Bugünden 1930'a 5,454,681 adet makaleKatalog


«
»

OKULLARIMIZ EĞİTİM umhuriyet KURllCUSTJ: rtJNUS NADİ 2 I kemal uatün 45. yıl sayi 15864 Telgraf v« mektup adresi Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: İstanbul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 99 *>C fcylUl Zb Uırl.'il RAHATLIK ve KOLATlfK Ertem: "Bir dersten sınıfta kalma nsnlü kaldırılıyor,, TEK DERS SINAVLARI 7 EKİMDE YAPILACAK (Cumhuriyet Bürosu) II ANKARA Orta öğretımde s.nıf geçme meselesi yeni bir sisteme bağlanacak, yonetmehk değıstınlerek tek dersten sınıfta kalma ka'dınlacaktır. Bu ders yıhnda tek dersten sınıfta kalanlann ise ımOrgeneral Cemal Tural da, aytıhanları 7 Ekımde yapılacaktır. nı konuda, «Bizim için aslolan Mıllî Eğitim Bakanı llhamı Ersavas deçil barıstır. Fakat barısı saflamak savaştan şüctür» sektem'in verdiği ızahata gore; tek lınde konu'muştur. NATO Basders konusunda yapılan hazırlıkkomutanı General Lemnitzer cfe, lar, 1969 Mayıs ayı içinde toplanaTurk Sılâhlı Kuvvetlerıni överek, cak Eğitim Şurası'na getirılecek ordumuzla ılgılı gorüslerıni şoyve yeni sımf geçme sistemi burale açıklamıstır : da tartışüarak kesinlikle tesbit «Türk Silâhlı Kuvvetleri olağanüstfi bir durumda neler yaedılecektir. pabileceğini ispat etmistir..» Halen mevcut yönetme'.ikteki Öncekı gıin Yunanıstan'dan getek dersten sınıfta kalma hükil Devriminin 37 nci yılılen ve bugun ttalya'ya gıdecek nı kutladığımız bu gün, münün 4 yıldan berı uygulanolan NATO askeri komıte uveJTürkçemiz, özvarlığını madığım, sürekli gaile çıkardılerı onuruna Turk Genelkurmay kurtarma yolunda basaBa^kanlığınca Ankara'ya 18 km. ğını belirten Ertem, bu hükmün rı\a doğru dev adımlarıyla ileruzakhktakı Erşazı'de bir tatbımemleket gerçekleriyle çeliştiğı lemektedir. Arkada kalan 36 yıl kat düzenlenmıstır. sonucuna vanldığım açıklamışbosuna geçmemistir. Çok partili Bir buçuk saat devam eden bayata başladığımız günden bu tır. tatbikat sonrasında Cumhuryana Atatürk'ün bütün eserleriba^kanı Cevdet Sunay, «Güzel Yönetmelikte yapılacak deği* ne göz diken gericiler birçok ave modern bir tatbikat oldu. Aşiklik, tek dersten zayıf almış lanlarda milleti çelmelemeyi, yorazinin de bu tatbikatın basarıöğrencinin otomatikman bir üst lundan alıkoymayı becerebildisına yardımı dokundu» demekle sınıfa geçmesi şekhnde olacaktır. lerse de Türkçeyi arılaştırma çayetınmıstır. Öteyandan, tek dersten sınıfta balarını bugüne degin yavaşlataTatbikat devam ederken berakalma durumunrfa olan lise son mamıslardır. Bundan böyle dâbersnde F. Almanva Genel Kursınıf öğrencıleri, 7 Ekimde vapı\ayı dumura ugratmalarına armay Baskanı Orgeneral Ulrırh lacak sınavlarda basan göstertık imkân yoktur. Sanatçılarımıde Maızıere olduğu halde Turk dıkleri takdirde, üniversite gırış zııı. ozanlarımızın, Atatürkçü ayve konuk Alman gazetecılermın sınavını kazanmış iseler, puvan dınlarımızın kaleminde Türkçe, bulunduğu yere gelen Genel Kurdurumlarının uygun olduğu favarlıgının özüne simdiden kamay Başkanı Orgenera.1 Cemr.l kültelere gireceklerdtr. Tural, gaze.tecılerle konusmuş ^ s m u s t u r bile. öyle anlaşılıyor ve bzetle şunları soylemıstır : ki, zedelenen devrim yapıtları da ileride özdilimizin ruhları ve Savaş ve barış kafaları aydınlatan ısıklarıyla «Herhalde barısı saşlamak bikurtarılıp onarılacaktır. zim görev alanımıza ciriyor. BiTutucular neden bize kızıyorzim uin aslolan savas değil, balar? Neden «böyle yazılmaz, böyrıstır. Fakat, barısı sağlamak sale konusulmaz, millet sizi anlavaştan daha zordur. Biz, barısı mıyor, millet sizden nefret edisaçlama yolunda çalısıyoruz. Oyor» diye Tanrının çünü dil devnun için isirniz daha zordur, Sarimine gönül vermişlere ates püsŞehrımızde dün saat 18 sıralannvas edilebilir mi, diye düsünenkürüyorlar? da şıddetlı gök gürültülerı arasınler barısı sağlamak için savaştıda 45 dakika devam eden sağnak Aslını ararsanız, millet bizi ğımızı gördüklerinde, onu da yayağmur, bir çok semti sular alse\mez, anlamaz ve okumazsa pabileceğimizden emin olabilirtında bırakmış, trafifei içinden çıhaylar memnun olmalı değil mi? ler. Bu sebeple, barısı sağlamaîstemediklerı bir yolda bizi vakılmaz bir hale getirmiştir. Bu ya çalısanlara daima basan dipayalnız kendi halimize bırakarada Zteytinburnu Telsiz mahallemekteyiz. Çünkü, savası ortamak onların daha isine geltnez lesinde bir evin kapı ve pencere(Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) mi? s.me jaldınm düşmuş, ancak can kaybı olmamıştır. Biz onlara kızıyor muyuzî «Boyle yazmayınıı, böyle konuşMetrekareye 11,3 kılogram dümayınız» diye üstlerine vardıgışen yağmurun meydana getirdıği mız oluyor mu? özgürlük kosulseller, Emınönü Sirkeci, Beşikları altında yönetilen bir ülkede taş T3olmabahçe • Karaköy yolelbet herkes diledigi deyis biçiları ile Aksaray, Kâğıthane ve mini kullanmakta serbesttir. BiZeytinburnu'nda goller meydana zim dilimiz bozuk, bizim sözcükgetirmiştir. Evlerine donmekte lerimiz uydurma ise kimse bizi olan binlerce İstanbul'lu araçlarm SOFYA, (AP) Bulgaristan Haokumaz, tutucular da, keyf içiniçinde sıkıntılı bir şekilde yollaberler Ajansı (BTA), dün yaptığı de, millete o pek sevdikleri Osn n açılmasmı beklemiştİT. 20.30'a açıklamada, ülkede saldırgan amanhcalariyle rahat rahat va'kadar suren bu keşmekeş sırasınmaçlarla Rus bırlıklerinin toplanzeder dururlar. da Taksim'den Karaköy'e bir sadığı hakkındaki Arnavutluk ıddıaOvsa böyle yapmıyorlar, biıe atte gelinebilmiştir. sını reddetmistir. zorla kendi kuilandıkları dili beBTA'nın açıklaması şöyle devam Karakoy yeraltı geçidi de yağnimsetmeye çalısıyorlar. Bir zaetmektedır: mur sulan tarafından ıstılâ edılmanlar iktidara ?eçer geçmeı «Arnavutluğun iddialan, masalmış. buradaki dükkânlar zarar kanun çıkararak Anayasa dilini dan oteye gitmeyip, gerçeklerle gormuştur. ttfaiye üç ekip halineski haline çevirmislerdi. Ne olbir ilişkileri yoktur. Bu iddialar de su baskınma uğrayan yerleri du? Türkçenin gelismesı durdukapitahst ülkelerdeki antikomüboşaltmıştır. rulabildi mi? Simdi de TRT'den nıst kampanyajT desteklemektebaslayarak gene devlet zoru ile Balkanlardan gelen alçak badır. Bulgaristan, her zaman Baldil devrimini baltalama çabası sınçm sebep olduğu şiddetlı yağkanlardaki bütun üHteîere karşı, içindeler. Hemen sövleyelim ki, muru, telefon arızalan, yeryer iyı komşuluk ve barış temellerıbu yoldan da bir basarıya ulameydana gelen cereyan kesümelene dayanan bir politika izlemiye samıyacaklardır. TRT spikerlerilerı ve volt duşmeleri izlemiştir. ) gayret etmiştir..» ni hafızlardan seçseler, radyo haberlerini tüm Osmanlıcaya boğsalar, gelisen Türkçeyi yolundan çeviremiveceklerdir. Bunu onlar da seziyorlar. Bile olan kızgınhklannın altında da iste asıl bu neden yatmaktadır. Bir millet her seyden önce dili ile millettir. Diline sahip olan millet, ne denli lelâketlere uğrasa da benliğini yitirmez, kenSIIRT Perveri ilçesvnden Siirt'e gelmekte olan Ata Havadot di kendine yabancılasmaz, basyönetimindeki 56 AC 303 plâkalı kamyon, Pervari ile Şirvan gükalarına uyduluğu kabul etmez. zergâhındaki Saman ve Kılis köprüleri arasında jandarma elbiseli, Diline sahip olan millet gerçekmaskeli ve makıneli tüfekli 10 şaki tarafından durdurularak soyulleri yakından anlamak yetenejımuştur. ni elde etmis oiur. Bövle bir milYola barikat koymak suretiyle kamyonu durduran şakîler, 30 leti aldatmak, onu yanlıs, ters kişiden 20 bin lira para ve ceşitli kıymetli eşyaları toplıyarak kaçi e toplumsal çıkarlanyla bağmışlardır. Soygunu, Ömer Bezek ve çetesinin yaptığı tahmin edildasmaz yollara sürüklemek çok güçtür. Diline sahip olan roiUet mektedır. Polis ve iandarma, clayla ilgili soruşturmaya başlamıştır. uyçarlık alanında ilerlemenın, öteki milletler karsısında kendi kültürünü koruyup çelistırmeııiıı anahtarına da sahip demektir. Böyle bir milleti geçmisin düsleri ile avutmak ve uyutmak da imkânsızdır. Bu itibarla biz dil devrimini, Atatürk devrimlerı içinde lâiklik devriminden sonra en önemlisi biliyoruz. Lâiklik ilkesini büyük ölçüde zedeleyen gericilerin dil konusunda aynı «tahribat» ı yapamamış olmalarını da Atatürkçülügün yariDi hesabına hayırlı bir belirti sayıyoruz. 32 milyon Türkün büyük çoğunluğu gençtir. Bu gençligin büyük çoğunluğu ise dil devriminden sonra, Osmanlıcanın tarihc karıstığı bir ortamda yetişmisttr. tste, güvenımizi bu gücten alıyoruz. ANKARA NATO Askerî Komitesi üyesi NATO ulkeleri Genel Kurmay Başkanları onuruna, dün sabah Erçazide düzenlenen tatbikattan sonra gazetecilerle konuşan Federal Abnanya Genel Kurmay Başkanı Orgeneral de Maiziere, Avrupa'daki gerginliğe deginerek, «Avrupa'da bir savaş büyük bir talihsizlik olur. Bizim dâvamız bir savası önlemektir» demistir. Barışı sağlamak savaştan (Cumhuriyet Bürosu) NA1O Kurmay Başkanları onuruna yapılan tatbikatta Org. Tural dedi ki: Maliye Bakanı Amerika'ya gitti daha güç, "Eski emeklilenn maaşlan yükselecek,, Dil Bayramı ANKARA, (a.a.) Washington'da yapılacak olan Para Fon'u ve Dünya BanKası Guvernorleri toplantısına katılmak üzere dün Ankara'dan ayrılan Maliye Bakanı Cıhat Bilgehan, verdıği demeçte askeri ve sivil emekh aylıkları arasmdakı farkı ortadan kaldıracak kanun tasarısının hazırlandığmı, tasarının önumüzdeki günlerde T.B.MM. ne sevkedileceğini açık'lamıştır. Maliye Bakanı, eşkiden emefeli olaniann maaş ve ücretlerınin 20. MİLLÎ TIP bugtlnku sevıyeye yükseltıleceğinı söylemiştır. KONGRESİNDE Bilgehan, genel ve katma butçeden maaş ve ücret alanlarla, özel idare ve belediye perşonelini kapsayan kanun tasarısının da hazırlanmak üzere olduğunu belirtmış, emekliler konusunda hanrlanan tasan nakkında şu bilgiyl vermiştır: «Tasan kanunlastığı takdirde, askeri ve sivil emekli aylıklan ara20. Mıllî Turk Tıp Kongresısındaki fark kapatılrruş olacaktır. nın dunku oturumunda, organ Tasarıya göre, her emekli, emeknakıllerinın tıbbi ve hukuki liye ayrıldığı loaş veya ücretin en problemleri tartışılırken, «Iki az yüzde TO'i oranmda ödenek alabaşh ınsanlann» ortaya çıkabıcak, bu miktar hizmet yılına göleceği soz konusu edıimıştir. re, yüzde 80'e kadar çıkacaktır. Bir diğer hafcsızlığı kaldırmak Doç. Dr. Sıyamı Ersek'in yoiçin de, eski naaş ve ücretlerin, netımmdeki öğleden sonrakı pabugünkü miktarlara göre muadene'de. Ersek, kalp transplantasleti sağlanacaktır. yonu ile ılgilı goıu«lerını anlatBundan başka, bOtün emekliiemış. sonra örneğin oğLundan ayre maaş karşıhği da çek verilmetc rılmak istemeyen bır anneye, suretiyle kendilerine kolaylık sağölen oflunun başının taluhp lanacak ve biitün emekliler, aylıktakılamayacağı konusunu ortaya lannı sadece Emekli Sandığı'ndan atmış ve «olmus bır olay değıl alacaklardır..» ama, olması düşunulebUir» demiştir. «İNSANLARDA BAŞ NAKLİ YAPILABİÜR» CH! GENEL BAŞKANI İSMET İNÖNÜ BELEDIYE BAŞKANI İLE KONUŞURKEN 1 Sağnak yağmur şehri ali üst etff "Kuvvetli vaadler aldınız mı?,. Beltdjye Eiskanı Fahıi Atabey'i dün makamında ziyaret eden CHP Ger.;:! Başkanı İsmet Inonu, Atabey'ın sıyası hayatı bakımuıdan guçlük içmde olduğunu soylemış; Ama bu güçlüğu başarı ile geçirirseniz, biıyıik bir tekâmul imtihanını kazanmış olacağız. Sizi temin ctmek istcrim ki, yanınızda bulunan arkadaşlarım, bizim esas politikamızın tâkipçileri olarak, istanbul \c Turkiye Cumhuriyetine faydalı olmuk için her türlü yardımı vapacaklar. Bunu sizc açık kanaat ve politika ifadesi olarak soylemek için geldirn. Siziıı muvaffakiyetinizi memleketin muvaffakiyeti olarak alacağız, İstanbul'un ıdaresının çok guç ve sorumlu,'uğunun buyuk oldugunu bildıren ve bu arada bır hatırasını da anlatan Inonu, Atabev'e. «lnsallah Cumhuriyet Hükumeti kesenin afzını açar. İ>tanbul'un ihtiyacı da pek çoktur. Kuvvetli \aadler aldınız mı? yardım vapacaklar mı?» diye sormuştur. Atabey, verdıği cevapta, Istanbulun dert ve ihtiyaçlarının çok fazla olduğundan söz ederek 1985 yı lında nüfusun 4,5 milyonu bulacaSÎNOP CHP Genel Sekreteğını söylemiştır. Bunun üzerine Is rı Bu'ent Ecevıt. Sınop'ta bir met Inönü şu espriyi yapmıştır: kahvede yaptığı sohbet sırasm«Bu tıesap yanlış olacak. Çünkü da: «Biz çalısan halkı çüclendir19S5'c kadar ortanın solunu tatbike mek istiyoruz. CHP, halkın arahaşlıyacağız ve biıçoğu Istanbula dışı parti, halkın özlemini şergelmiyecek.» çeklestirecek parti durumuna felInonü, kendisine gösterilen Akmistir. CHP, tek basına iktidara saray ve Azapkapı'nın tanzimi ile gelebilecek duruma erişmiştir» ilgili projeleri ilgi ile seyretmiş, pro demistir. jelerin maliyeti hakkında da bilgi Ecevıt, ortanın solu ile asırı aldıktan sonra beğendiğini söylesol arasmdakı farkları anlatmıs, mıştir. Bu arada Istanbulun çeşit «Ortanın solu, halkın hem kişili sorunları hakkında bilgi veren ler. hem de devlet tarafından eFahrı Atabey. Belediyede çaluşan zilip sömürülmesini önleyecek personelin 32.891 kişi olduğunu be bir yoldur» demistir. hrterek. «Sikâyet için söylemiyorum, cok insanla iyi iş yapılamıyor. Her devirde adam almışlar» şeklınde konuşmuştur. Dr. Fevyaz Berkay, beyinin kalb gıbı bır hastadan alınıp •başka bir cartlıya naklinin teknik ve pratık balumdan imkânsız bir sey olduğunu belırtmiş, «Ancak başın bir baska canjıya nakli mumkun olabilir» rfemiştır. „ 4?rvK0Rm«ı jjft, (jaçei.e.r.1, Mlb nakilterinin dc hayalden l'eri gıdemedığıni. bugün bunun yapıldığını, kendısinden alınan kalbın hastanın elıne verildiğinı, bu sebepten bugun ıçın iki baş(Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) Barut fabrikasinda 2,5 ton dinamit infilâk etti ELMADAG Barut Fabrikasuıda henuz bılmmev.en bır sebepten çıkan yangın sonucundi, 2.5 ton dınamıt ınfılâk etmiş, bır depo dolusu karton da yanmıştır. Ankara'dan gelen itfaiye ekiplerının ae yardımı ile yangın saat 17.30'da kontrol altma alınabilmiştır. llgılıler ıtfaıye ekıplerinın sabaha kadar çalısmalarına devam edeceklerini bıldirmıslerdır. Bulgaristan, Arnavutluğun iddialarını reddetti Küçük "OYA,,nın kaatili "öldütmedim., dıyor Hasekı'de 1.5 yıl once 12 yaşında Oya adındakı kıza tccavuz ettıkten sonra bogarak oldurnıekten samk 'ii yasıaciakı goçmen ışçı ömer Guler, dun yapılan duruşmasında, «tskenceye dayanamadıgım için poliste suça kabul ettim. Saçsuzun» demistir. «ldam» talebıyle ya'gıtanmak ta olan sanığı yakahyan polisleıın dinlenilmesi için, duruşma ba« ka bır güne bırakılmıştır. «CHP tekbaşma iktidara gelecek duruma erişmiştir> UNESCO'nun fotoğraf yarışmasında bir Türk genci derece aldı • KÖLN. (a^.) Alman Unesco Komisyonunun dünya genç«leri arasında düzenledıği fotoğraf yarışmasında Nur Erkmen adında 14 yaşında bir öğrenci derece almış tır. İçinde bulunduğumuz yılın «Insan Hakları Yıh. olarak ilân edü mesi münasebetiyle 49 ülkeden amatör fotoğrafçıların gönderdıği 10 binin üzerinde fotoğraf arasından ilk elemede 276 tanesi derece' lendirilmiş, Nur Erkmen'ın fotoğrafı en yuksek ödüüerden birini ka zanmıstır. Jandarma elbiseli 10 şakî 30 yolcuyu soydu özel Şisli Terakki Lisesindeki tören Atabey, Ankara'ya gitti Atabey Inonu ile görüstukten sonra Ankara'ya gıtmiş, hareketmden sonra gazetecılere verdiğı demeçte, beledıyenm malî durumunun bugunku hızmetleri karsılayamayacak durumda olduğunu belırtmiştır. En revaçta olan «Kürt ışi» metaı manifatura eşyası, Mahmutpaşayı aratmıyaeak şekilds döküm saçım satılmakta, bu haliyle bile müşteriyi çok zor bulabilmektedir. 196869 öğretim de%reşiyle 90' mcı ders yılma başlıyan Özel Şışlı Terakki Lisesınde, sabah toren yapıimış ve bu arada Ataturk büstü, Vah Poyraz tarafından açılmış tır Torende bulunan Vali, yaptığı konuşmayla, yeni ders yılın(Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) Dinsel eğitimin Anayosa ilkelerini aştığı öne sürü/dü ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Devrimciler Güç Birliği genel başkanı Tabıi Senatör Kadrı Kaplan, Güç Bırliğme bağlı 27 kuruluş temsilcilerinin son yaptıl lan bır toplantıdan sonra aldıklan kararları açıklamış, bu arada, «Türkivede dinsel eğitimin, sayı ve amaç bakımından Anayasa ve Cum huriyetin temel ilke!<rini aştığını, kesif bir Atatürk rtüşmanlığı ve Cumhuriyet öncesi özlemine yörıeldiğini» one surmuştür. Kaplan, «Din duygıısunu âlet olarak kullanan dinsel kisveli kisilerin >asa dış, d^ramslarına. karşı dsremleceğını bıldırmıştır. TEFECINIM FEHDL. 3 Ecevit'ın konuşmalanndan camıdakı vaızlara, bankaların yıllık raporlarından gunluk yaşantırmza kadar her yere gıren «Kurt işı» brgütü, uzulereiî belırtmek gerekır kı, bu yayılma ve rahat çalışır hale gelmesinı bıraz da, mıllî bankalarımi2in. bılerek bilmıye • rek, desteklemesıne borçludur Büyük bankalanmızdan b;ri nın Konya Şubesı Muduru şoyle dert yanıyordu: «Evet. dıyordu. Bızımlusı bi O O SOFÜ İÜ6R0L Mustafa Saka trafik kazası sonunda 3 çocuğu ile ıberaber öîdü ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Millet Partisi Genel îdare Kurulu uyesı Mustafa Sika, öncekı gece özel otomobılıyle Kırıkkaleden Ankara'ya gnlirken bir yolcu otobüsüyle ç?rpıçmış, Saka ve üç çocuğu derhâl ölraüş, esı^ ve bir çocuğu da ağır .şekilde" yaralanmışlardır. Bavan Saka ve ağır yaralı çocuğun durumlannın t^klikeii ol dıığu bildırilmistir. Vaızlordon resmi raporlara kadar giren konu... le bile lâdes... Şımdı şuradan çıkan müşterımızın aldıgı bu parayı düfekanda beklıyen 35 kışıye dağıtacağını adım gıbı bılıyorum. Ama ne yapabilırim? Veremem dıyemem ki!.. (.„..) bey, kredı müşterımız, hem de büyuk bır kredısı vardır. Vıllık beyannamelerınde gosterdiğı varlık gerçeğe uygundur. Hiç bır muamele ve odeme de aksamamıştır. îştıra olarak. senet mukabılı avans olarak aldıgı krediler daima vak tınde ödenmiştir. Kredısı &çık (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) Geçinebiliyor musunuz ? ANKETİMİZE GELEN CEVAPLAIT BUGÜN 5. sayfad» NADİR NADI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog