Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

Bir Bardak Su (Eugene Scnbe) Çeviren: Lutfi AY (2. Baskı) Mıllî Eğıtım Bakanlığınca yayımlanan, «Dunya Edchıyatmdan Tercumeler» Fransız Klâsıkleri serısınde yenıden bastırılmı^tır Bakanlık Yaymevleriyle bütün kitapçılarda 500 kurus fiyatla satılmaktadır. (Basuv 25294/11351) umhuriyet KÜRUCUSU: YTJNUS NADİ Curahunyet 22 42 96 Utanbul 2 2 42 Posta ŞAHESER En Buyuk Yazt&ırm. ANLAR :e) Eserlen lazan: KENYON Ingiliı Şoiri Byren un Sa Içınde Alev Alev Yanıp Tutuşa Romando Butün Heyecamyle eni çıktı 45. yıl sayı 15865 Telgrat v* mektup Telefonlar: 22 42 sdrest 00 K u t u s u : tstanbu) "o 9 8 2 2 4 2 246 99 9 7 2 2 4 2 Cuma 27 Eylül 1968 lürkiye'de 178 bin yöneliciye ihliyaç var • IŞLETMECİLİK FAKÜLTESİ, BU DERS YILI ÖĞRETİME BAŞLIYOR Bu yıl oğretıme başlıyacak olan Işletmecılık Fakultesı nın Dekanı Prof Dr Mehmet Oluç dun bır ba sm toplantısı duzenleyerek, son 2030 vıl ıçınde ı>ı yetışmış genç lerın muhendıslık, doktoıluk gıbı mesleklere ılgı duvduklarım, bu ılgının yanında hastanelerı, fabrıkaları yonetecek elemanlara ıhtıyaç olduğunu soylemış, •Yoneticilerden voksun kaldıkça >urdumuzun gelışmesı istediğimiz çabuklukta olamıyacaktır, Plâna gore Turkiyenin 15 vıl sonundaki yonetici ihtijacı 178 bindir» demıştır Prof. Mehmet Oluç, Işletmecıhk Fakultesmın açılması ıle Işletnaecılık Enstıtusunun faalıyetının sona ermıyeceğını, fakulte mezunlannı alan Işletmecılık Enstıtusunun genışletılerek pazarlama, muhasebe, yonetun gıbı ıhtısas dallarına ayrıldığını, aynca hâlen ftılî olarak ıdarî gorevde çahşanlar ıçm kurslar duzenlendığını açıklamıştır Birleşmiş Milletler Genel SekreterU yıllık raporunda NÂTO ve Varşova Pdktlarını uyarıyor U Thant, Sovyetleri ve Amerika'yı kınadı KGÎLİZ VE RUS CÇAKLARI YANYANA NATO'nnn son \illarda duzenledı|ı tatbikatların en buvüğu «Gumus kule», dün\anın ilgisini toplarken; Rusların afır bombardıman nçakları, Ingiliz avcı jetleri ıle ranyana uçnyordn . ECEVİT, DEMİREL'i "SAHTE TEMELLER,, ATMAKLA SUÇLADI Sait A. TERZİOĞLU TRABZON CHP Genel Sekreten Bulent Ecevıt burada yaptığı bır konuşmada Baj» bakan Demırel'ın Doğu gezısınde «Sahte temeller atıp ketı disini top atışı\ld selâmlattudığını one surmuştur. Ecevıt, Başbakan Demırel'in üçuncu katı yukselen yapıların temellerını attığını, Bakır kompleksının temelmı attığı halde bu tesısın daha ıhalesının yapılmadığını, Erzurumda temehnı attığı ozel sek tore aıt kıbrıt fabrıkasının daha projesının ortada olmadığını soylemışür. (Arkası Sa. 7. Sü. 2 de) DIŞ HABERLER SERVİSİ N£W YORK Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri UThant, Teşkilâta sunduğu yıllık raporunda dört büyüklenn zirvesini i&temekte vc Çckoslovakya yüzünden Rusya'yı, Dominik yüzünden de Amerika'yı kınamaktadır. Amerika'ya Vietnam bombardunanlarını durdurması için çağrıda bultınan UThant, Rusya'nın askeri birliklerini Çekoslovakya'dan çekmesini istemektedir. Genel Sekreter, malî lmkânsızlıklar yuzunden Kıbrıs'takı B M. banşı koruma kuvvetımn (l!nficyp) ada'da daha fazla kalarruyacağını hatırlatmış ve «Nihai kararı alma zamanının hızla yaklaştığını» soylemıştır ü Thant, mart 1964'ten beri ada da barış kuvvetınm butçesırun hâlen 13,5 mılyon dolâr açık vermekte olduğunu kaydetmıştır. ü Thant, Ada'dakı sıyasl duruma da değınerek. ıkı cemaat temsılcılen arasındakı temaslann bır umıt ışığı yarattığıru, üstesmden gelınmesi gereken problemlenn çokluğuna rağmen, bır anlaşma yolunda, kayda değer bazı geUşmeler mevcut olduğunu soylemıştır. Çekoslovakya buhranına değinen U Thant, soğuk savaş günJerının gen gelmesine karşı bütün ilgılı tara'fları uyarmış, ınsanlığın daha dıkkatli ve temkınli bır şekılde hareket etmesını tavsıye ettıkten sonra şoyle demıştır: (Arkası Sa. 7. Su 6 da) îstanbul UnıversıteM Senatoıtu aun Rektor Vekılı Prof Lutfı Bıran'ın baskanlığında toplanmıstır. Gundem dısı olarak, yalnız gerıel reform tasarısı ve oğrencı teklıflen hakkında Iktısat Fakultesmın genel kurul kararlarımn goruşulduğu toplantıdan son ra Prof. Bıran. «Lisan ö|retim ve imtihan yönetmelifindeki vapılacak defişiklıklerle ilsili olan 10. Maddede defisiklik vapılmıştır. Buns gore ogrenciler, istisnasıı olarak yaz, kıs ve güz devrelerinde sınava (irebileeefclerdir» demıştır. İstanbul tİniversitesi Senatosu toplandı İsraU'in cevabı: « Moskova, Çekoslovakya'yı unutturmaya çalışıyor» • Fransa da tsraü'in Arap topraklanndan çekilmesini istedi (Dış Haberler Senisi) BEYRUT Çek huhramnüan sonra gergınleşen Ortaadoğu'dakı durum, Moskova'nın Tel Avıv'e verdığı ıhtar notası \e Tel Avıv'm Moskova'ya cevabı ıle dun de devam etmıştır. Arap ulkelen, Rusya'nın îsraıl'e yönelttığı son ciddî ıhtarı buyuk bır memnunluk ıçmde kai'sılarken. Israıl huKumetı de, Rusya'ya sert bır cevap vererek, «Zaten gergin olan ha\ayı daha fazla zehirlemckten kaçınmasını» tavsıye etmıştır. Moskova'nın lsraı''e kesın bır ıhtarda bulunarak «Araplara karsı tehlikeli tatariklere devam ettiği takdirde, bunun sonnçla(Arkası S». 1, Sü. 3 de) Doğu'da deprem devam ediyor (Yurt Haberleri Servisi) Doğu'da deprem dun de devam etmış, Bingöl'un Ki|i ılçesınde, oncekı depremde hasar goren evler tamamen > ıkılmıştır. Deprem aynca, Erzurum, Tunceli, EUzığ, Amasra ve Bartın'da da hıssedılmıştır. Bmgol Valısı Bedrı Eser'm verdığı bılgıye gore, oncekı gece 22 52'de ve dun sabah 11.00 lle 12.20 arasında ka\dedüen depremler, Bıngol merkezı ıle Solhan ve Karlıova ılçelerınde de orta şıddette hıssednrnıştır. Yeni depremler. sadece Kığı ılçesınde maddi zararlara sebeb olmuş, daha oncekı depremde hasar gormuş olan bındarın yı kılmasına volaçmıstır. Bu arada sağlam kalmış bma'ar da hasar gormuştur. 11 ekıp, çevrede hasar tesbıtıne çalışmaktadır. Valı Eser. bınncı gunku depremden sonra Merkez îlkokul bınasının yıkılması sonunda ara verılen ükoğretıme youjden baş landığını açıklamış, yatılı oğren cılerle ılkokul oğrencılerının bır arada yatılı bolge okulunda oğrenım gorduklerını sc^ ltmıştır. Kığıde yenıden hasara sebep olan deprem Erzurum, Tunceli ve Elâıığ'da da riuvjimustur. Bartın ve Amasra, dun 1016' da 45 sanıve suren ve dıpten gelen şıddetlı bır depremle yenıden sarsılmıştır. Halk 3 Eylulde vukubulan depremın etkısınden kurtulamadığı ıçın, korku ıle sokaklara fırlamıstır. GHP adına sahte genelge yollandı RtZE, (Sait *rif TERZİOĞLU BildirHor) Bırkaç gun once, kım tarafından tanzım ve tertıp edıldığı kesınlıkle anlaşılamayan ımzasız bır bıldırı, CHP Teşkılâtına gonderılmış ve partmın, «Sosvalist bir parti haline getirilme^l için sosyalistliği savunanlann blrleşmesi» ıstenmıştır (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Bakanlar Işçi temsilcileri toplandı • Hükumet tutumunun; «Topu taça atarak vakıt geçirmeye> benzetılmesine karşı Erdem; «Bız, daima gol atanz» dedi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Bakanlar Işçı temsılcılen toolantısı, dun Sosyal Sıgortalar Kurumu salonunda yapılmış, goruşmeler sırasmda Turk Iş Genel Sekreterı Halıl Tunç, toplu sozleş(Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) yolculuk Yann Orhan DURU Üç gunden ben yurdumuzda mcelemeler yapan NATO Başkomutanı Orgeneral Lemnıtzer ıle NATO ulkelen Genelkurmay Başkanlan, dun uçakla Italya'ya gıtmışlerdır. Aralannda Orgeneral Cemal (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) NATO'lu generaller, Türk Ordusunu övdü El değmemiş tarihi kalıntılan, baş döndürücü doğal güzellikleri ile Giiney Batı Anadolu kıyılanm anlatıyor. CUMHÜRJYET'TE unun Ikili ve silâhlı notıarı Türkiyeye gelen NATO Genel Kurmay Başkanlan, savaş'la barış'ın karsılastırmasını yapıyorlar ve barıs'ın korunmasının gavaştan daha guç oldnğnnn söylüyorlar. Konuşmaların ilgi çekici bir yönü daha, silâhlanmanın aıiırılmasi\le barısa hizmet edilecegi tikridir. Aslında bu, fikır defil, çağimızın stratejindir. tkinci Dünya Sa\ası oncesınde Hitler, dunya banşını, Avrnpa barışını devamlı olarak sağlamak gerekçesıvle silâhlanıyordu. Savas sırasında ise gerekce bin vıllık «Alman egemenlifi» amacına dönüsmüştür. tkinci Dünya Savasınm hemen arkasından baslayan silâhlanmanın jçerckçesi de aynıydı. Bloklar silâhlanacak, sonuna kadar silâhlanacak, denge kurnlacak, tanklann, toplann gölgesinde insanlar rahat ve tauznr içinde yasayacaklardı. Soğnk savasla baslavan «barıs içinde bir arada yasama»ya giden, oradan Detant'a varan politikalar, gercekte «daha kuvvetlilik» stratejisinin taktikleriydiler. Bu taktikler sfirdürfllörken Vietnam'ın, bans nfnına, altı nstüne getirilmis, Çekoslovakya ise knvvet dengesine dayanan dünya bansını kurtarmak içın isgal edilmistir. Sovyetlerin bir yandan Araplan silâblandmrken 6te yandan lsrail'e ihtar çekmesi yine bans gerekçesine dayandınlmaktadır. Bugün Tngoslavya, Arnavutlnk barısçı silâhlann tehdidi altındadır. Amerikanın 6 ncı Filosn barışçı, Boğazlardan geçip Akdenizde tnr atan Sovyet ztrhlılan da bans kornyucnlarıdır. Şimdi Sovyet Rusyanın Çekoslovakyaya yıgdı|ı tümenlerle bozalan denge NATO'nnn takviye edilmesiyle dnzeltilecek, Amerika Avrnpaya yeni tümenler yollayacak. esnek strateji yine dünya banşını korumak gerekçesiyle belki baska biçime soknlaeaktır. *** Düzenleri söyle ya da böyle olabilir, birisi pragmatist, öteki Marksist oldufunn iddia edebilir, aslma bakılırsa iki dev, dünyavı yntmak, vutamadıklan sürece nöfnz bSIgeleri anlayısına davanarak sbmürmek, hattâ gerektiği takdirde taksim edebilmek amacının pesindedirler. Şu hale bakınız : Berlin ve Almanya ikilidir. Temen ikiye ayrılmıstır. Kore ve Vietnam ikiser filkeli biçime çirmislerdir. Nijerya'da dökülen kanlar, Biafralıların açlığı ikilesmenin sonncndur. Bunlardan Alman>a, tkinci Dünya Savasından sonra masa basında bölündü. Bır taraf Amerika'nın nüfnz bblgesindedir, 5te taraf Sovyetler'in. Söz gelişi Doğn Almanya için Sovyetler, artık yeni bir bölünmeyi kabul edemiyecekleri gibi, Doğn Almanya'nın bn bblgeden çikıp karsı kampa geçmesîne de izin vermiyeceklerdir. Iste Çekoslovakya örneği ortada. Daha çok ekonomik sornnlara baflı bir özgürlesme özlemi bn fllkeyi bir gecede Sovyet ordnsnna teslim etmistir. öte yandan Amerika'nın nfifnz bölgesindeki Yunanistan'da, bir mubtemel bölünme veya sola kavma tehlikesi fasisl cuntavı isbasına getirmis, ve Sovyet Rnsya ise Yunan Hükâmetini ilk tanıyan ülkelerden biri olmnstnr. Kısacası bans, iki dev, ikı devin bloklan, ve ikilesmis. ya da ikilesmesine izin verilmis ülkelerden kvrnln bir dünya düzeni üzerine otnruvor. Roroyncusn top, tüfek, tank, füze, roket. velhası! topyekân silâhlanma olan boyle bir düzen ne kadara kadar dentcde durabilir? Ve silâhlann gblgesindeki bam, ne kadar sürebilir? Böyle bir soruya verilecek cevap şn olsa gerek : tki dev s6mürücü birbirini yiyinceye kadar ya da iki dev sömürücünün karsısında sömürülmekten knrtulmak isteyen nlkeier biriesinceye kadar. DEPREMİN BÜ^ÜK HASARA SEBEP OLDLĞU YILDIZ KÖ\V (Fotoğraf. Kemal TURAN) Kesin sonuçlar açıklandı Kubah, devrimci örgütleri işbirliğine çağırdı APNİN OY ORANI ^ 5 0 NİN ALTINDA ANKARA, (Cumhurivet Bürosu) Yuksek Seçım Kurulu, 2 Hazıran 1968'de yapılan mahallı seçım kesın sonuçlarını, ıptal edılerek yenılenen seçımlen de dıkkate a'arak hesaplamış ve her partmın aldıkları ojları ıle genel oy ıçındekı oranlarını açıklamıstır. Bu açıklamaya gore Adalet Partısı, Beledıye Baskanhği, Beledıye Meclisı uyelığı ve tl Genel Meclısı seçım'ennde yuzde 50 ov oranına erı^ememıstıı;. Yuksek Seçım Kurulunun açıkladığı ke«ın sonuçlar şovledır : "Yeni bir irtica tipi ortaya çıktı 5? «Sfvasî mahijette yeni bir irtica tipinin ortaya çıktıgını» belırten Prof Huseyın Naıl Kubah, oğretmen ve oğrencı orgutlen ıle kultur kuruluşlarına VP sendıkalara dun bır çağnda bulurunuş, «Dini irticatn pençesrıden kurt»rmak», «irtica faaliyetlerıni daha kuvvetle yasaklamak» ve «Sivasî iktidarla irtica arasında gizli, açık her türlü ilgiyi onlemek» 'çm ısbırlığı yapmalarını ıstemıştır . ' \ Çağnsma «Kadıköv Osmanağa camiınin malum vâizinin vaızının Diyanet Işleri'nin sorumlu makamların suç ortaklığı mahiyetindeki musamahası sayedüzeltmesidir sinde yıllardır yurdun her feöşesinde rahatça \erile gelen vaızlardan biri olduğunu ve millî bünvemizi yıpratıcı olduğu kadar Islâm dinine de çok büyük zarar \ercn eski, muzmin irtica hastalığımızm görüntüsünden başka bir şey olmadığını» belırterek baslayan Kubalı, şunlan soylemıştır «Batılılaşma larihımizde ağır, fakat kesintisiz geliştiğini gdrdüCumhuriyet gazeıesı'nın 3 8 1968 pırauz lâ^ıkleşme hareketı Atatarıhlı ve 15810 sayılı nushasmda turk'e kadar bır vonden ınüslü«Mucadele Mıtmgı Bugun Yapılı man olmayan teb'anın himayesi yor, Istanbul'da Camı Içmde ve için Avrupanın yaptığı baskı ile Dışında Çağrılarda Bulunuldu» kabullenen, ote yonden Osmanlı başlıklı yazıda cuma namazmda Devletini ölumden kurtarmak halkın mıtınge dâvet edıldığı, için başvurulan ve bu bakımdan (Arkası Sa. 7, Sü S de) (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) Halk sokaklara fırladı Istanbul'da comi içinde vâizimiz, bir çağnda bulunmadı Gönüf Yazar, yurtdışı edilen nişanlısı ile Yeşilköy'de yemek yedi! Gonul Yazar'ın nişanlısı Lubnanlı koyun tuccarı Maruf Bektas. Be\rut'takı Turk Konsolosluğundan aldığı vızevle dun uçakla Yeşılkoy'e gelmış, ancak Pasaport Polısı tarafından Turkıye've sokulmadığmdan, başka bır uçakla gen donmustur. Sınır dısı edılmesmden tam bır hafta sonra tekrar Turkn e>e gelen Maruf u Yeşılkoy'de Turk avukatı karşılamıstır Bır sure sonra Gonul Yazar'm gelmcsıjle, Pasaport Polısı ı'e Gum ruk'ten ızın alınmıs ve nısanlılara. boj'lece basbaşa jemek >eme fırsatı verılmıştır (Arkası Sa. 7, Su. 4 de) MUSTERİ BEKLIYOR Kuçuk, buvuk moto^ıkletter. va «Kurt isi» olarak yuksek fiat'a, va da pesın olarak Istanbuldaki fabrikasından daha asağı fıatla müsterı beklerler. 11 Genel Meclisi ll Genel Meclısı seçımlerıne 14 mıljon 600 bin 411 seçmenden 9 mıljon 623 bin 299 seçmen ka(Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) «Oıl Bayramı» dün kutlandı \NKAR\, (Cumhuriyet Bürosu) Dıl Bayramının 36 yıldonumu dun Turk Dıl Kurumu'nda yapılan bır torenle kutlanmış ve Turk Dıl Kunımu armağanım kazanan yazarlara odullerı verılmıştır. Cumhurbaşkanı Sunay ve CHP Genel Başkanı Inonu, bırer mesajla Bayramı kutlamışlardır. Turkçenn antılması ve zengınleştınl mesı ıçın hızmetı geçenlere takdır e tebrıklerını bıldiren Sunay, mesajmda şövle demektedır (Arkası Sa. 7, Su. S de) TEFECIHIM FENDÎ... O O Modtiyonun öbür yüzü Macfal\onun otekı yuzu çok daha acı bır gerçektır Bu tur tıcaret yapanların çoğu, bılânço yıllarını zarar'a kapatmaktadırlar Ödenen vergıler, mahalli gazetelerde \ayınlandığı zaman herkesçe bılınen bu tıp tuccarların durumu tum Konya halkınca tıksıntı ıle ızlenmektedır. Bu na,11 ulur? dıye şaşkınlıkta karısık bır soru gelebılır hatıra Çok basıttır oysa kı Vâdelı yuksek fıata satılan, sonra pesın olarak ucuz fıata gerı alınan mal, defterde hıçbır ışlem gormez Aynı mal faturah olarak başka bır esnafa satıldığında muha^ebe kavıtlarına ge(Sayfa 7. Sü. ] de) ECVET GÜRESİN IÇPOLtTIKA DIŞ POLtTtKA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog