler yapılmaMr.dan yana olrfuğunu açıklamı^tn BM Genel Sekreten tarafmdan japılan teklıfı >orumlı>an Dışışlerı BakanlUı SOZCUMI Mecloska\, ozetle şunları soylemıstır: «Dean Rusk. New York'ta kalacafı süre içinde (30 Eviul 9 Ekim), zaman zaman So\>etlfr C.H.P.'lüer adına gonderilen bir sahte eenelgenin ele geçirilmesi Birligi, Fransa ve İngiltere DısTurkıje'de snasi cekişmelerın ahlâk sımrlartnı ne derece aştığını ROSısleri Bakanları ile gorüsmek terir. Sahte penelgeye gore, basta Bulent Ecevit olmak üzere 20 MU nivetindedir. Ba görüsmelerın, let\ckıli. Merkez Yonetim Kurulu t^esi C.H.P. bir sos>alist parUThant'ın genel bir görüsmetı olmalıdır ılııesivmişler. Yine bu 20 kışı, Inonü'nun artık zamanını den bekledigi sonuçları sa|lıyadoldurduğunu, tasfije edilmesi gerektiğini söylemekteymis. cağını sanıvornm.» GenelgeM Idmin, kimlerin, tertipledifi henüz belli değil. Ama, neFransız Alman den hazırlandifinı kestirrnek için kâhin olmava da ihtiyaç >ok. Istenigförüşmesi başladı len, iktidar aHernaüfi partıde Kurultavdan önce teşkilâtı karmakanBONN Dun Bonn'a gelen şık iıâle petırmek % bolunmevi tam oiarak gerçekleştirebilmektir. e Fransa Cumhurbaşkanı Charles De Sahte bır genelgevi hazırlamak, şuphesız ne shasî ne gayri siyasî Gaulle ıle Federal Almanva Basahlâk kurallaı.\le bağdaşmaz. C.H.P'liler bojle bir olay karşısında bakanı Kıesınger arasmda derhal kızmakta, atıiâksızlan kınamakta verden goğe kadar haklıdırlar. Ne goruşmelere başlanmıstır Resml \ar kı, '«ukarı kademedeki C.H.P.'lilerin bazilan da ahlâksızlığa çakaynaklar, hderlerın şu ıki konunak tutmu'ilar, bugun sahte bir genelge, Varın başka tertip için orya temas ettıklenni bıldırmektatam ^aratmıslardır. Ortada fol ve vumurta yok iken, Inöniı'süz Halk dır Paıtisi tartısmalanna gırenler kendileridırler. Kurultavda butün kılıt (Arkası Sa. ?, Sfl. 1 de) ııoktalarını ele geçırmefe ıcın bırtakım hazırlıklara ginşenler, yine C.H.P. ıundekı kışüerdır \>ırı uç, ortanın gobeçi, ortanın bir parmak solu, \e^a sag'ı dne tasnıflere gıdenler de bızatihî C.H P.liler, hem de akh başında sanılan Halk Partılılerdir. Bu bakımdan C.H.P., boylesino tertiplerin soylentılerin sebebini sadece dışardan yapılan ahlâksulıklarda değıl. a^nı zamanda kendj içinde aramalı, ve partiyl içten kemiren hastaiığın teda^i çârelerini bulmalıdır. unün Kendi içinde fiutıorı aramalı Oğretmenler Yardımlaşma Kurumu borc para ve konut kredisi verecek YILM4Z GtMCŞBAŞ ANKARA ünıversıte Te resmı yuksek okulların oğretım ujelerı dahü, 200 bın oğretmen ve eğıtımcoe geraç malî ve sosyal ımkanlar sağlavacak, «Milli Kğitim Mensupları Yardımlaşma Kurumu Kannn Tasarısı» hazırlanmış ve gorusu shnır'ak uzere Malıye Bakanhğına gonderılmıştır. Mıllî Eğıtım Bakanhğı'rın 5 jıldan berı uzerınde çalıştığı tasama gore kurulaca* Kurum, tasan kapsamına gıren uvelere dusuk faızlı mesken kredısı, mâlulluk, emeklıhk ve olum jardımları verecek, oğretmen pazarları, sağhk ve oğrencı yurt ları açacak, uyelerın oğretım ça ğındakı çocuklarına burslar verecek. borç para dağıtacalc, gerekırse, ozel okullar açacıktır. MıVî Eğıtım Mensuplan Yar ı dımlaşma Kurumu, ozel sektorden de seçılecek uç kısınm katılacağı bır Genel Kurul ve Malıye Bakanlığının gostereceğı a(Arkası Sa. 7, Sfl. 1 de) İLK TÜRK İŞÇİ KAFİLESİ 13 EKİM'DE AVUSTRALYA'YA GİDİYOR ÖZGEN ACAR ANK\RA Avustralya'nın ılk Ankara Buyukelçısı emeklı Amıral Sır Alan McNıcoIl, gazetemıze verdığı demeçte, «164 kişilik ilk Türk işçi kafilesinin 13 Ekimde özel bir uçakla Avustralya'ya gideceğini» açıklamış ve «1969 Haziranına kadar Tiırk işçilerınin sevkinln plânladvğını ve bunlardan iki yıldan f»zla kalanlar içinde istevenlenn goçmen oiarak Avus(Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) «AP, Personel Kanunu ile ilgili vaadlerini unuHu ANKARA, (Cumhurivet Burosu) Guven Partısı Genel Baskanı Turhan Feyzıoğlu, Batmanda yaptığı konuşmada, ozellıkle Personel Kanunu uzerınde durmuş ve bu konuda sunlan soylemıştir : «Personel rejimi bir ktsmekes halinı almıstır. İktidar, Personel Kanunu konnsnndaki butun \jadlerini unutmustur. Emeklilere ve birçok devlet personeline üvey evlât muaraelesi yapılmiffar.» BARBAROS AMTINDAKI TOREN •Deniz Kuvvetleri Gunu> ile «Preveze Zaferinin 430'uncu yıldonno)u» dun, şehrımızde yapılan parlak torenlerle trutlanmıştır. Taksım Zafer Anıtı onunde. Kuzey Denız. Saha ve Denız Eğıtim Komutanlıgı bandolarının çaldığı Istıklâl marşı ıle ba$lı>an torende, generaller ve amıraller haztt bulunmuşlaıdır. Torene Turkıye'de ılk defa olarak bır ılkokul da katılmıstır. Besıkta^takı Barbaros llkokulunun, denızci elbısesı gıymış olan mınık bando takımı alkıj toplamıştır. Saat 9 30'da Taksım'de baş lıjan toren, saat ll'de de, Beşıktaş'ta Barbaros Anıtı Ses sanatçısı Gonul Yazar, «Res. onunde devam etmıştır. mi e\rakta sahtckâriık» ve «Ka(Arkası Sa. 7. Su. 3 de) nunsuz olarak jurt dışına çıkma» suçlarmdan dun. Savcılıkta ılade vermıştır. Beş defa aynı suçu teîcrarladığı one surulen Gonul Yazar ıçın 43 yıl hapıs, 200 bın hra par» cezası ıstenmektedır Sanatçı, Savcılıktan çıktıktan sonra, «Ben, faıIa yurt dışına çıkmamn yasak ol> duğunu bilmıv ordum» demıştır. YOICULUK Bugün 5'inci sayfamızda Gönül Yazar için istenen hapis cezası: 43 yıl hemen soylijehm ki, bu hastalıği tedavi edebılmek, daha dojrusu cârelerın bulabılmek çok, hem çok guçtur. Zira hastalık tek parti dımernınden, Devlet • parti sisteminın uygulandıği zamanlardan kalmadır. Devlet'le partinin iç içe olduğu donemde Halk Partililer'in çoğu de\let • farti içi tenkitlere, ozellıkle ust kademclerde ayaklara karpuz kaf/uâu kovmak için turlü tertiplere girmeğe alışmışlardır. Gerçı o çundeu lıuşune yeni kuşaklar gelmiş, eski kuşaklar, ya\aş yavaş ickilmeğ ba^lamıştır. Fakat uzun yılların alışkanlığı âdeta miras yolu\la ıııttkal ftnuştır. Seçildiğinden beri Meclis'te kürsıive çıkıp bir tek kelıme bıie sotlemeven C.H.P.'li, koridorda kendi partisini çekistırvnekvc essudır. Yoneticıvı beğenmez, konusucuyu beğenmez, Orup Başkanıııı beğenmez, Genel Sekreter gençtir dıje, (ienel Başkan jaşlıthr d^» beğenmez Bir gun bakarsımz ortanın solunu sosyalızıro donu'=mcdiğı için verer, ertesi gun ağız değiştirir, Inonü ile Büler.' EceMt de taıla gidi\or der. Bir ara Genel Başkanın iktidara karsı yupıuşak ılas ranısından dertlenir. Bır ara sertligin «memleket menfaatieııne avKırı» olduğundan dem vurur. Bırk^c çızçnle gostermeğe çalıştığımız prototıp, aslında C.H.P. nın üe\let part; doneminden gelen hastalığının virus'udur ve Halk Partisı bu MIUS lerden kurtulamadıkça, geleceirte daha tehlikeli has talıklara kaışı kendisüü koru>amayacaktu. Ecevit: "Köprünün bir ayağf çay sorununu çözümfer,, Tasannın esasları ECVET GÜRESİN RIZE, (Said Arif TERZIOĞUJ bildirijor) CHP Genel Sekreterı Bulent Ecevıt, artan çay uretımı karşısında bunlan ışleyecek yeterı kadar labrıka kurulmadığı ıçm her yıl 50 60 mılyon lıralık çayın denıze dokulduğunu ılade ederek, «Boğaz Köprüsünün bir ayağmın parasıvla Turkiye'nin çay sorunu çozulebüir» demıştır. Ecevıt, Rıze'de Ortanın Soluna yakın bır ekonorruk ve sosyal duzenm bulunduğunu belırterek şoyle konuşmuştur «Burada duzenın değistirilerek değil. ancak gelistirileeek veya düıeltUecek yönleti «Beş çocuklu bir oğretmen, 1601 lira ile geçinebilir» ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Turkıje Oğretmenler Sendıkası dun yaymladığı bır bıldırıde, 5 nufuslu bır oğretmen aılesının ayda ancak lbOi lıra lie geçınebıleceğını ılerı surmuştur. Hazırlanan büımsel bır tapoıa clayanarak bu goruşu savuuan" T ö S, «îktisadî ve maH «mvnaklann, bir mutlu »zınlıgın rarano> kullanıldığuu> üeri iürmUjtür Nakiboğlu ne diyor? Emnıjet Genel Muduru Hayrettın Nakıboğlu, dun vaptığı sohbet toplantısı sırasmda, Yazar'm nişanlısı Maruf Bektaş'ın yurt dışı edilmesi konusunda sorulan bır soruya ıse, «Millî menfaatlere aykırı hareket ettiği için» cevabıru vermıştır. HÜRRIYETTEN YANAY1Z. ANARŞ1YE KARŞIYIZ... SUleyman Dey AVKAR* Makıne ve Kımya Endustrısı Kurumu ıle Metal îş yönetıcılerı arasmda dun anlaşma olduSıından Fed°ra«von daha ön8 airtığı grev kararından vazgeçmısUr. Grev kaldırıldı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog